Александрович Вадим Анатолійович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Александрович В.А.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Александрович Вадим Анатолійович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Завідувач кафедри Механіки грунтів, фундаментів та інженерної геології.

Кандидат технічних наук, доцент.

Член міжнародного товариства механіки ґрунтів та геотехніки ISSMGE

Член асоціації експертів ьудівельної галузі.

Член всеукраїнської гільдії проектувальників.

Освіта

Магістр будівництва. Харківська національна академія міського господарства (зараз ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) 2004-2008р.р.

Професійний досвід

Інженер-конструктор, ТОВ Інститут Харківпроект.

Інженер-конструктор, ТОВ ПСК-Харків.

Інженер-конструктор, КП Харківспецбуд.

Старший викладач кафедри МГФІГ, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

Місце роботи

Завідувач кафедри механіки ґрунтів, фундаментів та інженерної геології. Харківський національний університет міського господарства

Теми дисертацій

Вібростіійкість піщаних основ фундаментів машин з динамічними навантаженнями, підпорядкованими гармонійному закону.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Concerning the vibrocreep issue / Proc. of 22-nd European Yong Geotechnical Engineers Conf. – Sweden, Gothenburg: Chalmers university of technology. – 2012. – P. 173 – 178.

Статті у фахових виданнях

1. Дамба водохранилища: вариантное проектирование, исследования / Галузеве машинобудування, будівництво : зб. наук. пр. Полтавського НТУ ім. Ю.Кондратюка. –Полтава, 2008. –Вип 22- С.8-14.

2. Установка для изучения поведения грунтов при динамических воздействиях / Зб. наук. праць (галузеве машинобуд., буд-во). – Полтава: ПНТУ, 2010. – Вип. 28. – С. 14 – 16.

3. Испытания виброустойчивости песчаных оснований фундаментов / Будівельні конструкції: Міжвід. наук.-техн. зб. наукових праць (будівництво). – Вип. 75. – Кн. 1 – К.: ДП НДІБК, 2011. – С. 464 – 469.

4. Принцип наследственности Больцмана-Вольтерра для описания процесса ползучести грунтового основания / Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – Харків: ХНУМГ, 2012. – Вип. 105. – С. 250 – 255.

5. Виброустойчивость песчаных оснований в диапазоне частот вынужденных колебаний 5 – 50 Гц / Зб. наук. праць (галузеве машинобуд., буд-во). – Полтава: ПНТУ, 2012. – Вип. 4(34), Т. 1. – С. 24 – 29.

6. Анализ некоторых испытаний виброустойчивости оснований фундаментов с точки зрения современных достижений / Зб. наук. праць (галузеве машинобуд., буд-во) – Полтава: ПНТУ, 2013. – Вип. 3(38), Т. 2. – С. 15 – 23.

7. Особенности поведения системы «сооружение – основание» при статических и динамических нагрузках / «Світ геотехніки». – 2014. – №1(41). – C. 22 – 24.

8. Экспериментальные исследования осадок песчаных оснований фундаментов при действии динамических нагрузок, подчиняющихся гармоническому закону / Зб. наук. праць Української державної академії залізничного транспорту. – Харків: УкрДАЗТ, 2015. – Вип. 151, Т. 2. – С. 147 – 152

9. Закономерности появления и развития виброползучести водонасыщенных песчаных оснований при установившейся частоте гармонических колебаний / «Світ геотехніки». – 2015. – №2(46). – C. 19 – 23, C. 36.

10. Александрович В.А. Обработка данных виброштамповых испытаний при помощи программного средства "graph" / Будівельні конструкції: Міжвід. наук.-техн. зб. – К.: НДІБК, 2015. – Вип. 82. – С. 450 – 455.

11. Осадки песчаных оснований штампа от динамических нагрузок, подчиняющихся гармоническому закону / Зб. наук. праць. Серія: Галузеве машинобуд., буд-во. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – Вип. 2(44). – С. 162 – 177.

12. Особенности развития осадок водонасыщенных песчаных оснований при действии гармонических динамических нагрузок с частотой до 50 Гц / Будівельні конструкції: Міжвід. наук.-техн. зб. – К.: НДІБК, 2016. – Вип. 83. – С. 464 – 469.

13. Влияние параметров динамической нагрузки на деформацию грунтового основания / Зб. наук. праць Української державної академії залізничного транспорту. – Харків: УкрДАЗТ, 2016. – Вип. 166, Т. 2. – С. 156 – 162

14. Дослідження осідань підземних конструкцій промислового цеху від дії динамічних навантажень його обладнання / Зб. наук. праць. Серія: Галузеве машинобуд., буд-во. – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – Вип. 1(52). – С. 146 – 153.

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Structure-Soil Massif System Behavior Features Under Static and Dynamic Loads / Proc. of the 18th Intern. Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. – Paris. – 2013. – Vol. 2. – P. 1627 – 1629. (Scopus)

2. Reconstruction of Shallow Foundations Using Peracetic Silicate Solutions / International Scientific Conference Energy Efficiency in Transport (EET 2020), IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, Vol. 1021(1), 2021, 012020. (Scopus)

3. Investigation of the Influence of Dynamic Loads of Industrial Equipment on the Occurrence of Prolonged Yielding of their Foundation Soils / International Scientific Conference Energy Efficiency in Transport (EET 2020), IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, Vol. 1021(1), 2021, 012010. (Scopus)

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

https://scholar.google.com.ua/citations?user=kg1sop4AAAAJ&hl=ru

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Aviation сomplex for the development, manufacture and repair of aircraft engines at the territory Chongqing industrial site, Chinese People's Republic

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Проектна справа. Міське підземне будівництво. Розрахунки і проектування конструкцій підземних споруд. Київський національний університет будівництва та архітектури, 2008р.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

1. Учебно-методический комплекс дисциплины «Механика грунтов, основания и фундаменты» (для студентов всех форм обучения, направление подготовки 6.060103 «Гидротехника (водные ресурсы)» и 6.060101 «Строительство») / Харків: ХНАМГ, 2012. − 161 с

2. Програма навчальної дисципліни та робоча навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямком магістерської роботи» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки – 6.060101 "Будівництво", спеціальності 8.06010101 “Промислове і цивільне будівництво”) / Харків: ХНАМГ, 2012. − 11 с

3. Методические указания к выполнению лабораторной работы «Виброустойчивость оснований фундаментов машин» по дисциплинам «Спецкурс по тематике магистерской работы», «Спецкурс по тематике магистерской работы, планирование и обработка результатов экспериментов» (для студентов дневной формы обучения, направление подготовки 6.060101 «Строительство») / Харків: ХНАМГ, 2013. − 28 с

4. Програма навчальної дисципліни «Наукові дослідження» (для студентів напряму підготовки – 6.060101 "Будівництво", спеціальності 8.06010101 “Промислове і цивільне будівництво”) / Харків: ХНУМГ, 2014. − 5 с

5. Робоча програма навчальної дисципліни «Наукові дослідження» (для студентів напряму підготовки – 6.060101 "Будівництво", спеціальності 8.06010101 “Промислове і цивільне будівництво”) / Харків: ХНУМГ, 2014. − 8 с

6. Програма навчальної дисципліни «Підвалини, фундаменти, механіка ґрунтів» (для студентів напряму підготовки – 6.060101 "Будівництво", спеціальності 8.06010103 “Міське будівництво і господарство”) / Харків: ХНУМГ, 2015. − 6 с

7. Робоча програма навчальної дисципліни «Підвалини, фундаменти, механіка ґрунтів» (для студентів напряму підготовки – 6.060101 "Будівництво", спеціальності 8.06010103 “Міське будівництво і господарство”) / Харків: ХНУМГ, 2015. − 11 с

8. Програма навчальної дисципліни «Проектування, будівництво та експлуатація об’єктів підземної урбаністики» (для студентів 5-го курсу напряму підготовки – 192 "Будівництво і цивільна інженерія", спеціальності “Промислове і цивільне будівництво”) / Харків: ХНУМГ, 2016. − 6 с

9. Робоча програма навчальної дисципліни «Проектування, будівництво та експлуатація об’єктів підземної урбаністики» (для студентів напряму підготовки – 192 "Будівництво і цивільна інженерія", спеціальності “Промислове і цивільне будівництво”) / Харків: ХНУМГ, 2016. − 10 с

10. Програма навчальної дисципліни «Будівельні конструкції (основи механіки ґрунтів)» (для студентів напряму підготовки – 6.060101 "Будівництво", фахового спрямування “Міське будівництво та господарство”) / Харків: ХНУМГ, 2016. − 10 с

11. Робоча програма навчальної дисципліни «Будівельні конструкції (основи механіки ґрунтів)» (для студентів напряму підготовки – 6.060101 "Будівництво", фахового спрямування “Міське будівництво та господарство”) / Харків: ХНУМГ, 2016. − 10 с

12. Програма навчальної дисципліни «Проектування, будівництво та експлуатація об’єктів підземної урбаністики» (для студентів спеціальності – 192 "Будівництво та цивільна інженерія", освітня програма “Промислове і цивільне будівництво”) / Харків: ХНУМГ, 2016. − 6 с

13. Робоча програма навчальної дисципліни «Проектування, будівництво та експлуатація об’єктів підземної урбаністики» (для студентів спеціальності – 192 "Будівництво та цивільна інженерія", освітня програма “Промислове і цивільне будівництво”) / Харків: ХНУМГ, 2016. − 10 с

14. Програма навчальної дисципліни «Геотехнічне супроводження нового будівництва та реконструкції» (для студентів спеціальності – 192 "Будівництво та цивільна інженерія", освітня програма “Промислове і цивільне будівництво”) / Харків: ХНУМГ, 2019. − 5 с

15. Робоча програма навчальної дисципліни «Геотехнічне супроводження нового будівництва та реконструкції» (для студентів спеціальності – 192 "Будівництво та цивільна інженерія", освітня програма “Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова)”) / Харків: ХНУМГ, 2019. − 11 с

16. Програма навчальної дисципліни «Геотехнічне проектування за Єврокодами» (для студентів спеціальності – 192 "Будівництво та цивільна інженерія", освітня програма “Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова)”) / Харків: ХНУМГ, 2019. − 6 с

17. Робоча програма навчальної дисципліни «Геотехнічне проектування за Єврокодами» (для студентів спеціальності – 192 "Будівництво та цивільна інженерія", освітня програма “Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова)”) / Харків: ХНУМГ, 2019. − 11 с

18. Геотехнічне проєктування за Єврокодами: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньо-наукова програма «Промислове і цивільне будівництво» / Харків: ХНУМГ, 2020. − 50 с

19. Механіка ґрунтів і основи фундаментобудування: конспект лекцій для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми «Промислове та цивільне будівництво», «Міське будівництво і господарство», «Цивільна інженерія» / Харків: ХНУМГ, 2021. − 77 с

Список дисциплін

Моделювання системи "Будівля - основа"

Механіка грунтів і основи фундаментобудування

Розрахункові моделі об'єктів будівництва та цивільної інженерії

Основи і фундаменти (курсове проектування)

Розроблені електронні навчальні курси