Бровдій Алла Михайлівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Бровдій Алла Михайлівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

кандидат юридичних наук, доцент

Освіта

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого 2005-2010. Спеціальність 081 Правознавство, кваліфікація - юрист. Рівень - магістр

Українська інженерно-педагогічна академія 2017-2018. Спеціальність 073 Менеджмент. Освітня програма Управління інтелектуальною власністю. рівень - магістр.

Професійний досвід

2010-2013 - аспірант кафедри господарського права Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

2012-2013 р.р. - асистент кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківської національної академії міського господарства

2013-2016 р.р. - старший викладач кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

2016 по теперішній час - доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Місце роботи

доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Господарсько-правове забезпечення діяльності державних підприємств лісового сектора економіки України

Адреса електронної пошти

alla.brovdii@kname.edu/ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Монографії

1. Розділ 4 Захист прав інтелектуальної власності як умова інноваційного розвитку вищої військової освіти. Педагогічні технології запровадження компетентнісного підходу у вищих військових навчальних закладах / –– А.М.Бровдій, А.В.Куруч, В. Е. Лунячек., О.Є.Міршук, / за ред. В.Е.Лунячека – Х. : Вид-во НАНГУ. –2020. – 321с.

2. Компетентнісний вимір професійного розвитку працівників освіти в сфері інтелектуальної власності : монографія / В. Е. Лунячек, Н. П. Рубан, А. М. Бровдій та ін.; за заг. ред. В. Е. Лунячека. – Х. : ТОВ «Оберіг», 2020. – 368 с;

3. Professional Development of Ukrainian Higher Education Staff in Intellectual Property: monograph (V. Luniachek (ed.); 1st ed./ Kovalenko, O., Luniachek, V., Fesenko, N., Timaniuk, V., Rubashka, V., Ruban, N., Brovdii, A., & Kulakovskyi, O. – Kindle Direct Publishing Platform 2020. – 138 p.

Статті у фахових виданнях

1. Бровдій А. М. Інституційні ознаки підприємства як суб’єкта господарювання / А. М. Бровдій // Юридична Україна. – 2011. – № 12 (108). – С. 83-90.

2. Бровдій А. М. Особливості організаційно-господарських правовідносин за участю підприємств лісового господарства / А. М. Бровдій // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія «Економічна теорія та право». – 2012. – № 4 (11). – С. 75-84. 3. Бровдій А. М. Особливості законодавчого забезпечення лісогосподарських відносин в Україні / А. М. Бровдій // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 4. – С. 211-215.

4. Бровдий А. М. Понятие и виды хозяйственных правоотношений в системе лесного сектора экономики Украины / А. М. Бровдий // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Философия. Социология. Право. – 2013. – № 9 (153). – Вып. 24. – С. 126-136.

5. Бровдій А. М. Проблеми договірного забезпечення національного ринку необробленої деревини / А. М. Бровдій // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – Вип. 22. – Ч. 2. – Т. 2. – С. 15-20.

6. Бровдій А.М., Кулаковський О.М. Захист прав інтелектуальної власності у закладах вищої освіти України: специфіка і проблеми // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2019. - №65. – С. 59-68.

7. Бровдій А.М. Господарсько-правовий статус інженера-консультанта в Україні: проблеми правового забезпечення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — №1 (35) с. 60-67 DOI: 10.25313/2520-2308-2021-1-6852

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Vadym Luniachek, Alla Brovdii, Oleksandr Kulakovskyi, Tetyana Varenko, "Academic Integrity in Higher Education of Ukraine: Current State and Call for Action", Education Research International, vol. 2020, Article ID 8856251, 8 pages, 2020. https://doi.org/10.1155/2020/8856251

2. Vadym Luniachek, Oleksandr Kulakovskyi, Alla Brovdii, Tetyana Varenko, "Qualification Enhancement in Intellectual Property for the Teaching Staff of Institutions of Higher Education", Education Research International, vol. 2021, Article ID 5538741, 15 pages, 2021. https://doi.org/10.1155/2021/5538741

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Статистика цитирования 14 14 h-индекс 3 3

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

- в 2014 році у Центрі підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів і дистанційного навчання ХНУМГ імені О.М. Бекетова «Теорія і практика роботи в Moodle» і одержала свідоцтво 12СПВ 071631 про підвищення кваліфікації з загальним обсягом годин 102;

- в 2017 році (30 січня – 04 лютого 2017 року) у West-Finland College, Huittinen, успішно пройшла міжнародне юридичне стажування та отримала сертифікат про це з загальним обсягом 108 годин, що включає очне навчання та самоосвіту. Також в межах стажування отримала сертифікат про проходження тижневого інтенсивного курсу з юридичної англійської мови на рівні Upper-Intermediate.

- в 2018 році отримала диплом магістра (друга вища освіта) Українська інженерно-педагогічна академія, спеціальність Менеджмент, професійна кваліфікація – магістр з управління інтелектуальною власністю, диплом М18 №121831.

- в 2018 році (16-27 липня) брала участь у літній школі з інтелектуальної власності Всесвітньої організації інтелектуальної власності, організованої Всесвітньою організацією інтелектуальної власності у співпраці з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною інноваційною фінансово-кредитною установою та Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, про що отримала сертифікат.

Володіння іноземною мовою

Сертифікат про складання іспиту на рівень володіння англійською мовою на рівні В2 (2020)

Довідка про володіння розмовною угорською мовою на рівні В2 (2019)

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Цивільне право України : навч. посібник / І. І. Килимник, А. М. Бровдій, Д. Є. Кутоманов; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; Х. : ХНУМГ. – 2014. – 225 с.

2. Бровдій А.М. Організація публічних закупівель: навчальний посібник. Харків: ХНУМГ ім. О.М, Бекетова, 2018. – 183 с.

3. Право (Адміністративне право. Трудове право. Господарське право): навчальний посібник. Харків: ХНУМГ ім. О.М, Бекетова, 2018.- 156 с.

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Організація публічних закупівель

Право (Адміністративне право. Трудове право. Господарське право.)

Цивільне право

Теорія і практика правозастосування

Розроблені електронні навчальні курси

Теорія і практика правозастосування

Організація публічних закупівель

Особливості регулювання правових питань на підприємстві