Аксьонов Євген Олександрович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Аксьонов Євген Олександрович


ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Аксьонов Євген Олександрович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій.

Кандидат технічних наук.

Освіта

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», спеціальність «Виробництво електронних засобів», кваліфікація «науковий співробітник (електроніка, телекомунікації)».

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Професійний досвід

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», інженер, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, 2007-2020 р.

Тема дисертації

Статистична оптимізація кореляційно-екстремальної обробки спекл-інтерференційних зображень в радіооптичних системах контролю мікропереміщень об’єктів: дис. … канд. техн. наук : 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи» / Є. О. Аксьонов; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Х., 2015. – 160 c.

Контакти

Електронна пошта: Yevhen.Aksonov@kname.edu.ua

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

1. Аксёнов Е. А. Бесконтактный спекл-интерферометрический измеритель малых смещений / Е. А. Аксёнов, А. А. Шматко, В. И. Зворский, А. С. Кравчук // Радіоелектронні і комп’ютерні системи : наук.-техн. журнал. – Х. : ХАІ, 2008. – №1 (28). – С. 15–19.

2. Комбаров В. В. Исследование влияния частоты цикла управления систе-мы ЧПУ на точность обработки / В. В. Комбаров, Е. А. Аксёнов, Е. В. Комбарова // Вестник двигателестроения : науч.-техн. журнал. – Запорожье : ОАО «Мотор Сич», 2009. – № 3. – С. 144–148.

3. Кривцов В. С. Программно-аппаратный комплекс для исследования ал-горитмов и процессов в станках с ЧПУ / В. С. Кривцов, Е. В. Комбарова, Р. В. Варнас, Е. А. Аксёнов // Авиационно-космическая техника и технология : науч.-техн. журнал. – Х. : ХАІ, 2011. – № 4 (81). – С. 5–11.

4. Комбаров В. В. Определение физических величин перемещения органов станков с ЧПУ / В. В. Комбаров, Е. А. Аксёнов, Е. А. Криживец // Авиационно-космическая техника и технология : науч.-техн. журнал. – Х. : ХАІ, 2011. – № 7 (84). – С. 109–114.

5. Комбаров В. В. Обработка данных при вычислении скорости и ускорения в контуре обратной связи системы ЧПУ / В. В. Комбаров, Е. А. Аксёнов, Е. В. Комбарова // Авиационно-космическая техника и технология : науч.-техн. журнал. – Х. : ХАІ, 2011. – № 10(87). – С. 29–33.

6. Шматко А. А. Анализ корреляционной функции монохроматического оп-тического излучения, отражённого от статистически неровной поверхности / А. А. Шматко, Е. А. Аксёнов // Системи обробки інформації : зб. наук. праць – Х. : Харк. ун-т Повітр. Сил ім. Івана Кожедуба, 2013. – Вип. 5 (112). – С. 66–70.

7. Волосюк В. К. Анализ особенностей математического представления поля и восстановления изображения шероховатой поверхности в зоне Фраунгофера / В. К. Волосюк, А. А. Шматко, В. І. Зворский, Е. А. Аксёнов // Системи обробки інформації : зб. наук. праць – Х. : Харк. ун-т Повітр. Сил ім. Івана Кожедуба, 2013. – Вип. 6 (113). – С. 57–60.

8. Аксёнов Е. А. Анализ когерентных изображений и их статистических ха-рактеристик в зоне Фраунгофера / Е. А. Аксёнов, А. А. Шматко, В. И. Зворский // Системи озброєння і військова техніка : наук. журнал – Х. : Харк. ун-т Повітр. Сил ім. Івана Кожедуба, 2013. – № 2 (34). – С. 48–52.

9. Волосюк В. К. Синтез оптимального алгоритма оценки относительного сдвига лазерных спекл-изображений шероховатой поверхности / В. К. Волосюк, Е. А. Аксёнов // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. – Х. : ХАИ, 2013. – Вып. 62. – С. 117–133.

10. Криживець Є. О. Автоматизоване виробництво відводів склопластикових трубопроводів / Є. О. Криживець, О. Б. Ківіренко, В. В. Комбаров, Є. О. Аксьонов // Авиационно-космическая техника и технология : науч.-техн. журнал. – Х. : ХАІ, 2019. – № 4 (156). – С. 101–109. – doi: 10.32620/aktt.2019.4.16. ISSN 1727-7337.

11. Комбаров В. В. Визначення динамічних характеристик виконавчих органів технологічного обладнання / В. В. Комбаров, Є. О. Аксьонов, Є. В. Цегельник, Є. О. Криживець, С. М. Задорожний // Авиационно-космическая техника и технология : науч.-техн. журнал. – Х. : ХАІ, 2019. – № 7 (159). – С. 157–164. – doi: 10.32620/aktt.2019.7.23. ISSN 1727-7337.

12. Kombarov V. S-curve algorithm of acceleration/deceleration with smoothlylimited jerk in high-speed equipment control tasks / V. Kombarov, V. Sorokin, O. Fojtů, Y. Aksonov, Y. Kryzhyvets // Modern Machinery (MM) Science Journal. – November 2019. – P. 3264–3270. DOI: 10.17973/MMSJ.2019_11_2019080. ISSN 1803-1269

13. Aksonov Y. Investigation of processes in high-speed equipment using CNC capabilities / Y. Aksonov, V. Kombarov, O. Fojtů, V. Sorokin, Y. Kryzhyvets // Modern Machinery (MM) Science Journal. – November 2019. – P. 3271–3276. DOI: 10.17973/MMSJ.2019_11_2019081. ISSN 1803-1269

14. Kombarov V. Numerical control of machining parts from aluminum alloys with sticking minimization / V. Kombarov, V. Sorokin, Y. Tsegelnyk, S. Plankovskyy, Y. Aksonov, O. Fojtů // International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics, 2021, 1(9), P. 209–216. DOI: 10.17683/ijomam/issue9.30. ISSN 2559-6497

Монографії

1. Розроблення автоматизованого комплексу для прецизійного термоімпульсного оброблення детонувальними газовими сумішами: наукові матеріали : монографія / Планковський С.І., Шипуль О.В., Цегельник Є.В., Трифонов О.В., Коритченко К.В., Баранов О.О., Сисоєв Ю.О., Гарін В.О., Аксьонов Є.О., Комбаров В.В., Заклінський С.О. ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; за ред. С. І. Планковського. - Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2020. - 318 с. - ISBN 978-966-662-753-0

Тези до конференцій

1. Аксёнов Е. А. Исследование спекл-картин шероховатых поверхностей / Е. А. Аксёнов // Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні : міжнар. наук.-техн. конф., 14–15 листопада 2007 р. : тези доповідей. – Х., 2007. – С. 317.

2. Аксёнов Е. А. Спекл-интерферометрический измеритель малых смещений / Е. А. Аксёнов, А. А. Шматко // Применение лазеров в медицине и биологии : XXIX междунар. науч.-практ. конф., 21–24 мая 2008 г. : тезисы докл. – Х., 2008. – С. 245–247.

3. Аксёнов Е. А. Ранняя диагностика сколиоза с помощью спекл-интерферометрического измерителя / Е. А. Аксёнов, А. А. Шматко // Применение лазеров в медицине и биологии : XXX междунар. науч.-практ. конф., 8–11 окт. 2008 г. : тезисы докл. – Ялта, 2008. – С. 106–107.

4. Шматко А. А. Спекл-интерферометрический цифровой сколиометр / А. А. Шматко, Е. А. Аксёнов // Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні : міжнар. наук.-техн. конф., 26–27 листопада 2008 р. : тези доповідей. – Х., 2008. – Том 2. – С. 170.

5. Шматко А.А. Спекл-интерферометрический измеритель шероховатости / А. А. Шматко, Е. А. Аксёнов // Ін¬тегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні : міжнар. наук.-техн. конф., 26–27 листопада 2008 р. : тези доповідей. – Х., 2008. – Том 2. – С. 175.

6. Комбаров В. В. Исследование влияния частоты цикла управления системы ЧПУ на точность обработки / В. В. Комбаров, Е. А. Аксёнов, Е. В. Комбарова // XIV міжнар. конгрес двигунобудівників, 14–19 вересня 2009 р. : тези доповідей. – Х. : ХАІ, 2009. – С. 117.

7. Аксёнов Е. А. Устройство и метод лазерной вибродиагностики / Е. А. Аксёнов, А. А. Шматко, В. К. Волосюк // Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні : міжнар. наук.-техн. конф., 10–13 листопада 2009 р. : тези доповідей. – Х., 2009. – Том 2. – С. 146.

8. Аксёнов Е.А., Шматко А.А., Волосюк В.К. Бесконтактный спекл-интерферометрический измеритель шероховатости // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні». – Х.: ХАІ, 2009. – Том 2. – С. 225.

9. Аксёнов Е.А., Шматко А.А., Шматко Ю.А. Аппаратно-программный иридо-диагностический комплекс биологического состояния внутренних органов человека // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні». – Х.: ХАІ, 2009. – Том 2. – С. 226.

10. Aksyonov E.A., Volosyuk V.K., Shmatko A.A. Application of the Wavelet Transform for Processing Speckle Patterns in the Analyzing of Surface Roughness // 2010 International Kharkov Symposium on Physics and engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW). – Kharkov, Ukraine, 2010. – P. 527-530.

11. Aksyonov E.A., Volosyuk V.K., Shmatko A.A. Digital speckle-interferometric contactless measurer // 2010 International Kharkov Symposium on Physics and engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW). – Kharkov, Ukraine, 2010. – P. 530-533.

12. Волосюк В. К. Лазерная вибродиагностика металлорежущих станков / В. К. Волосюк, Е. А. Аксёнов, А. А. Шматко, В. В. Комбаров // Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні : міжнар. наук.-техн. конф., 23–26 листопада 2010 р. : тези доповідей. – Х., 2010. – Том 2. – С. 151.

13. Аксёнов Е.А., Шматко А.А., Волосюк В.К. Применение спекл-интерферометрического метода измерения шероховатости для контроля подготовки поверхности изделия перед покрытием лакокрасочными материалами // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Інтегровані комп‘ютерні технології в машинобудуванні». – Х.: ХАІ, 2010. – Том 2. – С. 162.

14. Комбаров В. В. Определение физических величин перемещения органов станков с ЧПУ / В. В. Комбаров, Е. А. Аксёнов, Е. А. Криживец // XVI міжнар. конгрес двигунобудівників, 14–19 вересня 2011 р. : тези доповідей. – Х. : ХАІ, 2011. – С. 120.

15. Кривцов В. С. Программно-аппаратный комплекс для исследования алгоритмов и процессов в станках с ЧПУ / В. С. Кривцов, Е. В. Комбарова, Р. В. Варнас, Е. А. Аксёнов // XVI міжнар. конгрес двигунобудівників, 14–19 вересня 2011 р. : тези доповідей. – Х. : ХАІ, 2011. – С. 121.

16. Комбаров В. В. Обработка данных при вычислении скорости и ускорения в контуре обратной связи системы ЧПУ / В. В. Комбаров, Е. А. Аксёнов, Е. В. Комбарова // XVI міжнар. конгрес двигунобудівників, 14–19 вересня 2011 р. : тези доповідей. – Х. : ХАІ, 2011. – С. 121.

17. Аксёнов Е.А., Волосюк В.К., Шматко А.А., Зворский В.И. Применение формирующих фильтров для синтеза моделей поверхностей с заданными спектрально-корреляционными характеристиками // Аккустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации: Материалы 5-й международной научно-технической конференции / Российское НТОРЭС им. А. С. Попова – Суздаль, Россия, 2012. – С. 77.

18. Волосюк В. К. Бесконтактный спекл-интерферометрический метод оценки объёмной точности многокоординатных станков / В. К. Волосюк, А. А. Шматко, Е. А. Аксёнов, В. И. Зворский // Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации : 5 междунар. науч.-технич. конф., 18 сент. 2012 г. : тезисы докладов. – Россия, Суздаль, Российское НТОРЭС им. А. С. Попова, 2012. – С. 81–83.

19. Аксёнов Е. А. Получение данных о скорости и ускорении в контуре обратной связи станка с ЧПУ / Е. А. Аксёнов, В. К. Волосюк, В. В. Комбаров // XVII міжнар. конгрес двигунобудівників, 14–19 вересня 2012 р. : тези доповідей. – Х. : ХАІ, 2012. – С. 140.

20. Аксёнов Е. А. Бесконтактный спекл-интерферометрический метод оценки объёмной точности станков с ЧПУ / Е. А. Аксёнов, В. К. Волосюк // XVII міжнар. конгрес двигунобудівників, 14–19 вересня 2012 р. : тези доповідей. – Х. : ХАІ, 2012. – С. 140.

21. Комбаров В. В. Влияние стабильности цикла управления ЧПУ на точность высокоскоростной обработки / В. В. Комбаров, Е. А. Аксёнов, Е. В. Комбарова // XVII міжнар. конгрес двигунобудівників, 14–19 вересня 2012 р. : тези доповідей. – Х. : ХАІ, 2012. – С. 141.

22. E. A. Aksyonov, V. K. Volosyuk, V. I. Zvorsky, A. A. Shmatko. Estimation roughness of the speckle pattern // XII Kharkiv Young Scientist Conference on Radiophysics, Electronics, Photonics and Biophysics – Kharkiv, Ukraine, 2012.

23. E. A. Aksyonov, V. K. Volosyuk, V. I. Zvorsky, A. A. Shmatko. Method of the contactless testing of the circular path execution accuracy // XII Kharkiv Young Scientist Conference on Radiophysics, Electronics, Photonics and Biophysics – Kharkiv, Ukraine, 2012.

24. Комбарова Е. В. Применение программно-аппаратного комплекса исследования алгоритмов и процессов при наладке системы ЧПУ специального длинномерного станка ФП7СМН2 / Е. В. Комбарова, Р. В. Варнас, Е. А. Аксёнов // XVIII міжнар. конгрес двигунобудівників, 14–19 вересня 2013 р. : тези доповідей. – Х. : ХАІ, 2013. – С. 136.

25. Аксёнов Е. А. Исследование точности бесконтактного спекл-интерферометрического метода измерения перемещений органов станков с ЧПУ / Е. А. Аксёнов // XVIII міжнар. конгрес двигунобудівників, 14–19 вересня 2013 р. : тези доповідей. – Х. : ХАІ, 2013. – С. 138.

26. Аксёнов Е. А. Повышение точности регистрации параметров газодинамических процессов / Е. А. Аксёнов, В. В. Комбаров, В. В. Заверуха, В. Е. Шевцов // XXIII міжнар. конгрес двигунобудівників, 4–9 вересня 2018 р. : тези доповідей. – Х. : ХАІ, 2018. – С. 70.

27. Аксёнов Е. А. Исследование динамических характеристик пневмоклапана технологической газодинамической установки / Е. А. Аксёнов, В. В. Заверуха, В. В. Комбаров, С. А. Красовский // XXIII міжнар. конгрес двигунобудівників, 4–9 вересня 2018 р. : тези доповідей. – Х. : ХАІ, 2018. – С. 70.

28. Криживец Е. А. Разработка способа программирования операций намотки стеклопластиковых отводов для установки с ЧПУ / Е. А. Криживец, В. В. Комбаров, Е. А. Аксёнов // XXIII міжнар. конгрес двигунобудівників, 4–9 вересня 2018 р. : тези доповідей. – Х. : ХАІ, 2018. – С. 80.

29. Комбаров В. В. Применение высокоскоростного фрезерования на оборудовании с ЧПУ для изготовления длинномерных деталей летательных аппаратов / В. В. Комбаров, Е. В. Фойту, Е. А. Аксёнов, Е. А. Криживец // XXIII міжнар. конгрес двигунобудівників, 4–9 вересня 2018 р. : тези доповідей. – Х. : ХАІ, 2018. – С. 81.

30. Комбаров В. В. Применение СЧПУ для исследования динамических характеристик исполнительных органов технических систем / В. В. Комбаров, Е. А. Аксёнов, А. Н. Недоступ, К. Э. Татаревский, В. А. Андронов // 7-я междунар. конф. «Космические технологии: настоящее и будущее», 21–24 мая 2019 г. : тезисы докл. – Днепр. : ГП «КБ «Южное», 2019. – С. 34.

31. Криживец Е. А. Разработка оборудования с ЧПУ и способа программирования операций намотки стеклопластиковых отводов / Е. А. Криживец, Е. А. Аксёнов, В. В. Коняшкин, В. В. Комбаров, О. Б. Кивиренко // 7-я междунар. конф. «Космические технологии: настоящее и будущее», 21–24 мая 2019 г. : тезисы докл. – Днепр. : ГП «КБ «Южное», 2019. – С. 81.

32. Цегельник Е. В. Перспективы развития технологических систем комбинированных процессов обработки с использованием лазерных источников / Е. В. Цегельник, Е. А. Аксёнов, Е. А. Криживец, С. А. Васильченко, В. В. Комбаров // 7-я междунар. конф. «Космические технологии: настоящее и будущее», 21–24 мая 2019 г. : тезисы докл. – Днепр. : ГП «КБ «Южное», 2019. – С. 95.

33. Aksyonov E. Distributed system of rapid changing parameters registration / E. Aksyonov, A. Korovay, V. Kombarov, V. Zaverukha, V. Shevtsov // 7th international conference “Space Technologies: Present and Future”, 21–24 May 2019. : presentations theses. – Dnipro. : Yuzhnoye SDO, 2019. – P. 114.

34. Аксьонов Є. О. Застосування розподіленої системи реєстрації для дослідження швидкозмінних газодинамічних процесів / Є. О. Аксьонов, В. І. Кулєшов, О. М. Коровай, В. В. Заверуха, В. Є. Шевцов // XXIV міжнар. конгрес двигунобудівників, 2–7 вересня 2019 р. : тези доповідей. – Х. : ХАІ, 2019. – С. 79–80.

35. Комбаров В. В. Дослідження динамічних характеристик електроприводів технологічних систем / В. В. Комбаров, Є. О. Аксьонов, Є. В. Цегельник, Є. О. Криживець, С. М. Задорожний // XXIV міжнар. конгрес двигунобудівників, 2–7 вересня 2019 р. : тези доповідей. – Х. : ХАІ, 2019. – С. 80–81.

36. Комбаров В. В. Визначення динамічних характеристик виконавчих органів технологічного обладнання / В. В. Комбаров, Є. О. Аксьонов, Є. В. Цегельник, Є. О. Криживець, С. М. Задорожний // XXIV міжнар. конгрес двигунобудівників, 2–7 вересня 2019 р. : тези доповідей. – Х. : ХАІ, 2019. – С. 81.

37. Криживець Є. О. Автоматизоване виробництво відводів склопластикових трубопроводів / Є. О. Криживець, О. Б. Ківіренко, В. В. Комбаров, Є. О. Аксьонов // XXIV міжнар. конгрес двигунобудівників, 2–7 вересня 2019 р. : тези доповідей. – Х. : ХАІ, 2019. – С. 99–100.

38. Криживець Є. О. Технологічне забезпечення автоматизованого виробництва відводів склопластикових трубопроводів / Є. О. Криживець, О. Б. Ківіренко, В. В. Комбаров, Є. О. Аксьонов // XXIV міжнар. конгрес двигунобудівників, 2–7 вересня 2019 р. : тези доповідей. – Х. : ХАІ, 2019. – С. 101.

39. Шипуль О. В. Дослідження клапана керованого випуску продуктів згорання автоматизованого комплексу для прецизійної термоімпульсної обробки / О. В. Шипуль, О. В. Трифонов, Є. О. Аксьонов, В. О. Гарін // XXIV міжнар. конгрес двигунобудівників, 2–7 вересня 2019 р. : тези доповідей. – Х. : ХАІ, 2019. – С. 104–105.

40. Комбаров В. В. Вплив кінематичних параметрів руху органів верстата на точність траєкторних переміщень / В. В. Комбаров, С. М. Задорожний, Є. В. Цегельник, Є. О. Аксьонов // XXIX междунар. конф. «Новые технологии в машиностроении», 3–8 вересня 2019 р.: тези доповідей. – Х. : ХАІ, 2019. – С. 18–19.

41. Комбаров В. В. Адаптивное управление процессом лазерной сварки и наплавки деталей сложной формы при обеспечении геометрической точности траекторных перемещений / Комбаров В. В., Цегельник Е. В., Аксёнов Е. А., Крицкий Д. Н. // IX Международная конференция «Лучевые технологии в сварке и обработке материалов», 9–13 сентября 2019 г., Украина, Одесса, отель «Аркадия».

42. Комбаров В. В. Влияние динамики управляемых перемещений элементов технологической системы на точность перемещения лазерного луча при сварке и наплавке крупногабаритных деталей / Комбаров В. В., Коваленко А. Н., Цегельник Е. В., Аксёнов Е. А., Погудина О. К. // IX Международная конференция «Лучевые технологии в сварке и обработке материалов», 9–13 сентября 2019 г., Украина, Одесса, отель «Аркадия».

43. S-curve algorithm of acceleration/deceleration with smoothly-limited jerk in high-speed equipment control tasks / V. Kombarov, V. Sorokin, O. Fojtů, Ye. Aksonov, Ye. Kryzhyvets // Proceedings of 15th International Conference High Speed Machining Advances in Manufacturing Technology (HSM 2019), Prague, Czech Republic, 8-9/10/2019, ISBN 978-80-904077-9-4

44. Investigation of processes in high-speed equipment using CNC capabilities / V. Kombarov, V. Sorokin, O. Fojtů, Ye. Aksonov, Ye. Kryzhyvets // Proceedings of 15th International Conference High Speed Machining Advances in Manufacturing Technology (HSM 2019), Prague, Czech Republic, 8-9/10/2019, ISBN 978-80-904077-9-4

45. Исследование быстропротекающих процессов с применением распределенной системы регистрации / Е.А. Аксёнов, А.Н. Коровай, В.В. Комбаров, В.В. Заверуха, В.Е. Шевцов // Научно-практическая конференция «Современные расчетно-экспериментальные методы определения характеристик ракетно-космической техники», 10–12 декабря 2019 г., Украина, Днепропетровская обл., с. Орловщина, пансионат «Лесной». – С. 21–22

46. V. Kombarov, Y. Kryzhyvets, I. Biletskyi, Y. Tsegelnyk, Y. Aksonov, L. Piddubna (2021) Numerical Control of Fiberglass Pipe Bends Manufacturing. IEEE 2nd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek). Kharkiv, Ukraine. P. 357-362. DOI: 10.1109/KhPIWeek53812.2021.9570068. ISBN: 978-1-6654-1205-6

47. Kombarov V., Sorokin V., Tsegelnyk Y., Plankovskyy S., Aksonov Y., Fojtů O. (2022) S-Shape Feedrate Scheduling Method with Smoothly-Limited Jerk in Cyber-Physical Systems. In: Cioboată D.D. (eds) International Conference on Reliable Systems Engineering (ICoRSE) - 2021. ICoRSE 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 305. Springer, Cham. P. 54-68 https://doi.org/10.1007/978-3-030-83368-8_6 ISBN 978-3-030-83368-8

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Електронні публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Профілі у наукометричних базах

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36561143800

Індекси цитування

h-індекс: 2

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні (ІКТМ), 2007, 2008, 2009, 2010. Харків, Україна.

Применение лазеров в медицине и биологии. XXIX междунар. науч.-практ. конф., 2008, Харьков, Украина; XXX междунар. науч.-практ. конф., 2008, Ялта, Украина.

Міжнародний конгрес двигунобудівників. XIV (2009), XVI (2011), XVII (2012), XVIII (2013), Рибаче, АР Крим, Україна; XXIII (2018), XXIV (2019), Коблеве, Україна.

Аккустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации: 5-я международная научно-техническая конференция, 2012, Суздаль, Россия.

XXIX междунар. конф. «Новые технологии в машиностроении», 2019, Коблево, Украина.

IX Международная конференция «Лучевые технологии в сварке и обработке материалов», 2019, Одесса, Украина.

Международная конференция «Космические технологии: настоящее и будущее», 2019, Днепр, Украина.

Научно-практическая конференция «Современные расчетно-экспериментальные методы определения характеристик ракетно-космической техники», 2019, Орловщина, Украина.

International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW). 2010, 2013, Kharkiv, Ukraine.

XII Kharkiv Young Scientist Conference on Radiophysics, Electronics, Photonics and Biophysics, 2012, Kharkiv, Ukraine.

15th International Conference High Speed Machining, HSM-2019, Prague, Czech Republic.

International Conference on Reliable Systems Engineering, ICoRSE-2021, Bucharest, Romania.

IEEE 2nd KhPI Week on Advanced Technology, KhPIWeek-2021, Kharkiv, Ukraine.

IEEE 16th International Conference on Computer Science and Information Technologies, CSIT-2021, Lviv, Ukraine.

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

1. Патент 51284 Україна, МПК A 61 N 5/06 (2006/01). Пристрій для фізіотерапії / О. В. Гайдачук, В. К. Волосюк, В. І. Зворський, В. А. Дергачев, О. Д. Малій, О. О. Шматко, Є. О. Аксьонов ; власник патенту Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т». – № u201000443 ; заявл. 18.01.2010 ; опубл. 12.07.2010, Бюл. 13. – 2 с.: іл. – Режим доступу: https://iprop-ua.com/inv/otqfeh50/

2. Патент 51628 Україна, МПК (2009) А 61 Н 39/00, А 61 К 35/02 (2006.01). Спосіб лікування шляхом впливу на біологічно активні точки тіла / О. В. Гайдачук, В. К. Волосюк, В. І. Зворський, В. А. Дергачев, О. Д. Малій, О. О. Шматко, Є. О. Аксьонов ; власник патенту Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т». – № u201000412 ; заявл. 18.01.2010 ; опубл. 26.07.2010, Бюл. 14. – 1 с. – Режим доступу: https://iprop-ua.com/inv/6f1xl1az/

3. Патент 93954 Україна, МПК(2011.01) A 61 B 5/103 (2006.01) G 01 H 9/00. Спосіб діагностики сколіозу / О. В. Гайдачук, В. К. Волосюк, В. І. Зворський, О. Д. Малій, О. О. Шматко, Є. О. Аксьонов ; власник патенту Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т». – № а200912178 ; заявл. 26.11.2009 ; опубл. 25.03.2011, Бюл. 6. – 3 с.: іл. – Режим доступу: https://iprop-ua.com/inv/1dwpqu31/

4. Патент 106441 Україна. МПК (2014.01) B61K 9/00, G06E 3/00. Спосіб та пристрій діагностики стану колійного шляху / Волосюк В. К., Аксьонов Є. О., Зворський В. І., Шматко О. О., Жила С. С., Гайдачук О. В.; Заявник та патентовласник Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». – № а201303909; заяв. 29.03.2013; опуб. 26.08.2014, Бюл. № 16. – 4 с.: іл. – Режим доступу: https://iprop-ua.com/inv/oz46m9od/

5. Патент 109574 Україна. МПК (2014.01) B61K 9/00, G06E 3/00. Спосіб та пристрій безконтактного вимірювання параметрів шорсткої поверхні / Гайдачук О. В., Волосюк В. К., Зворський В. І., Шматко О. О., Аксьонов Є. О., Павліков В. В.; Заявник та патентовласник Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». – № а201312434; заяв. 23.10.2013; опуб. 10.09.2015, Бюл. № 17. – 3 с.: іл. – Режим доступу: https://iprop-ua.com/inv/frb5ij27/

6. Патент 146263 Україна. МПК (2021.01) B01F 3/00. Спосіб приготування газової суміші заданого складу / Планковський С. І., Шипуль О. В., Заклінський С. О., Цегельник Є. В., Комбаров В. В., Аксьонов Є. О.; Заявник та патентовласник Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». – № u202005804; заяв. 10.09.2020; опуб. 03.02.2021, Бюл. № 5. – 3 с.: іл. – Режим доступу: https://iprop-ua.com/inv/xwldki41/

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

Основи мікропроцесорної техніки

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях