Бабаєв Володимир Миколайович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Бабаєв Володимир Миколайович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Ректор ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, доктор наук державного управління, професор, академік Міжнародної інженерної академії, академік Академії будівництва України, перший віце-президент Інженерної академії України, заслужений будівельник України, лауреат Державної премії в галузі архітектури, почесний громадянин м. Харкова, почесний громадянин м. Первомайський, почесний громадянин м. Богодухова, член ради Північно-Східного наукового центру України, повний кавалер ордена «За заслуги».

Освіта

Харківський інженерно-будівельний інститут, 1975

Професійний досвід

19 жовтня 2011 р. колектив Харківської національної академії міського господарства затвердив кандидатуру Володимира Миколайовича Бабаєва на посаду ректора ВНЗ.

2005–2011 рр. – перший заступник голови Харківської облдержадміністрації.

З 2004 по 2011 рр. поєднував роботу в міських та керівних структурах з діяльністю на посаді завідувача кафедри управління проектами в міському господарстві й будівництві (за сумісництвом) в Харківській національній академії міського господарства.

2004 р. – захистив докторську дисертацію «Підвищення ефективності з управління великим містом у структурі державного управління».

2002 р. – отримав вчене звання доцента.

1999 р. – захистив кандидатську дисертацію «Дослідження та розробка технологічних рішень зведення тонкостінних вторинних обробок при відновленні каналізаційних колекторів».

1998–2005 рр. – перший заступник Харківського міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади.

1995–1998 рр. – начальник Головного управління містобудування та архітектури Харківської міської ради, заступник міського голови з питань діяльності і виконавчих органів влади.

1991–1995 рр. – заступник начальника з промислового будівництва, головний інженер, перший заступник генерального директора Проектно-промислового об’єднання «ХДБК-1».

1989–1991 рр. – інспектор Харківського обкому компартії України.

1986–1990 рр. – депутат Харківської обласної ради.

1984–1989 рр. – інструктор, завідуючий відділом будівництва та комунального господарства, заступник завідуючого соціально-економічним відділом Харківського міськкому Компартії України.

1981–1984 рр. – в. о. головного інженеру заводу «Буддеталь» ДБК-1, головний інженер будівельного управління «Машбуд» тресту «Промбуд-2».

1975 р. – після закінчення інституту працює на ДБК-1.

Місце роботи

Ректор ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. Харківський національний університет міського господарства

Теми дисертацій

Підвищення ефективності управління великим містом у структурі державного управління : автореф. дис. ... докт. наук з держ. упр. : 25.00.04 – місцеве самоврядування / Бабаєв Володимир Миколайович ; Нац. акад. держ. упр. при президентові України. – Київ, 2004. – 36 с.

Дослідження та розробка технологічних рішень зведення тонкостінних вторинних обробок при відновленні каналізаційних колекторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.08 – технологія промислового та цивільного будівництва / Бабаєв Володимир Миколайович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та арх. – Харків, 1999. – 14 с.

Адреса електронної пошти

Ел. адреса

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 •  Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: теорія, перспективи : монографія / Бабаєв В. М., Жихор О. Б., Тітяєв В. В. та ін. ; за заг. ред. О. В. Димченко; Харків. нац. ун-т міск. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. - 342 с.
 •  Стратегія розвитку міста Харкова до 2020 року : проект. – Харків : [б. в.], 2016. – 92 с.
 •  Соціальне пізнання і логіка управління : монографія / В. М. Бабаєв, О. С. Пономарьов, С. М. Пазиніч ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 182 с.
 •  Фінансово-економічна безпека: стратегічна аналітика та аудиторський супровід : монографія / за заг. ред. Т. В. Момот ; від упоряд. : В. М. Бабаєва, Т. В. Момот ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 340 с.
 •  Соціальне пізнання : монографія / В. М. Бабаєв, О. С. Пономарьов, С. М. Пазинич, С. О. Завітний ; Харків. нац. ун-т ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 320 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/36316/ , вільний).
 •  Місто Харків в системі пріорітетних сфер рейтингування провідних глобальних міст ТОР-100: концептуальні засади розробки збалансованої системи показників міста / В. М. Бабаєв, Т. В. Момот, О. О. Лукашов // Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки: наук.-практ. видання. - 2-е вид. - Київ : Інститут законодавства, 2013. - С. 227-243.
 •  Формирование математического аппарата для Вилора оптимальных параметров продукции капитального строительства : монография / В. И. Торкатюк, В. Н. Бабаев, А. И. Колосов и др. ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2013. – 421 с. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/27742/ , свободный).
 •  Академік архітектури Олексій Миколайович Бекетов: до 150-річчя від дня народження : монографія / В. М. Бабаєв, Т. Д. Рищенко, Т. П. Єлісеєва та ін. ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ : Золоті сторінки, 2012. – 64 с.
 •  Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання будівельної галузі та житлово-комунального комплексу України : монографія / ред. В. М. Бабаєв, Т. М. Момот. – Харків : Фактор, 2012. – 536 с.
 •  Организационно-технологические, архитектурно-конструктивные и финансово-экономические предпосылки формирования продукции капитального строительства : монография / В. И. Торкатюк, А. И. Колосов, В. Н. Бабаев и др. ; под общ. ред. В. И. Торкатюка, А. И. Колосова ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – 368 с. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/25389/ , свободный).
 •  Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / [керівн. вид. проекту: В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлисеєва та ін.]. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – 520 с.
 •  Агломерація міська / В. М. Бабаєв, В. В. Корженко, Л. В. Хашиєва // Енциклопедія державного управління : у 8 т.– Харків : ХРІДУ НАДУ : Магістр, 2011. – Т. 5 : Територіальне управління. – *
 •  Управління великим містом: теоретичні і прикладні аспекти : монографія / В. М. Бабаєв. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 306 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/19453/ , вільний).
 •  Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2015 року : монографія / А. Б. Аваков, В. С. Пономаренко, В. М. Бабаєв та ін. ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2008. – 352 с.
 •  Адміністративно-територіальний устрій та сталий розвиток регіону (концептуальні основи та методологія) : монографія / В. М. Бабаєв, Л. Л. Товажнянський та ін. – Харків : НТУ «ХПІ», 2006. – 316 с.
 •  Харків–350. Історія, сучасність, стратегія розвитку : істор.-екон. огляд / В. Н. Майорченко, В. М. Бабаєв, Л. М. Шутeнко та ін. ; за заг. ред. В. Н. Майорченка. – Харків : Золоті сторінки, 2004. – 320 с.
 •  Управління міським господарством: теоретичні та прикладні аспекти : монографія / В. М. Бабаєв. – Харків : ХРІДУ НАДУ : Магістр, 2004. – 204 с.
 •  Pedagogia managementului : мonografia / L. L. Tovazhnyansky, Nikolae Ilias, V. N. Babaev and others. – Petrosani : Editura Universitas, 2004. – 129 p.
 •  Організація роботи голови районної державної адміністрації : довідник / Ю. П. Лебединський, В. М. Бабаєв та ін. ; за ред. В. М. Князева, Ю. П. Лебединського. – Київ : Видавництво РВПС України НАН України, 2003. – 391 с.
 •  Підвищення ефективності місцевого самоврядування в Харкові (на основі науково-технічного, соціально-економічного і кадрового потенціалу міста) : монографія / В. А. Шумілкін, В. М. Бабаєв, В. І. Луговий та ін. – Харків : НТУ «ХПІ», 2003. – 399 с.
 •  Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003–2010 рр. : монографія / за ред. Л. М. Шутенко, В. М. Бабаєва, В. Т. Семенова. – Харків : ХДАМГ, 2003. – 205 с.
 •  Психодіагностика в муніципальній кадровій політиці : монографія / В. М  Бабаєв, О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, В. В. Бондаренко. – Харків : НТУ «ХПІ», 2003. – 390 с.
 •  Проблеми формування особистості лідера : монографія / О. Г. Романовський, В. М. Бабаєв, О. С. Пономарьов. – Харків : Майдан, 2000. – 193 с.

Участь у роботі редакційних колегій наукових видань

 •  Домостроители Харьковщины (1961–1991) : сб. воспомин. работн. Харьков. домостроит. комб. № 1 / [редкол.: В. А. Реусов (рук.), В. Н. Бабаев, А. И. Бирюков и др.]. – Харьков : [б. и.], 2009. – 212 с.
 •  Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [редкол.: В. М. Бабаєв, (відп. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУМГ, 2012. – Вип. 102. – 558 c. – (Серія: Економічні науки).
 •  Наш сучасник : літ.-худож. альманах / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [упоряд.: М. Г. Ягубян ; редкол.: В. М. Бабаєв, Л. М. Шутенко, В. П. Бурмака та ін.]. – Харків : ХНУМГ, 2012. – Вип. 7. Академія життя. – 311 с.
 •  Наш сучасник : літ.-худож. альманах / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [упоряд.: М. Г. Ягубян ; редкол.: В. М. Бабаєв, Л. М. Шутенко, В. П. Бурмака та ін.]. – Харків : ХНУМГ, 2013. – Вип. 8 : На обрії майбуття. – 329 с.
 •  Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : материалы ХI междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 25 ноября – 25 декабря 2013 г. / [редкол.: В. Л. Авраменко, В. Н. Бабаев, С. С. Глазков и др.] ; Харьк. обл. террит. отд. Акад. стр-ва Украины, Жилинский ун-т (Словакия), Варненский свобод. ун-т им. Черноризца Храбра (Болгария), Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2014. – 117 с.
 •  Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць / Акад. пед. наук України, Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» ; [редкол.: Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський, В. М. Бабаєв та ін.]. – Харків : НТУ «ХПІ», 2004. – Вип. 1 (2002). – *
 •  Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 квітня 2013 р. / [редкол.: В. Г. Кремень, В. М. Бабаєв, В. Я. Даниленко та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Харків. держ. акад. дизайну і мист., Нац. дослід. ун-т та ін. – Харків : ХДАДМ, 2013. – 316 с.
 •  Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи : матеріали V міжнар. наук. конф., Харків, 24–25 квітня 2014 р. / за заг. ред. В. М. Бабаєва ; Нац. акад. пед. наук України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Харків. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка, Нац. дослід. ун-т «БелДУ». – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 251 с.
 •  Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського і регіонального розвитку : матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл. держ. адмін., Німец. дослід. ін-т держ. управ., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. ; [редкол.: В. М. Бабаєв, Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник та ін.]. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 216 с.
 •  Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция перспективного развития транспортной системы г. Харькова : материалы науч.-практ. конф., Харьков, 24–25 марта 2010 г. / Междунар. союз общ. трансп., Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва, Харьков. нац. автодор. ун-т и др. ; [редкол.: В. Т. Семёнов, В. Н. Бабаев, А. Н. Ситенко и др.]. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – 171 с.
 •  Удосконалення довузівської підготовки студентів в контексті підвищення ефективності вищої освіти / П. П. Говоров, В. М. Бабаєв, І. М. Гусь // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України. – 2014. – № 4. – С. 63–68.
 •  Харківський інститут інженерів комунального будівництва. 1941–1945 / [керівник проекту В. М. Бабаєв ; гол. редкол. Л. М. Шутенко ; коорд. проекту Т. П. Єлісеєва ; упоряд.: Т. П. Єлісеєва, Т. О. Лобинцева]. – Харків : Золоті сторінки, 2015. – 276 с. – (Сторінки історії Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова).
 •  Л. М. Шутенко. Моя любов – Академія! : біобібліогр. покажч. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: Н. Б. Давидова, О. М. Науменко ; редкол.: В. М. Бабаєв (відп. ред.), Г. В. Стадник, В. І. Торкатюк та ін.]. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 192 с. : іл.
 •  Экология и промышленность : науч.-произв. журнал / осн.: Укр. науч.-техн. центр метал. пром-ти «Энергосталь» ; [редкол.: В. Н. Бабаев, М. К. Короленко, Д. В. Сталинский и др.]. – 2004, декабрь – . – Харьков : ГП «УкрНТЦ «Энергосталь», 2004 – .
 •  Энергетика. Энергосбережение. Энергоаудит : общегос. науч.-произв. и информ. журнал / [учред. ООО «Северо-восточная энергетическая компания «СВЭКО» ; редкол.: В. Н. Бабаев, Ф. П. Говоров, В. А. Маляренко и др.]. – 1997– . – Харьков : Типография «БЭТ», 1997– .

Статті у фахових виданнях

 •  Cast Reinforced Concrete Frame of Buildings and Methods of 1ts Erection / V. Babayev, V. Shmukler, S. Bugayevskiy, V. Nikulin // Jurnal of civil engineering and construction. – 2016. – Vol. 5. – № 2. –*
 •  Method for Inverstigation of Structures for Temperature Effects / V. Babayev, V. Shmukler, P. Reznik // Jurnal of civil engineering and construction. – 2016. – Vol. 5. – № 2. –*
 •  Аналіз результативності використання капіталу акціонерних товариств будівельної галузі України / В. М. Бабаєв, Н. О. Чех // Technology audit and production reserves. – 2016. – -№ 4/5(30). – С. 17–21.
 •  Исследование динамических характеристик антенной башни метеорологического радиолокатора / В. Н. Бабаев, В. С. Шмуклер, Н. А. Псурцева, Ю. А. Хаинсон // Будівельні конструкції : міжвід. зб. наук.-техн. праць. – Київ : НДІБК, 2015. – Вип. 82. – С. 463–470.
 •  К установлению особенностей деформирования трёхслойной эффективной панели / Бабаев В. Н., Шмуклер В. С., Резник П. А., Петрова Е. А. // Будівельні конструкції : міжвід. зб. наук.-техн. праць. – Київ : НДІБК, 2015. – Вип. 82. – С. 568–580.
 •  Модель життєвого циклу будівельно-енергетичного проекту / В. М. Бабаєв, М. К. Сухонос, І. В. Білецький // Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит. – 2015. – № 2 (133). – С. 46–53.
 •  Определение условий и механизма финансирования портфеля энергоинфраструктурных проектов / В. Н. Бабаев, М. К. Сухонос // Экология и промышленность. – 2015. – № 2 (43). – С. 10–14.
 •  Установление конструктивных особенностей и теоретическое определение амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) несущих конструкций промышленного здания / В. Н. Бабаев, В. С. Шмуклер, В. С. Стоянов и др. // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2015. – Вип. 79. – С. 52–61.
 •  Класифікація високотехнологічних будівельно-енергетичних проектів / В. М. Бабаєв, М. К. Сухонос, І. В. Білецький // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2014. – Вип. 118. – С. 49–51. – (Серія «Технічні науки та архітектура»). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/39795/ , вільний).
 •  Конструктивные системы для объектов различного назначения. Опыт проектирования и возведения / В. Н. Бабаев, В. С. Шмуклер // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – Вип. 114. – С. 2–17. – (Серія «Технічні науки та архітектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/36541/ , свободный).
 •  Основні принципи вдосконалення поведінкового ризик-менеджменту / В. М. Бабаєв, М. М. Новикова, А. В. Діоба // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 6. – С. 322.
 •  Основные технологические параметры заделки в бетон арматурных стержней серповидного профиля класса А500С / В. Н. Бабаев, М. С. Золотов, А. Х. Дауд // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2014. – Вип. 118. – С. 7–10. – (Серія «Технічні науки та архітектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/39517/ , свободный).
 •  Влияние поперечных размеров арматурных стержней серповидного профиля класса А500С на напряжённо-деформированное состояние анкерного соединения / В. Н. Бабаев, М. С. Золотов, Э. А. Шишкин и др. // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2013. – С. 27–32. – (Серія «Технічні науки та архітектура»). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/31864/ , вільний).
 •  Зависимость деформационных свойств клеевой анкеровки арматурных стержней серповидного профиля класса А500С от вида нагружения / В. Н. Бабаев, М. С. Золотов, Э. А. Шишкин и др. // Будівельні конструкції : міжвід. наук.-техн. зб. – Київ : НДІБК, 2013. – Вип. 78, кн. 2 : Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону. – С. 107–116.
 •  Использование фенольных сточных вод коксохимического производства в оборотных системах водоснабжения / В. Н. Бабаев, С. В. Нестеренко, В. А. Ткачёв, Е. П. Смилка // Экология и промышленность. – 2013. – № 1. – С. 65–69.
 •  О возможности конструктивной трансформации панельного здания / В. Н. Бабаев, В. С. Шмуклер, В. М. Зинченко // Будівельні конструкції : міжвід. наук.-техн. зб. – Київ : НДІБК, 2013. – Вип. 78, кн. 1 : Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону. – С. 273–280.
 •  Технология закрепления в бетоне арматурных стержней серповидного профиля класса А500С акриловыми клеями / В. Н. Бабаев, М. С. Золотов, А. Х. Дауд // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – Вип. 112. – С. 9–16. – (Серія «Технічні науки та архітектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/35599/ , свободный).
 •  Усилия на прочность клеевого соединения сталь–бетон безанкерного крепления на акриловых клеях / В. Н. Бабаев, М. С. Золотов, М. В. Шаповал // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2013. – Вип. 109. – С. 38–44. – (Серія в 2 ч. Ч. 1. «Технічні науки і архітектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/33109/ , свободный).
 •  Экономическая безопасность высших учебных заведений в условиях модернизации высшего образования: проблемы и перспективы / В. Н. Бабаев, Т. В. Момот, М. Н. Пересыпкин // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2013. – Вип. 108. – С. 519–527. – (Серія «Економічні науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/33012/ , свободный).
 •  Экспериментальные исследования напряжённого состояния клеевой анкеровки арматурных стрежней серповидного профиля при кратковременном воздействии выдёргивающего усилия / В. Н. Бабаев, М. С. Золотов, Э. А. Шишкин и др. // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2013. – Вип.71. – С. 143–151.
 •  Активирование природных вод кавитацией и антиоксидантами / В. Н. Бабаев, В. А. Ткачев, С. В. Нестеренко, Е. П. Смилка // Экология и промышленность. – 2012. – № 2. – С. 77–81 ; Казантип–ЭКО–2012. Инновационные пути решения актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения : сб. тр. ХХ юбил. междунар. науч.-практ. конф., Щёлкино (АР Крым), 4–8 июня 2012 г. : в 3 т. / ГП УкрНТЦ «Энергосталь». – Харьков : НТМТ, 2012. – Т. 2. – С. 227–232.
 •  Місто Харків в системі пріоритетних сфер рейтингування провідних глобальних міст ТОР-100 (GLOBAL CITIES): концептуальні засади розробки збалансованої системи показників міста (CITY BALANCED SCORECARD (BSC)) / В. М. Бабаєв, Т. В. Момот, О. О. Лукашов // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – Вип. 104. – С. 3–16. – (Серія «Економічні науки»). – Існує електронна версія. ( Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25701/ , вільний).
 •  Потенціал реалізації проектів публічно-приватного партнерства в інфраструктурній сфері мегаполіса / В. М. Бабаєв, Т. В. Момот, Е. Ю. Шевченко // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – Вип. 106. – С. 3–9. – (Серія «Економічні науки»). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/28779/ , вільний).
 •  Формування і реалізація політики підвищення ефективності комунальної енергетики / В. М. Бабаєв, В. А. Маляренко, Н. О. Орлова // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2012. – № 4. – С. 9–12.
 •  Rational Design of Retaining Walls / V. N. Babaev, V. S. Shmukler, F. Kakshar, O. A. Kalmikov // Journal of applied & emerging sciences buitems. – 2012. – Vol. 3. – Issue 1. – July. – *
 •  Регіональний економічний розвиток в контексті проведення економічних реформ в Україні / В. М. Бабаєв, Л. А. Биченко // Економічний часопис. – 2011. – № 1–2. – С. 20–22.
 •  Теоретические основы построения и анализа агрегированной расширенной модели межотраслевого баланса моноцентрических городских агломераций / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк и др. // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад.. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – Вип. 100. – С. 4–23. – (Серія «Економічні науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu. ua/22065/ , свободный).
 •  Концепция экологизации и ресурсосбережения в системе управления отходами мегаполиса / В. Н. Бабаев, Н. П. Горох, И. В. Коринько // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 4/8 (46). – С. 51–59.
 •  Особливості фінансового управління об’єктами комунальної власності на регіональному рівні / В. М. Бабаєв, Л. А. Сапатюк // Коммунальное хoзяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2010. – Вып. 94. – С. 10–16. – (Серия «Экономические науки»). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/17224/ , вільний).
 •  Проектний підхід у питаннях інфраструктурного розвитку України: пропозиції до національної програми економічних реформ / В. М. Бабаєв // Коммунальное хoзяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2010. – Вып. 95. – С. 264–271. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/18386/ , вільний).
 •  Математичні моделі та методи організації офісу управління будівельними проектами / В. М. Бабаєв, Т. Г. Фесенко // Коммунальное хoзяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2009. – Вып. 86. – С. 383–394. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/11431/ , вільний).
 •  Энергосберегающие технологии и альтернативные виды энергии / В. Н. Бабаев // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 3. – С. 11–15.
 •  Містобудівна політика і територіальний розвиток Харкова / В. М. Бабаєв // Коммунальное хoзяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2008. – Вып. 82. – С. 3–9. – (Серия «Экономические науки»). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5803/ , вільний).
 •  Сталий розвиток регіону в системі державного програмування соціально-економічного розвитку територій / В. М. Бабаєв // Коммунальное хoзяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2008. – Вып. 81. – С. 226–232. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5659/ , вільний).
 •  Формування системи підвищення ефективності підготовки будівельного проекту як чинника сталого розвитку міста / В. М. Бабаєв, Т. Г. Фесенко // Коммунальное хoзяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2008. – Вып. 82. – С. 110–120. – (Серия «Экономические науки»). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5822/ , вільний).
 •  Значення Харківської області в становленні і розвитку промисловості та соціальної сфери України / В. М. Бабаєв // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 3. – С. 3–7.
 •  Методы аэросепарации легковесных фракций муниципальных отходов / В. Н. Бабаев, Н. П. Горох, И. В. Коринько и др. // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2007.– № 2/1 (26). – С. 22–27.
 •  Оптимізація системи управління муніципальним розвитком України: політичні, економічні, управлінські ризики / В. М. Бабаєв // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. – Вип. № 760 : Питання політології. – С. 114–126.
 •  Планування територіального розвитку Харкова: історія та сучасність / В. М. Бабаєв // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. – Вип. № 785. – С. 58–68.
 •  Сучасні управлінські інструменти планування розвитку міських територій / В. М. Бабаєв // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2007. – № 4. – С. 34–44.
 •  Інноваційні механізми державного управління соціально-економічним розвитком регіону / В. М. Бабаєв // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : ХРІДУ НАДУ : Магістр, 2006. – № 2 (28) : в 2 ч. – Ч. 1. – С. 9–18 ; Управління сучасним містом. – 2006. – № 1–2/1–6 (21–22). – С. 71–77.
 •  Напрями забезпечення сталого функціонування та розвитку системи водопостачання м. Харкова / В. М. Бабаєв // Коммунальное хoзяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 26–33. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/1559/ , вільний).
 •  Напрями підвищення конкурентоспроможності регіонів України як можливий шлях євроінтеграції / В. М. Бабаєв // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Харків : ХРІДУ НАДУ : Магістр, 2006. – № 3 (15). – С. 3–6.
 •  Проблема муниципальных отходов и рациональные пути её решения / В. Н. Бабаев, Н. П. Горох, И. В. Коринько и др. // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2006. – № 2/1 (20). – С. 55–62.
 •  Роль городских проектов и программ развития в устойчивом развитии мегаполисов / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов // Коммунальное хoзяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 3–9. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/1553/ , свободный).
 •  Типологічні моделі організації управління на місцевому рівні / В. М. Бабаєв // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : ХРІДУ НАДУ : Магістр, 2006. – № 3 (30). – С. 9–20.
 •  Управление хозяйственной инфраструктурой мегаполиса в чрезвычайных ситуациях: опыт принятия решений и направления совершенствования / В. Н. Бабаев, И. В. Коринько, С. С. Пилиграмм, Б. К. Зеленский // Коммунальное хoзяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 58–67. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname. edu.ua/1563/ , свободный).
 •  Децентралізація державної влади та регіоналізація по-європейськи: можливі сценарії для України / В. М. Бабаєв // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : ХРІДУ НАДУ : Магістр, 2005. – № 3 (26). – С. 356–367.
 •  Оптимізація системи управління муніципальним розвитком України: політичні, економічні, управлінські ризики / В. М. Бабаєв // Управління сучасним містом. – 2005. – № 3–4. – С. 170.
 •  Совершенствование системы управления проектами в строительной отрасли / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, В. Н. Бабаев и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2005. – Вып. 65. – С. 109–127. – (Серия «Экономические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/3418/ , свободный).
 •  Сучасний муніципальний розвиток Харкова (до питань забезпечення комфортності міського середовища) / В. М. Бабаєв // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2005. – Вып. 66. – С. 3–6. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/1936/ , вільний).
 •  Теоретико-методологические основы и принципы обеспечения оптимальных условий рационального использования ресурсов для обеспечения эффективной работы предприятий строительной отрасли / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2005. – Вып. 62. – С. 3–34. – (Серия «Экономические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2079/ , свободный).
 •  Управление реформированием системы жизнеобеспечения города с помощью инвестиционных механизмов (на примере муниципальной теплоэнергетики) / В. Н. Бабаев // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2005. – № 1. – С. 3–9.
 •  Зміна механізму формування місцевих рад як засіб підвищення якості та ефективності їх роботи / В. М. Бабаєв // Вісник Національної академії державного управління. – 2004. – № 1. – С. 289–293.
 •  Інформаційні технології в забезпеченні міського самоврядування / В. М. Бабаєв // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : ХРІДУ НАДУ : Магістр, 2004. – № 1 (19). – С. 208–216.
 •  Місто як соціально-управлінська система (програма підвищення ефективності місцевого самоврядування в м. Харкові) / В. М. Бабаєв // Управління сучасним містом. – 2004. – № 1–3. – С. 154–158.
 •  Підвищення ефективності самоврядування на основі використання інтелектуального потенціалу / В. М. Бабаєв // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : ХРІДУ НАДУ : Магістр, 2004. – № 2 (21) : в 2 ч. – Ч. 2. – С. 65–72.
 •  Пріоритети сталого розвитку сучасного великого міста / В. М. Бабаєв // Управління сучасним містом. – 2004. – № 7–9. – С. 236–241.
 •  Проблеми удосконалювання інформаційного забезпечення і управління сталим розвитком міст / В. М. Бабаєв, Л. М. Шутенко, В. Т. Семенов та ін. // Управління сучасним містом. – 2004. – № 3/7–9 (15). – С. 36–49.
 •  Разработка и реализация стратегического плана устойчивого развития города на основе сбалансированной системы показателей / В. Н. Бабаев, В. Т. Семёнов, В. И. Торкатюк и др. // Коммунальное хoзяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2004. – Вып. 57. – С. 35–52. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/3761/ , свободный).
 •  Технологія запуску пілотних проектів у структурі управління сучасним мегаполісом / В. М. Бабаєв // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : ХРІДУ НАДУ : Магістр, 2004. – № 2 (20). – *
 •  Управление развитием современных городов / В. Н. Бабаев // Коммунальное хoзяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2004. – Вып. 57. – С. 19–22. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/3758/ , свободный).
 •  Харків ювілейний: історія, сучасність, стратегія розвитку / В. Н. Майорченко, В. М. Бабаєв, Л. М. Шутенко, В. Т. Семенов // Управління сучасним містом. – 2004. – № 3/7–9 (15). – С. 3–10.
 •  «Центр Мегаполис» – инновационная структура для реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов // Коммунальное хoзяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 49. – С. 3–8. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints. kname.edu.ua/2887/ , свободный).
 •  Адміністративна реформа і становлення місцевого самоврядування: пошук оптимізації зв’язку / В. М. Бабаєв // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2003. – № 3 (15). – С. 256–264.
 •  Досвід Харківського міського виконавчого комітету в реалізації інвестиційної та інноваційної політики / В. М. Бабаєв // Управління сучасним містом. – 2003. – № 1–3. – С. 139–146.
 •  Житлово-комунальне господарство: пошук альтернативних рішень / В. М. Бабаєв // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Одеса. : ОРІДУ НАДУ, 2003. – № 4 (16). – С. 282–291.
 •  Мегаполіс в системі управління місцевого самоврядування / В. М. Бабаєв // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : ХРІДУ НАДУ : Магістр, 2003. – № 2 (17) : в 2 ч. – Ч. 2. – С. 55–63.
 •  Місцеве самоврядування у сучасному мегаполісі: тенденції, проблеми, перспективи / В. М. Бабаєв // Управління сучасним містом. – 2003. – № 3/7–9 (11). – С. 164–169.
 •  Муніципальна власність і проблеми соціально-економічної еволюції в умовах мегаполісу / В. М. Бабаєв // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць / [редкол.: С. М. Серьогін (голов. ред.) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2003. – Вип. 3 (13). – С. 209–219.
 •  Проблеми підвищення ефективності управління сучасним містом / В. М. Бабаєв // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : ХРІДУ НАДУ : Магістр, 2003. – № 2 (16) : в 2 ч. – Ч. 1. – С. 28–33.
 •  Проблеми управління муніципальними системами / В. М. Бабаєв // Ефективність державного управління : зб. наук. праць / за заг. ред. А. О. Чемериса. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2003. – Вип. 4. – С. 297–305.
 •  Регіонально-інвестиційні умови співробітництва з іноземними фінансовими організаціями / В. М. Бабаєв // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : ХРІДУ НАДУ : Магістр, 2003. – № 3 (18). – С. 58–69.
 •  Совершенствование системы управления инфраструктурой города на основе внедрения стратегического планирования и инновационного менеджмента / В. Н. Бабаев, В. Т. Семёнов, В. И. Торкатюк и др. // Коммунальное хoзяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 53. – С. 20–37. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname. edu.ua/2685/ , свободный).
 •  Сообщение о заседании постоянной комиссии Международной ассамблеи столиц и крупных городов (22–23 августа 2003 г.) / А. Климов // Коммунальное хoзяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 51. – С. 220–238. – Из содерж.: выст. Л. Шутенко. – С. 221–223 ; выст. В. Бабаева. – С. 226–228 ; выст. В. Семёнова. – С. 233–236. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2838/ , свободный).
 •  Стратегия и пути реализации программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства / Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов, В. Н. Бабаев // Коммунальное хoзяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 53. – С. 3–7. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2689/ , свободный).
 •  Теоретические основы взаимодействия организационных структур управления процессом модернизации и обновления систем жилищно-коммунального хозяйства / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк и др. // Коммунальное хoзяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 53. – С. 228–247. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2726/ , свободный).
 •  Формування територіальної громади в місті: організаційні та правові аспекти / В. М. Бабаєв // Управління сучасним містом. – 2003. – № 4–6. – С. 85–89.
 •  Інкорпоративна кадрова політика як чинник оновлення муніципальної управлінської еліти / В. М. Бабаєв // Управління сучасним містом. – 2002. – № 3, 7–9. – С. 152–155.
 •  Кредитоспроможність і кредитна політика індустріального мегаполіса в рамках співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями (на прикладі Харкова) / В. М. Бабаєв // Управління сучасним містом. – 2002. – № 4, 10–12. – С. 3–5.
 •  Проблемы стратегического планирования муниципального развития в условиях переходных экономик / В. Н. Бабаев // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 37. – С. 3–6. – (Серия «Экономические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/4237/ , свободный).
 •  «Городской проект» : стратегия интеграции Украины в Европейский Союз / В. Н. Бабаев // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2001. – Вып. 32. – С. 5–7. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/4766/ , свободный).
 •  Проектный менеджмент как инновационная и кризисоразрушающая модель управления реформированием сферы жилищно-коммунального хозяйства крупного индустриального мегаполиса / В. Н. Бабаев // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин : зб. наук. праць. – Київ : КНУБА, 2001. – Вип. 9. – С. 153–163.
 •  Инновационно-проектные модели управления индустриальным мегаполисом: опыт разработки комплексной муниципальной программы «Развитие систем обращения с твёрдыми бытовыми отходами» в г. Харькове / В. Н. Бабаев // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2000. – Вип. 11. – С. 37–44.
 •  Концептуальные проблемы развития, реконструирования и комплексной адаптации систем и процессов управления коммунальным хозяйством в условиях мегаполиса / В. Н. Бабаев // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2000. – Вип. 9. – С. 51–59.
 •  Основные концептуальные направления разработки и реализации коммунальной политики энерго- и ресурсосбережения / В. Н. Бабаев // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2000. – Вып. 25. – С. 3–9. – (Серия «Технические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/5368/ , свободный).
 •  Создание инновационных систем управления приоритетными отраслевыми зонами мегаполиса в условиях недостаточности / В. Н. Бабаев // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2000. – Вип. 10. – С. 29–34.
 •  Методика расчёта рациональных параметров шнекового устройства для радиально-осевого прессования бетонной смеси / Д. Ф. Гончаренко, В. Н. Воблых, Г. А. Санков, В. Н. Бабаев // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 1999. – Вип. 6. – С. 67–73.
 •  Восстановление и антикоррозийная защита канализационных железобетонных коллекторов / Д. Ф. Гончаренко, Г. А. Санков, В. Н. Бабаев // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 1998. – Вип. 3. – С. 3–6.
 •  Восстановление и защита канализационных коллекторов методом возведения тонкостенных вторичных обделок / В. Н. Бабаев // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 1998. – Вип. 4. – С. 3–6.
 •  Восстановление несущей способности канализационных коллекторов методом возведения вторичной обделки из монолитно-прессованного бетона / Д. Ф. Гончаренко, Г. А. Санков, В. Н. Бабаев // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1998. – Вып. 15. – С. 86–89.
 •  Технологический комплекс по изготовлению конструкций сборномонолитных зданий / А. Л. Шагин, Г. Ш. Салия, В. Н. Бабаев, Л. М. Горошко // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1997. – Вып. 9. – С. 55–56.

Статті у збірниках наукових праць

 •  Analysis of stress-strain state of spherical roof shell / V. N. Babaev, V. S. Shmukler, L. V. Gapanova and oth. // 1st International Conference on Engineering and Innovative Technology, SU-ICEIT 2016 : proceedings, Erbil (Iraq), April 12–14, 2016 y. – Erbil (Iraq) : Salahaddin University, 2016. – *
 •  Информационные технологии в проектном менеджменте на стратегическом уровне / В. Н. Бабаев, И. Н. Кадыкова, С. А. Ларина // Математическое моделирование в экономике и управ проектами и программами (ММП-2016) : материалы междунар. науч.-практ. конф., Коблево (Одес. обл.), 13–16 сентября 2016 г. – Харьков : ХНУРЭ, 2016. – С. 10–14.
 •  Основные задачи и направления оказания партнёрской поддержки государства в развитии жилищного фонда городов Украины / В. Н. Бабаев, Е. В. Дымченко, В. И. Торкатюк и др. // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 01–28 лютого 2016 р. / [редкол.: Л. М. Шутенко, В. І. Торкатюк, П. Т. Бубенко, С. Ю. Юр’єва] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – С. 61–64.
 •  Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности в Украине / В. Н. Бабаев, Е. В. Дымченко, В. И. Торкатюк и др. // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 01–28 лютого 2016 р. / [редкол.: Л. М. Шутенко, В. І. Торкатюк, П. Т. Бубенко, С. Ю. Юр’єва] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – С. 61–64.
 •  Анализ особенностей реконструкции гражданских зданий городских комплексов / В. Н. Бабаев, Е. В. Дымченко, В. И. Торкатюк, Е. А. Яковлев // Місто. Культура. Цивілізація : матеріали V міжнар. наук.-теор. інтернет-конф., квітень 2015 р. / Харків. міськвиконком, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 116–127. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/40093/ , свободный).
 •  Визначення змісту будівельно-енергетичних проектів / В. М. Бабаєв, М. К. Сухонос, І. В. Білецький // Перспективи ефективних управлінських рішень в бізнесі та проектах : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 15–16 жовтня 2015 р. / Міжнар. гуман. ун-т. – Одеса : Фенікс, 2015. – С. 94–97.
 •  Використання державно-приватного партнерства в системі управління ринком житлово-комунальних послуг / В. М. Бабаєв, І. І. Килимник, В. І. Торкатюк та ін. // Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства : всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 1-28 лютого 2015 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. — С. 3–5. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/39793/ , вільний).
 •  Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб'єктів господарювання України в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика / В. М. Бабаєв, Т. В. Момот // Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції = Accounting and analytical support of financial & economic security management in conditions of Eurointegration : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 26–27 листопада 2015 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 15–18.
 •  Особливості управління планування вартості будівельно-енергетичних проектів [Текст] / В. М. Бабаєв, М. К. Сухонос, І. В. Білецький // Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2015) : труды междунар. науч.-практ. конф., Коблево, 14–20 сентября 2015 г. – Харьков ; Николаев : ХНУРЭ, 2015. – С. 240–242.
 •  Реструктуризація формування ефективних систем боротьби з банкрутством в будівельній галузі / В. М. Бабаєв, О. В. Димченко, В. І. Торкатюк та ін. // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 2015 р. / Харків. обл. держ. адмін., Техн. ун-т в м. Острава Чеська респ., Москов. держ. будів. ун-т, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 122–131. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/39593/ , вільний).
 •  Розробка методу ідентифікації, аналізу стейкхолдерів будівельно-енергетичних та моделі підвищення якості отримання їх вимог / В. М. Бабаєв, М. К. Сухонос, І. В. Білецький // Первый независимый научный вестник. – 2015. – № 1. – С. 64–70.
 •  Сучасні тенденції європейського освітнього процесу з питань безпеки життєдіяльності і праці / В. М. Бабаєв, М. В. Хворост // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика : матеріали XIV міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 21–22 травня 2015 р. / Ін-т інновац. технол. і змісту освіти, Департ. цивільн. захисту Харків. обл. держ. адмін., Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 3–5. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40356/ , вільний).
 •  Управління витратами житлово-комунального комплексу як один із напрямів підвищення ефективності його функціонування / В. М. Бабаєв, В. І. Торкатюк, Є. А. Яковлев // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 26–28 травня 2015 р. / Харків. обл. держ. адмін., Азербайдж. архіт.-будів. ун-т (м. Баку), Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 4–6. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40158/ , вільний).
 •  Управління сучасним містом як системним об’єктом / В. М. Бабаєв // Місто. Культура. Цивілізація : матеріали V міжнар. наук.-теор. інтернет-конф., квітень 2015 р. / Харків. міськвиконком, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 5–9. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40066/ , вільний).
 •  Якісний розвиток системи ЖКГ: системний підхід / В. М. Бабаєв // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 26–28 травня 2015 р. / Харків. обл. держ. адмін., Азербайдж. архіт.-будів. ун-т (м. Баку), Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 3–4. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40157/, вільний).
 •  Electricity supply to consumers the cities in terms different requirements of electrical receivers to parameters of electric energy / F. P. Govorov, V. N. Babaev, N. I. Nosanov and oth. // International scientific conference «Unitech 2014» : proceedings, Gabrovo (Bulgaria), 2014 y. – Gabrovo (Bulgaria) : [s. n.], 2014. – Vol. 1. – P. 53–58.
 •  Завдання вищої школи в умовах компетентнісної парадигми освіти / В. М. Бабаєв // Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи : матеріали V міжнар. наук. конф., Харків, 24–25 квітня 2014 р. / за заг. ред. В. М. Бабаєва ; Нац. акад. пед. наук України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Харків. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка, Нац. дослід. ун-т «БелДУ». – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – С. 3–7. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/39004/ , вільний).
 •  Закономірності формування кон’юнктури на вторинному ринку житлової нерухомості / В. М. Бабаєв, В. І. Торкатюк // ХХХVІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова, Харьков, 23–25 апреля 2014 г. : прогр. и тез. докл. : в 2 ч. / Мин-во образ. и науки Украины, Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2014. – Ч. 2 : Экономические и гуманитарные науки. – С. 70–71.
 •  Математическая модель напряжённо-деформированного состояния клеевого соединения сталь-бетон / В. Н. Бабаев, М. С. Золотов, М. В. Шаповал // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : материалы ХI междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 25 ноября – 25 декабря 2013 г. / Харьков. обл. террит. отд. Акад. стр-ва Украины, Жилинский ун-т (Словакия), Варненский свобод. ун-т им. Черноризца Храбра (Болгария), Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2014. – С. 53–58. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/33966/ , свободный).
 •  Місто як екзистенціальний феномен і соціокультурний організм цивілізації / В. М. Бабаєв // Місто. Культура. Цивілізація : матеріали ІV міжнар. наук.-теор. інтернет-конф., квітень 2014 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – С. 5–9. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40066/ , вільний).
 •  Оцінка ефективності діяльності будівельного кластеру на регіональному рівні / В. М. Бабаєв, В. І. Торкатюк, А. Й. Васильєв // Проблеми та перспективи функціонування будівельного комплексу в контексті забезпечення регіонального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 2014 р. / Харків. обл. держадмін., Моск. держ. будів. ун-т, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – С. 73–74.
 •  Применимость проектного подхода в сфере реформирования и развития ЖКХ Украины / В. Н. Бабаев // Управління проектами у розвитку суспільства : тези доп. ІХ міжнар. конф. / відпов. за вип. С. Д. Будуєв. – Київ : КНУБА, 2014. – С. 12–13.
 •  Прочность и деформативность клеевой анкеровки арматурных стержней серповидного профиля класса А500С при действии кратковременных и длительно действующих выдёргивающих усилий / В. Н. Бабаев, М. С. Золотов, В. А. Скляров, А. О. Гарбуз // Бетон и железобетон – взгляд в будущее : науч. тр. ІІІ всерос. (ІІ междунар.) конф. по бетону и железобетону, Москва, 12–16 мая 2014 г. : в 7 т. – М. : МГСУ, 2014. – Т. 3 : Арматура и система армирования. Фибробетоны и армоцементы. Проблемы долговечности. – С. 14–24.
 •  Роль аутсорсингу в отриманні додаткової конкуренто-спроможності процесу функціонування будівельного комплексу в контексті забезпечення його регіонального розвитку / В. М. Бабаєв, В. І. Торкатюк, Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник // Проблеми та перспективи функціонування будівельного комплексу в контексті забезпечення регіонального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 2014 р. / Харків. обл. держ. адмін., Моск. держ. будів. ун-т, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – С. 82–85.
 •  Роль міста в сучасному цивілізаційному розвитку / В. М. Бабаєв // Місто. Культура. Цивілізація : матеріали ІV міжнар. наук.-теор. інтернет-конф., квітень 2014 р. / Харків. міськвиконком, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – С. 5–9.
 •  Stress and deformation state of glued anchorage of reinforcement bars of grescent type / V. Babaev, M. Zolotov, E. Shyshkin // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : материалы ХI междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 25 ноября – 25 декабря 2013 г. / Харьков. обл. террит. отд. Акад. стр-ва Украины, Жилинский ун-т (Словакия), Варненский свобод. ун-т им. Черноризца Храбра (Болгария), Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2014. – С. 49–53.
 •  Влияние на напряжённо-деформированное состояние клеевой анкеровки арматурных стержней серповидного профиля класса А500С толщины клеевого слоя / В. Н. Бабаев, М. С. Золотов, Э. А. Шишкин и др. // Ресурсосберегающие технологии и эффективное использование местных ресурсов в строительстве : междунар. сб. науч. тр. – Новосибирск, 2013. – С. 185–191.
 •  Забезпечення сталості у функціонуванні та розвитку сучасного міста: дійові підходи і практики / В. М. Бабаєв // Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 квітня 2013 р. / [редкол.: В. Г. Кремень, В. М. Бабаєв, В. Я. Даниленко та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Харків. держ. акад. дизайну і мист., Нац. дослід. ун-т та ін. – Харків : ХДАДМ, 2013. – С. 7–12.
 •  Некоторые аспекты построения теории управляемых строительных конструкций / В. Н. Бабаев, В. С. Шмуклер // Ресурс и безопасность эксплуа-тации конструкций, здания и сооружений : материалы VI междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 15–17 октября 2013 г. – Харьков : ХНТУСА, 2013. – *
 •  Организация интегральной системы информационного обеспечения эффективного функционирования строительных предприятий / В. Н. Бабаев, В. И. Торкатюк, Т. Д. Рыщенко // Научные чтения, посвященные 100-летию Ю. Б. Монфреда : междунар. конф., Москва, 27 марта 2013 г. – М. : МГС, 2013. – С. 257–262.
 •  Основні напрямки забезпечення фінансової безпеки України / В. М. Бабаєв, В. І. Торкатюк // Управління фінансово-економічною безпекою: інформаційно-аналітичне забезпечення та конкурентна розвідка : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Ялта (АР Крим), 30 вересня – 6 жовтня 2013 р. – Ялта (АР Крим) : [б. в.], 2013. – С. 22–23.
 •  Повышение энергоэффективности объектов социально-культурного и бытового назначения на основе их термомодернизации / В. Н. Бабаев, Ф. П. Говоров, В. Ф. Говоров, О. В. Король // Проблемы инновационного биосферно-совместимого социально-экономического развития в строительном, жилищно-коммунальном и дорожном комплексах: материалы III междунар. науч.-практ. конф. : в 2 т., г. Брянск (РФ), 9–10 апреля 2013 г. / Брянск. гос. инжен.-технол. акад. – Брянск (РФ) : БГИТА, 2013. – Т. 2. – С. 10–16.
 •  Повышение энергоэффективности объектов социально-культурного и бытового назначения на основе их энергореновации систем их тепло-, водоснабжения и освещения / В. Н. Бабаев, Ф. П. Говоров, В. Ф. Говоров, К. А. Рапина // Проблемы инновационного биосферно-совместимого социально-экономического развития в строительном, жилищно-коммунальном и дорожном комплексах : материалы III междунар. науч.-практ. конф. : в 2 т., г. Брянск (РФ), 9–10 апреля 2013 г. / Брянск. гос. инжен.-технол. акад. – Брянск (РФ) : БГИТА, 2013. – Т. 1. – С. 13–19.
 •  Проектно-орієнтовані гендерні стратегії Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова / В. М. Бабаєв // Гендерна політика міст: історія і сучасність : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–25 жовтня 2013 р. / Харків. обл. орг. Всеукр. жін. тов-ва ім. О. Теліги, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Рос. асоц. дослід. жін. історії. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – Вип. 4. – С. 8–10. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/36274/ , вільний).
 •  Ресурсозбереження як передумова розвитку економіки / В. М. Бабаєв // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення энерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 1–14 червня 2013 р. / Мін-во регіон. розв., буд-ва та ЖКГ України, Спілка наук. та інж. об’єднань України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Алушта (АР Крим) : ХОНТТ КГ та ПО ; Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – С. 5–7. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/36645/ , вільний).
 •  Теоретичні аспекти механізму соціально-економічного розвитку регіону / В. М. Бабаєв, В. І. Торкатюк // Формування економічних структур землеустрою, будівництва та управління нерухомістю: стан, проблеми, рішення : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. облдержадмін., Харків. міськвиконком, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – С. 5–6.
 •  Управление инвестиционными процессами в комплексном развитии регионов / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк // Менеджмент міського та регіонального розвитку : міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28–29 березня 2013 р. : програма і тези доп. / Харків. облдержадмін., Харків. міськвиконком, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Харків : ХНАМГ, 2013. – С. 4–6. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/32293/ , свободный).
 •  Управління витратами будівельного підприємства як один із напрямів підвищення ефективності його функціонування / В. М. Бабаєв, В. І. Торкатюк // Сучасна економічна наука: теорія і практика : матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Полтава, 7–8 листопада 2013 р. / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2013. – С. 189–190.
 •  Эффективность государственного управления региональным экономическим развитием / В. Н. Бабаев // Формування економічних структур землеустрою, будівництва та управління нерухомістю: стан, проблеми, рішення : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. облдержадмін., Харків. міськвиконком, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ, 2013. – С. 3–4.
 •  Corporate strategic intelligence system: stakeholders-oriented approach / V. M. Babaev, T. V. Momot // Управління фінансово-економічною безпекою: інформаційно-аналітичне забезпечення та конкурентна розвідка : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Ялта (АР Крим), 30 вересня – 6 жовтня 2013 р. / [редкол.: О. В. Кендюхов, Т. В. Момот, Н. Є. Лелюк, І. А. Краївська] ; Всеукр. спілка вчених-економістів, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – С. 5–8.
 •  Активирование природных вод кавитацией и антиоксидантами / В. Н. Бабаев, В. А. Ткачев, С. В. Нестеренко, Е. П. Смилка // Казантип–ЭКО–2012. Инновационные пути решения актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения : сб. тр. ХХ юбил. междунар. науч.-практ. конф., Щёлкино (АР Крым), 4–8 июня 2012 г. : в 3 т. / ГП УкрНТЦ «Энергосталь». – Харьков : НТМТ, 2012. – Т. 2. – С. 227–232.
 •  Анализ технико-экономического состояния системы электроснабжения г. Харькова / В. Н. Бабаев, М. К. Сухонос, Д. Н. Калюжный // Сучасні проблеми систем електропостачання промислових та побутових об’єктів : зб. наук. праць і всеукр. наук.-техн. конф. викладачів, аспірантів і студентів, Донецьк, 18–19 жовтня 2012 р. – Донецьк : «ДВНЗ» ДонНТУ, 2012. – С. 40–41.
 •  Бекетовська спадщина як ознака історичної забудови м. Харків / В. М. Бабаєв, О. С. Соловйова // Академічні Бекетовські читання : матеріали наук. -практ. істор.-архіт. зібр., Харків, 2–5 березня 2012 р. – Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 8–16.
 •  Возможности термомодернизации зданий городов / В. Н. Бабаев, Ф. П. Говоров, Т. В. Рапина, К. А. Рапина // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 11–15 червня 2012 р. / Департ. комун. госп-ва Харків. міськвик., Бєлгор. держ. техн. ун-т, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 14–15. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/32013/ , свободный).
 •  Класична концепція муніципального маркетингу та її роль у підвищенні конкурентоспроможності міста / В. М. Бабаєв, В. І. Торкатюк // ХХХVІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства, Харьков, 24–26 апреля 2012 г. : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. / Мин-во образ. и науки, молод. и спорта Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – Ч. 3 : Экономические науки. – С. 101–103.
 •  Комплексное решение вопросов энерго- и ресурсосбережения в системах электроснабжения и освещения городов / В. Н. Бабаев, Ф. П. Говоров, В. Ф. Говоров, О. В. Король // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 11–15 червня 2012 р. / Департ. комун. госп-ва Харків. міськвик., Бєлгор. держ. техн. ун-т, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 110–113. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/32058/ , свободный).
 •  Повышение энергоэффективности зданий на основе их термомодернизации / В. Н. Бабаев, Ф. П. Говоров, Т. В. Рапина, К. А. Рапина // Енергозбереження в будівництві та архітектурі : наук.-техн. збірн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Київ : КНУБА, 2012. – Вип. 3. – С. 23–26.
 •  Повышение энергоэффективности систем освещения жилых и общественных зданий / В. Н. Бабаев, Ф. П. Говоров, В. Ф. Говоров, О. В. Король // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 11–15 червня 2012 р. / Департ. комун. госп-ва Харків. міськвик., Бєлгор. держ. техн. ун-т, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 122–124. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/32077/ , свободный).
 •  Проектний підхід в механізмі державного управління / В. М. Бабаєв, В. І. Торкатюк // Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського і регіонального розвитку : матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл. держ. адм., Німец. дослід. ін-т держ. упр., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. ; [редкол.: В. М. Бабаєв, Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник та ін.]. – Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 106–107. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/29745/ , вільний).
 •  Пути повышения энергоэффективности технологий электроснабжения и освещения городов / В. Н. Бабаев, Ф. П. Говоров, В. Ф. Говоров, О. В. Король // Казантип–ЭКО–2012. Инновационные пути решения актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения : сб. тр. ХХ юбил. междунар. науч.-практ. конф., Щёлкино (АР Крым), 4–8 июня 2012 г. : в 3 т. / ГП УкрНТЦ «Энергосталь». – Харьков : НТМТ, 2012. – Т. 1. – С. 79–84.
 •  Пути снижения потерь тепла в системах горячего водоснабжения / В. Н. Бабаев, Ф. П. Говоров, А. В. Ромашко // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 11–15 червня 2012 р. / Департ. комун. госп-ва Харків. міськвик., Бєлгор. держ. техн. ун-т, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 46–48. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/32027/ , свободный).
 •  Стратегія розвитку інвестиційно-будівельного комплексу / В. М. Бабаєв, В. І. Торкатюк // Принципи формування економічних параметрів організаційно-технологічного забезпечення надійності зведення об’єктів житлово-комунальної галузі : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, листопад 2012 р. / [редкол.: В. І. Торкатюк (відп. ред.) та ін.]. – Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 5–6. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/29113/ , вільний).
 •  Формирование энергоэффективных гидравлических режимов эксплуатации систем тепло-, водоснабжения / В. Н. Бабаев, Ф. П. Говоров, Н. В. Фёдоров, А. М. Хренов // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 11–15 червня 2012 р. / Департ. комун. госп-ва Харків. міськвик., Бєлгор. держ. техн. ун-т, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 27–28. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/32018/ , свободный).
 •  Формування механізму управління ресурсозбереженням у житлово-комунальному господарстві регіону / В. М. Бабаєв, В. І. Торкатюк // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 11–15 червня 2012 р. / Департ. комун. госп-ва Харків. міськвик., Бєлгор. держ. техн. ун-т, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 9–10. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/32011/ , вільний).
 •  Концепция экологизации и энергоресурсосбережения в системе управления отходами мегаполиса / В. Н. Бабаев, Н. П. Горох, И. В. Коринько // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 13–17 червня 2011 р. / Спілка наук. та інжен. об'єднань України, Белгор. держ. техн. ун-т, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2011. – С. 13–17 ; Казантип–ЭКО–2011. Инновационные пути решения актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения : сб. тр. ХІХ междунар. науч.-практ. конф., Щёлкино (АР Крым), 6–10 июня 2011 г. : в 3 т. / Укр. гос. науч.-техн. центр «Энергосталь». – Харьков : [б. и.], 2011. – Т. 2. – С. 120–134.
 •  Місцеві фінансові ресурси як інструмент економічного зростання регіонів / В. М. Бабаєв, Л. А. Сапатюк // Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития : материалы VIII междунар. науч.-практ. конф. / Харьков. обл. гос. админ., Харьков. горсовет, Междунар. ассамблея столиц и крупн. гор., Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – С. 59–60. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/31565/ , вільний).
 •  Новітні практики підготовки фахівців технічних спеціальностей у вищій школі: досвід Харківської області / В. М. Бабаєв // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць. – Харків : НТУ «ХПІ», 2010. – Вип. 27 (31) : в 3 ч. – Ч. 1. – С. 212–218.
 •  Підготовка транспортної інфраструктури Харкова і області до проведення матчів фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року / В. М. Бабаєв // Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция перспективного развития транспортной системы г. Харькова : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 24–25 марта 2010 г. / Харьков. обл. гос. админ., Харьков. гор. совет, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва и др. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – С. 27–32. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/32353/ , вільний).
 •  Філософський аналіз інструментарію управління розвитком соціального простору міста / В. М. Бабаєв // Філософія і сучасність. – Харків : ХДАДМ, 2009. – Вип. 3. – С. 55–63.
 •  Харьков–2012 : программные механизмы обеспечения градостроительных преобразований и устойчивого развития города / В. Н. Бабаев // Градостроительные аспекты устойчивого развития крупных городов : материалы VII междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 10–11 декабря 2009 г. / Междунар. ассамблея столиц крупн. гор., Харьков. обл. гос. админ., Харьков. горисполком, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2009. – С. 12–17. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua /30920/ , свободный).
 •  Сталий розвиток регіону в системі державного програмування соціально-економічного розвитку територій / В. М. Бабаєв // Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития : материалы VI междунар. науч.-практ. интернет-конф. / Харьков. обладмин., Междунар. ассамблея столиц и крупн. гор., Харьков. горисполком, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : [б. и.], 2008. – С. 3–6. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5792/ , вільний).
 •  Синергетические подходы к совершенствованию процесса формирования систем реконструкции инфраструктуры теплоснабжения городов / В. Н. Бабаев, В. И. Углов // Системотехнические основы полидименсионального формирования синергетического инвестиционного цикла в строительной отрасли : материалы междунар. науч.-прак. конф., Харьков, 16–19 октября 2007 г. / Глав. упр. образ. и науки Харьков. обладмин., Харьков. горисполком, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2007. – С. 150–154.
 •  Концептуальные положения и принципы совершенствования организационно-технологической подготовки строительного производства / В. Н. Бабаев, В. И. Торкатюк, А. В. Соловьёв и др. // Экономика строительной отрасли на пути её интеграции к синергетическим системам : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 17–19 октября 2006 г. / Гос. ком. Украины по вопр. жил.-ком. хоз-ва, Харьков. обл. гос. адм., Харьков. горисполком, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2006. – С. 28–30. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/31602/ , свободный).
 •  Принципи оптимізації санітарної очистки міст України / В. М. Бабаєв, І. В. Корінько, М. П. Горох // Технології управління в науці, економіці, освіті у 21 столітті: проблеми, перспективи, рішення : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (до ІІІ річниці П’ятої загальноєвропейської конференції міністрів охорони навколишнього середовища), Харків, 17 травня 2006 р. – Харків : [б. в.], 2006. – *
 •  Стратегічне планування сталого розвитку м. Харкова / Л. М. Шутенко, В. М. Бабаєв, В. Т. Семенов, Н. Е. Штомпель // Робоча зустрич вчених Харківської національної академії міського господарства з представниками Харківської міської ради : [концепції розвитку комунального господарства м. Харкова] / за ред. Л. М. Шутенка, В. Т. Семенова. – Харків : ХНАМГ, 2006. – С. 53–68.
 •  Анализ современного состояния и моделирование перспектив административно-территориального устройства Украины / В. Н. Бабаев // Реформування територіальної організації влади: національний та міжнародний досвід : міжнар. конф., Київ, 20–21 жовтня 2005 р. – Київ : [б. в.], 2005. – *
 •  Комфортная среда региона / В. Н. Бабаев // Реалізація регіональних програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 19–22 травня 2005 р. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 11–15.
 •  Новые направления достижения высокого качества питьевой воды / В. Н. Бабаев // Екологія, технологія, економіка, водопостачання, каналізація : зб. доп. V міжнар. конгр. «ЕТЕВК–2005». – Київ : [б. в.], 2005. – С. 52–54.
 •  Опыт «Энергорегиона Нюрнберг» – реальный путь повышения эффективности коммунальной энергетики / В. Н. Бабаев, В. А. Маляренко, Л. Н. Шутенко и др. // Проблеми та перспективи енерго-, ресурсозбереження житлово-комунального господарства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 25–28 вересня 2005 р. – Алушта (АР Крим) : ХОП НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 34–37.
 •  Проблеми поводження з твердими побутовими відходами в Харківській області / В. М. Бабаєв // Санітарна очистка міст та комунальний автотранспорт : інф.-аналіт. зб. – Київ : Вид-во ДАЖКГ, 2005. – № 3. – С. 30–32.
 •  Проблемы обращения с твёрдыми бытовыми отходами в Харьковской области / В. Н. Бабаев // Практические аспекты обращения с твёрдыми бытовыми отходами в Украине : материалы семин., Харьков, 27–29 сентября 2005 г. – Харьков: [б. и.], 2005. – *
 •  Проект моделі організації територій Харківської області з урахуванням положень проекту Закону України «Про територіальний устрій України» / В. М. Бабаєв, Л. Л. Товажнянський // Матеріали громадських обговорень законопроектів «Про територіальний устрій України», «Про місцеве самоврядування громади», «Про самоврядування району», «Про самоврядування області», «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»», Харків, 26 липня 2005 р. – Харків : НТУ «ХПІ», 2005. – С. 74–119.
 •  Управління мегаполісом: методичні підходи до оцінки і забезпечення ефективності місцевої влади / В. М. Бабаєв // Державне управління та місцеве самоврядування : тези V міжнар. наук. конгр., Харків, 23 лютого 2005 р. – Харків : ХРІДУ НАДУ : Магістр, 2005. – С. 8.
 •  Управління розвитком регіонів України / В. М. Бабаєв // Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального господарства–2005 : прогр. та тези міжнар. конгр. – Київ : [б. в.], 2005. – С. 62–65.
 •  Повышение эффективности местного самоуправления на основе интеллектуального потенциала Харькова / В. А. Шумилкин, В. Н. Бабаев, В. А. Сычёв // Розробки та реалізація інноваційних проектів місцевого і регіонального розвитку : матеріали наук.-практ. семін., Київ, 28 вересня 2004 р. – Київ : [б. в.], 2004. – *
 •  Сталий та безпечний розвиток мегаполіса: економічні, соціальні, екологічні аспекти / В. М. Бабаєв // Вестник Харьковского национального автодорожного университета. – Харьков, 2004. – Вып 26. – С. 109–115 ; Управління сучасним містом. – 2004. – № 2/4–6. – С. 234–242.
 •  Теоретико-методологические основы и принципы обеспечения оптимальных условий рационального использования ресурсов для обеспечения эффективной работы предприятий строительной отрасли / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов и др. ; Госком. Украины по вопр. жил.-коммун. хоз-ва, Глав. управл. обр. и науки Харьков. обл. гос. адм., Харьков. горисполком, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва // Обеспечение условий эффективности роста предприятий строительной отрасли на основе совершенствования экономических структур : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 19–20 октября 2004 г. – Харьков : ХНАГХ, 2004. – С. 47–52.
 •  Эффект коммуникаций управленческих систем в большом городе (опыт Харькова, перспективы муниципального развития в Украине) / В. Н. Бабаев // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць. – Харків : НТУ «ХПІ», 2004. – Вип. 5(9). – С. 40–51.
 •  Город как социально-управленческая система / В. Н. Бабаев // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць / за заг. ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. – Харків : НТУ «ХПІ», 2003. – Вип. 1. – С. 27–32.
 •  Кадрове забезпечення ефективності державного і муніципального управління / В. М. Бабаєв // Сучасні проблеми управління : зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 2003 р. – Київ : ІВЦ «Політехніка», 2003. – Ч. 1. – С. 165–166.
 •  Местное самоуправление в современном мегаполисе: проблемы, тенденции, перспективы / В. Н. Бабаев // Актуальные проблемы управления крупным городом и территориальными сообществами : сб. науч. ст. – СПб. : Изд-во СЗАГС, 2003. – С. 45–58.
 •  Навчальні коаліції – інструмент кадрового оновлення управлінських еліт / В. М. Бабаєв // Вісник Української академії державного управління. – 2003. – № 3. – С. 293–297.
 •  Формування територіальної громади в місті: організаційні та правові аспекти / В. М. Бабаєв // Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євро- інтеграції : матеріали наук.-практ. конф., Київ, 2003 р. / за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. – Київ : Вид-во НАДУ, 2003. – С. 374–376.
 •  Инкорпоративная кадровая политика как фактор обновления муниципальной управленческой элиты / В. Н. Бабаев // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць / за заг. ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. – Харків : НТУ «ХПІ», 2002. – Вип. 3. – С. 62–66.
 •  Оптимизация кадрового обеспечения органов местного самоуправления (на примере индустриального мегаполиса) // Формування механізмів регіонального управління в Україні : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 29 листопада 2001 р. – Харків : ХРІДУ НАДУ : Магістр, 2002. – С. 82–88.
 •  Проблеми кадрового забезпечення регіонального управління в умовах його реструктуризації / В. М. Бабаєв, О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов // Вісник Рівненського державного технічного університету. – Рівне, 2002. – Вип. 2 (15). – С. 10–17.
 •  Стратегия оптимизации кадровых назначений в органах местного самоуправления на примере индустриального мегаполиса / В. Н. Бабаев // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць : у 2 ч. / за заг. ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. – Харків : НТУ «ХПІ», 2002. – Ч. 1. – С. 50–58.
 •  Управление государственными структурами и органами местного самоуправления гуманитарно-технической элитой в условиях глобализации / Л. Л. Товажнянский, В. Н. Бабаев, А. Г. Романовский // Научный альманах. Кн. 4. Глобализация и устойчивое развитие : материалы науч. конф., Варна, 1–3 июля 2002 г. – Варна : Варненский свободный университет «Черноризец Храбьер», 2002. – С. 81–86. – (Серия «Общество и личность»).
 •  Проблеми кадрового забезпечення пріоритетного режиму інвестиційної діяльності в індустріальному мегаполісі / В. М. Бабаєв // Теорія і практика перебудови економіки : зб. наук. праць / ред. В. І. Хомякова. – Черкаси : ЧІТІ, 2001. – С. 88–92.
 •  Вимоги до структури вищої освіти з позицій підготовки професійних керівників-лідерів для комунальної сфери та місцевого самоврядування / В. М. Бабаєв // Інженерна освіта на межі століть: традиції, проблеми, перспективи : праці міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 2000 р. – Харків : ХДПУ, 2000. – С. 10–12.
 •  Системность в формировании творческой личности профессиональных руководителей-лидеров / В. Н. Бабаев, О. С. Пономарёв, О. Г. Романовский // Наука и предпринимательство : материалы междунар. симпоз., Калуга, 2000 г. / Филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана. – Калуга : Изд-во Н. Бочкарёвой, 2000. – С. 380–383.
 •  Сучасні системи муніципального управління комунальними послугами / В. М. Бабаєв // Сучасні системи управління муніципальними послугами : матеріали міжнар. семін. – Васильків (Київ. обл.) ; Харків : [б. в.], 1999. – С. 9–13.
 •  Восстановление и антикоррозионная антифильтрационная защита канализационных тоннелей / В. Н. Бабаев, Д. Ф. Гончаренко // Передовые технологии в промышленности и строительстве на пороге 21 века : сб. докл. междунар. школы-семин. мол. учёных и аспир. – Белгород : БелТАСМ, 1998. – С. 443–447.
 •  Механически упрочнённая арматура / Г. А. Гордейчук, В. Н. Бабаев, Л. М. Горошко // Совершенствование строительных материалов : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Сумы : ИПП «Мрія» ЛТД, 1994. – С. 70–74.


Вода і тероризм / В. М. Бабаєв, І. В. Корінько, О. О. Панасенко, С. С. Душкін // Водопостачання та водовідведення. – 2014. – № 4. – С. 49–58.

Соціально-економічна політика та комунікабельність органів місцевого самоврядування / В. М. Бабаєв, Г. В. Висоцька, М. К. Сухонос, О. П. Молчанова // Концепція стратегії розвитку міста Харкова до 2030 року. – Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 151.

Система надання адміністративних послуг / В. М. Бабаєв, Г. В. Висоцька, М. К. Сухонос, О. П. Молчанова // Концепція стратегії розвитку міста Харкова до 2030 року. – Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 150.

Прозорість діяльності органів місцевого самоврядування / В. М. Бабаєв, Г. В. Висоцька, М. К. Сухонос, О. П. Молчанова // Концепція стратегії розвитку міста Харкова до 2030 року. – Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 157.

Інноваційні механізми державного управління соціально-економічним розвитком регіону / В. М. Бабаєв // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : ХРІДУ НАДУ : Магістр, 2006. – № 2 (28) : в 2 ч. – Ч. 1. – С. 9–18 ; Управління сучасним містом. – 2006. – № 1–2/1–6 (21–22). – С. 71–77.

Стан і перспективи реалізації державної політики енергозбереження в Харківській області / В. М. Бабаєв // Досвід впровадження новітніх технологій. – 2005. – № 8. – С. 1–2.

Наукові засади підвищення ефективності управління великим містом: індикативне планування / В. М. Бабаєв // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2004. – № 2. – С. 52–58.

До питання про методологічні засади пошуку ефективних методів управління / В. М. Бабаєв // Теорія і практика управління соціальними систе-мами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2003. – № 3. – С. 11–16.

Навчальні коаліції як соціогуманітарна технологія менеджеральної перебудови муніципальної еліти / В. М. Бабаєв // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2003. – № 1. – С. 18–22.

Припинити деградацію основних фондів стане можливим, якщо реалізується Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства / В. М. Бабаєв, Л. М. Шутенко, В. Т. Семенов та ін. // Міське господарство України. – 2003. – № 3. – С. 2–7.

«Центр Мегаполис» Харьковской государственной академии городского хозяйства – инновационная структура в сфере городских технологий и управления городским развитием / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов, Н. Э. Штомпель // Реконструкція житла / НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ. – Київ : Нора-прінт, 2003. – С. 31–34.

Обучающие системы в структуре формирования новых административных поколений / В. Н. Бабаев // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2001. – № 1 (2). – С. 3–8.

Организационный моделинг структур управления современным мегаполисом / В. Н. Бабаев // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2001. – № 1. – С. 3–8.

Эффективная технология упрочнения стержневой арматуры / А. Л. Шагин, В. Н. Бабаев, Г. А. Гордейчук, Л. М. Горошко // Бюллетень технической информации. – Харьков, 1994. – Вып. 3. – С. 21–23.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 •  The basic principles of behavioral risk management improvement / V. M. Babaiev, M. M. Novikova, A. V. Dioba // Actual Problems of Economics 156 (6), 2014, pp. 322. Посилання Scopus

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Авторські свідоцтва

 •  А. с. 1555686 СССР, МКИ5 G 01 R 29/10. Компактный полигон / Айзенберг А. Л., Гольберг И. Е., Теленков Е. А., Бабаев В. Н. (Украина) ; П/Я-А-1836. – № 424293315 ; заявл. 03.08.87 ; опубл. 07.04.90, Бюл. № 13.
 •  А. с. 1153193 СССР, МКИ4 F 23 D 15/00. Газовая горелка / Бабаев В. Н. Макеева Е. Б., Попов В. М., Селиванов И. И., Софронов В. С., Сыромятников В. А. (Украина) ; Домостроит. комб. № 1 комб. «Харьковжилстрой», Гос. науч.-иссл. ин-т по керамзиту. – № 3651797/24-06 ; заявл. 19.08.83 ; опубл. 30.04.85, Бюл. № 16.

Патенти

 •  Пат. 105877 Україна, МПК9 F 23 D 14/46, F 23 D 14/00. Акустичний пальник для спалювання газу і рідкого палива / Бабаєв В. М., Капцов І. І., Пранцуз О. С., Харченко В. Ф., Шпілевський Ю. В. (Україна) ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – № а201308828 ; заявл. 15.07.13 ; опубл. 25.06.14, Бюл. № 12.
 •  Пат. 104383 Україна, МПК9 C 09 J 4/00, С 08 L 33/12, С 08 L 25/06, С 09 D 4/02, С 09 D 133/00, С 09 J 133/00. Пластмасова композиція для ремонту металевих будівельних конструкцій / Бабаєв В. М., Волювач С. В., Золотов М. С. (Україна) ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – № а201300070 ; заявл. 02.01.13 ; опубл. 27.01.14, Бюл. № 2.
 •  Пат. 103288 Україна, МПК9 C 04 В 26/12, С 08 L 61/02. Холоднотвердіюча фураномінеральна композиція / Бабаєв В. М., Волювач С. В., Золотов М. С. (Україна) ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – № а201213856 ; заявл. 04.12.12 ; публ. 25.09.13, Бюл. № 18.
 •  Пат. 102097 Україна, МПК9 Е 04 С 2/00, Е 04 В 5/00, Е 04 G 21/00. Спосіб улаштування залізобетонного перекриття полегшеного типу / Шмуклер В. С., Бабаєв В. М., Бугаєвський С. О., Науменко Ю. А. (Україна). – № u2015 04829 ; заявл. 18.05.2015; опубл. 12.10.15, Бюл. № 19.
 •  Пат. 89464 Україна, МПК9 Е 04 В 1/18. Каркасна будівля «Монофант» / Шмуклер В. С., Бабаєв В. М., Бугаєвський С. О., Бережна К. В., Карякін І. А., Сеірскі І. М. (Україна), Кондращенко В. І. (Російська Федерація). – № u201311919 ; заявл. 10.10.13 ; публ. 25.04.14, Бюл. № 8.
 •  Пат. 87431 Україна, МПК9 С 04 В 26/12, С 08 L 61/02. Зв’язуюча фураномінеральна композиція / Бабаєв В. М., Волювач С. В., Золотов М. С. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № u201309380 ; заявл. 26.07.13 ; опубл. 10.02.14, Бюл. № 3.
 •  Пат. 82727 Україна, МПК9 С 09 J 4/00, С 08 L 33/12. Пластмасова композиція для ремонту металевих будівельних конструкцій / Бабаєв В. М., Волювач С. В., Золотов М. С. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № u201300071 ; заявл. 02.01.13 ; опубл. 12.08.13, Бюл. № 15.
 •  Пат. 79760 Україна, МПК9 С 02 F 1/46. Спосіб одержання питної води / Бабаєв В. М., Нестеренко С. В., Найпак О. К., Ткачов В. О., Смілка О. П. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № u201213762 ; заявл. 03.12.12 ; опубл. 25.04.13, Бюл. № 8.
 •  Пат. 76809 Україна, МПК9 С 04 В 28/00, С 04 В 29/26. Полімер-силікатна композиція / Бабаєв В. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Шелковін О. О. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № u201209685 ; заявл. 10.08.12 ; опубл. 10.01.13, Бюл. № 1.
 •  Пат. 76482 Україна, МПК9 С 04 В 26/12, С 08 L 61/02. Фуранова композиція для промислового будівництва / Бабаєв В. М., Волювач С. В., Торкатюк В. І. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № u201206108 ; заявл. 21.05.12 ; опубл. 10.01.13, Бюл. № 1.
 •  Пат. 50796 Україна, МПК7 Е 21 D 11/10. Ковзна опалубка для зведення вторинних облицювань / Гончаренко Д. Ф., Бабаєв В. М., Санков Г. О. (Україна) ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – № 99042247 ; заявл. 21.04.99 ; опубл. 15.11.02, Бюл. № 11.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 •  Практичний розрахунок елементів залізобетонних конструкцій за ДБН В.2.6-98:2009 у порівнянні з розрахунками за СниП 2.03.01-84* і EN 1992-1-1 (Eurocode 2) / [В. М. Бабаєв, А. М. Бамбура, О. М. Пустовойтова та ін.] ; за ред. В. С. Шмуклера. – Харків : Золоті сторінки, 2015. – 208 с.
 •  Управление водными ресурсами = Water governance : учеб. пособие / В. Н. Бабаев, М. Ю. Калинин, Ф. В. Стольберг и др. ; под общ. ред. М. Ю. Калинина, Ф. В. Стольберга ; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015. – 474 с.
 •  Управление водными ресурсами = Water Governance : учеб. пособие / [ В. Н. Бабаев, В. А. Баранник, Л. Е. Божко и др. ; под общ. ред. М. Ю. Калинина, Ф. В. Стольберга, В. Н. Ладыженского ] ; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. - Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015. - 474 с.
 •  Environmental Governance for Cities, Municipalities and Communities : textbook / M. Kozová, F. Stolberg, Y. Vergeles, V. Babaev. - Bratislava ( Slovakia ) : Comenius University in Bratislava, 2014. - 322 p.
 •  Логіка для інженерів : підручник / В. М. Бабаєв, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 531 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/3022/ , вільний).
 •  Психодіагностика у системі державного управління і місцевого самоврядування : навч. посібник / В. М. Бабаєв, О. С. Пономарьов, О. Г. Романовський. – Харків : Фоліо, 2006. – 416 с.
 •  Управління проектами : навч. посібник / В. М. Бабаєв. – Харків : ХНАМГ, 2006. – 244 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/4464/ , вільний).
 •  Організаційна культура керівника : навч. посібник для спец. «Адміністративний менеджмент» / В. М. Бабаєв, Н. В. Шаронова. – Харків : НТУ «ХПІ», 2005. – 260 с.
 •  Полимерные отходы в коммунальном хозяйстве города : учеб. пособие / под общ. ред. В. Н. Бабаева, И. В. Коринько, Л. Н. Шутенко. – Харьков : ХНАГХ, 2004. – 375 с. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/10925/ , свободный).
 •  Практика муніципального управління : навч. посібник / В. М. Бабаєв. – Харків : ХДАМГ, 2002. – 311 с.
 •  Розрахунок фундаментних балок / Я. Г. Жиляков, В. М. Бабаєв, В. Я. Жиляков. – Харків : Крим АРТ, 1999. – 136 с.

Навчально-методичні матеріали

 •  Програма варіативної навчальної дисципліни «Історія міст» : підг. бакалавр, напр. «Менеджмент» / В. М. Бабаєв, О. П. Молчанова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 10 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/36037/ , вільний).
 •  Робоча програма навчальної дисципліни «Історія міст» : для студ. 1 курсу за напр. підг. «Менеджмент», фак. Менеджменту / В. М. Бабаєв, О. П. Молчанова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 14 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/36038/ , вільний).
 •  Текст лекцій з дисципліни «Електронне урядування» : для студ. 5 курсу ден. форми навч. спец. «Менеджмент організацій і адміністрування» / В. М. Бабаєв, М. М. Новікова, С. О. Гайдученко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 139 с.
 •  Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Системна організація професійної діяльності» : для студ. 5 курсу усіх форм навч. спец. «Управління проектами» / В. М. Бабаєв ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2013. – 22 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/28694/ , вільний).
 •  Програма нормативної навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» : підг. бакалавр, напр. «Менеджмент» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: В. М. Бабаєв, М. М. Новикова, С. І. Чернов, О. П. Молчанова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 11 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/35010/ , вільний).
 •  Програма нормативної навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» : підг. бакалавр, напр. «Менеджмент» / В. М. Бабаєв, М. М. Новикова, С. О. Гайдученко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 10 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/35014/ , вільний).
 •  Робоча програма навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» : напр. підг. «Менеджмент», факультет менеджменту / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: В. М. Бабаєв, М. М. Новикова, С. І. Чернов, О. П. Молчанова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 19 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/35015/ , вільний).
 •  Робоча програма навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління»: кредитно-модульна система організації навчального процесу : для напр. «Менеджмент», спец. «МОМС», «МПД», «МОМГ», «ЛОПС», «МГКТС», відділ. МММГ / В. М. Бабаєв, М. М. Новикова, С. О. Гайдученко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 15 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname. edu.ua/35012/ , вільний).
 •  Тематика и методические указания к выполнению дипломных работ магистров : для студ. всех форм обуч. спец. «Управление проектами» / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; сост.: В. Н. Бабаев, Г. В. Высоцкая, О. М. Виноградская и др. – Харьков : ХНАГХ, 2013. – 37 с. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/28869/ , свободный).
 •  Методичні вказівки для виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Управління проектами» : для студ. ден. та заоч. форм навч. за напр. підг. «Менеджмент» та спец. «ЕП за видами діяльності» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: В. М. Бабаєв, Г. В. Висоцька, Т. Г. Молодченко, О. П. Молчанова. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 85 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25145/ , вільний).
 •  Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Системна організація професійної діяльності» / В. М. Бабаєв ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 15 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/26999/ , вільний).
 •  Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Системна організація професійної діяльності» / В. М. Бабаєв ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 11 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/27000/ , вільний).
 •  Прийняття рішень : конспект лекцій / В. М. Бабаєв ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 184 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/24764/ , вільний).
 •  Системна організація професійної діяльності : конспект лекцій / В. М. Бабаєв ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 212 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/24521/ , вільний).
 •  Прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику : тексти лекцій для студ. спец. «Управління проектами» / В. М. Бабаєв, О. С. Пономарьов. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 36 с.
 •  Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Системна організація професійної діяльності» : для студ. 5 курсу ден. форми навч. спец. «Управління проектами» / В. М. Бабаєв ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 23 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/18254/ , вільний.
 •  Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Прийняття рішень» : для студ. 5 курсу ден., 6 курсу заоч. форми навч. спец. «Управління проектами» / В. М. Бабаєв ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 20 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/18253/ , вільний).
 •  Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Прийняття проектних рішень» : для студ. 5 курсу ден., 6 курсу заоч. форми навч. спец. «Управління проектами» / В. М. Бабаєв ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 19 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/18252/ , вільний).
 •  Методичні вказівки з організації дипломного проектування : для студ. спец. «Управління проектами» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: В. М. Бабаєв, Л. О. Бєлова, Г. В. Висоцька, Н. Ю. Мущинська. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 43 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/1639/ , вільний).
 •  Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Муніципальний менеджмент» : для студ. 4 курсу ден. форми навч. спец. «МО» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: В. М. Бабаєв, Г. В. Висоцька, Н. Ю. Мущинська. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 24 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/1634/ , вільний).
 •  Прийняття рішень : конспект лекцій / В. М. Бабаєв. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 185 с.
 •  Системна організація професійної діяльності : конспект лекцій / В. М. Бабаєв. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 214 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/4465/ , вільний).
 •  Методичні вказівки для виконання практичних завдань з курсу «Управління проектами» : для студ. 4 курсу ден. форми навч. спец. «МО» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: В. М. Бабаєв, Г. В. Висоцька, Т. Г. Молодченко-Серебрякова, В. О. Мельман. – Харків : ХНАМГ, 2006. – 51с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/502/ , вільний).
 •  Активные методы обучения в управленческой подготовке инженеров и работников органов местного самоуправления (практические ситуации, упражнения, игры) : учеб.-метод. пособие / В. Н. Бабаев, А. Г. Романовский, С. Н. Резник ; под ред. А. Г. Романовского. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2004. – 100 с.
 •  Активні методи навчання в управлінській підготовці інженерів: практичні ситуації, вправи, ігри : навч.-метод. посібник / В. М. Бабаєв, О. Г. Романовський, С. М. Резнік та ін. ; за ред. О. Г. Романовського. – Харків : НТУ «ХПІ», 2004. – 100 с.

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси

Публікації та виступи в ЗМІ

Специалисты городского хозяйства будут нужны, пока существуют города : [интервью с ректором ХНУГХ Владимиром Бабаевым] / А. Генкин // Время. – 2013. – 4 июля. – С. 4.

Харькову по силам войти в сотню лучших городов мира / В. Н. Бабаев // Вечерний Харьков. – 2012. – 2 апреля. – С. 4.

Разговор на эту тему портит нервную систему : [беседа с заместителем Харьковского головы В. Н. Бабаевым о состоянии жилищно-коммунального комплекса г. Харькова / записала Г. Ольховец] // Правда Украины. – 2000. – 25 июля. – *