Будко Володимир Васильович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Будко Володимир Васильович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Професор кафедри філософії і політології, професор, атестат ПР № 000920, доктор філософських наук, диплом ДТ № 015355 від 03.07.92.

Освіта

 • Воронежський державний університет, кафедра філософії, аспірантура, 1964-1967 рр.
 • Харківський авіаційний інститут, спеціальність "Авіамоторобудування", 1955-1961 рр., диплом з відзнакою Н № 900325

Професійний досвід

 • 2012-... професор кафедри філософії і політології ХНУМГ ім. О. М. Бекетова
 • 2005-2012 - завідувач кафедри філософії і політології ХНАМГ, згодом - ХНУМГ
 • 1982-2005 рр. - доцент, згодом - професор, завідувач кафедри кафедри філософії Українського заочного політехнічного інституту, згодом - Української інженерно-педагогічної академії
 • 1967-1982 рр. - викладач, доцент кафедри філософії і наукового комунізму Харківського авіаційного інституту
 • 1961-1964 рр. - інженер-конструктор ОКБ "П/Я 20" ( м. Вороніж)

Місце роботи

Кафедра філософії і політології Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

 • "Проблема адекватности научного познания", 1992 г.
 • "Логико-гносеологические аспекты измерений и законов физики", 1972 г.

Адреса електронної пошти

Volodimir.Budko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Усього більше 60 публікацій, з них 5 монографій, біля 30 статей і 20 тез, навчальний посібник, методичні видання.

Статті у наукових виданнях

 • Будко В. В. Достоверность онтологии физики / В. В. Будко. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015. – 106 с.
 • Диалектика глобализации общественных процессов : монография / В. В. Будко, А. Б. Зинчина, Г. Т. Клименко и др.; под. ред. В. В. Будко ; Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. –Х. : ХНАГХ, 2013. – 147 с. – С. 33-50. (Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/33348/1/18МН%20п.р.Будко%20В.В..pdf
 • Будко В. В. Атрибуты, реальности и фикции науки / В. В. Будко. – Харьков : «Бурун и К», 2008. – 304 с.
 • Будко В. В. Адекватность научного познания / В. В. Будко. – Харьков : изд. «Основа» при ХГУ им. В. Н. Каразина, 1990. – 183 с.

Статті у фахових виданнях

 • Будко В. В. Философия достоверности знания / В. В. Будко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – № 1083. – Харків, 2014. – С. 75-79.
 • Будко В. В. О пространственно-временной онтологии теоретической физики / В. В. Будко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – № 980. – Харків, 2011. – С. 113-­120.
 • Будко В. В. Современная философия / В. В. Будко // Філософія і сучасність. Випуск 4. – Харків : Харківська державна академія дизайну і мистецтва, 2010. – С. 46–54.
 • Будко В. В. Реальности обыденного и научного знания / В. В. Будко // Філософія і сучасність. Вип. 1. – Харків : ХДАДМ, 2008. – С. 31–40.
 • Будко В. В. Противостояние научного реализма и эмпиризма / В. В. Будко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – № 797. – Харків, 2007. – С. 29–34.
 • Будко В. В. Будущее научного познания / В. В. Будко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – № 714. – Харків, 2006. – С. 101-­104
 • Будко В. В. О примирении науки и религии / В. В. Будко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – № 625/2. – Харків, 2004. – С. 18-­21.
 • Будко В. В. Сверхестественное в науке и религии / В. В. Будко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – № 656. – Харків, 2005. – С. 69­-71.

Статті у збірниках наукових праць

 • Будко В.В. Индивидуализм и гуманизм / В. В. Будко / Місто. Культура. Цивілізація : матеріали V міжнар. наук.-теор. інтернет-конф., Харків, квітень 2015 р. / Харк. нац. у-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 230 с. - С. 15-19. (Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/40068/1/15-19.pdf)
 • Будко В.В. (2013) Системность городской жизни / В. В. Будко // Город. Культура. Цивилизация : материалы ІІІ междунар. научн.-теор. интернет-конф., апрель-май 2013 г. / МОН, Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва, Моск. гос. акад. гор. хоз-ва и стр-ва. – Х. : ХНАГХ, 2013. – 252 с. – С. 75-80. (Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/32354/1/1.pdf)
 • Будко В. В. Исторические истоки физикализма и феноменализма в философии науки / В. В. Будко // Історія науки і техніки у вищих навчальних закладах України. –Х. : НТУ «ХПІ», 2007. – С. 315-­320.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій (дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Назва посилання Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

114

66

h-індекс

7

5

i10-індекс

3

2

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Будко В. В. Философия науки : учеб. пособие / В. В. Будко ; Харьков. нац. ун-т город. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2016. – 202 с. (Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/45168/1/%D0%9F%D0%95%D0%A7_2016_25%D0%9D%20%20%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%98%D0%95%202016%20%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%9A%D0%9E.pdf
 • Будко В. В. Философия науки : учебное пособие / В. В. Будко. – Х. : Консум, 2005. – 268 с.
 • Будко В. В. Сучасна соціальна філософія Заходу / В. В. Будко // Соціальна філософія : підручник для вищої школи. - Х. : Прапор, 2007. - С. 212-239.
 • Будко В. В. Современная западная философия / В. В. Будко // История философии : ученик для вістей школі [под общей редакцией Н. И. Горлача, В. Г. Кременя, В. К. Рыбалко]. - Харьков : Консум, 2002. - С. 719-746.
 • Будко В. В. Сучасна філософія Заходу / В. В. Будко // Філософія : підручник ; [за загальн. ред. М. І. Горлача, В. Г. Кременя, В. К. Рибалка]. – Харків : Консум, 2000. – С. 216-­231.
 • Будко В. В. Эпистемология / В. В. Будко // Философия : учебное пособие ; [под общ. ред. В. П. Андрущенко]. – Киев–Харьков, 1998.

Навчально-методичні матеріали

 • Методические рекомендации для практических занятий и самостоятельной работы по дисциплине «Методология профессиональной деятельности» (для магистрантов 5 курса дневной формы обучения всех специальностей) / Харьк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова; сост.: В. В. Будко. – Х : ХНУГХ, 2013. – 28 с. (Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/34490/1/333%D0%9C.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D0%9F%D0%95%D0%A7%202012.pdf)
 • Будко, В. В. Методические рекомендации к практическим занятиям и самостоятельной работе по дисциплинам «Философия и методология науки», «Философия науки и инновационного развития» (для магистрантов направлений подготовки 8.17020201 «Охрана труда», 8.050701 «Электротехника и электротехнологии») / Харк. нац. ун. гор. хоз-ва. – Сост. В. В. Будко. – Харьков: ХНУГХ, 2015.
 • Философия. Курс лекций (для студентов всех специальностей всех форм обучения) / Составители: Будко В. В., Пилипко Е. В., Садовников О. К., Фатеев Ю. А. – Харьков, ХНАГХ, 2012.

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Філософія

Бакалавр

Усі спеціальності

Денна/Заочна

Методологія наукових досліджень

Магістр

Усі спеціальності

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси