Безуглий Анатолій Васильович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Безуглий Анатолій ВасильовичПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Безуглий Анатолій Васильович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

Диплом кандидата фіз.-мат наук, диплом МФМ №014903, 25.06.1971р.

Доцент по кафедрі фізики та технічної механіки, атестат ДЦ № 032554, 1979 р.

Освіта

ХДУ ім. О. М. Горького, 1964 р., спеціальність: радіофізика та електроніка. кваліфікація:радіофізик - дослідник

Професійний досвід

Місце роботи

Доцент кафедри фізики Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Некоторые задачи дифракции на периодических структурах, Харків, ХДУ ім. О.М.Горького, 1971 р.

Адреса електронної пошти

Anatolyi.Bezugly@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Публікації у наукових виданнях

1. Безуглый А.В., Петченко А.М. К квантовой теории дифракции света на двух щелях. . Матер. VII міжнародної конф. “Фізичні явища у твердих ті-лах”. Харків, ХНУ ім.В.Н.Каразіна, 2005, с.142.

2. Безуглий Є.А., Безуглий А.В., Петченко О.М.Нормальне падіння рентгенівських променів на тривимірну гратку атомів. Матеріали IX Міжнарод-ної наукової конференції “Фізичні явища в твердих тілах”, Харків, ХНУ ім.В.Н.Каразіна, 2009, стор. 54.

3. Безуглий А.В., Безуглий Е.А., Петченко А.М. Дифракция электронов на решетке из бесконечно тонких металлических лент. Материалы 51-й меж-дународной конференции “Актуальные проблемы прочности”, 16-18 мая 2011, Харьков , стр.376. ( в ХФТИ НАН Украины).

4. Безуглий Е.А., Петченко А.М., Безуглий А.В. Дифракция света на двумерной решетке из бесконечно тонких металлических пластин. Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник //Радиотехника.-2011. -Вып.165.- С.169-172.

5. Безуглий А.В., Безуглий Е.А., Петченко А.М.Дифракция пучка электронов при наклонном их падении на решетку из металлических лент. Матеріали Х Міжнародної конференції “Фізичні явища в твердих тілах”. ХНУ імені В.Н.Каразіна, Харків, 2011, с.96.

6. Безуглий Е.А., Безуглий А.В., Петченко О.М. Нормальне падіння рентгенівських променів на тривимірну гратку атомів. // Радіотехніка: Всеукр. міжвід. наук.-техн. Збірник.-2012.-Вип. 168.-С.156-159.

7. Безуглий Е.А., Безуглий А.В., Петченко О.М. Дифракція електронів на гратці нескінченно тонких металевих стрічок. Вісник ХНУ, №1020, серія «Фізика», вип.17, 2012. с.74-77.

8. Bezugly A. V., Petchenko A. M. Diffraction of obliguely incident electrons from a grating of infinitely thinstrips // Telecommunication and Radio Engineering.-2015.- V. 74 (3), Р. 239-245.

9. А.V. Bezuglyi, Е.S.Orel, А. M. Petchenko. Researsh of altitude of potential bar-rier at the metal-vacuum interface by the diffraction method // Вісник ХНУ. 2015.-, № 1158, серія «Фізика», -вип. 22, с. 6-9.

10. Безуглый А.В., Петченко А.М. Дифракционный метод определения высоты потенциального барьера на границе металл-вакуум. Материалы 5-й Международной научно-практической конференции "Структурная релаксация в твердых телах". Украина, г. Винница, 2015, С.198-200.

11. Безуглый А.В., Петченко А.М. Распределение плотности потока фотонов в дифракционной картине от одной и двух параллельных щелей. Радиотех-ника. Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник. Харьков, ХНУРЭ, 2017, вып.189, с.162-165.

12. Безуглий А.В., Петченко О.М. Розподіл фотонів при дифракції світла на одній та двох паралельних щілинах. Матеріали XIII Міжнародної конференції “Фізичні явища у твердих тілах”.– Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна.–2017.- С.46.

13. Bezugly A. V., Petchenko A. M. Photon flow density in the diffraction pattern of single and two parallel slits// Telecommunication and Radio Engineering.- 2018.- V. 77 (1), Р. 77-82.

14. Безуглий А.В., Петченко О.М. Дифракція Н- поляризованих фотонів на нескінченній гратці металевих стрічок. // Радіотехніка : Всеукр. міжвід. наук.-техн. збірник. 2019. Вип.197, С. 43-49.

15. Безуглый А. В. Использование информативных технологий в преподавании общего курса физмки. Образование и виртуальность // 2001.Сб. трудов 5-й Междунар. Конф. УАДО / А. В. Безуглый, В. В. Калинин, В. А. Стороженко. – Харьков – Ялта. 2001. – С. 308–314.

16. Безуглый А. В. Разработка крмпьютерного учебного пособия на примере разделов современной физики // Tеорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : збірник наукових праць, т. 2. / А. В. Безуглый, В. В. Калинин, Д. В. Калинин. – Кривий Ріг, НМетАУ. 2002. – С. 14–17.

17. Безуглый А. В. Виртуальный лабораторный практикум по разделу курса физики «Электричество и магнетизм» // Tеорія та методика навчання математики,фізики, інформатики : збірник наукових праць. Вип. 5, т. 2. – Кривий Ріг, НМетАУ. 2005. – С. 26–34.

18. Безуглий А. В. Комп’ютерне моделювання вимірювання електричного опору провідників за методом моста Уітстона // Матеріали Х Міжнар. наук.-техн. конф. Новітні комп’ютерні технології. Севастополь. 2012. – С. 221–223.

19. Безуглый А.В. Дифракция фотонов на системе паралельних пластин// Радіотехніка. Всеукр. межвед. научн.-техн. сб. 2006. Вып. 147. С. 65-68.

20. Безуглый А.В. ,Шестопалов В.П. Дифракция плоской электромагнитной волны на решетках из круговых цилиндров со спиральной щелью//Радиофизика. Известия высших учебных заведений.т.15.С.1885-1893.

21. Безуглый А.В. ,Шестопалов В.П. Дифракция плоской электромагнитной волны на решетках из круговых цилиндров с периодическими щелями//Радиоэлектроника. т.16. Вип.5.С.12-19.

22. Безуглый А.В. Дифракция Е-поляризованной электромагнитной волны на решетке кольцевых цилиндров // Радиотехника. Всеукр. межвед. научн.-техн. сб. 1970. Вып.13. 80-96.

23. Безуглый А.В. Дифракция Н-поляризованной электромагнитной волны на решетке кольцевых цилиндров // Радиотехника. Всеукр. межвед. научн.-техн. сб. 1970. Вып.13. 91-90.

24. Безуглый А.В., Шестопалов В,П.//Аннотации докладов V Всесоюзного симпозиума по дифракции и распространению волн.Л.,1970. С.89.

25. Безуглый А.В. //Тезисы докладов ХХ Украинской республиканской научно-технической конференции посвященной 75-летию со дня изобретения радио.,К.,1970. С.67.

26. Безуглый А.В.,Хорошун В.В.Рассеяние электромагнитных волн на ферритовом цилиндре в плоском волноводе// Х Всесоюзный семинар по методам решения внутренних краевых задач электродинамики.Вильнюс.1988.С.45.

27. Безуглый А.В.,Хорошун В.В. Собственные волны круглого ферритового стержня с частичной металлизацией// 1Х Международная школа-семинар “Электродинамика и техника СВЧ и КВЧ “. Самара.1997.С.52.

28. Безуглый А.В.,Хорошун В.В. Дифракция электромагнитных волн на решетке из круглых гиротропных цилиндров// Радиотехника. Всеукр. межвед. научн.-техн. сб. 2000. Вып.116.С.71-74.

29. Безуглый А.В.,Хорошун В.В. Дифракция электромагнитных волн на решетке из диэлектричесих лент// Четвертый международный симпозіум „Физика и техника миллиметровых и субмиллиметровых волн” Харьков, июнь 4-9,2001.С.82-83.

30. Безуглый А.В. Дифракция фотонов на системе параллельных щелей //Радиотехника. Всеукр. межвед. научн.-техн. сб. 2006. Вып.147. С. 65-68.

31. Безуглий А.В.,Розсіяння фотонів при похилому падінні світла на систему паралельних щілин в екрані//Світлотехніка та світло енергетика. 2007.№3-4. С.16-20.

32. Безуглий А.В.,Дифракція світла на нескінченній двовимірній гратці атомів//Світлотехніка та світлоенергетика.2008. №3(15).С.15-20.

33. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M., Bezugly A.V. THE INFLUENCE OF X-RAY IRRADIATION ON DYNAMICAL AND STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF STRAINED NaCl CRYSTALS // Problems of atomic science and technology. – 2020.– № 2(126).- P. 23-26.

34. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M., Bezugly A.V. OPTICAL AND COLORIMETRICAL CHARACTERISTICS OF STRAINED LiF CRYSTALS UNDER X-RAY IRRADIATION // Problems of atomic science and technology. – 2020.– № 2(126).- P. 60-63.

35. O.M. Petchenko, G.О. Petchenko, S.М. Boiko, A.V. Bezugly. Analysis of the Dynamic and Structural Characteristics’ Behavior in NaCl Single Crystals Pre-deformed and Х-ray Irradiated // Journal of nano-and electronic physics. – 2020. – V. 12, № 3, Р. 03040-1 - 03040-3.

36. A.V. Bezougly, O.M. Petchenko, G.О. Petchenko. Photon Flux Density in the Diffraction Pattern During Scattering of H-polarized Photons by the Infinite Grating of Metallic Strips // Journal of nano-and electronic physics. – 2021. – V. 13, № 1, Р. 01002-1 - 01002-4.

37. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Bezugly A.V., Boiko S.M. APPLICATION OF ACOUSTIC PULSE ECHO-METHOD FOR THE INVESTIGATION OF DYNAMIC AND STRUCTURAL DYSLOCATION CHARACTERISTICS OF CRYSTALS // Problems of atomic science and technology. – 2021.– № 2(132).- P. 142-148.

Статті у фахових виданнях

1. Безуглий Е.А., Петченко А.М., Безуглий А.В. Дифракция света на двумерной решетке из бесконечно тонких металлических пластин. Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник //Радиотехника.-2011. -Вып.165.- С.169-172.

2. Безуглий Е.А., Безуглий А.В., Петченко О.М. Нормальне падіння рентгенівських променів на тривимірну гратку атомів. // Радіотехніка: Всеукр. міжвід. наук.-техн. Збірник.-2012.-Вип. 168.-С.156-159.

3. Безуглий Е.А., Безуглий А.В., Петченко О.М. Дифракція електронів на гратці нескінченно тонких металевих стрічок. Вісник ХНУ, №1020, серія «Фізика», вип.17, 2012. с.74-77.

4. Bezugly A. V., Petchenko A. M. Diffraction of obliguely incident electrons from a grating of infinitely thinstrips // Telecommunication and Radio Engineering.-2015.- V. 74 (3), Р. 239-245.

5. А.V. Bezuglyi, Е.S.Orel, А. M. Petchenko. Researsh of altitude of potential bar-rier at the metal-vacuum interface by the diffraction method // Вісник ХНУ. 2015.-, № 1158, серія «Фізика», -вип. 22, с. 6-9.

6. Bezugly A. V., Petchenko A. M. Photon flow density in the diffraction pattern of single and two parallel slits// Telecommunication and Radio Engineering.- 2018.- V. 77 (1), Р. 77-82.

7. Безуглий А.В., Петченко О.М. Дифракція Н- поляризованих фотонів на нескінченній гратці металевих стрічок. // Радіотехніка : Всеукр. міжвід. наук.-техн. збірник. 2019. Вип.197, С. 43-49.

8. Безуглый А.В. Дифракция фотонов на системе паралельних пластин// Радіотехніка. Всеукр. межвед. научн.-техн. сб. 2006. Вып. 147. С. 65-68.

9. Безуглый А.В. ,Шестопалов В.П. Дифракция плоской электромагнитной волны на решетках из круговых цилиндров со спиральной щелью//Радиофизика. Известия высших учебных заведений.т.15.С.1885-1893.

10. Безуглый А.В. ,Шестопалов В.П. Дифракция плоской электромагнитной волны на решетках из круговых цилиндров с периодическими щелями//Радиоэлектроника. т.16. Вип.5.С.12-19.

11. Безуглый А.В. Дифракция Е-поляризованной электромагнитной волны на решетке кольцевых цилиндров // Радиотехника. Всеукр. межвед. научн.-техн. сб. 1970. Вып.13. 80-96.

12. Безуглый А.В. Дифракция Н-поляризованной электромагнитной волны на решетке кольцевых цилиндров // Радиотехника. Всеукр. межвед. научн.-техн. сб. 1970. Вып.13. 91-90.

13. Безуглый А.В.,Хорошун В.В.Рассеяние электромагнитных волн на ферритовом цилиндре в плоском волноводе// Х Всесоюзный семинар по методам решения внутренних краевых задач электродинамики.Вильнюс.1988.С.45.

14. Безуглый А.В.,Хорошун В.В. Дифракция электромагнитных волн на решетке из круглых гиротропных цилиндров// Радиотехника. Всеукр. межвед. научн.-техн. сб. 2000. Вып.116.С.71-74.

15. Безуглый А.В. Дифракция фотонов на системе параллельных щелей //Радиотехника. Всеукр. межвед. научн.-техн. сб. 2006. Вып.147. С. 65-68.

16. Безуглий А.В.,Розсіяння фотонів при похилому падінні світла на систему паралельних щілин в екрані//Світлотехніка та світло енергетика. 2007.№3-4. С.16-20.

17. Безуглий А.В.,Дифракція світла на нескінченній двовимірній гратці атомів//Світлотехніка та світлоенергетика.2008. №3(15).С.15-20.

18. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M., Bezugly A.V. THE INFLUENCE OF X-RAY IRRADIATION ON DYNAMICAL AND STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF STRAINED NaCl CRYSTALS // Problems of atomic science and technology. – 2020.– № 2(126).- P. 23-26.

19. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M., Bezugly A.V. OPTICAL AND COLORIMETRICAL CHARACTERISTICS OF STRAINED LiF CRYSTALS UNDER X-RAY IRRADIATION // Problems of atomic science and technology. – 2020.– № 2(126).- P. 60-63.

20. O.M. Petchenko, G.О. Petchenko, S.М. Boiko, A.V. Bezugly. Analysis of the Dynamic and Structural Characteristics’ Behavior in NaCl Single Crystals Pre-deformed and Х-ray Irradiated // Journal of nano-and electronic physics. – 2020. – V. 12, № 3, Р. 03040-1 - 03040-3.

21. A.V. Bezougly, O.M. Petchenko, G.О. Petchenko. Photon Flux Density in the Diffraction Pattern During Scattering of H-polarized Photons by the Infinite Grating of Metallic Strips // Journal of nano-and electronic physics. – 2021. – V. 13, № 1, Р. 01002-1 - 01002-4.

22. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Bezugly A.V., Boiko S.M. APPLICATION OF ACOUSTIC PULSE ECHO-METHOD FOR THE INVESTIGATION OF DYNAMIC AND STRUCTURAL DYSLOCATION CHARACTERISTICS OF CRYSTALS // Problems of atomic science and technology. – 2021.– № 2(132).- P. 142-148.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

'База даних Scopus:

https://www.scopus.com/inward/authorDetails.uri?authorID=57201734290&partnerID=5ESL7QZV&md5=4f4e26432dae9d382e1434275da85997

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси цитувань За весь час Починаючи з 2013 р.
Статистика цитування
15
2
h-індекс
2
1

i10-індекс

0
0

Наукова школа

Безуглий Анатолій Васильович - один із учнів Шестопалова Віктора Петровича, доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (18.12.1972, «Створення і впровадження комплексу квазіоптичних радіовимірювальних пристроїв міліметрових та субміліметрових хвиль»), дійсного члена АН УРСР (з 1979) за спеціальністю теоретична радіофізика. Шестопалов В,П -. кавалер орденів Леніна (1987), «Знак Пошани», Трудового Червоного Прапора; нагороджений багатьма медалями.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

У 1959 р. закінчив середню школу с. Краснопавлівка Зміївського р-ну Харківської обл. і в тому ж році поступив у Харківський університет імені А.М.Горького на радіофізичний факультетт. У 1964 р.' закінчив університет по спеціальності „радіофізика та електроніка” з присвоєнням кваліфікації радіофізика-дослідника. У 1967 р. поступив в аспірантуру ХІГМАВТта закінчив її в ХДУ ім. А.М.Горького в 1970 р. представивши дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат наук: „Некоторые задачи дифракции на периодических структурах”, автореферат за номером А 455688, Харків, 1971 р. Диплом кандидата фіз.-мат наук МФМ №014903, 25.06.1971р. 5 грудня 1979 р. отримав 'атестат доцента по кафедрі фізики і технічної механіки Харківського вищого авіаційного училища льотчиків імені С.І.Грицевця атестат ДЦ №032554

Працює на посаді доцента кафедри фізики ХНУМГ імені О.М. Бекетова з 01 вересня 2004 року.

Член конкурсної комісії Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики ІІ тур (Накази: № 76-01 від 24.03.2015 р., № 52-01 від 16.02.2016 р., № 78-01 від 10.03.2017 р., № 58-01 від 27.02.2018 р., № 92-01 від 20.03.2019 р.)

Безуглий А.В. з 2017 року по теперішній час проводить навчальні заняття із спеціальних дисциплін іноземною мовою (англійською мовою)'в обсязі не менше 90 аудиторних годин на навчальний рік

Підвищення кваліфікації

Харківський національний університет радіоелектроніки, кафедра фізики, за темою: «Методика викладання фізики у ВНЗ ІV рівня акредитації», наказ № 1344-02 від 30.12.2016р..

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Курс загальної фізики [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. М. Петченко, А. С. Сисоєв, Є. І. Назаренко, А. В. Безуглий ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 224 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/14083/, вільний (дата звернення:15.02.2019). – Назва з екрана.

2. Курс фізики : навч. посібник / [Є. С. Орел, А. В. Безуглий, О. М. Петченко, Є. І. Назаренко] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНАМГ, 2019. – 191 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/51767/, вільний).

Науково-методичні роботи

1. Безуглий А.В., Петченко О.М. Використання комп’ютерних технологій у самостійній роботі студентів при вивченні курсу фізики. Тез. доп. всеукр. науково-метод.конф. “Стратегія посилення самостійної роботи студентів у контексті приєднання України до Болонського процесу. Харків, 2004, с.65-66.

2. Безуглий А.В., Петченко О.М. Комп’ютерне моделювання механічного руху в фізичному практикумі. Матер.V Міжнар.науково-техн. конф. “Про-блеми підготовки та перепідготовки фахівців у сфері інформаційних тех-нологій. Київ-Севастополь, 2007, с.10 -11.

3. Безуглий А.В., Петченко О.М. Комп’ютерне моделювання досліду Резерфорда. Збірник наукових праць Міжнар.науково-техн. конф. “Проблеми підготовки та перепідготовки фахівців у сфері інформаційних технологій. Київ-Севастополь, 2007.

4. Петченко О.М., Сисоєв А.С., Безуглий А.В., Назаренко Є.І. Загальний курс фізики. Харків, ХНАМГ, 2007, 176 с.

5. Безуглий А.В., Петченко А.М. Использование компьютерных технологий в самостоятельной работе студентов при изучении курса физики. Матер.II міжнар. науково-практичної конф. “Проблеми впровадження кредитно-модульної системи очима студентів та викладачів”. Харків, 2008, с.11-13.

6. Безуглий А.В., Петченко О.М., Сисоєв А.С. Комп’ютерне моделювання руху мікрочастинки в потенціальній ямі скінченної глибини. Матеріали 3-ї Міжнародної науково-методичної конференції “Актуальні проблеми ви-кладання та навчання фізики у вищих освітніх закладах”. Львів. 8-9 жовт-ня 2009 р. стр.73-78.

7. Сисоєв А.С., Петченко О.М., Безуглий А.В. Досвід модульно-рейтингового оцінювання знань студентів з фізики. Матеріали 3-ї Міжнародної науково-методичної конференції “Актуальні проблеми викладання та навчання фізики у вищих освітніх закладах”. Львів, 8-9 жовтня 2009 р. стр.246-248.

8. Безуглий А.В., Петченко А.М., Назаренко Є.І. Комп’ютерне моделювання руху електрона в магнітному полі. Збірник наукових праць. Харків. Хар-ківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ), 2010. с.70-71.

9. Безуглий А.В., Назаренко Є.І., Петченко О.М. Вивчення електричного по-ля методом комп’ютерної графіки. Збірник наукових праць III міжнарод-ної науково–методичної конференції “Проблеми впровадження кредитно-модульної системи очима студентів та викладачів ”. Харків, ХДТУБА, 18-20 травня, 2010 р., стр. 37-39.

10. Безуглий А.В., Сисоєв А.С., Петченко О.М. Комп’ютерне моделювання коливальних процесів. Збірник наукових праць IX міжнародної науково-практичної конференції “Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики ”. Видавничий відділ НМетАУ, М.Кривий Ріг, 2011, c.231-234.

11. Безуглий А.В., Петченко О.М., Сисоєв А.С. Комп’ютерне моделювання вимушених коливань лінійного та нелінійного осцилятора. Збірник науко-вих праць X міжнародної науково-практичної конференції “Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики”. Видавничий відділ НМетАУ, М.Кривий Ріг, 2012,-т.2, c.24-28.

12. Безуглий А.В., Петченко О.М. Комп’ютерне моделювання вимірювання електричного опору провідників за методом моста Уітстона. Новітні комп’ютерні технології: Матеріали X Міжнародної науково-технічної конференції: Севастополь, 11-14 вересня 2012.- с.221-223.

13. Курс фізики : навч. посібник / [Є. С. Орел, А. В. Безуглий, О. М. Петченко, Є. І. Назаренко] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНАМГ, 2019. – 191 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/51767/, вільний).

Навчально-методичні матеріали

1. Методичнi вказівки до виконання практичних робіт з розділу «Оптика» курсу фізики : для студ. 1 курсу ден. форми навч. усіх спец. акад. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: А. В. Безуглий, А. С. Сисоєв, О. М. Петченко. – Харків : ХНАМГ, 2006. – 43 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/656/, вільний).

2. Методичнi вказівки до виконання практичних робіт з курсу фізики. Розділ «Оптика» : для студ. 1–2 курсів ден. форми навч. спец. «ПЦБ», «ЕТ», «СДС», «ТГВ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: А. С. Сисоєв, А. В. Безуглий, О. М. Петченко, Є. І. Назаренко. – Харків : ХНАМГ, 2006. – 54 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/666/, вільний).

3. Петченко О.М., Безуглий А.В., Назаренко Є.І. Методичні вказівки до виконання комп’ютерних лабораторних робіт з фізики. Харків, ХНАМГ, 2007, 38 с.

4. Конспект лекцій з курсу «Фізика» : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. бакалаврів за напр. спец. «ГСТ» / А. В. Безуглий, А. С. Сисоєв, О. М. Петченко; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 116 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5690/, вільний).

5. Методичнi вказівки до виконання комп’ютерних лабораторних робіт з фізики [Електронний ресурс] : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. бакалаврів за напр. «ЕТ», «Екологія», «Будівництво» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: О. М. Петченко, А. В. Безуглий, Є. І. Назаренко. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 60 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/7605/, вільний (дата звернення:15.02.2019). – Назва з екрана.

6. Методичнi вказівки до виконання лабораторних робіт з радіоелектроники : для студ. 2 курсу ден. і заоч. форм навч. бакалаврів за напр. «ГКЗ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: А. В. Безуглий, А. С. Сисоєв, О. М. Петченко, Є. Б. Сидоренко. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 41 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12113/, вільний).

7. Конспект лекцій з курсу загальної фізики [Електронний ресурс] : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. бакалаврів за напр. спец. «ГСТ», «ОП», «ЕЕ» та ін. / О. М. Петченко, А. С. Сисоєв, Є. І. Назаренко, А. В. Безуглий' ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 195 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/18481/, вільний (дата звернення:15.02.2019). – Назва з екрана.

8. Методичнi вказівки до виконання комп’ютерних лабораторних робіт з фізики : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. бакалаврів за напр. «Е та Е», «ЕОНС та ЗП», «ЕМ» та ін. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: О. М. Петченко, А. В. Безуглий, Є. І. Назаренко. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 68 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/13905/, вільний).

9. Конспект лекцій з курсу «Фізика» : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. бакалаврів за напр. підгот. «ТТ» та «Менеджмент» / А. В. Безуглий, А. С. Сисоєв, О. М. Петченко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 75 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/23840/, вільний).

10. Методичнi вказівки до виконання компʼютерних лабораторних робіт з фізики. Розділ «Електрика та магнетизм» [Електронний ресурс] : для студ. 1 курсу ден. та заоч. форм навч. бакалаврів за напр. «ЕЕ», «ЕОНС та ЗП», «ТТ» та ін. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. О. М. Петченко, А. В. Безуглий, А. С. Сисоєв. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 42 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/18220/, вільний (дата звернення:15.02.2019). – Назва з екрана.

11. Методичнi вказівки до виконання лабораторних комп’ютерних робіт з курсу загальної фізики. Розділ «Електрика і магнетизм [Електронний ресурс] : для студ. 1 курсу всіх форм навч. напр. підгот. «ЕЕ» та «ЕМ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: А. В. Безуглий, А. С. Сисоєв, О. М. Петченко. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 40 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/22908/, вільний (дата звернення:15.02.2019). – Назва з екрана.

12. Методичнi вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Загальна фізика». Розділ «Оптика» : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. за напр. підгот. бакалаврів «ЕЕ» і «ЕМ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: А. С. Сисоєв, А. В. Безуглий, О. М. Петченко. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 56 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25637/, вільний).

13. Методичнi вказівки до виконання комп’ютерних робіт з фізики. Розділ «Електрика та магнетизм» : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. бакалаврів за напр. «ЕМ», «ЕЕ», «ТТ» та ін. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: О. М. Петченко, А. В. Безуглий, А. С. Сисоєв. – Харків : ХНАМГ, 2013. – 41 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/30482/, вільний).

14. Конспект лекцій з курсу «Фізика» [Електронний ресурс] : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. бакалаврів за напр. «ГК та З» / А. В. Безуглий, А. С. Сисоєв, О. М. Петченко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 150 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/34453/, вільний (дата звернення: 15.02.2019). – Назва з екрана.

15. Методичнi вказівки до виконання комп’ютерних лабораторних робіт з фізики [Електронний ресурс] : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. бакалаврів за напр. «ЕОНС та ЗП» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: О. М. Петченко, А. В. Безуглий, Є. І. Назаренко, Є. С. Орел. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 52 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/34452/, вільний (дата звернення:15.02.2019). – Назва з екрана.

16. Методичнi вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фізика». Розділ «Електрика та магнетизм»[Електронний ресурс] : для студ. 1 курсу ден. та 1–2 курсів заоч. форми навч. бакалаврів за напр. підгот. «ОП», «ТТ», «ЕОНС» та ін. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: О. М. Петченко, К. Ю. Аксьонова, Є. С. Орел, А. В. Безуглий. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 73 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40495/, вільний (дата звернення:15.02.2019). – Назва з екрана.

17. Методичнi вказівки до виконання комп’ютерних лабораторних робіт з фізики [Електронний ресурс] : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. бакалаврів за всіма напр. підготов. в ун-ті / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: О. М. Петченко, А. В. Безуглий, Є. І. Назаренко. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 38 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42439/, вільний (дата звернення:15.02.2019). – Назва з екрана.

18. Фізика [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. бакалаврів за напр. підгот. «ГК та З» / А. В. Безуглий, О. М. Петченко, А. С. Сисоєв, ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 112 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42438/, вільний (дата звернення: 15.02.2019). – Назва з екрана.

17. Методичнi рекомендації до виконання комп’ютерних лабораторних робіт з дисциплін «Фізика» та «Загальна фізика» [Електронний ресурс] : для студ. 1 курсу ден. форми та 1–2 курсів заоч. форми навч. бакалаврів спец. «Екологія», «КН та ІТ», «ТЗНС» та ін. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: О. М. Петченко, А. В. Безуглий, А. С. Сисоєв. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 80 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/47687/, вільний (дата звернення:15.02.2019). – Назва з екрана.

18. Методичнi рекомендації до виконання комп’ютерних лабораторних робіт з дисциплін «Фізика» та «Загальна фізика» [Електронний ресурс] : для студ. 1 курсу ден. форми та 1–2 курсів заоч. форми навч. бакалаврів спец. «Екологія», «КН та ІТ», «ТЗНС» та ін. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: О. М. Петченко, А. В. Безуглий, А. С. Сисоєв. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 80 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/47687/, вільний (дата звернення:15.02.2019). – Назва з екрана.

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
Фізика
Бакалавр
Екологія
Денна/Заочна
Фізика
Бакалавр
Комп'ютерні науки
Денна/Заочна
Фізика
Бакалавр
Геодезія, картографія та землеустрій
Денна/Заочна
Фізика
Бакалавр
Транспортні технології
Денна/Заочна
Фізика
Бакалавр
Будівництво та цивільна інженерія
Денна/Заочна
Фізика
Бакалавр
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Денна/Заочна
Фізика
Бакалавр
Інформаційні системи та технології
Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси