Белінська Валерія Євгенівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Бєлінська Валерія Євгенівна

Освіта

ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2012-2017 рр.

  • 03 Гуманітарні науки/ 035 Філологія ; спеціалізація "Філологія" (Українська мова і література); кваліфікація - філолог, учитель української мови та літератури та англійської мови і зарубіжної літератури. Диплом С17 №041938

Професійний досвід

Науковий ступень за спеціальністю …, вчене звання Посада назва Кафедри

Місце роботи

Викладач кафедри іноземних мов Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Концетосфера ПРИРОДА в поетичному словнику П.Перебийноса та А.Кичинського: Дис.: 035 / В.Є.Бєлінська; ХНПУ імені Г.С.Сковороди. — Харків, 2021. — 234с.

Електронна пошта

Valeriia.Belinska@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

  • Прізвище І. Б. Назва статті / І. Б. Прізвище // Назва : монографія / за заг. ред. І. Б. Прізвище. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки.

Статті у фахових виданнях

1. Бєлінська В. Є. Фітоморфи в поезіх П. Перебийноса та А. Кичинського: Функціональний аналіз. Українське мовознавство. Випуск 47/2. Київ, 2017. С. 125-132.

2. Бєлінська В. Є. Мовний образ води у творчості П. Перебийноса. Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Вип. 48. Харків, 2018. С. 224-230.

3. Бєлінська В. Є. Вербальна репрезентація кінематографічності в поезії А. Кичинського. Східнослов’янська філологія. Вип. 31. Бахмут, 2019. С. 13-24.

4. Бєлінська В. Є. Мовний стиль поезії А. Кичинського: традиційні та індивідуальні риси. Вісник МДУ. Серія: Філологія. Вип. 21. Маріуполь, 2019. С. 9-15.

5. Бєлінська В. Є. Індивідуально-мовна концептосфера П. Перебийноса. Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Випуск. 51. Харків, 2019. С. 197-210.

6. Бєлінська В. Є. Експресивність концептуальної метафори П. Перебийноса. International Electronic Scientific Journal TRAEKTORIÂ NAUKI. Vol. 5, No 11, 2019. P. 1008-1113.

7. Бєлінська В. Є. Корелятивні площини концептуальних категорій «Земля» й «Космос» у мові поезій П. Перебийноса та А. Кичинського. Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Випуск. 52. Харків, 2019. С. 224-235.

8. Бєлінська В. Є. Вербальні репрезентації явищ природи в поезії П. Перебийноса та А. Кичинського: конотаційні вияви. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Вип. 187. Кропивницький, 2020. С. 521-527.

Статті у збірниках наукових праць

1. Бєлінська В. Є. Вербалізація концептуальної категорії «Простір» у мовомисленні П. Перебийноса та А. Кичинського. Science and Education a New Dimension. Philology, VIII(67), Issue: 225. 2020. P. 7- 11.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

3

3

h-індекс

1

1

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

«Перекладацька компетентність та її формування у здобувачів-філологів»

«Основи педагогіки та методи викладання» з курсу «Іноземна мова»

Університет імені Альфреда Нобеля, кафедра прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

КПК ЦОП ХНАДУ

Дніпро, Україна

Харків, Україна

21.10.2019-27.12.2019

02.03.2020-02.06.2020

Назва документу

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Назва

Назва закладу

Місто, Країна

Дата

Назва документу, №

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

  • Прізвище І. Б. Назва підручника : підручник / І. Б. Прізвище ; ЗВО. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки. (Режим доступу: гіперпосилання , вільний).
  • Прізвище І. Б. Назва підручника...

Навчально-методичні матеріали

1. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 281- Публічне управління та адміністрування/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; [уклад.: В.Є. Бєлінська]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 36 с.

2. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» для студентів 2 курсу денної форми навчання 281 - Публічне управління та адміністрування / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; [уклад.: В.Є. Бєлінська]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 36 с.

Список дисциплін

Практичний курс англійської мови

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Іноземна мова (виковий рівень)

Ділова іноземна мова

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Вступ до гостинності

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

608