Браташ Мирослава Анатоліївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Браташ Мирослава Анатоліївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

старший викладач кафедри менеджменту і публічного адміністрування ХНУМГ імені О. М. Бекетова

Освіта

З відзнакою закінчила магістратуру факультету менеджменту Харківської національної академії міського господарства (ХНАМГ) за фахом «Менеджмент організацій», кваліфікація - «менеджер-економіст».

Професійний досвід

Місце роботи

Старший викладач кафедри менеджменту і публічного адміністрування ХНУМГ імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

Myroslava.Bratash@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Браташ М.А. Управління спільним майном співвласників багатоквартирних будинків як інструмент забезпечення сталого розвитку міста // Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика: колективна монографія /М.М. Новікова, С. О. Гайдученко, Г. В. Запорожець, І. О. Самойленко, М. В. Боровик, Т. В. Бєльська, Н. О. Кондратенко, М. К. Гнатенко, А. Б. Мазур, Л. В. Оболенцева, О. А. Дєгтяр, Д. А. Новіков, Х. І. Калашнікова, В. В. Гриненко, М. А. Браташ, С. І. Плотницька, О. П. Колонтаєвський, М. В. Волкова, В.С. Шевченко. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2017. – 334 с. С 221-237.

2. Браташ М.А. Формування ефективної моделі управління багатоквартирним житловим фондом // Соціально-економічний розвиток території: формування інвестиційної привабливості: колективна монографія/ Карлова О.А., Калашнікова Х.І., Кондратенко Н.О., Шевченко В.С. та ін. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. 182 с., С. 60 – 68.

3. Браташ М. А. Дослідження процесів розвитку об’єктів комунального майна в системі життєзабезпечення міста / І. Г. Буркун, М. А. Браташ // Теорія та практика організаційно-економічного регулювання діяльності підприємств системи життєзабезпечення міст: Монографія. – Х. вид. «Точка», 2013. – 280 с. С. 247-265

4. Браташ М. А. Аналіз тенденцій розвитку об’єктів комунального майна в системі життєзабезпечення міста / І. Г. Буркун, М. А. Браташ // Практичні аспекти функціонування підприємств міського господарства: Монографія/ за ред. Є.М. Кайлюка. – Х. : Вид-во «Точка», 2012. – 344 с. С. 259-268

5. Браташ М. А. Дослідження процесу розвитку об’єктів комунального майна в системі життєзабезпечення міста / І. Г. Буркун, М. А. Браташ // Вдосконалення менеджменту підприємств системи життєзабезпечення міст України. Наукове видання; за ред. Є.М. Кайлюка. – Х. : Вид. «Форт», 2011. – 448 c. С. 110-125.

Статті у фахових виданнях

1. Браташ М. А. Соціально-економічні аспекти розвитку житлової сфери міста / М. А. Браташ // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», Вип. 20, 2016. – С. 74-79.

2. Браташ М. А. Управління спільним майном співвласників багатоквартирних будинків: законодавчий аспект / М. А. Браташ // Соціальна економіка: наук. економ. журнал. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Вип. 50, 2015. - № 2. – С. 114 – 123.

3. Браташ М. А. Формування комплексного підходу до управління відтворенням житлового фонду в Україні / М. А. Браташ // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон, 2014. – № 9 – С. 131-135

4. Браташ М. А. Моделювання системи відтворення багатоквартирного житлового фонду великих міст / М. А. Браташ // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія «Економічні науки». – Вінниця, 2013. – № 4. – С. 34-44.

5. Браташ М. А. Дослідження досвіду управління житловим фондом в різних країнах світу / Є. М. Кайлюк, М. А. Браташ // Збірник наукових праць «Економіка і управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики». – Х., 2013. – № 5. – С. 21-28.

Статті у збірниках наукових праць

1. Браташ М. А. Особливості формування плати за утримання і обслуговування житлового будинку для ОСББ / М. А. Браташ // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Економіка в сучасних умовах: стан, проблеми та пошук шляхів їх подолання» – Львів, 2015. – С. 18-20.

2. Браташ М. А. Проблеми житлової сфери України в сучасних умовах / М. А. Браташ // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Реформування економіки держави та регіонів: технологічні та економічні аспекти» – Київ, 2015. – С. 31-32.

3. Браташ М. А. Застосування комплексного підходу до відтворення житлового фонду в Україні / М. А. Браташ // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції „Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в інформаційному просторі”. – Тернопіль, 2014. – С. 142-144.

4. Браташ М. А. Оптимізація використання фінансових ресурсів у процесі відтворення житлового фонду / М. А. Браташ // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: «Фінанси в умовах модернізації регіональної економіки». – К., 2014. – С. 31-33.

5. Браташ М. А. Фінансування відтворення житлового фонду в Україні / М. А. Браташ // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління в промислових регіонах». – Запоріжжя ЗНТУ, 2014. – С. 321-324.

6. Браташ М. А. Соціально-економічні аспекти розвитку житлової сфери міста / М. А. Браташ // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективи розвитку територій: теорія і практика». – Х. ХНУМГ, 2013. – С. 28-29.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

https://scholar.google.com.ua/citations?user=oKhskUAAAAAJ&hl=ru

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

1) підвищення кваліфікації (стажування) на кафедрі менеджменту та адміністрування Національного фармацевтичного університету у період з 12.11.2015 р. по 23.12.2015. Свідоцтво.

2) підвищення кваліфікації: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, кафедра менеджменту, «Розробка навчально-методичного комплексу з навчальної дисципліни «Маркетинг» з 04.10.2021р. по 30.12.2021 р. Свідоцтво.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Калашнікова Х. І. Основи наукових досліджень в менеджменті : конспект лекцій для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент) / Х. І. Калашнікова, М. А. Браташ, О. Г. Острогляд ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 193 с.

Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень в менеджменті » (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент / Х. І. Калашнікова, М. А. Браташ, О. Г. Острогляд ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 35 с.

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень в менеджменті » (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент / Х. І. Калашнікова, М. А. Браташ, О. Г. Острогляд ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 15 с.

Список дисциплін

Викладає навчальні курси: «Державне регулювання економіки», «Основи наукових досліджень в менеджменті», «Основи наукових досліджень», «Маркетинг», «Статистика».

Розроблені електронні навчальні курси

Державне регулювання економіки, Бакалавр, Менеджмент, Денна/Заочна, 953