Ільєнко Олена Львівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Ільєнко Олена Львівна

Olena Ilyenko

Посада

завідувач кафедри іноземних мов ХНУМГ імені О.М. Бекетова

Освіта

Кандидат філологічних наук, 10.02.04 —Германські мови . Тема «Лінгвістичні особливості англійського політичного памфлету як жанр тексту» диплом КД № 039918, 1991р., доцент по кафедрі іноземних мов, атестат ДЦ АР№001702, 1994р.

Харківський державний університет ім. О.М. Горького, 1980 р, спеціальність “Англійська мова та література”, диплом з відзнакою ЖВ-І № 122334

Професійний досвід

30 років

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Електронна пошта

lenailyenko@yahoo.com

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

1. Специфіка передачі центрального кольоративного образу в українському перекладі роману Рути Шепетіс «Between Shades of Gray». European Journal of Humanities and Social Sciences. – Vienna, 2017. – Special Issue for Ukraine №1. - P. 31-33

2.Про деякі питання перекладу в аспекті міжкультурної комунікації. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики . Науковий журнал- Випуск 1(14)-Чернівці, 2017, с.213-218

3. Criteria and indicators of competitiveness maturity for future professional European humanities studies: State and Society, № 4, Kyiv, Ukraine- Slupsk, Poland, 2016 c.92-101

4.Реалізація пропедевтичного етапу науково-методичної системи професійної підготовки майбутнього конкурентноспроможногофахівця муніципальної економіки. Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього процесу. Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 37, Том 1 (69): Тематичний випуск «Вища освіта країни у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»-К.: Гнозис,2016.-с. 231-238.

4. Ільєнко О.Л. Памфлет як жанр політичного дискурсу. Нова філологія. Збірник наукових праць (УДК 050.811.- + 811.13) Запоріжжя: ЗНУ, 2012.-№49. – С. 247.

5.Ільєнко О.Л. Лексичні новоутворення із колоративним компонентом у сучасних англомовних наукових і публіцистичних текстах. Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. - № 55. С. 66 – 70 (У Співавтор Первашова О.В.)

6. Ільєнко О.Л., Герман Л.В. Англійська агрономічна термінологія: ономасіологічний аспект. Мова і культура. (Науковий журнал. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014 – вип.. 17. – Т. ІV (171). – 356 с. ( с.217 – 222)

7.Ільєнко О.Л. Сучасні світові тенденції професійної підготовки майбутнього конкурентоспроможного фахівця. Педагогіка та психологія: Зб. наук. праць - Вип.46.- Харків – ХНПУ. -2014. – С.65-71.

8. Ільєнко О.Л. Конкурентоспроможність   випускників вищих навчальних закладів в  умовах  сучасного ринку  освіти. Матеріали IV Міжнародної конференції «Сучасні підходи до навчання  іноземної  мови: шляхи  інтеграції школи та ВНЗ», 25 квітня 2014р. – Харків. –2014. – С.58-59

Статті та тези у збірниках матеріалів наукових конференцій

1.Using English as the language for professional training in modern academic context / Young Researchers in the Global World : Vistas and Challenges : Proceedings of the IIIrd Forum for Young Researchers, Kharkiv, May 19, 2017 / O. M. Beketov National University of Urban Econомy in Kharkiv, Canadian College of English Language (Canada) and oth. – Kharkiv : O. M. Beketov NUUE in Kharkiv, 2017. – 311 p. С.241-244

2.English Language Competence for Professional Competitiveness Improvement / С. А Бучковська, О.Л. Ільєнко // Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції.–Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.– Харків: НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2016. – с. 64-68

3.Reinforcing the concept of blended learning in academic environment. Pathways to success for contemporary English teachers and their learners / Book of Convention Paper/ Comp. A. Radu.- Lviv; ПП «Марусич», 2017. – 208 р

4.Blended Learning in English Language Teaching : Pros and Cons Матеріали 9 міжнародної науково-методичної конференції: Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Шляхи інтеграції школи та ВНЗ.- Видавництво ХНУ ім.. В.Н. Каразіна, с.69-71.

5.Professional competitiveness improvement as a precondition for sustainable development Сталий розвиток в умовах глобальних викликів : матеріали Всеукраїн. наук.-практ. інтернет конф., Харків 7-8 квітня 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 333 с.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

Пленарне засідання Форуму молодих вчених, 2017 рік

Член організаційного комітету Форуму молодих вчених іноземними мовами "Young researchers in the globalized world: Vistas and Challenges"

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Ільєнко О.Л. Academic and professional communication: навч. посіб. / Ємельянова Є.С., Жук Л.Я. — Харків: «Міськдрук», 2011. —268с.

2. Ільєнко О.Л. Grammar Guide for Future Scientists / Герман Л.В., Турченко В.О. Харків: ХНАУ, 2011. – 149 с.

1.ІльєнкоО.Л. Англійська мова для студентів електротехнічних спеціальностей. Навчальний посібник. Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015.-245с. (Співавтор Бучковська С.А., Сергєєва Г.Б.)

3. Ільєнко О. Л., Зелінська О. І., Лисицька О. П., Микитюк С. С., Мороз Т. Ю., Семьонкіна І. А. English in Business Communication / За заг. Ред. Сімонок В. П. СПД ФО Степанов В. В., м.Харків, вул. Ак.Павлова, 311. – 2013 —90 с.

2. О.Л. Ільєнко English for Electrical Engineers. Англійська мова для студентів електротехнічних спеціальностей: навч. посіб. I / С.А. Бучковська, Г.Б. Сергєєва – Харків: ХНУМГ, 2015. – 244 с.

3. О. Л. Ільєнко English for Engineers = Англійська мова для студентів технічних спеціальностей : навч. посіб. / С. А. Бучковська, Г. Б. Сергєєва, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – 179 с.

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Іноземна мова.

Ільєнко О.Л.,керівник центру іноземних мов ХНУМГ імені О.М. Бектова вручає сертифікати на рівень володіння англійською мовою викладачам ХНУМГ

Іноземна мова професійного спрямування.

Ділова іноземна мова.

Наукова іноземна мова.

Центр іноземних мов ХНУМГ імені О.М. Бекетова

Центр іноземних мов, під керіництвом Олени Львівни, веде роботу з навчання студентів та викладачів ХНУМГ імені О.М. Бектова з поглибленого вивчення англійської мови.

Розроблені електронні навчальні курси