Ілляшенко Олена Вікторівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ілляшенко Олена Вікторівна


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Ілляшенко Олена Вікторівна// Illiashenko Olena

Посада, науковий ступінь, вчене звання

Професор, доктор економічних наук, професор кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Освіта

 • Київський торговельно-економічний інститут, 1994 р., Диплом спеціаліста, спеціальність "Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності", кваліфікація спеціаліста-економіст (Диплом ЛЗ №003757 від 27.06.1994 р.)
 • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2003 р., Диплом магістра, спеціальність "Облік і аудит", кваліфікація спеціаліста-економіст (Диплом АН № 23063462 27.06.2003 р.)
 • Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2009 р., Диплом про перепідготовку, спеціальність "Фінанси", кваліфікація спеціаліста з фінансів (Диплом 12 ДСК №128661 від 10.02.2009 р.)

Професійний досвід

 • 08.1994 р.- 08.1997 р. - старший викладач Одеського комерційного технікуму.
 • 09.1997 р.- 08.2012 р. - Сєвєродонецьке відділення Інституту післядипломної освіти та дистанційного навчання Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, старший викладач, доцент.
 • 09.2012 р.- 02.2017 р. - доцент кафедри економіки підприємства та прикладної статистики Інституту хімічних технологій (м. Рубіжне) Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
 • 02.2017 р. - по теперішній час – професор кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова

Місце роботи

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

 • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (за чинною класифікацією - за спеціальністю 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)) на тему «Облік і контроль лізингу в промисловості» захищено 03.06.2009 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.12 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України.
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (за чинною класифікацією - за спеціальностями 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 21.04.02 –Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності) на тему «МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА» захищено 11.11.2016 року у спеціалізованій вченій раді Д 11.151.01 в Інституті економіки промисловості НАН України Міністерства освіти і науки України.

Адреса електронної пошти

Olena.illiashenko@kname.edu.ua Надіслати лист

evi.2017@ukr.net

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1 Економічна безпека підприємства: [підручник] / [А.М. Дідик, О.Є. Кузьмін, В.Л. Ортинський, Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, О.В. Ілляшенко та ін.]; за заг. ред. А.М. Дідика. Львів: НУ «Львівська політехніка». ТзОВ «Видавнича група «Бухгалтери України», 2019. 624 с.

2 Стадник Г.В., Ілляшенко О. В. Фінансово-економічна безпека: основи системотворення в економічній безпекології. У кн.: Стратегічний моніторинг та антикорупційний аудит в системі фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб’єктів господарювання: колективна монографія / за заг. ред. Т.В. Момот. Харків : Видавництво Іванченка І.С. 2019. С. 45-67.

3 Ілляшенко О. В. Операціоналізація концептів системи економічної безпеки підприємства. У кн.: Економічна безпека: держава, регіон, підприємство : монографія. Онищенко В.О., Козаченко Г.В., Онищенко С.В., Птащенко Л.О., Погорелов Ю.С., Завора Т.М. [та ін.] : за заг. ред. В.О. Онищенка та Г.В. Козаченко. Полтава: ПолНТУ ім. Ю.Кондратюка. 2018. 360 с. С.267-280.

4 Illiashenko O. V., Momot T. V. Implementation of the Economic Security System in the Enterprise Management System. National Economic Development and Modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine. Collective monograph. Vol. 2. Poland: «Izdevnieciba «BaltijaPublishing», 2017. 348 p. С. 196-207.

5 Ілляшенко О. В. Механізми системи економічної безпеки підприємства : монографія / О. В. Ілляшенко. Харків: Мачулін, 2016. 504 с.

6 Ілляшенко О. В. Механізм розвитку системи економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство : монографія: в 2-х т. / за заг. ред. К. С. Шапошникова та ін. – Херсон: ВД «Гельветика», 2015. – Т. 1. – С. 247-258.

7 Ильяшенко Е. В. Система экономической безопасности предприятия: основные характеристики, структура и функции / Е. В. Ильяшенко // Экономическая безопасность: нелинейный подход : монография: в 2-х т.; под ред. А. И. Сухорукова, Э. Л. Стрельцова, Т. И. Егоровой-Гудковой. – Одесса: Изд-во Ин-та креативних технологий, 2015. – Т. 1. – С. 200-221.

Статті у фахових виданнях

Момот Т. В., Ілляшенко О. В. Методичне та організаційне забезпечення внутрішнього аудиту доходів і витрат комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я. Бізнес Інформ. 2021. №2. C. 249–255.

Гордієнко Н.І., Ілляшенко О.В., Литовченко О.Ю. Організація та обліково-аналітичне забезпечення управління результативністю діяльності підприємства. Підприємництво та інновації. Науковий журнал з питань економіки та бізнесу. Випуск 13, 2020. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 24-28.

Литовченко О.Ю., Ілляшенко О.В., Гордієнко Н.І. Стратегічне планування економічної безпеки підприємства//Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія «Економічна». № 100. 2021. С. 103-111.

Жегус О.В., Ілляшенко О.В. Управління лояльністю клієнтів в закладах готельно-ресторанного господарства в умовах нових викликів. Проблеми економіки. № 3 (45). Харків, 2020. C. 118–125.

Ілляшенко О.В. Економічна безпека торговельного підприємства з позиції системного підходу. Економічний простір: Збірник наукових праць. N. 142. Дніпро: ПДАБА, 2019. С. 161-171. (INDEX COPERNICUS – з жовтня 2012р. : http://journals.indexcopernicus.com/+,p3843,3.html. GOOGLE SCHOLAR – з червня 2016 р.: https://scholar.google.com.ua/citations?user=sLRr06MAAAAJ&hl=ru

Ілляшенко О.В., Мізік Ю.І. Суб’єкти захисту системи економічної безпеки підприємства. Комунальне господарство міст. 2019. том 4. випуск 150. С. 40-44.

Kozachenko H.V., Illiashenko O.V., Matkovskiy A.V. Factors of financial and economic security of foreign economic activity in Ukraine in context of globalization challenges. Financial and credit activity: problems of theory and practice. Vol 1. No 28. 2019. С. 373-382. http://fkd.org.ua/article/view/162688/163284 (Web of Science Core Collection)/

Ілляшенко О. В. Теоретичні основи формування обліково-аналітичного забезпечення управління на підприємствах водопостачання та водовідведення. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. праць Харківського державного університету харчування то торгівлі. Вип. 1 (27). Харків: ХДУХТ, 2018. С. 247–259. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2018_1_25. (Index Copernicus (IC)).

Ілляшенко О. В. Економічна безпека в контексті розвитку інституціональної парадигми. Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 19. Частина 2. 2018. 167 с. С. 6–9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_19%282%29__3 (Index Copernicus (IC)).

Ілляшенко О. В. Еколого-економічна безпека підприємства: теоретичні аспекти / О. В. Ілляшенко, О. І. Будрик // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. праць Харківського державного університету харчування то торгівлі. Вип. 1 (25). – Харків: ХДУХТ, 2017. – С. 72–82.

Ілляшенко О. В. Проблематика та подальші перспективи боротьби з корупцією в Китаї / О. В. Ілляшенко, А. І. Луб // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. праць Харківського державного університету харчування то торгівлі. Вип. 2 (26). – Харків: ХДУХТ, 2017. – С. 197–205.

Ілляшенко О.В. Механізми управління у системі економічної безпеки підприємства // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. – вип. 1 (48). – С. 43-52.

Ілляшенко О. В. Проблеми забезпечення економічної безпеки підприємств / О. В. Ілляшенко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. праць Харківського державного університету харчування то торгівлі. Вип. 2 (18). – Харків: ХДУХТ, 2013. – С. 121–127.

Ілляшенко О. В. Механізми управління у системі економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Управління проектами та розвиток виробництва. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 1(48). – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 43–52.

Овчаренко Є. І., Ілляшенко О.В. Теоретичні основи системності у царині економічної безпеки підприємства. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 25. Ч. ІІ. – Луганськ: СНУ ім. В Даля, 2013. – С. 248 – 256.
Ілляшенко О. В. Механізм функціонування системи економічної безпеки підприємства: підхід до побудови / О. В. Ілляшенко // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 26. Ч. І. – Луганськ: СНУ ім. В Даля, 2014. — С. 160–168.

Ілляшенко О. В. Інституційні передумови створення та функціонування механізму функціонування системи економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Науковий Вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2015. – №1 (69). Ч. І. – С. 90–95.

Ілляшенко О. В. Механізм захисту економічної діяльності підприємства / О. В. Ілляшенко // Економіка і регіон. – 2015. – №5. – С. 47–51.

Ілляшенко О. В. Побудова системи економічної безпеки підприємства: принципові положення [Електронне наукове фахове видання] / О. В. Ілляшенко // Ефективна економіка. – 2015. – №11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4497

Ілляшенко О. В. Формалізація служби економічної безпеки в системі управління підприємством / О. В. Ілляшенко // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2016. – №14. – С. 99–108.

Козаченко Г. В. Інтелектуальний капітал у забезпеченні економічної безпеки підприємства / Г. В. Козаченко, О. В. Ілляшенко // Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. Вип. 37 (330). – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – С. 86–93.

Статті у збірниках наукових праць

1. Ілляшенко О. В. Поняття «система» у дослідженні економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Менеджмент: розвиток, теорія та практика : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 15 листоп. 15 груд. 2013 р. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 51-53.

2. Ілляшенко О. В. Економічна безпека підприємства як складова національної безпеки / О. В. Ілляшенко // Тенденції розвитку економіки у 2014 році: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 31 січ. 2014 р.) – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2014. – С. 48-49.

3. Ілляшенко О. В. Принципові основи діагностування у системі економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28-30 берез. 2014 р. – Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 43-45.

4. Ілляшенко О. В. Експлікація системності у царині економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Конкурентоспроможність підприємства в умовах глобалізації : матеріали І Міжнар. Інтернет-конф., 7-19 квіт. 2014 р. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2014. – С. 40-42.

5. Ілляшенко О. В. Призначення економічного механізму в управлінні економічною безпекою підприємства / О. В. Ілляшенко // Фінансово-економічна безпека держави, регіону, підприємства: погляд молодих вчених : зб. тез доп. Всеукр. наук. конф. студ. і молодих вчених, 11 квіт. 2014 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – С. 53-55.

6. Ілляшенко О. В. Основи системності в екосесенті / О. В. Ілляшенко // Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 15 трав. 2014 р. – Полтава: видавець Шевченко Р. В., 2014. – С. 49-51.

7. Ілляшенко О. В. Розвиток системи економічної безпеки підприємства: необхідність та особливості / О. В. Ілляшенко // Фінансово-економічна безпека: держава, регіон, підприємство : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 15.11 – 15.12.2014 р. – Полтава: ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2014. – С. 148-150.

8. Ілляшенко О. В. Діалектичний взаємозв’язок розвитку підприємства та його економічної безпеки / Г. В. Козаченко, О. В. Ілляшенко // Управління соціально-економічним розвитком держави, регіону, підприємства : матеріали ІІ Між-нар. наук.-практ. Інтернет-конф., 01.11 – 01.12. 2014 р. – Полтава: видавець ФОП Мирон І. А., 2014. – С. 180-182. Особистий внесок: показано суперечливий характер взаємозв’язку розвитку підприємства та його економічної безпеки.

9. Ілляшенко О. В. Функціонування системи економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти : тези доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 21-3 трав. 2015 р. – Хмельницький: ХНУ, 2015. – С. 29-31.

10. Ілляшенко О. В. Система економічної безпеки підприємства: сутність та характеристика / О. В. Ілляшенко // Концептуальні засади економічного і правового забезпечення безпеки держави в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 квіт. 2015 р. – Одеса: ОДУВС, 2015. – С. 31-35.

11. Ілляшенко О. В. Економічна безпека підприємства як умова його діяльності / О. В. Ілляшенко // Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення : мат. ІІ Всеукраїн. наук.-практ. інтернет-конф. (15-16 трав. 2015 р., м. Львів) – Львів: УАД, ЛДУВС, 2015. – С. 59-61.

12. Ілляшенко О. В. Теоретичний базис формування механізму управління системою економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Aktualni vymozenosti vedy – 2015 : materially XI Mezinarodni vedecko-praktica conference, 27.06.2015 05.07.2015. Dil 2. Ekonomicke vede. – Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2015. – S. 63-65.

13. Ілляшенко О. В. Управлінський підхід до оцінювання стану системи економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Modern european science – 2015 : materials of the XI Іnternational scientific and practical conference, 30.06-07.07.2015. – Sheffield: Science and Education Ltd, 2015. – P. 41-42.

14. Ілляшенко О. В. Інформаційна природа механізмів системи економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Perspective trends in scientific research – 2015 : materials of International scientific and practical conference, 17-22 October 2015 р. – Bratislava: Publishing House «Education and Science» s.r.o. – Р. 55-57.

15. Ілляшенко О. В. Вплив органів державної влади на економічну безпеку підприємства в контексті управління розвитком регіону / Ю. С. Погорелов, О. В. Ілляшенко // Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., 25 лист. 2015 р. – Полтава: ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2015. – С. 202-204. Особистий внесок: показано можливості регіональних органів влади щодо забезпечення економічної безпеки регіону.

16. Ілляшенко О. В. Управлінський облік витрат на функціонування механізмів системи економічної безпеки підприємства / Ю. С. Погорелов, О. В. Ілляшенко // Проблеми управління економічною безпекою підприємства, регіону, країни: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 23 трав. 2015 р. – Полтава: ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2015. – С. 328-330. Особистий внесок: розглянуто склад витрат на функціонування механізмів системи економічної безпеки підприємства.

17. Ілляшенко О. В. Служба економічної безпеки підприємства: підходи до створення [ Електронний ресурс] / О. В. Ілляшенко // Економічна безпека: держава, регіон, підприємство : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 15.12.2015 - 15.01.2016 р. – Полтава: ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2016. – С. 169-172.

18. Ілляшенко О. В. Компетенція служби економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 берез. 2016 р. – Черкаси: ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2016. – С. 25-28.

19. Ілляшенко О. В. Об’єктивізація системи економічної безпеки / О. В. Ілляшенко // Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми і перспективи : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. 26–28 травня 2016 р. – Полтава: ПолтНТУ, ім. Ю. Кондратюка, 2016. – С. 23-25.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Larysa Hnylytska, Ievgeniia Gavrylychenko, Stepan Melnyk, Olena Illiashenko, Yevhenii Rudnichenko, Nataliia Havlovska. Optimization of Information Analytical Support for Assessing the Reliability of Counterparties from the Standpoint of Economic Security. TEM Journal. Vol.10. No.1. February 2021. Р. 994-1015.

Yevhenii Rudnichenko, Stepan Melnyk, Nataliia Havlovska, Olena Illiashenko, Natalia Nakonechna. Strategic Interaction of State Institutions and Enterprises with Economic Security Positions in Digital Economy. WSEAS Transactions on Business and Economics, ISSN / E-ISSN: 1109-9526 / 2224-2899, Volume 18, 2021, Art. #23, pp. 218-230.

Nataliia Havlovska, Olena Illiashenko, Olena Konoplina, Inna Shevchuk, Anastasiia Hlynska, Vadym Prytys. Strategic Adaptation as a Way of Managing Organizational Changes in the Context of Implementing a Safety Oriented Enterprise Management Approach. TEM Journal. Vol.9. No.3. August 2020. Р. 1053-1061. http://www.temjournal.com/archives/vol9no3.html

Yevhenii Rudnichenko, Larysa Liubokhynets, Nataliia Havlovska, Olena Illiashenko, Nina Avanesova. Qualitative Justification of Strategic Management Decisions in Choosing Agile Management Methodologies. International Journal for Quality Research. Volume 15(1). 2021. Р. 209-224. http://www.ijqr.net/forthcoming.php#

Olena Illiashenko, Оlena Zhehus, Lesia Matviychuk, Viktor Lopatovskyi, Yevhenii Rudnichenko, Nataliia Havlovska. Improving Accounting-Analytical Processes Of Personnel Management In The Context Of Relevant Threats And Risks For An Enterprise Economic Security System. International Journal of Scientific & Technology Research. Volume 9 - Issue 4, April 2020. (Web of Science, Scopus).

L. Liubokhynets, Ye. Rudnichenko, I. Dzhereliuk, O. Illiashenko, V. Kryvdyk, N. Havlovska. Methodological Foundations Of Flexible Management And Assessing The Flexibility Of An Enterprise Economic Security System. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOALOGY RESEARCH. Volume 9, Issue 03, March 2020. Р. 4616-4621. http://www.ijstr.org/paper-references.php?ref=IJSTR-0320-32961. (Web of Science, Scopus).

Olena Illiashenko, Yevhenii Rudnichenko, Tetiana Momot, Nataliia Havlovska. The enterprise economic security system: the state assessment using management functional types. International Journal for Quality Research 14(1). 2020. Р. 183–200. http://www.ijqr.net/paper.php?id=791 (Web of Science, Scopus).

Olexandr Zlotenko, Yevhenii Rudnichenko, Olena Illiashenko, Mykhaylo Voynarenko, Nataliia Havlovska. Optimization of the Sources Structure of Financing the Implementation of Strategic Guidelines for Ensuring the Economic Security of Investment Activities of an Industrial Enterprise. TEM Journal. Volume 8, Issue 2, Pages 498-506, ISSN 2217-8309, DOI: 10.18421/TEM82-25, May 2019. (Web of Science | Clarivate Analytics - Master Journal List, (Emerging Sources Citation Index) - link, SCOPUS - link, Directory of Open Access Journals (DOAJ) - link, TIB - German National Library of Science and Technology - link, Research Bib - link, Google Scholar - link, EBSCO bibliographic databases - link, MIAR - Information Matrix for the Analysis of Journals link, CEEOL - Central and Eastern European Online Library link, ERIH PLUS link.)

Markina, I., Nadraga, V., Somych, N., Illiashenko, O., Ishcheikin, T. The peculiarities of implementing the world experience in the process of un shadowing the economy of Ukraine. International Journal of Management and Business Research. Volume 9, Issue 4, 2019, Pages 1-12. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85077235435&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=The+Peculiarities+of+Implementing+the+World+Experience+in+the+Process+of+Un+shadowing+the+Economy+of+Ukraine&st2=&sid=fc95305fcdedb16528ef12f5784b72f3&sot=b&sdt=b&sl=123&s=TITLE-ABS-KEY%28The+Peculiarities+of+Implementing+the+World+Experience+in+the+Process+of+Un+shadowing+the+Economy+of+Ukraine%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=# (Scopus).

Kozachenko H.V., Illiashenko O.V. Factors of economic security of foreign economic activity in Ukraine in context of globalization challenges. Науковий вісник Полісся. 2018. № 3. (Web of Science або Web of Knowledge, Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus (IC), CrossRef, EBSCO, OJS — Open Journal Systems, ResearchBib, BASE: Bielefeld Academic Search Engine, WorldCat).

Pogorelov Yu.S., Kozachenko H.V. Ovcharenko Ye.I., Illiashenko O.V. Use of methods of operational cost management in the planning and accounting organization at the enterprises in Ukraine. Problems and Perspectives in Management. 2018. № 17. (Scopus, Academic Resource Index, Asian Education Index, Australian Business Deans Council, BFI lists (List of Journals recommended by the Danish Ministry of Higher Education and Science), La Clasificación Integrada de Revistas Científicas – CIRC (В), Dimensions, Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD), EconBiz, Excellence in Research for Australia (ERA), Federation of Finnish Learned Societies (JUFO), German Academic Association for Business Research (VHB-Jourqual 3), Google Scholar, Handelsblatt-VWL, Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), Italian Academy of Business Economics (AIDEA), Italian National Agency for the Evaluation of the University and Research Systems (ANVUR), Journal Guide, Microsoft Academic, Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (NSD), OCLC WorldCat, Publicaciones Especializadas de Ciencia, Tecnología e Innovación - PUBLINDEX, SciLit)

Ілляшенко О. В. Coordination of the economic security system / О. В. Ілляшенко // L'Association 1901 «SEPIKE». – 2017. – №17. – С. 74–79. (Index Copernicus; Google Scholar).

Ильяшенко Е. В. Экономическая безопасность предприятия: содержание понятия / Е. В. Ильяшенко // L'Association 1901 «SEPIKE». – 2015. – №11. – С. 162–168. (Index Copernicus; Google Scholar).

Ілляшенко О. В. Алгоритмізація дії механізму управління системою економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. – №6. (230). – С. 196–200. (Index Copernicus; Google Scholar; Polish Scholarly Bibliography).

Ілляшенко О. В. Детермінанти системи економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Технологический аудит и резервы производства. Спецвыпуск. – 2015. – № 5/6 (25). – С. 4–8. (Index Copernicus; EBSCO; Ulrich's Periodicals Directory; DRIVER; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); ResearchBib; Directory of Open Access Journals (DOAJ); WorldCat; CrossRef; Directory Indexing of International Research Journals; Directory of Research Joiunals Indexing (DRJI)).

Ілляшенко О. В. Механізми системи економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // The Black Sea Scientific Journal of Academic Research. – 2015. – September 2015 Volume 23. – С. 31–36. (ResearchBib; Crossref (США) DOI prefix: 10.15357; Index Copernicus (Польща), Thomson Reuters (Європа), Open Academic Journals Index (Росія) Directory of Research Journals Indexing (Індія), Ulrichsweb™ Global Serials Direсtory (США), ELibrary.ru (Росія), ResearchGate (США), Google scholar (США), EBSCOhost Electronic Jornals Service (США)).

Ілляшенко О. В. Модель оцінювання стану системи економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 301–308. (Ulrichsweb™ Global Serials Direсtory (США), Research Papers in Economics (США), Index Copernicus (Польща), Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCOhost (США), CiteFactor (США), Academic Journals Database (Швейцарія), Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo (Німеччина), BASE (Німеччина), OpenAIRE (Європейський Союз).

Ілляшенко О. В. Оцінювання необхідної складності системи економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Бизнес-Информ. – 2015. – № 10. – С. 265–272. (Ulrichsweb™ Global Serials Direсtory (США), Research Papers in Economics (США), Index Copernicus (Польща), Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCOhost (США), CiteFactor (США).

Ілляшенко О. В. Передумови формування механізму управління системою економічної безпеки підприємства / Ю. С. Погорелов, О. В. Ілляшенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. – №4. Т.2. – С. 151–156. (Index Copernicus; Google Scholar; Polish Scholarly Bibliography).

Ілляшенко О. В. Ризик небезпеки як критерій прийняття рішення в службі економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – Vol. 2, № 5 (28). – С. 42–28. (Index Copernicus; EBSCO; Ulrich's Periodicals Directory; DRIVER; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); ResearchBib; Directory of Open Access Journals (DOAJ); WorldCat; CrossRef; Directory Indexing of International Research Journals; Directory of Research Joiunals Indexing (DRJI)).

Ілляшенко О. В. Система економічної безпеки підприємства: зміст та властивості / О. В. Ілляшенко // Virtus. – 2015. – №3. – С. 125–129.

Ілляшенко О. В. Механізм управління у системі економічної безпеки підприємства: призначення, зміст та структура / Г. В. Козаченко, О. В. Ілляшенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – №3. Т.3. – С. 25–28. (Index Copernicus; Google Scholar; Polish Scholarly Bibliography).

Ілляшенко О. В. Особливості оцінювання стану системи економічної безпеки підприємства у контексті формування механізму її управління / Г. В. Козаченко, О. В. Ілляшенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 4. Т. 3. – С. 97–101.(Index Copernicus; Google Scholar; Polish Scholarly Bibliography).

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №81039 від 17.08.2018.

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №81040 від 17.08.2018.

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №83402 від 03.12.2018.

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №83401 від 03.12.2018.

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №83403 від 03.12.2018.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

https://scholar.google.com.ua/citations?user=mu8rq6sAAAAJ&hl=uk

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

 • Член спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01 (Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року № 374).
 • Голова вченої ради ДФ 64.089.006 Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Момот Дарини Тарасівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальності 073 – Менеджмент згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії» № 1555 від 24 грудня 2020 року.
 • Голова вченої ради ДФ 64.089.008 Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Вершиніної Дарини Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 – Економіка згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії» № 414 від 13 квітня 2021 року.
 • Голова вченої ради ДФ 64.089.013 Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Краснікової Наталії Григорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальності 071 – Облік і оподаткування згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії» № 414 від 13 квітня 2021 року. Захист 26 листопада 2021 р.
 • Офіційний рецензент вченої ради ДФ 64.089.013 Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Стаматіна В’ячеслава Володимировича на тему: "Організаційно-економічне забезпечення інвестиційної діяльності підприємств інфраструктури міст", що подасться на здобуття ступеня доктора філософіі галузі знань 07 ‒ Управління та адміністрування за спеціальністю 076 ‒ Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Захист 24 грудня 2021 р.
 • Офіційний опонент Богданова Романа Ігоровича на тему: "Формування управлінських структур у забезпеченні економічної безпеки підприємства" на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 07 "Управління та адміністрування" за спеціальністю 073 "Менеджмент". 12 березня 2021 року ДФ 29.051.003 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України
 • Офіційний опонент Шуміло Ольги Станіславівни на тему: «Управління економічною безпекою підприємств роздрібної торгівлі», подану на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 ‒ Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Захист 19.12.2019 р.
 • Офіційний опонент Полякова Павла Андрійовича «Структура системи управління економічною безпекою підприємства за умов розвитку інтеграційних процесів», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Захист 25.02.2020 р.
 • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля м. Луганськ: 01 лютого 2007 р.-30 червня 2007 р. Тема "Бухгалтерський облік в бюджетних установах" (свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №346839 від 30 червня 2007 р.).
 • Academic society of Michal Baludansky, Bratislava, Slovakia. October, 18-21, 2015. Sertificate № 27-10/15 of Advanced Training in the field of perspective tendencies in scientific research and modern methods of teaching (72 hours).
 • Науково-педагогічне стажування за програмою «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University» (108 годин) 11-29 червня 2018 р. м. Новий Сонч, Польща.
 • Sertificate of completion of an English language course CEFR B2 / Cracow, date 30.04.2018. №44/17/18/k

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1 Економічна безпека підприємства: [підручник] / [А.М. Дідик, О.Є. Кузьмін, В.Л. Ортинський, Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, О.В. Ілляшенко та ін.]; за заг. ред. А.М. Дідика. Львів: НУ «Львівська політехніка». ТзОВ «Видавнича група «Бухгалтери України», 2019. 624 с.

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

 • Облік і аудит
 • Обліково-звітні системи
 • Облік і оподаткування
 • Економічний аналіз

Розроблені електронні навчальні курси