Базецька Ганна Ігорівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Базецька Ганна Ігорівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри економіки

Освіта

Харківський державний університет, 1994-1999.

  • Економічне і соціальне планування ; економіст. Диплом ХА № 11822559
  • Фінанси та кредит ; економіст. Диплом ХА № 11822504

Cambridge English Language Assessment Part of the University of Cambridge

  • Cambridge English Level 1 ESOL International (First) Grade B, reference number 504/0010/2

date of issue 14/03/18, certificate number ccpf731551

Професійний досвід

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.02.03 Організація управління, планування та регулювання економікою, доцент доцент економіки

Місце роботи

доцент економіки Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.02.03 / Філіна Ганна Ігорівна ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2003. - 19 с.: рис. — укp.

Електронна пошта

Hanna.Bazetska@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

  • Прізвище І. Б. Назва статті / І. Б. Прізвище // Назва : монографія / за заг. ред. І. Б. Прізвище. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки.

Статті у фахових виданнях

1. Базецкая А. И. Взаимосвязь экономических тенденций развития автотранспорта с мотивационным фоном сотрудников АТП / А. И. Базецкая // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожного університету. - № 1 (6) – 2014. – Харків: ХНАДУ, 2014. – С. 21-29. Фахове видання.

2. Базецкая А. И. Обеспечение экономической безопасности региона путем активизации инвестиционной деятельности в инновационной сфере / А. И. Базецкая // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. Херсон: Херсонський державний університет. 2015. Випуск 15, частина 4. С. 88 – 92. Фахове видання.

3. Базецька Г. І., Кусик Н. Л., Багдікян С. В. Сегментація ринку вищої освіти по купівельній спроможності споживачів послуг // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2018. – Том23. Випуск 3 (68). – С. 50-57. Фахове видання. Видання включено до МНБ – IndexCopernicus.

4. Bazetska H.I. The impact of direct taxation on the level of economic development of the country // Economic theory and law. – 2018. - № 3. – P. 105-118. Фахове видання. Видання включено до МНБ – IndexCopernicus.

5. Базецька Г. І. Сучасні проблеми системи фінансового управління в сфері освітніх послуг // Економічна теорія і право. – 2018. - № 4 (35). – С. 65-80. Фахове видання. Видання включено до МНБ – IndexCopernicus

6. Кусик Н. Л., Багдикян С. В., Базецька Г. І. Сегментація ринку вищої освіти за купівельною спроможністю споживачів послуг. Вісник ОНУ імені І. І. Мечнікова. 2018. Т. 3. Вип. 3 (68). С. 50 – 56. Фахове видання. Видання включено до МНБ – IndexCopernicu

7. Базецька Г. І. Використання економічного консалтингу в процесі розробки управлінських рішень на підприємстві. Економічна теорія і право. 2019. № 34. С. 62-78. Видання включено до МНБ – IndexCopernicus

8. Базецька Г. І., Жовтяк Г. А., Серьогіна Д. О. Проблеми вдосконалення економічної системи підприємств міського господарства. Комунальне господарство міст. 2019. Том 7 № 153. С. 49-59.

9. Єсіна В. О., Базецька Г.І., Пушкарь Т. А. Формування моделі відкритих інновацій в умовах цифрової трансформації суспільства. Комунальне господарство міст. Сер.: Економічні науки. 2020. Вип. 7 (160). С. 28-35.

10. Базецька Г. І. Проблеми оцінки ефективності зовнішньоекономічних операцій. Економічна теорія та право. 2020. № 3 (42). С. 28 – 48. Фахове видання. Видання включено до МНБ – IndexCopernicus

11. Базецька Г. І. Економічна поведінка в умовах невизначеності. Економічна теорія та право. 2021. № 4 (47). С. 52 – 72. Фахове видання. Видання включено до МНБ – IndexCopernicus


Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Oleksii Voronkov, Daria Serogina, Hanna Bazetska, Natalia Skliaruk, Sustainable Development of the Region: The Spatial Dimension in "RIVISTA DI STUDI SULLA SOSTENIBILITA'" 1/2018, pp. 11-24, DOI:10.3280/RISS2018-001003 Видання включено до МНБ – Scopus

2. Hanna Bazetska, Daria Serogina, Nataliia Obukhova. Using the theories of behavioral economics in the process of analyzing the financial market as a method of increasing the efficiency of the functioning of the state economy. Proceedings of the 14 th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2021. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 2021. pp. 42 - 54. ISBN 978-80-248-4580-7. ISSN 1805-9104. ISBN 978-80-248-4581-4 (On-line). Видання включено до МНБ – Scopus

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

[1]

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2015

Статистика цитування

40

34

h-індекс

3

3

i10-індекс

1

1

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Education process, innovative methods and education technologies (Experience of Shiller International University, Paris)
Shiller International University
Paris-France
14.04.-28.04.2017
Certificate of achievement № 02-17-P11

Education process, innovative methods and education technologies

Shiller International University

Paris, France

14.04-28.04, 2017.

Назва документу
Financial resources and business capital management
International Institute of Innovations
Warsaw-Poland
01.02.-30.04.2017
Certificate of training № 21

Financial resources and business capital management

International Institute of Innovations

Warsaw, Poland

01.02.-30.04, 2017.

Назва документу

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Назва

Назва закладу

Місто, Країна

Дата

Назва документу, №

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Базецька Г. І., Суботовська Л. Г.,Ткаченко Ю. В. Фінанси підприємства: планування та управління у виробничій сфері: навчальний посібник. Харків:ХНАМГ, 2012. 292 с.

Базецкая А. И. Исторический аспект формирования и развития финансовой системы. Монография. Харьков: ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015. 115 с. ISBN 978-966-695-388-2

Базецкая А. И., Дяченко В. Л. Финансовый менеджмент: учебное пособие. Харьков: ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2017. 186 с. ISBN 978-966-695-434-6

Базецька Г. І. Економічний консалтинг: навч. посіб. Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2021. 166 с.

Базецька Г. І. Фінанси підприємства: навч. посіб. Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2021. 144 с.

Навчально-методичні матеріали

Базецька Г. І. Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит, слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 - Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит). Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2014. 105 с.

Базецька Г. І. Конспект лекцій з курсу «Фінансова діяльність підприємства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 – Облік і аудит). Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. 206 с.

Базецька Г. І. Конспект лекцій з курсу «Фінанси, гроші та кредит» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямку підготовки 6.030601 – Менеджмент та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування). Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. 205 с.

Базецька Г. І. Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємства» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 051 – Економіка підприємства). Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017.

Базецька Г. І. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансове планування діяльності підприємства» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 051 – Економіка). Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017.

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи магістра (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр», галузі 05 –Соціальні та поведінкові науки, за спеціальністю 051 –Економіка). / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова; уклад.: Г.І.Базецька, Т.А.Пушкар, Г.А.Жовтяк, Д.О.Серьогіна.–Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2018. – 54 с.

Методичні рекомендації для проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Інформаційна економіка» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 –Економіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова; уклад. Г.І.Базецька. –Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2021. – 57 с.

Методичні рекомендації для виконання курсової роботиз навчальної дисципліни «Економіка та фінанси підприємства» (для студентів заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 –Економіка)/Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова; уклад. Г.І.Базецька, Г.А. Жовтяк–Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2021. – 28 с.

Методичні рекомендації для проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 –Економіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова; уклад.:Г.І.Базецька, Г.А.Жовтяк. –Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2021. – 84 с.

Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 –Економіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова; уклад. Г.І.Базецька, Г.А. Жовтяк.–Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2021. – 44 с.

Методичні рекомендації до проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Управління фінансами та активами підприємств» (для студентів заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти) спеціальності 051 –Економіка) / Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : Г. І. Базецька, Г. А. Жовтяк. –Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2021. – 46 с.

Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Фінанси підприємства» (для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 –Економіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова; уклад.: Г.І.Базецька,Г. А. Жовтяк. – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2021. – 22 с.

Методичні рекомендації та завдання для виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Управління фінансами та активами підприємства» (для студентів заочної форми навчання для другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 –Економіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова; уклад. Г.І.Базецька, Г.А. Жовтяк.–Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2021. – 24 с.

Базецька Г. І. Управління фінансами та активами підприємства: конспект лекцій для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 051 – Економіка / Г. І.Базецька, Г. А. Жовтяк ; Харків. нац. ун-т міськ. госп. ім. О. М. Бекетова – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 158 с.


Список дисциплін

Фінанси підприємства

Економічна діагностика

Економічний консалтинг

Поведінкова економіка

Економіка та фінанси підприємства

Теорія економічного аналізу

Розроблені електронні навчальні курси

Фінанси
Бакалавр
Економіка
заочна
1106

Фінанси

Бакалавр

Економіка

Заочна

1106

Фінанси підприємства
Бакалавр
Економіка
заочна
1247

Фінанси підприємства

Бакалавр

Економіка

Заочна

1247

Планування і контроль на підприємстві
Бакалавр
Економіка
заочна
1354

Планування і контроль на підприємстві

Бакалавр

Економіка

Заочна

1354

Фінансове планування діяльності бюджетних установ
Магістр
Економіка
заочна
1030

Фінансове планування діяльності бюджетних установ

Магістр

Економіка

Заочна

1030

Фінансовий менеджмент
Магістр
Економіка
заочна
203

Фінансовий менеджмент

Магістр

Економіка

Заочна

203