Андренко Олена Анатоліївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Олена Анатоліївна Андренко

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Андренко Олена Анатоліївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, кандидат економічних наук

Освіта

Харківський автомобільно-дорожній інститут, 1982 р. інженер-будівельник;

Харківська державна академія міського господарства, 2003 р. Бухгалтер-експерт

Професійний досвід

15.09.2003 – 30.06.2011 – асистент кафедри економіки підприємств міського господарства Харківської національної академії міського господарства (ХНАМГ)

01.09.2011 – 31.06.2012 – доцент кафедри економіки підприємств міського господарства Харківської національної академії міського господарства (ХНАМГ)

з 01.09.2012 – по теперішній час - доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (постійне місце роботи).

Місце роботи

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

 • Напрями удосконалення моніторингу соціально-економічного розвитку адміністративного району, диплом ДК № 065258, від 30.03.2011

Адреса електронної пошти

Olena.Andrenko@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових фахових виданнях

Андренко О. А., Гавриличенко Є. В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ : «Бізнес Інформ» № 5 - 2021. - № 6. - С. 266-272

Гавриличенко Є. В., Андренко О. А., ВНУТРІШНІЙ АУДИТ В УКРАЇНІ: ЕВОЛЮЦІЯ, ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  : журнал Інфрастуктура ринку № 55/2021 С. 183-188

Андренко О. А., Мордовцев С.М. Теоретико-методичні основи інтеграції банківських установ України на міжнародні фінансові ринки : Вісник Національного технічного університету «ХПІ» (економічні науки) – 2020 - № 4. С. 14-19

Інтегральний індекс фінансового стану підприємств водопровідно-каналізаційного господарства України / О. А. Андренко, С. М. Мордовцев, О. С. Мордовцев / Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова – Харків : ХНУМГ, 2019. – Вип. 153. – С. 18-24 – (Серія «Економічні науки»)

Інформаційна система кредитного скорингу / О. А. Андренко, С. М. Мордовцев, О. С. Мордовцев // Бізнес Інформ. – 2019. –№ 4. – С.341-347.

Методичний підхід до вибіркового дослідження в аудиті / О. А. Андренко, С. М. Мордовцев // Бізнес Інформ. – 2018. –№ 4. – С.116-122.

Проблеми розвитку депозитних операцій банківських установ /О. А. Андренко, Л. В. Вороніна / Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 47 (1323). – С. 37-41.

Механізм формування облікової політики банків /О. А. Андренко, О. С. Мордовцев / Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2017. – Вип. 138. – С. 56-61 – (Серія «Економічні науки»)

Прогнозирование инвестиционных рисков в условиях неопределенности /Андренко Е. А., Мордовцев А. С., Мордовцев С. М.// Бизнес Информ. – 2017. – №4. – C. 113–118.

Комплексна оцінка соціальної напруженості адміністративного району /О. А. Андренко //Збірник наукових праць. Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2016. – № 43 (1215) – 3-6 с.

Інтегральна оцінка соціальної напруженості регіонів / О. А. Андренко, С. М. Мордовцев // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 161-168.

Оцінка рівня та якості життя населення як передумова формування стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіону / А. В. Ковалевська, А. Г. Балог, О. А. Андренко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки” : науковий збірник Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. – № 2(74).–99-107с.

Соціальна напруженість як вид загрози соціально-економічній безпеці регіону / О. А. Андренко // Бізнес Інформ. – 2013. –№ 9. – С.119 – 123

Методика атрибутивного выборочного исследования в аудите / Е. А. Андренко, С. М. Мордовцев // Бізнес Інформ. – 2013. –№ 2. – С.200 – 203.

Прогнозирование задолженности населения жилищно-коммунальным предприятиям харьковской области и причины ее возникновения / Е. А. Андренко, А. С. Мордовцев // Коммунальное хозяйство городов: научн.- техн. сб. К.: Техника, 2012.- Вып.106., С.35-41.

Комплексная оценка жилищных условий населения регионов Украины / Е. А. Андренко, А. С. Мордовцев// Коммунальное хозяйство городов: научн.- техн. сб. К.: Техника, 2012.- Вып.102., С.46-55.

Формування системи моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів / Н. І. Склярук, О. А. Андренко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2009. – Вип. 87., С.207-215.

Мониторинговая оценка уровня социально-экономического развития административных районов региона / Н. И. Склярук, Е. А. Андренко // Бізнес Інформ. – 2009. –№ 4. – С.113 – 116

Интегральная оценка уровня социально-экономического развития муниципальных образований на примере харьковского региона / Е. А. Андренко // Коммунальное хозяйство городов: научн.- техн. сб. К.: Техника, 2008.- Вып. 82., С.68-75.

Факторы, влияющие на социально-экономические проблемы малых городов харьковского региона / Е. А. Андренко // Коммунальное хозяйство городов: научн.- техн. сб. К.: Техника, 2007.- Вып. 77., С.172-181.

Проблемы комплексной оценки уровня социально-экономического развития районов и малых городов Харьковского региона / Е. А. Андренко // Економіка розвитку.-Харків:ХДЕУ, 2007.- №4(44) - С 42-46.

Матеріали наукових конференцій

Андренко О.А., Качуріна А. В., Сищенко К. В. Інтегральна оцінка фінансового стану комунальних підприємств України як механізм управління фінансово-економічною безпекою : Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання в умовах covid-19 матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 18-19 листопада 2021.

Андренко О. А., Авілова Ю. В. Формування системи обліково-аналітичного забезпечення банківських операцій : Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання в умовах covid-19 матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 18-19 листопада 2021.

Андренко О. А., Світлична А. О., Слєпцов Д. Є. Методичний підхід до стратифікованого вибіркового дослідження в аудиті : Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання в умовах covid-19 матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 18-19 листопада 2021.

Андренко О.А., Чередниченко Т.О. Механізм управління зовнішньоекономічної діяльністю банківських установ : Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою в умовах діджиталізації: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 12-13 листопада 2020 р. [та ін.]. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Харків. міськрада, Ін-т конкурент. розвідки (Германія) Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020.

Андренко О.А., Чередниченко Т.О. Актуальні питання обліку зовнішньоекономічної діяльності в умовах євроінтеграції Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою в умовах діджиталізації : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 12-13 листопада 2020 р. [та ін.]. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Харків. міськрада, Ін-т конкурент. розвідки (Германія) Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020.

Андренко О.А., Мордовцев О.С. Концептуальні засади стимулювання соціально-економічного розвитку територіальних громад в умовах фінансової децентралізації : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН Харків, 15 квітня 2021 р. С 94-96

Андренко О.А., Федорчук О. І. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: КОНКУРЕНТНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ» 15 жовтня 2020, Харків; ХНУБА С. 289-291

Розвиток інтернет-банкінгу в Україні та проблеми безпеки обслуговування клієнтів / О.А. Андренко, А.Ю. Тихонова // Обліково-аналітичне забезпечення системи фінансово-економічної безпеки: інформаційно-комунікаційні технології та антикорупційний менеджмент: матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф . – Харків, ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 7-8 листопаду 2019 р

Інтегральний індикатор фінансового стану підприємств водопровідно-каналізаційного господарства / О.А. Андренко, С.М. Мордовцев // Обліково-аналітичне забезпечення системи фінансово-економічної безпеки: інформаційно-комунікаційні технології та антикорупційний менеджмент: матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф . – Харків, ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 7-8 листопаду 2019 р

Формування системи кредитного скорингу / О.А. Андренко // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 11 травня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 3. – С. 27-28

Використання асиметричної функції приналежності для прогнозування інвестиційних ризиків / О.А. Андренко, С. М. Мрдовцев // Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції / Полтава, 2 квітня 2018р. С. 51-523.

Аналіз депозитних ресурсів банку / О.А. Андренко, Л.В. Вороніна // Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання – міждисциплінарний підхід: матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. для здобувачів вищ. освіти і молодих науковців, Харків, 15 листопада 2018 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Харків. міськрада, ін-т конкурент. розвідки (Германія) [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 442 с.

Облікова політика як інструмент забезпечення економічної безпеки банківських установ / О.А. Андренко, О.С. Фісенко, А.В. Харченко, Т.О. Чередниченко // Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання – міждисциплінарний підхід: матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. для здобувачів вищ. освіти і молодих науковців, Харків, 15 листопада 2018 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Харків. міськрада, ін-т конкурент. розвідки (Германія) [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 442 с.

Організація контролю основних засобів на МКП «Дніпропетровський електротранспорт» / О.А. Андренко, В.С. Рогізна / Матеріали ХІ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий роз-виток міст» (83-ї студентської науково-техніч-ної конференції ХНУМГ ім. О. М. Бекетова) : в 4-х ч. / Ч. 3. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 226 с. С.147-149

Фінансовий лізинг як ефективний інструмент оновлення рухомого складу комунальних підприємств міськелектротранспорту / О.А. Андренко, В.С. Рогізна / Стратегічна аналітика та антикорупційний аудит в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб’єктів господарювання : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф.,/ Харків, 26-27 жовт. 2017 p. = Strategic Monitoring and Anti-corruption Audit in the System of Financial and Economic Security of State, Region, Business Entities : Abstracts of the VI Intern. Sci.-Pract. Conf., Kharkiv, October 26-27, 2017 / Харків, над. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. -Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 31-32 с.

Прогнозування ризиків інноваційного проекту в умовах невизначеності з використанням нечітких множин/ О.А. Андренко, О.С. Мрдовцев// ІІІ міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ НА МАКРО-, МЕЗО- ТА МІКРОРІВНЯХ», 7-8 червня 2017 року, м. Одеса - С. 117-119

Оцінка інвестиційних ризиків в умовах невизначеності з викорис-танням теорії нечітких множин /О.А. Андренко, О.С. Мрдовцев// XXV міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2017)», 18 травня 2017 р. Х.: НТУ «ХПІ», 2017. – С. 240.

Проблемы прогнозирования задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг / Е.А. Андренко, А.С. Мордовцев // Науковий диспут: питання економіки, підприємниці» та фінансів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 5-6 серпня 2016 р.). - Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2016.- С. 127-128

Проблеми формування регіональної інформаційної системи соціально-економічного розвитку / О.А. Андренко // Актуальні напрями забезпечення ефективності економіки країни: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 10-11 червня 2016 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. - У 2-х частинах. - Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2016. -Ч. 1 С. 81-83

Оцінка рівня соціальної напруженості регіонів як виду загрози соціально-економічної безпеки регіону / О.А. Андренко, О.С. Мрдовцев// Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах Європейської інтеграції»: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 2015 р.

Стратифицированный отбор при выборочной аудиторской проверке / Е.А. Андренко, В.Ю. Светличная// Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес розвідка: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 11-13 квітня 2013 р. Х.: ХНУМГ, 2013. – С.13-15.

Інтегральна оцінка рівня соціальної напруженості регіонів України / О.А. Андренко, С.М. Мрдовцев// Теорія та практика управління економічним розвитком: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 2012 р. Проблеми формування інтегральних індикаторів регіонального соціально-економічного розвитку / О.А. Андренко, С.М. Мордовцев// Менеджмент міського і регіонального розвитку: матеріали регіональної науково-практичної конференції, Харків, 26-27 квітня 2012

Мониторинговая оценка уровня социально-экономического развития административных районов региона /Е.А. Андренко, Н.И. Склярук // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 21-23 травня 2009 р. – Х.: ФОП Лібуркіна Л.М.; ВД « ІНЖЕК», 2009 – С. 21–24.

Використання моделі інтегрального індикатора для оцінки соціа-льного середовища адміністративних районів /О.А. Андренко// «Актуальні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу, фінансів та аудиту». Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2010. – С. 107–109.

Интегральная оценка уровня социально-экономического развития муниципальных образований на примере Харьковского региона /Е.А. Андренко // Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития. Материалы VI между-народной научно-практической интернет-конференции. – Х: ХНАГХ, 2008 – С. 87–91.

Оценка социально-экономического развития районов Харьковского региона с помощью интегральных индикаторов / Е.А. Андренко // Матеріали науково-практичної конференції «Економічна освіта та наука: досвід та перспективи розвитку»/М-во охорони здоров’я, М-во освіти та науки України, НВаУ. – Х.: НФУ, 2007. – С. 169–171.

Монографії

Сучасне управління: ризики, виклики, безпека, перспективність використання та проблеми впровадження в державному та приватному секторах економіки : колективна монографія / Загальна редакція д-ра екон. наук, професора Н.Е. Аванесової. Харків : ФОП Панов А.М., 2021. 636 с.ISBN 978-617-7947-68-3 : 4.3 О.С. Мордовцев, О.А. Андренко, С.М. Мордовцев МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Стратегічний моніторинг та антикорупційний аудит в системі фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб'єктів господарювання: колективна монографія /Аудит антикорупційних програм с. 333-345/ за заг. ред. Т.В. Момот - Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2019. - 402 с.

Менеджмент регіонального розвитку: монографія / [О.В. Васильєв, К.А. Фісун, О.А. Андренко та ін.]; за ред. О.В. Васильєва, К.А. Фісуна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ – 2010. – 375 с. (Особистий внесок автора: підрозділ 2.4) ]

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Інтегральна оцінка соціальної напруженості регіонів / О.А. Андренко, С.М. Мордовцев // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 161-168.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

62

44

h-індекс

5

4

i10-індекс

1

1

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Харківський національний економічний університет, кафедра "Економіки і оцінки нерухомості" термін стажування з 15.01.2013 р. по 15.02.2013 р.

Харківська національна академія міського господарства ЦДН програма курсу "Теорія і практика роботи в Moodle" (102 год.). Сертифікат від 29.04.2010 р.

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Методологічні аспекти викладання облікових дисциплін в рамках кредитно-модульної системи навчання

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Харків, Україна

15 лютого по 30 березня 2018 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації

Сучасні педагогічні технології в освіті

НТУ "Харківський Політехнічний інститут"

Харків, Україна

2 лютого, 2012 р.

Сертифікат учасника Х Міжнародного школи

Вивчення досвіду використання кредитно-модульної системи викладання навчальних дисциплін

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Харків, Україна

15.01.-15.02.2013 р.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87179 від 22.03.2019
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87184 від 22.03.2019
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87180 від 22.03.2019
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87185 від 22.03.2019
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 93168 від 18.10.2019

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Банківські операції банківської системи України Підручник» за заг. ред. Міщенко В.А., Самородова Б.В.. / Колектив авторів. – Х.: Видавництво : ТОВ «Планета-Принт». 2018. – С.429-446

Навчально-методичні матеріали

 • Методичні рекомендації для проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Облік у банках» (для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 071 – Облік і оподаткування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О. А. Андренко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 59 с.
 • Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи із навчальної дисципліни «Облік у банках» (для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальності 071 – Облік і оподаткування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. О. А. Андренко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 73 с.
 • Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни «Облік у банках» (для студентів заочно-дистанційної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 071 – Облік і оподаткування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О. А. Андренко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 31 с.
 • Облік у банках : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування / О. А. Андренко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 167 с.
 • Тлумачний словник банківських та суміжних економічних термінів із дисципліни «Облік у банках» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О. А. Андренко – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 59 с.
 • Програма з дисципліни «Облік у банках» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».
 • Робоча програма з дисципліни «Облік у банках» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».
 • Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Аудит» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»)(№2240).
 • Методичні вказівки для проведення практичних занять і виконання самостійної роботи з дисципліни «Аудит» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»)(№2239).
 • Конспект лекцій з курсу ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»).
 • Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Облік у бюджетних установах» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»)(№1335).
 • Конспект лекцій з дисципліни "Організація і методика аудиту" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, галузь знань - 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит").
 • Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Організація і методика аудиту" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»)(№1413).
 • Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»).
 • Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Аудит» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства»).
 • Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік бюджетних установ» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»).
 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Облік у бюджетних установах" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит").
 • Конспект лекцій і завдання до практичних занять з курсу "Аудит" (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальностей 7.050106 "Облік і аудит", 7.050107 "Економіка підприємства").
 • Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»).
 • Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 "Економіка та підприємництво", 6.030509 "Облік і аудит").
 • Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»).
 • Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 - «Облік і аудит»).
 • Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік у бюджетних організаціях» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 –«Облік і аудит» ).
 • Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит»).
 • Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Аудит» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.050100 – «Економіка підприємства»,«Облік і аудит», 6.050200 –«Менеджмент організацій»).
 • Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підп риємництво», спеціальності 6.050100 - «Облік і аудит»).
 • Конспект лекцій з курсу «Управлінський облік» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 – Економіка і підприємництво (6.030509 – Облік і аудит) і слухачів другої вищої освіти спеціальності «»Облік і аудит).
 • Методичны вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» (6.030509 – «Облік і аудит»))(№1869).
 • Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Організація і методика аудиту» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.030509 – «Облік і аудит»)(№1868).
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація і методика аудиту» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», (6.030509 – «Облік і аудит»)(№1836).
 • Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом 6.030509 «Облік і аудит», слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050106 «Облік і аудит») (УКЦ).
 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом 6.030509 «Облік і аудит», слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»)(УКЦ).
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом 6.030509 «Облік і аудит», слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050106 «Облік і аудит») (УКЦ).

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Облік у банках

Бакалавр

071 - Облік і оподаткування

Денна/Заочна

Аудит

Бакалавр

071 - Облік і оподаткування

Денна

Бухгалтерський облік

Бакалавр

241 - Готельно-ресторанна справа

Денна

Облік і аудит

Бакалавр

073 - Менеджмент

Денна

Фінансовий моніторинг та антикризовий менеджмент

Магістр

073 - Менеджмент

Денна

Розроблені електронні навчальні курси

Облік у банках Атестат дистанційного курсу ХНУМГ імені О.М. Бекетова, протокол № 16-2 від 22.04.2016 р. ID кур-су: 1206 (200)

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Облік у банках

Бакалавр

071 - Облік і оподаткування

Денна/Заочна

200

Аудит

Бакалавр

071 - Облік і оподаткування

Денна

45

Фінансовий моніторинг та антикризовий менеджмент)

Магістр

073 - Менеджмент

Денна

1896