Бурак Олена Миколаївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Бурак Олена Миколаївна

Прізвище ім’я по батькові

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, доцент, кандидат економічних наук

Освіта

Харківська державна академія міського господарства , 1998-2003 рр.

  • Економіка підприємства/економіка підприємства ; магістр ; диплом з відзнакою.

Харківська державна академія міського господарства , 1998-2004 рр.

  • Облік і аудит/облік і аудит ; спеціаліст ; диплом з відзнакою.

Харківська державна академія фізичної культури , 2016-2017 рр.

  • Фізична культура і спорт ; магістр ; диплом з відзнакою.

Професійний досвід

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка", доцент, доцент Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку

Місце роботи

Посада доцент Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Тема дисертації: Дис... канд. наук: номер спеціальності / І. Б. Прізвище ; ВНЗ. — Місто., рік. — с.: рис. — укp.

Адреса електронної пошти

Olena.Burak@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Прізвище І. Б. Назва статті / І. Б. Прізвище // Назва : монографія / за заг. ред. І. Б. Прізвище. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки.

Статті у фахових виданнях

1.Бурак О.М. Проблемные вопросы развития сферы культурно-развлекательных услуг г. Харькова / О.М. Бурак, Т.С. Ільїна // «БИЗНЕС ИНФОРМ». – Харьков: ИД «ИНЖЭК».- №2.- 2012.- С. 126-130.
2.Бурак О.М. Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства курортного комплексу на основі застосування комплексної системи показників / О.М. Бурак, М.С. Удовікова // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту: зб. наук. пр. Волин. ін-т екон. та менедж. – Луцьк. - № 6.-2013.- С.22-30.
3.Бурак О.М. Проблеми і перспективи розвитку сфери озеленення в Україні / О.М. Бурак // Науковий вісник Херсонського державного університету. - Херсонський державний університет: ВД «Гельветика», Серія «Економічні науки».2014. - Випуск 9. -Ч.3- С.154-157.
4.Бурак О.М. Оценка стратегического потенциала СКП «Харьковзеленстрой» / О.М. Бурак // «БИЗНЕС ИНФОРМ». – Харьков, ИД «ИНЖЭК» ».- №12.- 2014р. - С. 457 – 462.
5.Бурак О.М. Інструменти бізнес-аналітики в регіональному аналізі / О.М. Бурак // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Том 19. – №.1 – С. 29-35.
6.Бурак О.М. Аспекти стратегічного управління житлово-комунальним господарством України / О.М. Бурак //«БИЗНЕС ИНФОРМ». – Харьков: ИД «ИНЖЭК».- № 3, 2015р.- С.275-279.
7.Бурак О.М. Комплексне використання мостів / О.М. Бурак// «Комунальне господарство міст», науково-технічний збірник, випуск № 119, серія: Економічні науки. – К.: «Техніка», 2015. – С.19-22.
8.Бурак О.М. Оцінка рівнів регіонального розвитку сфери зовнішнього освітлення/ О.М. Бурак// Електронне фахове видання «Ефективна економіка».- №4.- 2015.- Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3963.
9.Бурак О.М., Іванов І.В. Обґрунтування алгоритму формування інтегральної оцінки спеціальної фізичної підготовленості танцівників-спортсменів // Збірник наукових праць ХДАФК. Харків, 2017. №4.С.47-49.
10.Бурак О.М., Кузьменко Л.С. Врахування впливу стейкхолдерів на розвиток бізнесу (на прикладі ПрАТ "Трест Житлобуд-1") // «Вісник Одеського національного університету. Економіка».- Том 23.- Випуск 5(70), 2018. – С.77-85.- Режим доступу: http://www.visnyk-onu.od.ua/index.php/uk/arkhiv-vidannya?id=188

Статті у збірниках наукових праць

  1. Прізвище І. Б. Назва тез / І. Б. Прізвище // Назва конференції : матеріали …, місто, дата проведення / колектив авторів ; за заг. ред. … ; ВНЗ. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки. (Режим доступу: http://vnz.edu.ua/sites/default/files/konf/vnz_konferenciya_2017.pdf , вільний).

Статті, включені до наукометричних баз

1.Fragkoulis Papagiannis, Patrizia Gazzola, Olena Burak, Ilya Pokutsa (2018), Overhauls in water supply systems in Ukraine: A hydro-economic model of socially responsible planning and cost management, Journal of Cleaner Production, Volume 183, ISSN 0959-6526, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.156.

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Назва, номер, рік

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

[ https://scholar.google.com.ua/citations?user=P3JHd5kAAAAJ&hl=ru ]

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

23

18

h-індекс

3

2

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Внести дані

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

1.Покуца І.В. 08.00.04 "ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА"

Докторанти, здобувачі

Внести дані за наявності.

Захищені кандидати наук

1.Покуца І.В.

Захищені доктори наук

Внести дані за наявності.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Програма підвищення кваліфікації викладачів за напрямом бізнес-адміністрування

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

Харків, Україна

01.12.2014 р. - 15.12.2014 р.

[[|200px|thumb|left|Сертифікат №0009/2016]]

Програма підвищення кваліфікації викладачів економічних дисциплін: економіка довкілля і природних ресурсів

Чернігівський національний технологічний університет

Чернігів, Україна

01.07.2015 р. - 15.07.2015 р.

[[|200px|thumb|left|Сертифікат №0009/2016]]

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Назва

Назва закладу

Місто, Країна

Дата

Назва документу, №

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

  • Фінансово-економічна грамотність: Підручник: у 2 частинах – Частина 1.: Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України. авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Жихор О. Б., д-ра екон. наук, проф. Димченко О. В.; Матвєєва Н.М., Єсіна В.О., Соболєва Г. Г., Бурак О.М.,Покуца І.В. - Київ, Видавничий дім «Кондор», 2017. - 1024 с.

Навчально-методичні матеріали

  • Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до …. з навчальної дисципліни …. (для студентів ….) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 47 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42494/ , вільний).

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Технологія виробницва у галузях міського господарства

Бакалавр

Економіка

Денна і Заочна

Стратегія підприємства

Бакалавр

Економіка

Денна і Заочна

Стратегія розвитку бізнесу

Магістр

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Денна і Заочна

Основи бізнес-аналітики

Магістр

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Денна і Заочна

Стратегічне управління

Магістр

Менеджмент

Денна і Заочна

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Технологія виробництва у галузях міського господарства

Бакалавр

Економіка

Денна/Заочна

276