Булаєнко Марина Володимирівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
БулаєнкоМ.В.jpg


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Булаєнко Марина Володимирівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, доцент, кандидат технічних наук, Ph.D. Technical Sciences.

Освіта

Грузинський політехнічний інститут, 1980-1985.

  • автоматизовані системи управління; автоматизовані системи управління; інженер системотехнік. Диплом ИВ № 257417.


Професійний досвід

Кандидат технічних наук 05.13.06 -автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології, доцент, Ph.D. Technical Sciences.

Посада доцент Кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій.


Місце роботи

Доцент кафедри кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій=

Комп’ютерні технології автоматизованої генерації управляючих програм в інформаційних системах: Дисертація канд. техн. наук: 05.13.06 / М. В. Булаєнко; ХИИГХ. Харків, 1997 р. — с. 210: рис. 20 — укp.


Електронна пошта

Marina.Bulaenko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

  • Прізвище І. Б. Назва статті / І. Б. Прізвище // Назва : монографія / за заг. ред. І. Б. Прізвище. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки.

1. Булаєнко М.В. Аналіз демографічних показників в системі інформаційного забез-печення в охороні здоров’я //Інформаційні технології та інновації в кономіці, управ-лінні проектами і програмами: колективна монографія /за заг. ред. В.О. Тімофеева, І.В. Чумаченко – Харків: ФОП Панов А.М., 2016. – 404 с. (С. 255-263).

2. Булаєнко М.В. Аналіз математичних методів декомпозиції в системах відтворення втрачених даних // Математичні моделі та новітні технології управління економічними та технічними системами: колективна монографія /за заг. ред. В.О. Тімофеева, І.В. Чумаченко – Харків: ФОП Мезіна В.В., 2017. – 317 с. (С. 238-245).

3. Булаєнко М.В. Автоматизація конвертування просторових об'єктів до стан-дартів оновлених класифікаторів // Математичні моделі та новітні технології управління економічними та технічними системами: колективна монографія /за заг. ред. В.О. Тімофеева, І.В. Чумаченко – Харків: ФОП Панов А.М., 2018. – 314 с. (С. 295-301).

4. Bulaienko M. V. MARKING OF INCOMPLETE INFORMATION IN THE DATABASES OF TOPOGRAPHIC DATA USING VALIDATION // Information Systems and Innovative Technologies in Project and Program management : Collective Monograph edited by I.Linde, I.Chumachenko, V.Timofeyev – Riga, ISMA University, 2019. – 349p. (P. 185 – 198).

5. Булаєнко М.В., Костенко О.Б., Зарицький О. В. . Відтворення пропущених даних територій геопростору за допомогою продукційної моделі на онові паралельних обчислень.// Інформаційні системи і технології в міському просторі: монографія / ред. М.В.Новожилова / Харків: ХНУМГ імені. О.М. Бекетова, 2020. – 292 с. (С. 111-130).

Статті у фахових виданнях

1. Булаєнко М.В. Тенденції, перспективи та проблемі реалізації Україною її експортного потенціалу / М.В.Булаєнко, Н. А. Казакова ,Є. Е. Широкорад //Віснік економіки транспорту і промисловости № 58, 2017 г. – Харьков. С.25-30.

2. 2. Зарицький О. В.,Костенко О.Б., Булаєнко М. В. Маркування пропущеної просторово-розподіленої інформації за допомогою валідації // Біоніка інтелекту. 2020. №1(94). С. 100-106. DOI: 10.30837/bi.2020.1(94).15.


Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Zarytskyi O. V., Kostenko O. B., Bulaienko M. V.  Automation of geospatial objects converting to the classifications by European standards of data // Mathematical Modeling and Computing. – 2020. № 7(2). P. 228-239. (Scopus)

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

16

16

h-індекс

3

2

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
заклад
місто, країна
дата, рік.
Назва документу

«Структури та алгоритми обробки даних» та «Системи керування базами даних».

Харківський національий університет радіоелектроніки

Харків, Україна

15.04.2015 - 15.05.2015

Світоцтво №107 від 19.05.15 р.

«Microsoft Office Specialist».

ТОВ "НОВІТНІ МЕРЕЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

Київ, Україна

28.03.2017

Сертифікат Microsoft Office Specialist QL6G-4TYS від 28.03.2017 р.

«Інноваційні інформаційні технології що до викладання ймовірнісного та статистичного моделювання».

Харківський національий університет радіоелектроніки

Харків, Україна

06.03.2020 - 22.06.2020

Світоцтво №хххх від хх.06.20 р.


Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Назва

Назва закладу

Місто, Країна

Дата

Назва документу, №

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

  • 1. Булаєнко М.В. , Погребняк Б.І. Операційні системи: навч. посібник / Б.І. Погребняк ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 99 с. (Режим доступу: гіперпосилання , вільний).
  • 2. Булаєнко М.В. Теорія ймовірностей і математична статистика: навч. посібник [у 2 ч.] / М.В. Булаєнко, О. Б. Костенко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 172 с.


Навчально-методичні матеріали

1. Методичні рекомендації до про-ведення практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 122 – Комп’ютерні науки) / − Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. − 60 с .

2. Методичні рекомендації до про-ведення практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бака-лавр» спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології) / − Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. − 59 с .

3. 4.

Список дисциплін

1. Теорія ймовірностей та математична статистика

2. Спецрозділи математики

3. Технології тестування програмних продуктів та надійність автоматизованих систем

4. Основи програмування

5. Практикум з комунікаційних та інформаційних технологій

6. Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика

7. Якість програмного забеспечення

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Теорія ймовірності і математична статистика_СІНЖ, КН

Бакалавр

КН, ІСТ, СІНЖ

Денна

2181

Спецрозділи математики (4 семестр)

Бакалавр

КН, ІСТ, СІНЖ

Денна/заочна

1953

Спецрозділи математики (5 семестр)

Бакалавр

КН, ІСТ, СІНЖ

Денна/заочна

1954

Технології тестування програмних продуктів

Бакалавр

КН, ІСТ, СІНЖ

Денна

1891

Надійність автоматизованих систем

Бакалавр

КН, ІСТ, СІНЖ

Денна

316

Алгоритмизация та програмування

Бакалавр

КН, ІСТ, СІНЖ

Денна/заочна

1008

Теорія ймовірності та математична статистика

Бакалавр

Транспортні технолоії

Денна

423

Основи програмування

Бакалавр

ЕТ, ЕСЕ, СДС, НВДЕ

Денна/заочна

416

Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та та математична статистика

Бакалавр

КН, ІСТ

Денна

422

Якість програмного забеспечення

Бакалавр

КН, ІСТ

Денна

852

Технології тестування програмних продуктів та надійність автоматизованих систем

Бакалавр

КН, ІСТ, СІНЖ

Денна

424

Практікум з інформаційних та комунікаційних технологій (спец. 073, 281, 141)

Бакалавр

ЕТ, ЕСЕ, СДС, НВДЕ, МОМГ, ПУіА

Денна

2632