Айрапетян Тамара Степанівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Айрапетян Тамара Степанівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання

Освіта

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, магістр за спеціальністю "Водопостачання та водовідведення", 2000 р.

Професійний досвід

Місце роботи

Кафедра водопостачання, водовідведення і очищення вод Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Кандидат технічних наук, 05.23.04 - водопостачання, каналізація, «Замкнений цикл водопостачання установок хімічної підготовки води підприємств теплоенергетики», 2005 р.

Електронна пошта

Tamara.Ayrapetyan@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Сорокіна К.Б., . Шевченко Т.О, Дегтяр М.В. Айрапетян Т.С., Чуб І.М., Жерліцин Ю.І. Трансфер знань та добрих практик // Водопостачання. Водовідведення. Виробн.-практ. журнал, 2019 – Вип. №6 – С. 39-47.

2. Айрапетян Т.С., Чуб И.Н. Пути сокращения объемов сточных вод на тепловых электрических станциях // Водопостачання та водовідведення. Виробн.-практ. журнал. – К., 2015 – Вип. №1 – С. 20-23.

3. Airapetian Т. S.,Telyma S. V. Oliynyk O. Ya. Методика моделювання і розрахунків кисневого режиму при очитсці стічних вод в аеротенках зі зваженим і закріпленим біоценозом // Збірник наук. праць «Екологічна безпека та природокористування».- К.: КНУБА, 2018. - №2.- С. 5-11

4. Олійник О.Я., Айрапетян Т.С. Теорія і розрахунки біологічної очистки стічних вод в аеротенках зі зваженим (вільноплаваючим) і закріпленим на додаткових пристроях біоценозом Прикладна гідромеханіка. Т.17(89), №3. 2015. С.35-43

5. Олійник О. Я., Айрапетян Т. С. Моделювання очистки стічних вод від органічних забруднень в біореакторах-аеротенках зі зваженим (вільно плаваючим) і закріпленим біоценозом // Доповіді НАН України: наук. –теорет. журнал Президії НАН України. – 2015. - №5. – С. 55-60.

6. Айрапетян Т. С., Телима С.В., Олійник О. Я., Моделювання кисневого режиму в біореакторах-аеротенках при очистці стічних вод від органічних забруднень // Доповіді НАН України: наук. –теорет. журнал Президії НАН України. – 2017. - №6. – С. 21-27.8. лійник О. Я., Айрапетян Т. С. Моделювання очистки стічних вод від органічних забруднень в біореакторах-аеротенках зі зваженим (вільно плаваючим) і закріпленим біоценозом // Доповіді НАН України: наук. –теорет. журнал Президії НАН України. – 2015. - №5. – С. 55-60.

7. Айрапетян Т. С., Телима С.В., Олійник О. Я., Моделювання кисневого режиму в біореакторах-аеротенках при очистці стічних вод від органічних забруднень // Доповіді НАН України: наук. –теорет. журнал Президії НАН України. – 2017. - №6. – С. 21-27.8.

8. Айрапетян Т.С. Теоретические исследования биологической очистки в аэротенках -вытеснителях с прикрепленным биоценозом // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2017. – Т. 90, № 4. – С. 158-164

9. Айрапетян Т.С. Определение рациональных параметров аэротенков-вытеснителей с прикрепленным біоценозом и учетом кислородного режима // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Науково-тенх. зб. – К.: КНУБА.- 2017.-Вип.28.- С 12-18.

10. Айрапетян Т. С., Карагяур А. С. Моделювання процесу біологічного очищення в аеротенку-витискувачі з біоценозом, закріпленому на циліндричних елементах // Наук.-техн. збірник «Комунальне господарство міст». – Харків: ХНУГХ ім. Бекетова, 2018. - Вип. 142. - С.49-54

11. Айрапетян Т. С. Напрямки підвищення ефективності роботи споруд біологічної очистки стічних вод // Тези доп. Міжнар. наук-практ. конф. «Досягнення та перспективи розвитку водогосподарської галузі: до 100-річчя від дня народження Гаркуші М.А. – першого міністра меліорації і водного господарства України» (11-12 вересня 2014 р., м. Київ. – К: Державний інститут управління та економіки водних ресурсів, 2014. – С.31-33

12. Айрапетян Т. С., Олійник О. Я. Аналіз моделей біологічного очищення стічних вод в аеротенках // Тези матер. VI Всеукраїнського наук. семін. «Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур» Присвячено 100-річчю створення Харківської каналізації, ХНУБА, 18-20 жовтня 2014. – Харків: ХНУБА. – 2014. –С.58-60

13. Айрапетян Т. С. Підвищення ефективності біологічної очистки стічних вод в аеротенках // Тези доп. Першої Міжнар. наук.-практ. конф. «Водокористування. Технології. Споруди. Менеджмент» (2-4 грудня 2014 р., м. Київ). –К: КНУБА. –2014. – С. 7

14. Айрапетян Т. С. Анализ методов интенсификации биологической очистки городских сточных вод в аеротенках // Тези допов. І Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми науки і технологій в умовах забезпечення сталого розвитку економіки» (20-24 квітня 2015 р., м. Миргород). – 2015. – С. 26-28.

15. Айрапетян Т.С., Олейник А. Я. Повышение эффективности работы аэротенков // Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми водопостачання та водовідведення. Вода-2015» (9-11 вересня 2015 р., м. Одеса)

16. Айрапетян Т. С., Олійник О. Я. Підвищення ефективності біологічного очищення стічних вод в аеротенках за рахунок зваженого та закріпленого біоценозу // Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд. Присвячена 85-річчю ХНУБА. VIII Міжнар. наук. конф., 20-21 жовтня 2015 р., м. Харків: тези матер.,С. 75-77

17. Айрапетян Т. С., Олійник О. Я. Розрахунок процесу біологічного очищення стічних вод в аеротенку-витискувачі з закріпленим біоценозом // Водокористування. Технології. Споруди. Менеджмент: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 2-4 грудня 2015 р., м. Київ: Робоча програма та тези допов.- К.КНУБА, 2015.- С. 15

18. Айрапетян Т. С. Підвищення ефективності роботи споруд біологічної очистки стічних вод // Актуальні проблеми систем теплогазопостачання і вентиляції, водопостачання і водовідведення. Зб. наук. праць Рівне: НУВГП, 2015– С. 113-114.

19. Airapetian Т., Ilyenko О. Modeling of the process of biological sewage treatment in aeration tanks // Tesol – Ukraine seminar «Innovative methods in teaching English in higher and secondary education», Kharkiv, May 25-26, 2015. – Kharkiv: O. M. Beketov KNUUE in Kharkiv, 2015. – 220–222

20. Айрапетян Т. С., Олійник О. Я. Розрахунок аеротенка-витускувача зі зваженим та закріпленим біоценозом // 71-а наук.-техн. конф. ХНУБА:15-17 березня 2016 р., м. Харків: тези допов. - С.33

21. Айрапетян Т. С. Особливості моделювання очистки стічних вод від органічних забруднень в біореакторах-аеротенках зі зваженим і закріпленим біоценозом // Ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий и промышленных предприятий. Тези. Матер. II междунар. научно-технич. интернет-конф.(2 – 27 февраля 2016) м. Харків. – Х: ХНУГХ. - С. 61-62

22. Айрапетян Т. С., Олійник О. Я. Забезпечення киснем вилучення органічних забруднень в аеротенках-змішувачах зі зваженою і закріпленою біомасою // Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур. VІІ Всеукр. наук. семінар: 11-12 жовтня 2016 р., м. Харків: Тези допов. С. 51-52

23. Айрапетян Т. С., Олійник О. Я. Моделювання і розрахунки кисневого режиму при вилученні ОЗ в аеротенках-змішувачах зі зваженою і закріпленою біомасою // Водокористування. Технології. Споруди. Менеджмент: ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 7-9 грудня 2016 р., м. Київ: Робоча програма та тези допов.- К.КНУБА, 2016.- С. 18

24. Айрапетян Т. С. Интенсификация работы аэротенков в процессе биологической очистки сточных вод // Меліорація та водокористування –складові сталого розвитку водогосподарського комплексу країни. Присвячено 85-річчю ВСП: «Мелітопольський коледж ТДАТУ». Тези матер. наук.-практ. конф. 30 вересня 2016 року м. Мелітополь, С. 19-21

25. Айрапетян Т. С. Интенсификация биологической очистки сточных вод от органических загрязнений в аеротенках за счет взвешенного и прикрепленного биоценоза // Меліорація та водокористування –сталий розвиток водогосподарського комплексу країни. Присвячено 19-й річниці Університету «Україна». Тези матер. наук.-практ. конф. 17 березня 2017 р. м. Мелітополь, С. 33-34

26. Айрапетян Т. С. Теоретичні дослідження роботи аеротенків зі зваженим і закріпленим біоценозом // 72-а наук.-техн. конф. ХНУБА: 14-17 березня 2017 р., м. Харків: тези допов., С. 60-61

27. Айрапетян Т. С. Врахування кисневого режиму при моделюванні роботи аеротенків-витискувачів з закріпленою біомасою // Тези матер. міжнар. наук.-техн.конф. «Актуальні проблеми енерго-ресурсозбереження та екології», 10-11 жовтня 2017 р., м. Одеса: ОДАБА. - С.63-64

28. Айрапетян Т. С. Вплив додаткового завантаження з прикріпленим біоценозом на роботу аеротенків-витискувачів // Тези матер. VIII міжнар. наук. конф. «Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд», 18-19 жовтня 2017 р., м. Харків: ХНУБА.- С. 99-101

29. Айрапетян Т. С. Удосконалення процесу біологічного очищення стічних вод в аеротенках-витискувачах зі зваженим і закріпленим біоценозом // Матер. наук.-практ. конф. «Меліорація та водокористання. Практичне використання водних ресурсів – запорука суттєвих успіхів у водогосподарському комплексі країни, 27 жовтня 2017, Дніпрорудне. - С. 9-10

30. Айрапетян Т. С. Визначення раціональних параметрів аеротенків-витискувачів з закріпленим біоценозом та врахуванням кисневого режиму // Матер. та тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Водокористування. Технології. Споруди. Менеджмент», 14-15 грудня 2017 р., м. Київ: КНУБА. – С. 10

31. Айрапетян Т. С. Дослідження роботи аеротенків-витискувачів з закріпленим біоценозом // Тези допов. 73 наук.-техн. конф. ХНУБА (6-7 лютого 2018 р.), м. Харків. - С. 73

32. Айрапетян Т. С. Дослідження роботи аеротенків-змішувачів з закріпленим біоценозом // Матер. наук.-практ. конф. «Меліорація та водовикористання – екологічна безпека водних об’єктів. З нагоди Всесвітнього дня водних ресурсів, 30 березня 2018, м. Мелітополь, 2018.- С.17-19

33. Айрапетян Т. С., Карагяур А. С. Применение прикрепленного биоценоза для интенсификации работы аэротенков //Матер. VIII всеукр. наук. семінар «Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур» 9-10 жовтня 2018 р., Харків: ХНУБА. - С. 75-77

34. Айрапетян Т. С. Особливості розрахунку кисневого режиму в аеротенках при очищенні стічних вод зваженим і закріпленим біоценозом // Матер. VIII наук.-практ конф. «Меліорація та водовикористання. Зрошення - потужний фактор розвитку садівництва і виноградарства 19 жовтня 2018 р., с.м.т. Новотроїцьке, 2018 р.- С.19-20

35. Айрапетян Т. С., Карагяур А. С. До питання біологічного очищення стічних вод в аеротенках за рахунок зваженого та закріпленого біоценозу // Матер. та тези доп. IІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми енергозбереження та екології», 12-13 грудня 2018 р., м. Одеса. – С. 37-38.

36. Айрапетян Т. С., Олійник О. Я. До питання розрахунку кисневого режиму в аеротенках-змішувачах зі зваженим і закріпленим біоценозом // Тези допов. 74 наук.-техн. конф. ХНУБА (5-6 березня 2019 р.), м. Харків.- С.131-132

37. Айрапетян Т. С., Олійник О. Я. Теоретичні розрахунки кисневого режиму при очищенні стічних вод від органічних забруднень в аеротенках-витискувачах з завислою та закріпленою біомасою // Екологія , теплопостачання, енергозберігання, водопостачання та каналізація (ЕТЕВК-2019): міжнар. конгр. та техн. виставка, 10-14 червня 2019 р., м. Чорноморськ: зб. доповідей. – Чорноморськ, 2019. – С. 217-220

38. Айрапетян Т. С. До питання ефективності роботи аеротенків при біологічному очищенні стічних вод за рахунок влаштування додаткового закріпленого біоценозу // Меліорація та водовикористання. Професійна підготовка кадрів – запорука збереження зрощуваного землеробства: наук. практ. конф., 25 червня 2019 року, м. Мелітополь: матер. конф. – Мелітополь, 2019. – С. 22-24

39. Айрапетян Т. С., Карагяур А. С. Теоретические исследования биологической очистки в комбинированных аэротенках с прикрепленным биоценозом // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2018. - Т 91.- № 1 - С. 200-205 Олійник О. Я., Айрапетян Т.С. Розрахунок процесу біологічного очищення стічних вод в аеротенку-витискувачі з закріпленим біоценозом. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Наук.-техн. зб. К: КНУБА, Вип. 25. 2015. С 192-197

40. Айрапетян Т.С. Підвищення ефективності роботи споруд біологічної очистки стічних вод. Актуальні проблеми систем теплогазопостачання і вентиляції, водопостачання і водовідведення. Зб. наук. праць Рівне: НУВГП, 2015 С. 113-114

41. Олійник О. Я., Айрапетян Т.С. Підвищення ефективності роботи аеротенків-витискувачів за рахунок завислого та закріпленого біоценозу. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Наук.-техн. зб. К: КНУБА, Вип. 26, 2016. С. 123-130

42. Айрапетян Т.С. Розрахунок аеротенка-витискувача зі зваженим і закріпленим біоценозом. Науковий вісник будівництва. Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. Вип. 1 (83), 2016. С. 184-187

43. Горносталь С.А., Петухова Е.А., Айрапетян Т. С. Сравнение результатов расчета, полученных для разных вариантов подачи сточных вод в аэротенк. Науковий вісник будівництва. Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. Вип. 2 (84), 2016. С.303-307

44. Олійник О. Я., Айрапетян Т.С., Курганська С. М. Аналіз і деякі рекомендації до розрахунку кисневого режиму в аеротенках при очистці стічних вод від органічних забруднень зваженим і закріпленим біоценозом. Науковий вісник будівництва. Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. Вип. 3 (85), 2016. С.177-184

45. Олійник О. Я., Айрапетян Т.С. Моделювання і розрахунки кисневого режиму при вилученні ОЗ в аеротенках-змішувачах зі зваженою і закріпленою біомасою. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Наук.-техн. зб. Київ. К: КНУБА, Вип. 27, 2016. С.269-279

46. Айрапетян Т.С. Теоретические исследования работы аеротенков со взвешенным и прикрепленном биоценозом. Науковий вісник будівництва. Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. Т. 88, № 2, 2017. С.223-235

47. Олійник О. Я., Айрапетян Т. С. Розрахунок кисневого режиму при біологічному очищенні стічних вод в аеротенках-змішувачах з закріпленим і зваженим біоценозом // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ.– 2018.– Т.94, №4 – С. 187-191

48. Олійник О. Я., Айрапетян Т.С. Рекомендації щодо визначення параметрів для розрахунку кисневого режиму в аеротенках з закріпленим біоценозом. Науковий вісник будівництва. Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, Т. 95, № 1, 2019. С. 198-204

49. O. Y. Oleynik, T. S. Airapetian, S. M. Kurganska Evaluation of the performance of aerated lagoons due to add-on attached biocenosis. Science and Transport Progress. Visnik Dnipropetrovs’kogo Nacional’nogo universitetu Zaliznicnogo Transportu, No. 4 (82) 2019, 37-46

50. Олійник О. Я., Айрапетян Т.С. Практичні рекомендації до розрахунку кисневого режиму при біологічному очищенні стічних вод в аеротенках з закріпленим і зваженим біоценозом // Наук.-техн. збірник «Комунальне господарство міст». – Харків: ХНУГХ ім. Бекетова, 2019. - Вип. 1 (147). - С.175-180

51. О.Я. Олійник, Т.С. Айрапетян, Ю.І. Калугін. Моделювання і розрахунки очистки стічних вод в аеротенках-змішувачах завислим і закріпленим біоценозом з використанням нелінійної кінетики Моно. Науковий вісник будівництва. Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, Т. 97, № 3, 2019. С. 113-122

52. Айрапетян Т. С., Эпоян С.М., Сыроватский А.А. Исследование эффективности укрупнения механических примесей при очистке сточных вод установок химической подготовки воды ТЭЦ // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. – 2012.– Вип. 70 – С.281-284

53. Айрапетян Т. С., Эпоян С.М., Штонда И. Ю. Повышение эффективности биологической очистки сточных вод в закрытых циркуляционных окислительных каналах // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. – 2013.– Вип. 72 – С.342-345

54. Айрапетян Т. С., Пугач М. С. Особенности осаждения взвешенных веществ в отстойниках горизонтального типа // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. – 2013.– Вип. 74. – С.355-358

55. Айрапетян Т. С. Методы интенсификации работы горизонтальных отстойников // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. – 2014.– Вип. 2 (76) – С.220-223

56. Олійник О. Я., Айрапетян Т. С. моделей біологічного очищення стічних вод в аеротенках // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. – 2014.– Вип. 3 (77) – С.198-201

57. Айрапетян Т. С. Підвищення ефективності біологічної очистки стічних вод в аеротенках // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Науково-тенх. зб. – К.: КНУБА.- 2014.-Вип.24.- С.9-13

58. Олейник А. Я., Айрапетян Т. С. Повышение эффективности работы аэротенков // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Вип. 59. Одеса: Optimum, 2015. С.214-222

59. Олійник О. Я., Айрапетян Т. С. Підвищення ефективності біологічного очищення стічних вод в аеротенках за рахунок зваженого та закріпленого біоценозу. Науковий вісник будівництва. Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, Вип. 3 (81). 2015. С.106-109

60. Олійник О.Я., Айрапетян Т.С. Теорія і розрахунки біологічної очистки стічних вод в аеротенках зі зваженим (вільноплаваючим) і закріпленим на додаткових пристроях біоценозом Прикладна гідромеханіка. Т.17(89), №3. 2015. С.35-43

61. Айрапетян Т.С. Розрахунок процесу біологічного очищення стічних вод в аеротенку-змішувачі з закріпленим біоценозом Науковий вісник будівництва. Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, Вип. 4 (82), 2015. С. 162-164

62. Айрапетян Т.С. Розрахунок аеротенка-витискувача зі зваженим і закріпленим біоценозом. Науковий вісник будівництва. Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. Вип. 1 (83), 2016. С. 184-187

63. Горносталь С.А., Петухова Е.А., Айрапетян Т. С. Сравнение результатов расчета, полученных для разных вариантов подачи сточных вод в аэротенк. Науковий вісник будівництва. Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. Вип. 2 (84), 2016. С.303-307

64. Эпоян Т.С. Замкнутый цикл регенерации натрий-катионитовых фильтров предприятий теплоэнергетики // Коммунальное хозяйство городов. Науч. техн. сб. ХГАГХ – К.: Техніка, 2001. – Вып. 36.-С.294-297

65. Эпоян Т.С., Пантелят Г.С., Сыроватский А.А. Основные положения создания замкнутых систем водоснабжения предприятий теплоэнергетики // Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури. – Зб. наук. праць – Макіївка: Вид. ДДАБА. – 2001. – Вип.. 2(27).- С.11-12.

66. Эпоян Т.С., Пантелят Г.С. Методы стабилизационной обработки воды в системах охлаждения конденсаторов паровых турбин тепловых электрических станций // Коммунальное хозяйство городов. Науч. техн. сб. – ХГАГХ. – К.: Техніка, 2001. – Вып.33.- С.138-142.

67. Эпоян Т.С. Метод обработки и использования промывных вод от регенерации натрий-катионитовых фильтров химводоочисток ТЭЦ // Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури. – Зб. наук. праць. – Макіївка: Вид. ДДАБА. – 2002. – Вип. 3(34).- С.50

68. Эпоян Т.С., Пантелят Г.С. Технология обработки сточных вод от регенерации натрий-катионитовых фильтров // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ.–2002.–Вип.19.- С.96-99.

69. Эпоян Т.С. Исследование физических и физико-химических свойств осадков, образующихся при умягчении сточных вод от регенерации натрий-катионитовых фильтров // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ. – 2003. - Вип. 22.- С.124-127

70. Айрапетян Т.С., Пантелят Г.С., Сыроватский А..А., Карагяур А.С. Определение типа и конструкции аппарата для совместной очистки сточных вод от взрыхления натрий-катионитовых фильтров (1-й и 2-й ступеней) и промывных вод механических фильтров с целью их повторного и многократного использования // Науковий вісник будівництва. - Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ.- 2005. - Вип. 31.-С.172-176.

71. Айрапетян Т.С., Пантелят Г.С. Рекомендуемая схема замкнутого цикла регенерации натрий -катионитовых фильтров предприятий теплоэнергетики // Зб. допов. Міжнар. конгр. "Екологія, технологія, економіка, водопостачання, каналізація" (ЕТЕВК-2005). – Крим, м. Ялта. - 2005.- С.390-394.

72. Айрапетян Т.С., Пантелят Г.С., Сыроватский А..А., Карагяур А.С. Использование промывных (регенерационных) сточных вод натрий-катионитовых фильтров в замкнутом циркуляционном контуре // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ. – 2005. - Вип. 33.- С.179-182

73. Айрапетян Т.С., Эпоян С.М., Лукашенко С.В. Очистка производственных сточных вод мясокомбинатов // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ. – 2006. - Вип. 39.- С.262-265

74. Айрапетян Т.С. Исследование баланса хлоридов при регенерации натрий-катионитовых фильтров на первой и второй ступенях химии-ческой подготовки воды // Коммунальное хозяйство городов. Науч. техн. сб. ХНАГХ – К.: Техніка, 2007. – Вып. 74.- С.173-177

75. Айрапетян Т.С., Сыроватский А..А., Карагяур А.С. Влияние перемешивания на интенсификацию процесса умягчения воды, кристаллизацию карбоната кальция и флокуляцию взвешенных веществ сточных вод ТЭЦ // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ.–2007.–Вип.43.- С.150-152

76. Айрапетян Т.С. Умягчение промывных (регенерационных) сточных вод натрий-катионитовых фильтров // Науковий вісник будівництва. –Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ.–2008.–Вип.46.- С.154-157

77. Айрапетян Т.С, Эпоян С.М., Ефремов А.Б. Исследование физических и физико-химических свойств осадков гальванических сточных вод // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ.–2008.–Вип.49.- С.305-310


78. Айрапетян Т.С., Горносталь С.А., Петухова О.А. Практичне застосування результатів моделювання процесу біологічного очищення стічних вод // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. – 2015.– Вип. 1 (79) – С.255-258

79. Айрапетян Т.С., Горносталь С.А., Петухова О.А. Исследование влияния изменения подачи воздуха по секціям аеротенка на качество очистки сточных вод // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. – 2015.– Вип. 2 (80) – С.206-209

80. Айрапетян Т.С, Врахування кисневого режиму при біологічному очищенні стічних вод в аеротенках з закріпленим біоценозом / Т.С. Айрапетян // Меліорація та водовикористання «До святкування 130-річчя будівництва першого водопроводу міста Мелітополь»: Х наук.-практ. конф., 13 вересня 2019 р., м. Мелітополь.: матер. конф. – Мелітополь: ФОП «Ландар С.М.», Комунальне підприємство «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорозької області, 2019. – С. 24 – 26.

81. Айрапетян Т.С, Моделювання і розрахунки очищення стічних вод в аеротенках-змішувачах завислим і закріпленим біоценозом з використанням нелінійної кінетики Моно / Т.С. Айрапетян, О.Я. Олійник, Ю.І. Калугін // Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд: IX Міжнар. наук. конф., 15- 16 жовтня 2019 р., м. Харків: тези за матер. – Харків : ХНУБА, 2019 . – С. 12 – 13.

82. Айрапетян Т.С. До питання підвищення ефективності біологічного очищення стічних вод в аеротенках / Т.С. Айрапетян // Актуальні питання хімії та інтегрованих технологій: Міжнар. наук.-практ. конф. Присвячена 80-річчю кафедри хімії ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 7- 8 листопада 2019 р., м. Харків: тези доп. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. – С, 12.

83. Айрапетян Т.С. Стосовно інтенсифікації біологічного очищення стічних вод в аеротенках / Т.С. Айрапетян, А.С. Карагяур // Актуальні проблеми енерго-ресурсозбереження та екології: ІІІ Міжнар. наук.-техн. конф., 11 – 12 грудня 2019 р., м. Одеса: матер. конф. – Одеса: ОДАБА, 2019. – С. 37.

84. Айрапетян Т.С. Аеротенки зі зваженим та іммобілізованим біоценозом / Т.С, Айрапетян , А.С. Караягур // 75 наук.-техн. конф. Присвячена 90-річчю ХНУБА: 13 – 14 травня 2020 р., м. Харків: тези доповідей. – Харків: ХНУБА, 2020. – С. 74. – [електронний ресурс]

85. Айрапетян Т.С. Математична модель процесу видалення органічних забруднень в аеротенках з закріпленим біоценозом / Т.С. Айрапетян // Вода, екологія, суспільство: V міжнар. наук.-техн. конф., 1-2 жовтня 2020 р., м. Харків: матер. конф. – Харків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2020. – С. 136 – 140.

86. Айрапетян Т.С. Визначення ефективності роботи аеротенків з закріпленим біоценозом / Т.С. Айрапетян, А.С, Карагяур // Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур: IX всеукр. наук. семінар, 20-21 жовтня, 2020 р., м. Харків: тези за матер. – Харків: ХНУБА, 2020. – С. 7–8.

87. Карагяур А.С. Моделювання роботи аеротенків з додатковим завантаженням, що рухається / А.С. Карагяур, Т.С. Айрапетян // 76 наук.-техн. конф. ХНУБА, 12 - 13травня 2021 р., м. Харків: тези доповідей. – Харків: ХНУБА, 2021. – С. 88. – [електронний ресурс].

88. Чуб І.М. Використання біологічної активації мікроорганізмів активного мулу для підвищення ефективності очищення стічних вод / І.М. Чуб, Т.С. Айрапетян, А.С. Карагяур, І.І. Забара // Матер. Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» , 20-21 травня 2021, м. Харків. – Харків: ХНУБА. – 2021. – С.492-493 (Scopus)

89. Прогульний В.Й. Установка малої продуктивності для очищення побутових стічних вод в неканалізованих районах / В.Й Прогульний, Л.О. Фесік, Н.В. Сорокіна, Т.С. Айрапетян // Матер. Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні», 20-21 травня 2021, м. Харків. – Харків: ХНУБА. – 2021. – С.589-590 (Scopus)

Статті у фахових виданнях

1. Олійник О. Я., Айрапетян Т. С. Моделювання очистки стічних вод від органічних забруднень в біореакторах-аеротенках зі зваженим (вільно плаваючим) і закріпленим біоценозом // Доповіді НАН України: наук. –теорет. журнал Президії НАН України. – 2015. - №5. – С. 55-60.

2. Айрапетян Т. С., Телима С.В., Олійник О. Я., Моделювання кисневого режиму в біореакторах-аеротенках при очистці стічних вод від органічних забруднень // Доповіді НАН України: наук. –теорет. журнал Президії НАН України. – 2017. - №6. – С. 21-27.8.

3. Айрапетян Т.С. Теоретические исследования биологической очистки в аэротенках -вытеснителях с прикрепленным биоценозом // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2017. – Т. 90, № 4. – С. 158-164

4. Айрапетян Т.С. Определение рациональных параметров аэротенков-вытеснителей с прикрепленным біоценозом и учетом кислородного режима // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Науково-тенх. зб. – К.: КНУБА.- 2017.-Вип.28.- С 12-18.

5. Айрапетян Т. С., Карагяур А. С. Моделювання процесу біологічного очищення в аеротенку-витискувачі з біоценозом, закріпленому на циліндричних елементах // Наук.-техн. збірник «Комунальне господарство міст». – Харків: ХНУГХ ім. Бекетова, 2018. - Вип. 142. - С.49-54

6. Айрапетян Т. С., Карагяур А. С. Теоретические исследования биологической очистки в комбинированных аэротенках с прикрепленным биоценозом // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2018. - Т 91.- № 1 - С. 200-205

7. Airapetian Т. S.,Telyma S. V. Oliynyk O. Ya. Методика моделювання і розрахунків кисневого режиму при очистці стічних вод в аеротенках зі зваженим і закріпленим біоценозом // Збірник наук. праць «Екологічна безпека та природокористування».- К.: КНУБА, 2018. - №2.- С. 5-11

8. Айрапетян Т. С., Эпоян С.М., Сыроватский А.А. Исследование эффективности укрупнения механических примесей при очистке сточных вод установок химической подготовки воды ТЭЦ // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. – 2012.– Вип. 70 – С.281-284

9. Айрапетян Т. С., Эпоян С.М., Штонда И. Ю. Повышение эффективности биологической очистки сточных вод в закрытых циркуляционных окислительных каналах // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. – 2013.– Вип. 72 – С.342-345

10. Айрапетян Т. С., Пугач М. С. Особенности осаждения взвешенных веществ в отстойниках горизонтального типа // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. – 2013.– Вип. 74. – С.355-358

11. Айрапетян Т. С. Методы интенсификации работы горизонтальных отстойников // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. – 2014.– Вип. 2 (76) – С.220-223

12. Олійник О. Я., Айрапетян Т. С. моделей біологічного очищення стічних вод в аеротенках // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. – 2014.– Вип. 3 (77) – С.198-201

13. Підвищення ефективності біологічної очистки стічних вод в аеротенках // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Науково-тенх. зб. – К.: КНУБА.- 2014.-Вип.24.- С.9-13

14. Олейник А. Я., Айрапетян Т. С. Повышение эффективности работы аэротенков // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Вип. 59. Одеса: Optimum, 2015. С.214-222

15. Олійник О. Я., Айрапетян Т. С. Підвищення ефективності біологічного очищення стічних вод в аеротенках за рахунок зваженого та закріпленого біоценозу. Науковий вісник будівництва. Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, Вип. 3 (81). 2015. С.106-109

16. Олійник О.Я., Айрапетян Т.С. Теорія і розрахунки біологічної очистки стічних вод в аеротенках зі зваженим (вільноплаваючим) і закріпленим на додаткових пристроях біоценозом Прикладна гідромеханіка. Т.17(89), №3. 2015. С.35-43

17. Айрапетян Т.С. Розрахунок процесу біологічного очищення стічних вод в аеротенку-змішувачі з закріпленим біоценозом Науковий вісник будівництва. Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, Вип. 4 (82), 2015. С. 162-164

18. Олійник О. Я., Айрапетян Т.С. Розрахунок процесу біологічного очищення стічних вод в аеротенку-витискувачі з закріпленим біоценозом. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Наук.-техн. зб. К: КНУБА, Вип. 25. 2015. С 192-197

19. Айрапетян Т.С. Підвищення ефективності роботи споруд біологічної очистки стічних вод. Актуальні проблеми систем теплогазопостачання і вентиляції, водопостачання і водовідведення. Зб. наук. праць Рівне: НУВГП, 2015 С. 113-114

20. Олійник О. Я., Айрапетян Т.С. Підвищення ефективності роботи аеротенків-витискувачів за рахунок завислого та закріпленого біоценозу. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Наук.-техн. зб. К: КНУБА, Вип. 26, 2016. С. 123-130

21. Айрапетян Т.С. Розрахунок аеротенка-витискувача зі зваженим і закріпленим біоценозом. Науковий вісник будівництва. Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. Вип. 1 (83), 2016. С. 184-187

22. Горносталь С.А., Петухова Е.А., Айрапетян Т. С. Сравнение результатов расчета, полученных для разных вариантов подачи сточных вод в аэротенк. Науковий вісник будівництва. Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. Вип. 2 (84), 2016. С.303-307

23. Олійник О. Я., Айрапетян Т.С., Курганська С. М. Аналіз і деякі рекомендації до розрахунку кисневого режиму в аеротенках при очистці стічних вод від органічних забруднень зваженим і закріпленим біоценозом. Науковий вісник будівництва. Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. Вип. 3 (85), 2016. С.177-184

24. Олійник О. Я., Айрапетян Т.С. Моделювання і розрахунки кисневого режиму при вилученні ОЗ в аеротенках-змішувачах зі зваженою і закріпленою біомасою. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Наук.-техн. зб. Київ. К: КНУБА, Вип. 27, 2016. С.269-279

25. Айрапетян Т.С. Теоретические исследования работы аеротенков со взвешенным и прикрепленном биоценозом. Науковий вісник будівництва. Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. Т. 88, № 2, 2017. С.223-235

26. Олійник О. Я., Айрапетян Т. С. Розрахунок кисневого режиму при біологічному очищенні стічних вод в аеротенках-змішувачах з закріпленим і зваженим біоценозом // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ.– 2018.– Т.94, №4 – С. 187-191

27. Эпоян Т.С. Замкнутый цикл регенерации натрий-катионитовых фильтров предприятий теплоэнергетики // Коммунальное хозяйство городов. Науч. техн. сб. ХГАГХ – К.: Техніка, 2001. – Вып. 36.-С.294-297

28. Эпоян Т.С., Пантелят Г.С., Сыроватский А.А. Основные положения создания замкнутых систем водоснабжения предприятий теплоэнергетики // Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури. – Зб. наук. праць – Макіївка: Вид. ДДАБА. – 2001. – Вип.. 2(27).- С.11-12.

29. Эпоян Т.С., Пантелят Г.С. Методы стабилизационной обработки воды в системах охлаждения конденсаторов паровых турбин тепловых электрических станций // Коммунальное хозяйство городов. Науч. техн. сб. – ХГАГХ. – К.: Техніка, 2001. – Вып.33.- С.138-142.

30. Эпоян Т.С. Метод обработки и использования промывных вод от регенерации натрий-катионитовых фильтров химводоочисток ТЭЦ // Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури. – Зб. наук. праць. – Макіївка: Вид. ДДАБА. – 2002. – Вип. 3(34).- С.50

31. Эпоян Т.С., Пантелят Г.С. Технология обработки сточных вод от регенерации натрий-катионитовых фильтров // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ.–2002.–Вип.19.- С.96-99.

32. Эпоян Т.С. Исследование физических и физико-химических свойств осадков, образующихся при умягчении сточных вод от регенерации натрий-катионитовых фильтров // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ. – 2003. - Вип. 22.- С.124-127

33. Айрапетян Т.С., Пантелят Г.С., Сыроватский А..А., Карагяур А.С. Определение типа и конструкции аппарата для совместной очистки сточных вод от взрыхления натрий-катионитовых фильтров (1-й и 2-й ступеней) и промывных вод механических фильтров с целью их повторного и многократного использования // Науковий вісник будівництва. - Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ.- 2005. - Вип. 31.-С.172-176.

34. Айрапетян Т.С., Пантелят Г.С. Рекомендуемая схема замкнутого цикла регенерации натрий -катионитовых фильтров предприятий теплоэнергетики // Зб. допов. Міжнар. конгр. "Екологія, технологія, економіка, водопостачання, каналізація" (ЕТЕВК-2005). – Крим, м. Ялта. - 2005.- С.390-394.

35. Айрапетян Т.С., Пантелят Г.С., Сыроватский А..А., Карагяур А.С. Использование промывных (регенерационных) сточных вод натрий-катионитовых фильтров в замкнутом циркуляционном контуре // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ. – 2005. - Вип. 33.- С.179-182

36. Айрапетян Т.С., Эпоян С.М., Лукашенко С.В. Очистка производственных сточных вод мясокомбинатов // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ. – 2006. - Вип. 39.- С.262-265

37. Айрапетян Т.С. Исследование баланса хлоридов при регенерации натрий-катионитовых фильтров на первой и второй ступенях химии-ческой подготовки воды // Коммунальное хозяйство городов. Науч. техн. сб. ХНАГХ – К.: Техніка, 2007. – Вып. 74.- С.173-177

38. Айрапетян Т.С., Сыроватский А..А., Карагяур А.С. Влияние перемешивания на интенсификацию процесса умягчения воды, кристаллизацию карбоната кальция и флокуляцию взвешенных веществ сточных вод ТЭЦ // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ.–2007.–Вип.43.- С.150-152

39. Айрапетян Т.С. Умягчение промывных (регенерационных) сточных вод натрий-катионитовых фильтров // Науковий вісник будівництва. –Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ.–2008.–Вип.46.- С.154-157

40. Айрапетян Т.С, Эпоян С.М., Ефремов А.Б. Исследование физических и физико-химических свойств осадков гальванических сточных вод // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ.–2008.–Вип.49.- С.305-310

41. Айрапетян Т.С. ефективності біологічної очистки стічних вод в аеротенках // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Науково-тенх. зб. – К.: КНУБА.- 2014.-Вип.24.- С.9-13

42. Айрапетян Т.С., Горносталь С.А., Петухова О.А. Практичне застосування результатів моделювання процесу біологічного очищення стічних вод // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. – 2015.– Вип. 1 (79) – С.255-258

43. Айрапетян Т.С., Горносталь С.А., Петухова О.А. Исследование влияния изменения подачи воздуха по секціям аеротенка на качество очистки сточных вод // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. – 2015.– Вип. 2 (80) – С.206-209

44. Айрапетян Т.С. Теоретические исследования биологической очистки в комбинированных аэротенках с прикрепленным биоценозом / Т.С. Айрапетян, А.С. Карагяур // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2018. – Т. 91, №1. – С. 200 – 205.

45. Олійник О.Я. Розрахунок кисневого режиму при біологічному очищенні стічних вод в аеротенках змішувачах з закріпленим і зваженим біоценозом / О.Я. Олійник , Т.С. Айрапетян // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2018. – Т. 94, №4. – С. 187 – 191.

46. Олійник О.Я. Рекомендації щодо визначення параметрів для розрахунку кисневого режиму в аеротенках з закріпленим біоценозом / О.Я. Олійник , Т.С. Айрапетян // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2019. – Т. 95, №1. – С. 198 – 204.

47. Олійник О.Я. Практичні рекомендації до розрахунку кисневого режиму при біологічному очищенні стічних вод в аеротенках з закріпленим і зваженим біоценозом / О.Я. Олійник , Т.С. Айрапетян // Комунальне господарство міст:наук.- техн. зб.– Харків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2019 . – Вип. 1 (147). – С. 175 – 180.

48. Олійник О.Я. Моделювання і розрахунки очистки стічних вод в аеротенках-змішувачах завислим і закріпленим біоценозом з використанням нелінійної кінетики Моно / О.Я. Олійник, Т.С, Айрапетян , Ю.І. Калугін // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2019. – Т. 97, №3. – С. 113 – 121.

49. O. Y. Oleynik, T. S. Airapetian, S. M. Kurganska Evaluation of the performance of aerated lagoons due to add-on attached biocenosis. Science and Transport Progress. Visnik Dnipropetrovs’kogo Nacional’nogo universitetu Zaliznicnogo Transportu, No. 4 (82) 2019, 37-46

50.

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Airapetian T., Oleynik A. Оxygen regime in Research on the work of plugflow aeration tanks with fixed biomasses / A. Oleynik, Airapetian T. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 4/10 (88) 2017. – P. 4-12. Наукове видання України, включене до міжнародної науково-метричної бази Scopus

2. Oleynik А., Kalugin Yu., Airapetian Т. The use of nonlinear kinetics Mono at modeling ideal mix aeration tank with the suspended and the fixed biocenosis with a biofilm on additional loading / A. Oleynik, T. Airapetian, Yu. Kalugin // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 6/10 (90) 2017. – Р. 17-23. Наукове видання України, включене до міжнародної науково-метричної бази Scopus

3. Олейник А., Айрапетян Т. Моделирование работы биореактров- аэротенков со взвешенным и прикрепленным биценозом // MOTROL. Commission of motorization and еnergetics in agriculture: Polish Academy of sciences. – Lublin-Rzeszow, 2016 Vol 18, №6. – Р. 83-90 Наукове видання України, включене до міжнародної науково-метричної бази "Index Copernicus" (IC, Польща)

4. Oleynik A., Airapetian T. The aerobic biological purification of the wastewaters from the organic contaminants (OC) in the aerotanks with the suspended and the fixed biocenosis // MOTROL. Commission of motorization and energetics in agriculture: Polish Academy of sciences. – Lublin-Rzeszow. – 2016, Vol. 18. – № 10. - Р. 13-24. Наукове видання України, включене до міжнародної науково-метричної бази "Index Copernicus" (IC, Польща)

5. Эпоян С.,Душкин С., Айрапетян Т. Теоретические основы активирования растворов коагулянта сульфата алюминия при подготовке питьевой воды // MOTROL. Commission of motorization and energetics in agriculture: Polish Academy of sciences. – Lublin-Rzeszow, 2014.– Vol. 16. – № 6. – 11-18 Наукове видання України, включене до міжнародної науково-метричної бази "Index Copernicus" (IC, Польща)

6. Эпоян С., Сухоруков Д., Айрапетян Т. Теретические и экспериментальные исследования отстойника с пористой перегородкой // MOTROL. Commission of motorization and energetics in agriculture: Polish Academy of sciences. – Lublin-Rzeszow, 2014.– Vol. 16. – № 6. – 133-140 Наукове видання України, включене до міжнародної науково-метричної бази "Index Copernicus" (IC, Польща)

7. Айрапетян Т. С.,Чуб И. Н. Ресурсосберегающие технологи в процесах водоподготовки на ТЭС // MOTROL. Commission of motorization and energetics in agriculture: Polish Academy of sciences. – Lublin. – 2013.– Vol. 15. – № 6. – 141-148 Наукове видання України, включене до міжнародної науково-метричної бази "Index Copernicus" (IC, Польща)

8. Айрапетян Т., Горносталь С., Петухова О. Исследование влияния аэрации на показатели сточных вод и активного ила на выходе из аэротенка // MOTROL. Commission of motorization and еnergetics in agriculture: Polish Academy of sciences. – Lublin-Rzeszow, 2015, Vol 17, №6. – Р. 77-84 Наукове видання України, включене до міжнародної науково-метричної бази "Index Copernicus" (IC, Польща)

9. Oleynik A. Evaluation of the performance of aerotanks due to the additional device attached biocenosis / A. Oleynik, T, Airapetian, S. Kurganska // Science and Transport Progress Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. – Dnipro: Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, 2019. – № 1 (73). – P. 24 – 32. (Index Copernicus).

10. Fesik L.A. An anaerobic-aerobic biological treatment of wastewater at the low-productivity plant / L.A. Fesik, N.V. Sorokina, E.А. Geraskina, T.S. Airapetian // Bulletin of Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture. – Odessa: Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, 2020. – Issue Nr.80. – P. 122-131. (Index Copernicus).

11. Karahiaur A. The Influence of Oxygen Regime on Aerotank-Displacer with Fixed Biocenosis / Karahiaur A., Airapetyan T. Novokhatniy V., Matyash O. // Proceedings of the 2nd International Conferenceon Building Innovations. ICBI 2019. Lecture Notesin Civil Engineering. - Springer, 2020. – Vol.73. – P. 591-599. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_58 (Scopus)

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

1. Патент України на винахід 112131 С2, МПК В01F 5/02, C02F 1/52, В01F 5/06. Перегородчастий змішувач [Текст] / Епоян С. М., Яркін В. А. Сухоруков Д. Г., Айрапетян Т. С.; № а 2015 02578; заявл. 23.03.2015; опубл. 25.07.2016, Бюл. № 14. – 3 с.

2. Патент України №95962. Спосіб регенерації пористих перегородок горизонтального відстійника [Текст] / Епоян С.М., Сухоруков Д.Г., Айрапетян Т. С. Опубл. 12.01.2015. Бюл. № 1

3. Пат. України №52859 А. Сітчастий фільтр / Пантелят Г.С.,Сироватський О.А.,Пічахчі М.Ю., Айрапетян Т.С., опубл. 15.03.2003, Бюл.№1

4. Пат. України №64055А. Спосіб регенерації катіонітових фільтрів з подальшою обробкою регенерату / Пантелят Г.С.,Сироватський О.А., Айрапетян Т. С.Опубл. 16.02.2004, Бюл.№2

5. Пат. України №103698. Пристрій для активації розчинів реагентів / Эпоян С. М., Душкін С.С.,Шевченко Т.О., Айрапетян Т. С. опубл. 11.11.2013. Бюл. № 21

6. Пат. України №89835. Спосіб очищення води від дисперсних домішок при освітленні природних і стічних вод / Епоян С. М., Душкін С.С., Спільчак О.І., Благодарна Г.І., Айрапетян Т. С. Опубл.25.04.2014. Бюл. № 8

7. Патент України на винахід 119093 С2, МПК В01F 5/02, В01F 5/06 C02F 1/52, № а 2017 07792. Перегородчастий змішувач / Епоян С. М., Яркін В. А. Сухоруков Д. Г.? Айрапетян Т.С. заявл. 24.07.2017; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8. – 4 с.

8. Пат. України №143941. Вихровий змішувач / Епоян С. М., Сухоруков Г.І., Айрапетян Т.С., Волков В.М., Яркін В.А., Сухоруков Д.Г. Опубл. 25.08.2020 Бюл. №16

9. Пат. України №124207. Трубчастий змішувач / Епоян С. М., Панов В.В., Сухоруков Г.І., Айрапетян Т.С., Волков В.М. Опубл. 04.08.2021 Бюл. №31

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Харківський Водоканал проект (м. Харків) проектний відділ, наказ № 1074-02 від 22.11.2019

Товариство з обмеженою Відповідальністю «ЕКВІК», (м. Харків) проектний відділ, за темою «Сучасні технології та обладнання для очистки промислових стічних вод», наказ № 252-02 від 23.03.2015

науково-практичний тренінг «Сучасні технології викладання у вищій школі» (з 19 квітня 2021 р. по 11 травня 2021 р.)

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Хімічні та біохімічні основи евтрофакації водойм: навч. посібник / Епоян С.М., Назарова Р.І., Айрапетян Т.С., Снагощенко Л.Л., Донченко Ю.М., Андронов В.А., Чернишенко Г.О. – Х.: ТО «Ексклюзив», ХНУБА, 2016. - 456 с.

2. Епоян С.М., Пашкова С.П., Айрапетян Т.С., Волков В.М. Раціональне використання водних ресурсів: навч. посібник. – Х.: ТО «Ексклюзив», ХНУБА, 2016. – 176 с.

3. Айрапетян Т. С. Водне господарство промислових підприємств: Навчальний посібник. - Харків: ХНАМГ, 2010. – 280 с. Гриф МОН України

4. Водопостачання і очистка природних вод. Навчальний посібник / Епоян С.М., Колотило В.Д., Друшляк О.Г., Сухоруков Г.І., Айрапетян Т. С. - Харків: Фактор, 2010.- 181 с. Гриф МОН України

5. Василенко О. А., Епоян С. М., Смірнова Г. М., Корінько І. В., Василенко Л. О., Айрапетян Т. С. Водовідведення та очистка стічних вод міста. Курсове і дипломне проектування. Приклади та розрахунки: Навчальний посібник. – Київ–Харків, КНУБА, ХНУБА, 2012. – 572 с.

6. Водоподготовка на предприятиях теплоэнергетики с использованием Na-катионитовых фильтров : монография / Т. С. Айрапетян, И. Н. Чуб; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2020. 146 с.

Навчально-методичні матеріали

1. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу, практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Зворотні і безстічні системи водопостачання промислових підприємств» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010302 – «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Т. С. Айрапетян – Х. : ХНУМГ, 2013. – 51 с.

2. Методичні вказівки до курсового проектування з дисциплін «Особливості водопостачання і водовідведення різних промислових підприємств» та «Особливості промислового водопостачання» (для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.06010108 «Водопостачання і водовідведення» та 7.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»)/ Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Т. С. Айрапетян – Х.: ХНУМГ, 2013. – 39 с.

3. Конспект лекцій з дисциплін «Очистка побутових стічних вод» та «Споруди та обладнання водовідведення» (Модуль 2. Очистка стічних вод) (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво» (спеціальність «Водопостачання та водовідведення») та 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»)/ Т. С. Айрапетян; Харк. нац. ун–т міськ. госп–ва ім. О. М. Бекетова. – Х.:ХНУМГ, 2014. – 121 с.

4.Конспект лекцій з дисципліни «Зворотні і безстічні системи водопостачання промислових підприємств» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010302 – «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 103 с.

5. Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс з очистки стічних вод» (для студентів 5 курсу денної форми навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.092601, 7.06010108, 8.06010108 – «Водопостачання та водовідведення», 8.06010302 – «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.:ХНУМГ, 2014. – 90 с.

6. Конспект лекцій з дисципліни «Особливості промислового водопостачання» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.06010302 – «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова – Х.: ХНУМГ, 2014. – 87 с.

7. Методичні вказівки до виконання курсового проекту та проведення практичних занять з дисциплін «Споруди та обладнання водовідведення» (Модуль 2. Очищення стічних вод) та «Очищення побутових стічних вод» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво» (спеціальність «Водопостачання та водовідведення») та 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)»)/ Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.:Т. С. Айрапетян, – Х.: ХНУМГ, 2014. – 50 с.

8. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійного вивчення дисциплін «Очистка побутових стічних вод» та «Споруди та обладнання водовідведення» (Модуль 2. Очистка стічних вод) (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво» (спеціальність «Водопостачання та водовідведення») та 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)») / Харк. нац. ун–т міськ. госп–ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Т. С. Айрапетян. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 27 с.

9.Методичні вказівки до практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Особливості промислового водопостачання» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.06010302 – «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Т. С. Айрапетян – Х.: ХНУМГ, 2014. – 38 с.

10. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Міські інженерні мережі» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» та 6.060101 «Будівництво» (спеціальності «Водопостачання та водовідведення»))/ Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Т. С. Айрапетян, О. В. Булгакова – Х.: ХНУМГ, 2014. – 27 с.

11. Конспект лекцій з дисципліни «Міські інженерні мережі» (для студентів 1–3 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія) / Т. С. Айрапетян; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 97 с.

12. Конспект лекцій з дисципліни «Технологія очистки промислових стічних вод» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 – Гідротехніка (Водні ресурси), фахове спрямування «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» /Т. С. Айрапетян ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків:ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 73 с.

13. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Технологія очистки промислових стічних вод» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 – Гідротехніка (Водні ресурси) (фахове спрямування «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Т. С. Айрапетян. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – 28 с.

14. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Технологія очистки промислових стічних вод» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 – Гідротехніка (Водні ресурси) (фахове спрямування «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Т. С. Айрапетян. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. –28 с

15. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та самостійного вивчення дисципліни «Міські інженерні мережі» (для студентів 2-3 курсів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.060103 – Гідротехніка (Водні ресурси) (професійне спрямування «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») та 6.060101 – Будівництво (професійне спрямування «Водопостачання та водовідведення») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Т. С. Айрапетян. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – 30 с.

16. Конспект лекцій з дисципліни «Зворотні і безстічні системи водопостачання промислових підприємств» (для студентів освітнього рівня «магістр», спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація (освітня програма) «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») / О. М. Касімов, Т. С. Айрапетян ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 150 с.

17. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Технологія очистки промислових стічних вод» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія спеціалізації «Гідротехніка (Водні ресурси)») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. Т. С. Айрапетян. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018.– 22 с.

18. Конспект лекцій з дисциплін «Очисні споруди водовідведення», «Технологія очистки стічних вод» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Цивільна інженерія» (Водопостачання та водовідведення)) / Т. С. Айрапетян ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків :ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 123 с

19. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту «Комплекс споруд з очистки стічних вод міста» (для студентів 3–5 курсів усіх форм навчання напряму 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси) та спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (освітня програма «Гідротехніка (водні ресурси)») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Т. С. Айрапетян. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 55 с.

20. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи та самостійного вивчення дисциплін «Технологія ефективного водокористування у промисловості» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (освітня програма «Гідротехніка (водні ресурси)») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Т. С. Айрапетян. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 56 с.

21. Технологія ефективного водокористування у промисловості : конспект лекцій для студентів всіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (освітня програма «Гідротехніка (водні ресурси)» / Т. С. Айрапетян ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.– Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 106 с.

22. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи та самостійного вивчення дисципліни «Технологія ефективного водокористування у промисловості» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.Т. С. Айрапетян. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 68 с.

23. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Очисні споруди водовідведення» для студентів скороченого терміну навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація (освітня програма) «Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Т. С. Айрапетян. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 65 с.

24. Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Технологія ефективного водокористування у промисловості» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія (освітня програма «Гідротехніка (водні ресурси)»)/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Т. С. Айрапетян. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 64 с.

25. Айрапетян Т. С. Водопостачання та очистка стічних вод промислових підприємств : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології / Т. С. Айрапетян ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 138 с.

26. Методичні рекомендації до виконання курсового проєкту «Комплекс споруд з очистки стічних вод міста» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології) / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. ун-т міськ.госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 69 с.

27. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Технологія ефективного водокористування у промисловості» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 192 – Будівництво та цивільна інженерія і 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Т. С. Айрапетян. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 57 с

28. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Технологія очистки стічних вод» (для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Т. С. Айрапетян. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 40 с.

29. Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисциплін «Технологія очистки стічних вод» (для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Т. С. Айрапетян. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 72 с.

30. Методичні рекомендації до проходження виробничої практики (для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології) / Харків.нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Т. С. Айрапетян. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 21 с.

31. Айрапетян Т. С. Технологія ефективного водокористування у промисловості : конспект лекцій (для студентів для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології) / Т. С. Айрапетян ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 124 с

32. Айрапетян Т. С. Технологія очистки стічних вод : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології) / Т. С. Айрапетян; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 120 с.

Список дисциплін

1) Водопостачання та очистка стічних вод промислових підприємств

2) Технологія ефективного водокористування у промисловості

3) Оборотні і безстічні системи водопостачання промислових підприємств

4) Очисні споруди водовідведення

5) Споруди і обладнання водовідведення

6) Технологія очистки промислових стічних вод

7) Міські інженерні мережі

8) Особливості водопостачання і водовідведення різних промислових підприємств

9) Особливості промислового водопостачання

10) Технологія очистки стічних вод

10) Оцінка впливу об'єктів будівництва та цивільної інженерії на навколишнє середовишє

11) Технології переробки та утилізації відходів

Розроблені електронні навчальні курси

1. Зворотні і безстічні системи водопостачання промислових підприємств id курса 2087

2. Міські інженерні мережі id курса 1084

3. Очистка побутових стічних вод. Споруди і обладнання водовідведення (Модуль 2. Очистка стічних вод) id курса 1454

4. Технологія ефективного використання води у промисловості id курса 276

5. Технологія очистки промислових стічних вод id курса 161

6. Технологія очистки стічних вод id курса 318

7. Очисні споруди водовідведення id курса 237

8. Курсовий проєкт "Комплекс споруд з очистки стічних вод міста" id курса 542

9. Технологія підготовки та очищення води на промислових підприємствах id курса 551