Баландіна Ірина Сергіївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Баландіна Ірина Сергіївна


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Баландіна Ірина Сергіївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри Туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, к-т екон. наук

Освіта

Харківська національна академія міського господарства,2003 р.

напрям підготовки/спеціальність 0502 «Менеджмент» / «Менеджмент організацій»; спеціалізація «Менеджмент готельного господарства та туризму»; кваліфікація менеджер-економіст. Диплом ХА №21858249

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2018 р. спеціальність "Харчові технології"; спеціалізація "Ресторанні технології". Диплом магістра М18№ 168570

Професійний досвід

01.09. 2015 р.-

Місце роботи

Кафедра Туризму і готельного господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

«Державне управління ресурсозбереженням в національному господарстві України (на матеріалах будівельної галузі)»

Адреса електронної пошти

Irina.Balandina@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

 • Баландіна І. С. Інструменти підвищення ефективності ресурсозбереження в будівництві / І. С. Баландіна // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 106: Серія: Економічні науки: – Х. : ХНАМГ, 2012. – С. 200–207.
 • Баландіна І. С. Визначення заходів щодо ресурсозбереження та зниження втрат теплової енергії в будівлях і спорудах / І. С. Баландіна // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 92: Серія: Економічні науки: – К. : Техніка, 2010. – С. 128–123.
 • Кондратенко Н.О. Аспекти проблеми нормування енерговитрат в житловому будівництві / Н. О. Кондратенко, І. С. Баландіна // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 87: Серія: Економічні науки: – К. : Техніка, 2009. – С. 70–76.
 • Баландіна І. С., Рябєв А. А., Деякі проблеми та перспективи розвитку доступного туризму і готельного господарства в Україні // «Деякі проблеми та перспективи розвитку доступного туризму і готельного господарства в Україні» «Бізнес Інформ». – 2018. – Вип. 10. - С. 235 – 240.
 • Баландіна І. С., Рябєв А.А. «Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку кемпінгів у Харківському регіоні» Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – №3 (18), том 1 – 2017. – Харків: ХНАДУ, 2017 – С. 97-103.
 • Баландіна І. С. «Туризм і готельне господарство: розвиток разом з інфраструктурою» Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – №2 (13), том 1 – 2016. – Харків: ХНАДУ, 2016 — 120 с. – С. 80-88
 • Баландіна І. С. «Методичні підходи щодо визначення напрямів ресурсозбереження» Збірник наукових праць Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – №9 – 2016. - С. 98 – 107.
 • Баландіна І. С. «Формування змін в готельно-ресторанному комплексі» Вчені записки Харківського інституту управління: Науковий журнал: Випуск №40 — Харків; ХІУ, 2015. - 480 с. - С. 150-156.
 • Крайнюк Л. М., Полчанінова І. Л., Баландіна І. С. Оцінювання рівня якості управління підприємствами готельно-ресторанного комплексу регіону: соціологічний підхід // Проблеми економіки. – 2019. – №1. – C. 67–73.

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 • Andrii Galkin, Oleksii Prasolenko, Larysa Obolentseva, Armen Atynian,Iryna Balandina, Kateryna Chebanyuk . The Neuromarketing ICT Technique for Assessing Buyer Emotional Fatigue // CEUR Workshop Proceedings: наук. збірн. Indexed Scopus – 2018. – Vol. 2105. – с. 243-253
 • Поколодна М. М., Баландіна І. С., Радіонова О. М., Рябєв А. А. Зміцнення фінансової стійкості територій шляхом розвитку еко-туризму // Збірник наукових праць "Фінансово'кредитна діяльність: проблеми теорії та практики" Випуск 4(27) –2018.– с. 212-222 Indexed Web of Science
 • Balandina, Iryna S; Obolentseva, Larysa V; Aleksandrova, Svitlana A; Polyakova, Yana O; Dulfan, Sergii B. Assessing Corporate Culture of an Enterprise-based on Competing Values Framework Design //Journal of Advanced Research in Law and Economics; Craiova Том 9, Изд. 4(34), (Summer 2018): 1176-1185. DOI:10.14505/jarle.v9.4(34).02. Indexed Scopus
 • Аndrii Halkin, Kseniia Bliumska-Danko, Olena Smihunova, Elena Dudnyk, Iryna Balandina Investigation influence of store type on emotional state of consumer in the urban purchase // Foundations of Management, Vol. 11 (2019), ISSN 2080-7279 DOI: 10.2478/fman-2019-0000 – с. 7-22 Indexed Scopus , Indexed Web of Science
 • A. Galkin, L. Obolentseva, I. Balandina, Eu. Kush, V. Karpenko, P. Bajdor -Mile Delivery for Consumer Driven Logistics //Transportation Research Procedia -2019.-Том 39 -c. 74-83


Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

18

8

h-індекс

2

2

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

«Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та туризмі»

ЦПК ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна

18 січня - 30 червня, 2016 р.

Виробниче стажування «Інноваційні технології сектору HoReCa»

ПрАТ «Готель Харків»

Харків, Україна

18 січня - 18 червня, 2016 р.

Научная программа «Инновационные научно-методические основы анализа рынка»

Республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований АПК Национальной академии наук Беларуси»

Минск, Беларусь

04-14 січня, 2016 р.

Сертификат

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

2015

 • Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з дисципліни «Організація ресторанного господарства» (для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1401 – Сфера обслуговування за напрямами підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. Ю. Давидова, І. С. Баландіна. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 19 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40609/ , вільний).
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Організація ресторанного господарства» (для студентів 3, 4 курсів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 1401 – Сфера обслуговування за напрямами підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, уклад.: О. Ю. Давидова, І. С. Баландіна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 72 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40610/ , вільний).

2014

 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Організація ресторанного господарства» (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. Ю. Давидова, І. С. Баландіна. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 28 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/35878/ , вільний).

2013

 • Методичні вказівки до виробничої практики в закладах ресторанного господарства (для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: А. І. Усіна, І. С. Баландіна. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 10 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/31001/ , вільний).

2012

 • Методичні вказівки до лабораторного заняття «Моделювання організаційно-обслуговуючих систем в закладах ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів. Технологія повсякденного обслуговування» з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 (6.140103) "Туризм») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: А. І. Усіна, І. С. Баландіна. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 40 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/28192/ , вільний).
 • Усіна А. І. Конспект лекцій з дисципліни «ТОВАРОЗНАВСТВО» (для студентів 2 - 4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.140101- «Готельно - ресторанна справа») / А. І. Усіна, І. С. Баландіна, І. В. Сегеда; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 196 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/26727/ , вільний).

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси