Бубенко Павло Трохимович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Бубенко Павло Трохимович

Посада

д.е.н., професор кафедри підприємництва та бізнес-адмінстрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Освіта

Харківський інженерно-економічний інститут, 1976 р. Спеціальність - Економіка та організація хімічної промисловості

Професійний досвід

д.е.н., професор кафедри підприємництва та бізнес-адмінстрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Місце роботи

кафедра економіки підприємництва та бізнес-адмінстрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Електронна пошта

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Бубенко П.Т. Панова О.Д. Європейський вимір глобальної програми розвитку міст. БізнесІнформ. №11. 2017. С. 52-60 https://www.business-inform.net/pdf/2017/11_0/titul.pdf

Бубенко П.Т.,Бубенко О.П. Проектне управління як основа енергозбереження у ЖКГ. Вісник НТУ «ХПІ», №3 (1225), Серія: Стратегічне управління.-Харків: НТУ «ХПІ»,2017, С48-53.

Бубенко П.Т., Бубенко О.П. Теоретичні складові процесів енергозбереження у житлово-комунальному господарстві. //Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки. – 2019. -Вип.4. С.61-65.

Бубенко П.Т., Димченко О.В. Територіальна організація інноваційного розвитку. Бізнес-інформ. 2020, № 6. С.109-115.

Бубенко П.Т., Калєкін Ю.В., Сухіна О.В. Кластерна складова сучасного територіального розвитку «Академічна й університетська наука:результати та перспективи», Зб.наук.праць._Полтава: Полтавська політехніка. 2020, № 6, С.18-21.

Територіальна організація інноваційного розвитку / О.В. Димченко, П.Т. Бубенко // БІЗНЕСІНФОРМ. – № 6. – 2020. – С.109-115 http://oaji.net/articles/2020/727-1597904202.pdf

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Бубенко П.Т., Дріль Н.В. Особливості оцінки інноваційного потенціалу підприємств/ Сучасні тренди розвитку урбанізованих територій: матеріали між нар.наук.-практ.конф., Харків, 22-24 травня 2019 року. – Харків: ХНУМГ ім.. О.М.Бекетова, 2019. – 128 с. с. 41-42.

Бубенко П.Т., Воліков В.В. Регіоналізація та інноваційно-інвестиційний розвиток Сучасні тренди розвитку урбанізованих територій: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22-24 травня 2019 року / [редкол.: О.В. Димченко, П.Т. Бубенко, О.М. Буряк, Н.М. Матвєєва]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. – С. 39-40.

Бубенко П.Т., Калєкін Ю.В., Сухина О.В. Складові дернізації національної інноваційної системи //Сучасні аспекти модернізації науки в Україні: Матеріали міжню наук.-практ. конф., Київ, Зальцбург, ФОП Кандиба Т.П., 2021, С.47-52.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Момот Т.В., Бубенко П.Т., Панов В.В. Забезпечення економічної безпеки власників житлової нерухомості. Економіка та суспільство. - 2018. Випуск 15, - С. 161-168. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/26.pdf.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

https://scholar.google.ru/citations?user=nfPzzdUAAAAJ&hl=uk

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2016

Статистика цитування

897

342

h-індекс

15

10

i10-індекс

22

11

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники, монографії

Бубенко П.Т. Фінансова безпека інноваційного бізнесу як фактор економічного розвитку : монографія / П. Т. Бубенко, С. М. Глухарєв, О. В. Димченко// Харків нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 236 с.

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси