Бочкова Інга Ігорівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Бочкова Інші Ігорівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Старший викладач кафедри Правового забезпечення господарської діяльності

Освіта

У 2011 році закінчила Харківський національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого і здобула кваліфікацію юрист за спеціальністю правознавство. Диплом з відзнакою ХА № 41145443.

Місце роботи

З 19.02.2020 – до цього часу – старший викладач кафедри «Правового забезпечення господарської діяльності» Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Професійний досвід

Стаж науково-педагогічної (наукової та науково-педагогічної роботи – для наукових працівників) роботи у вищих навчальних закладах – 2 роки.

Тема дисертації

Господарсько-правове забезпечення впровадження та розвитку біотехнологій в промисловості України

Контакти

E-mail:

Inga.Bochkova@kname.edu.ua


Microsoft Teams: Бочкова Інга Ігорівна

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

1 Бочкова І. І. Стан нормативно–правового регулювання діяльності на ринку біотехнологій в Україні [Текст] / І. І. Бочкова // Юрист України. – 2014. – № 1. – С. 27–36. 2. Бочкова І. І. Питання організаційно–господарського впливу держави на обіг біотехнологій в Україні [Текст] / І. І. Бочкова // Юрист України. – 2014. – № 2. – С. 82–92. 3. Бочкова І. І. Особливості договірного забезпечення обігу біотехнологій в Україні [Текст] / І. І. Бочкова // Право та інновації. – 2014. – № 1–2. – С. 59–68. 4. Бочкова И. И. Некоторые вопросы адаптации национального биотехнологичексого законодательства и международных правових норм на примере Украины [Текст] / И. И. Бочкова // Экономика и право Казахстана. – 2014.– № 21 (2014). – С. 37–40.

Тези до конференцій

1.Бочкова І. І. Біотехнології в промисловості: господарсько-правовий аспект / I. І. Бочкова // Шляхи формування національної інноваційної системи та удосконалення інноваційного законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 11 лист. 2011 р. / Нац. акад. правов. наук України, НДІ прав. забезпечення інновац. розвитку., Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х. : «ФОП Шевченко», 2011. – С. 195–198. 2. Bochkowa I. Besonderheiten der Rechtlichen Regelung von Biotechnologien in der Ukraine und Deutschland / І. Бочкова // Проблеми розвитку юридичної науки в дослідженнях молодих учених: зб. тез доп. та наук. повід. конф., м. Харків, 5 квіт. 2012 р. / за заг. ред. А.П. Гетьмана. – Х. : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2012. – С. 12-14. 3. Бочкова І. І. Стан господарсько–правового регулювання використання біотехнології як засобу вирішення глобальних проблем сучасності [Текст] / І. І. Бочкова // Процеси економічної глобалізації та напрями модернізації правового господарського порядку в Україні: матеріали круглого столу, м. Харків, 26 квітня 2012 року / редкол.: Д. В. Задихайло, В. М. Пашков, В. С. Мілаш. – Х. : Юрайт, 2012. – С. 99-104. 4. Бочкова І. І. Проблеми законодавчого закріплення процедури реєстрації аналогів біологічних лікарських засобів [Текст] / І. І. Бочкова // Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні: матеріали наук.-практ. конф., м. Полтава, 18 жовтня 2013 р. / редкол.: Н. О. Гуторова, В. М. Пашков, П. О. Гринько. – Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2013. – С.73–76. 5. Бочкова І. І. Деякі особливості визначення оборотоздатності продуктів біотехнології [Текст] / І. І. Бочкова // Аспекти в реалізації наукових досліджень: мат. міжнар. наук.-практ. конф., м. Горлівка, 25-26 квітня 2013 р. – Горлівка. : ФЛП Пантюх Ю. Ф., 2013. – С. 119–125. 6. Бочкова І. І. Ринок біотехнології та продуктів біотехнології – чи варто законодавцю бачити різницю? [Текст] / І. І. Бочкова // Актуальные вопросы современного права. Пути теоретического и практического решения проблем: матер. междунар. науч.-практ. саммита, г. Киев, 12 августа 2013 г. – К. : Европ. междун. науч. лига юристов «Consensus Omnium», 2013.– С. 94-96. 7. Бочкова И. И. К вопросу о проблеме выбора мер государственного влияния на деятельность в сфере биотехнологий [Текст] / И. И. Бочкова // Научная дискуссия: инновации в современном мире: сб. статей по мат. междун. заоч. наук. пр. конф. / Международный центр науки и образования. – М. : Изд. «Международный центр науки и образования», 2013. – № 7 (15). – С. 75-85. 8. Бочкова І. І. До питання щодо розроблення правових засад функціонування ринку медичних біотехнологій [Текст] / І. І. Бочкова // Теоретико-правові засади формуваня сучасного медичного права в Україні: матеріали наук.-практ. конф., м. Полтава, 17 жовтня 2014 р. / редкол.: Н. О. Гуторова, В. М Пашков, П. О. Гринько. – Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2014. – С.14-16.

9Бочкова I. I., Коваленко Є. Е. Деякі питання правового забезпечення інформаційної безпеки Розвиток суб’єктів економічної діяльності в умовах цифрової економіки : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 25–27 листопада 2020 року / [редкол. : Н. М. Матвєєва, І. І. Килимник, О. П. Коюда] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 121 с - С. 80. 10. Бочкова I. I., Макашутіна Д. Є. Інформаційна безпека Instagram-аккаунтів Розвиток суб’єктів економічної діяльності в умовах цифрової економіки : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 25–27 листопада 2020 року / [редкол. : Н. М. Матвєєва, І. І. Килимник, О. П. Коюда] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 121 с - С. 82. 11. Григоренко А. Ю., Бочкова I. I. Виникнення нових загроз інформаційної безпеки держави та окреслення шляхів їх подолання Розвиток суб’єктів економічної діяльності в умовах цифрової економіки : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 25–27 листопада 2020 року / [редкол. : Н. М. Матвєєва, І. І. Килимник, О. П. Коюда] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 121 с - С. 89. 12. Салій В. С., Бочкова I. I. Стан розроблення та функціонування інформаційного суспільства держави Розвиток суб’єктів економічної діяльності в умовах цифрової економіки : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 25–27 листопада 2020 року / [редкол. : Н. М. Матвєєва, І. І. Килимник, О. П. Коюда] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 121 с - С. 110.

Підручники, посібники

Посібник з дисципліни "Теорія і практика правозастосування" (підготовлені до друку)

Методичні матеріали

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія і практика правозастосування», для студентів денної форми навчання першого бакалаврського рівня, галузь знань 18 – Виробництво та технології, спеціальність 185 – Нафтогазова інженерія та технології, 2020р. 2. Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія і практика правозастосування», для студентів денної форми навчання першого бакалаврського рівня, галузь знань 12 – Інформаційні технології , спеціальність 126 – Інформаційні системи та технолдогії, 2020р. 3. Робоча програма навчальної дисципліни дисципліни «Трудове право» », для студентів денної форми навчання першого бакалаврського рівня, галузь знань 12 – Інформаційні технології , спеціальність 126 – Інформаційні системи та технолдогії, 2020р.

Електронні публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Битяк О. Ю., Бойчук Р. П., Бочкова І. І., Гладкова О. В., Давидюк О. М., Задихайло Д. В., Задихайло Д. Д., Кудрявцева В. В., Кухар В. І., Пашков В. М., Семенишин А. В. Інноваційне інвестування в Україні: проблеми правового забезпечення : колект. монографія / за наук. ред. Д. В. Задихайла ;[рецензенти: О. М. Вінник,В. А. Устименко].– Харків : Юрайт,2013.–535,[1] с.–(Серія ʺНаукові праці кафедри господарського права Національного університету ʺЮридична академія України імені Ярослава Мудрогоʺ ; т.2).–ISBN978‐966‐2740‐27‐1.

Методичні матеріали

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

Індекс Гірша 3

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Свідоцтво про підвищення кваліфікації їз організації роботи в системі Moodle ПК 02071151/000075-20

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

=Список дисциплін

Теорія і практика правозастосування, (Бакалавр; усі спеціальності; Денна)

Господарське право (Бакалавр; 071 - облік і оподаткування; 051 - Економіка; Денна)

Трудове право (Бакалавр; 071 - облік і оподаткування; Денна)

Законодавче забезпечення підприємницької діяльності (Бакалавр;076- Підприємництво,торгівля та біржова діяльність; ; Денна)

Цивільне право (Бакалавр; 071 - облік і оподаткування; 051 - Економіка; Денна)

Інтелектуальна власність (Магістр; 263 Цивільна безпека; Денна)


Електронні навчальні курси

Цивільне право Теорія і практика правозастосування Трудове право Господарське право

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях


НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Електронні публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях