Єсаулов Сергій Михайлович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Єсаулов Сергій Михайлович


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Єсаулов Сергій Михайлович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Освіта

Харківський ордена Леніна політехнічний інститут ім.В.І.Леніна, 1.09.1973 - 28.02.1979р.

 • напрям підготовки/спеціальність «Автоматизація та комплексн механізація хіміко-технологічних процесів»; кваліфікація інженер-електромеханік з автоматизації.

Професійний досвід

 • 2005 - теп. час - доцент кафедри Електричного транспорту Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова
 • 2001 - 2005рр - доцент кафедри автоматичних систем керування Харківської академії міського господарства
 • 1988 - 1994рр - старший науковий співробітник - Науково-дослідний інститут по охороні вод
 • 1987р. - молодший науковий співробітник - Науково-дослідний інститут по охороні вод
 • 1985 - 1986р. - молодший науковий співробітник кафедри автоматизації хімічних виробництв ХПІ ім. В.І. Леніна
 • 1982р. - молодший науковий співробітник кафедри автоматизації хімічних виробництв ХПІ ім. В.І. Леніна
 • 1981 - 1984р. - аспірант кафедри автоматизації хімпромисловості ХПІ ім. В.І. Леніна

Місце роботи

Кафедра Електричного транспорту Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

 • Математическое моделирование и автоматизация управления процесса очистки производственных сточных вод : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.07 - автоматизацыия технологических процессов и производств / Есаулов Серегей МИхайлович ; Калининский ордена трудового красного знамени политехнический институт – Калинин, 1985. – 18с.*

Адреса електронної пошти

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у фахових виданнях

 • Есаулов С.М. Программное проектирование автоматических средств диагностирования оборудования на транспорте / С. М. Есаулов, О. Ф. Бабічева, В. М. Шавкун // Восточно-европейский журнал. – 2008. – 6/2(36).- С.39-42
 • Есаулов С.М. Программное проектирование автоматических средств диагностирования оборудования на транспорте / С. М. Есаулов, О. Ф. Бабічева, В. М. Шавкун // Восточно-европейский журнал. – 2008. – 6/2(36).- С.39-42
 • Есаулов С.М. Использование моделирования перевозки пассажиров при построении маршрутного расписания / С. М. Есаулов, А.С. Кановченко, В.А. Каплиенко // Комунальне господарство міст. – 2003. – № 49. – С.189-192
 • Есаулов С.М. Определение загрязнений в отработанной воде моечно-уборочного комплекса депо / С. М. Есаулов, Р.М. Осадчий, А.А. Таран // Комунальне господарство міст. – 2003. – № 49. – С.84-87
 • Есаулов С.М. Секреты LPT-порта / С. М. Есаулов // КВ-журнал. - 11. - 2002. - С.23-25
 • Есаулов С.М. Использование математического моделирования в системах автоматизации процесса єлектрохимической очистки сточных вод / С. М. Есаулов, М.Б. Мануйлов // Химия и технология воды - 1990. - 12. - №9. - С.798-803
 • Есаулов С.М. Совершенствование систем регулирования электрохимических водоочистных установок / С. М. Есаулов, М.Б. Мануйлов, И.Т. Гороновский, В.В Теселкин // Химия и технология воды - 1989. - 11. - №9. - С.375-378
 • Есаулов С.М. Оценка исходных концентраций веществ, поступающих в реки / С. М. Есаулов, Т.Р. Крийс // Мелиорация и водное хозяйство. - вып.9. - 1988. - C.45-47
 • Есаулов С.М. Диэлькометрический контроль дисперсных систем на водоочистных станциях / С. М. Есаулов, М.Б. Мануйлов, В.И. Гурарий // Механизация и автоматизация производства. - 1987. - №5. - С.30-32

Статті у збірниках наукових праць

 • Есаулов С.М. ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ДИСТАНЦИОННОМ КУРСЕ / С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева //Четвертая международная научно-практическая интернет конференция «MoodleMoot Ukraine 2016. Теория и практика использования системы управления обучением Moodle». − Київ. – 2016. (Режим доступу: http://2016.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=76, вільний).
 • Есаулов С.М. Новые возможности систем дистанционного обучения для технических дисциплин/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева //Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців транспортної галузі: збірник тез і доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, 10 листопада 2015 р. – Х.: ХНАДУ, 2015. – С.322
 • Есаулов С.М. Пути реализации вибродиагностики электрических машин/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева, Н. П. Лукашова //Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми та перспективи розвитку технічних засобів транспорту та систем автоматизації». – Харків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова. –2014. С.58 – 61
 • Єсаулов С.М. Проблеми вібродіагностики асинхронних двигунів/ С. М. Єсаулов, О. Ф. Бабічева, Н. П. Лукашова //XXXVIІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова. Программа и тезисы докладов. Часть 1. – Городское строительство, Электроснабжение городов, Транспорт. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014. – С.211 – 212
 • Бабичева О.Ф. Автоматизированное проекти-рование средствами системы КОМПАС/ О. Ф. Бабичева, С. М. Єсаулов, В. В. Леонтьева, Н. П. Лукашова //Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми та перспек-тиви розвитку техніч-них засобів транспорту та систем автоматиза-ції». – Харків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова. –2014. С.20 – 23
 • Єсаулов С.М. Автоматизація діагностики аналого-цифрових схем на транспорті/ С. М. Єсаулов, О. Ф. Бабічева, В. В. Панченко //XXXVIІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова. Программа и тезисы док-ладов. Часть 1. – Городское строительство, Электроснабжение городов, Транспорт. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014. – С.208 – 210
 • Есаулов С.М. Пакеты программ для дистанционного обучения студентов/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева //Дистанционное обучение - образовательная среда XXI века - VIII Международная научно-методическая конференция / "Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники" 5-6 декабря 2013 года. – Минск, 2013. – С.73-74
 • Есаулов С.М. Программирование учебных стендов технических дисциплин/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева, О. Ю. Чеб //Всеукраїнські конференції «Хмарні технології навчання для загальноосвітніх навчальних закладів» 04.11.2013р. - Київ, 2013 – С.112-113
 • Есаулов С.М. Опыт применения системы дистанционного обучения в курсах технических дисциплин/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева //Проблеми теорії та практики дистанційної освіти в Україні. Матеріали міжвузівської конференції 19 жовтня 2012 р. – Харків: Харк. нац. ун-т будів. та ар-хіт., 2012. – С.50 – 54
 • Есаулов С.М. Оригинальное использование средств визуализации для технической диагностики сложного оборудования/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева, Н. П. Лукашова // XXXVI научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. Программа и тезисы докладов. Часть 2. – Городской электротранспорт, Электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАМГ, 2012. – С.9 – 10
 • Есаулов С.М. Перспективы использования системы дистанционного обучения для технических дисциплин/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева // Теорія та методика електронного навчання: Збірник наукових праць. Випуск ІІІ. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2012. – С. 96 – 101
 • Есаулов С.М. Перспективы использования системы дистанционного обучения для технических дисциплин/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева // Теорія та методика електронного навчання: Збірник наукових праць. Випуск ІІІ. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2012. – С. 96 – 101
 • Есаулов С.М. Особенности программирования виртуальных стендов для освоения технических дисциплин в высшей школе / С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева // Свободное программное обеспечение в высшей школе. – Переславль, 2011, С. 77-81
 • Есаулов С.М. Применение программируемых средств для диагноза исправности оборудования в коммунальном хозяйстве/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева, Н. П. Лукашова // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2011. - С.190-192
 • Есаулов С.М. Свободное программирование при исследовании энергосистем/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева, В. В. Багричев // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2011. - С.270-272
 • Есаулов С.М. Электронные приложения пакета SINSYS для системы дистанционного обучения MOODLE / С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева // IХ Міжнародна науково-практична конференція "Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі" / 19-20 травня 2011 р. - Кривий Ріг, 2011- С.45-53.
 • Есаулов С.М. Моделирование электронных приложений для курсов системы дистанционного обучения / С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева // Комп'ютерне моделювання в освіті: матеріали IV Всеукраїнського науково-методичного семінару (Кривий Ріг, 12 травня 2011 р.). – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2011. – С.15-16
 • Есаулов С.М. Программирование учебных стендов для прикладных дисциплин в вузах/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева // Международная научно-практическая конференция "FOSS Lviv-2011"- Львов, 2011, С.76-83.
 • Есаулов С.М. Применение программируемых средств для диагноза исправности оборудования в коммунальном хозяйстве/ С. М. Есаулов,Н.П. Лукашова // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2011. - С.190-192
 • Есаулов С.М. Компьютерное проектирование средств автоматики для электродвигателей/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева // Новітні комп’ютерні технології: матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції: Київ – Севастополь, 14 – 17 вересня 2010р. – К.: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2010. – С.188-189
 • Есаулов С.М. Реализация прикладной тематики технических дисциплин программными средствами/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева // Новітні комп’ютерні технології: матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції: Київ – Севастополь, 14 – 17 вересня 2010р. – К.: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2010. – – С.186-187
 • Есаулов С.М. Бесконтактная система диагностирования оборудования/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева, Н. П. Лукашова, Е.С. Костина // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві/ Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – м. Алушта, АР Крим, 2010. – С.175-176
 • Есаулов С.М. Проектирование оборудования на современной элементной базе/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева, В. Ф. Сидоренко // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві/ Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – м. Алушта, АР Крим, 2010. – С.171
 • Есаулов С.М. Бесконтактная система диагностирования оборудования/ С. М. Есаулов,Н.П. Лукашова, Е.С. Костина // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві/ Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – м. Алушта, АР Крим, 2010. – С.175-176
 • Есаулов С.М. SinSys – приложение для компьютерного освоения студентами технических дисциплин/ С. М. Есаулов,О.С. Браславец, Е.С. Костина // Новейшие технологии в электроэнергетике материалы III между-народной научно-технической Интернет-конференции. – Х.: ХНАМГ, 2010. - с.107-110.
 • Есаулов С.М. Моделирование и реализация средств диагностики/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева, Н.П. Лукашова // XXXV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. Ч.2 Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. - Харків, 2010. - С.12-13.
 • Есаулов С.М. Контактная сеть для передачи данных диагностики / С. М. Есаулов, В. Ф. Сидоренко // XXXV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. Ч.2 Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. - Харків, 2010. - С.11-12.
 • Бабичева О.Ф. Современное проектирование автоматизированных технологических объектов/ О. Ф. Бабичева, С. М. Есаулов, О.Р. Левчук // Сталий розвиток міст. Електричний транспорт – перспективи розвитку та кадрове забезпечення / Матеріали Міжнародної науково–практичної конференції . – Харків, 2009. - С.60-63.
 • Есаулов С.М. Инженерные приложения мехатроники в учебной программе SinSys/ С. М. Есаулов, А.В. Будченко // Сталий розвиток міст. Електричний транспорт – перспективи розвитку та кадрове забезпечення / Матеріали Міжнародної науково–практичної конференції . – Харків, 2009. - С.8-11.
 • Есаулов С.М. Автоматизация средств диагностирования оборудования транспорта и их проектирование/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева, М. Ю. Боровиков // ХХХVI научно–технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ. - Харьков, 2008. - С.22-24.
 • Есаулов С.М. Применение САПР при разработке учебных программ / С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева, Н.В. Гарбуз // Проблеми підготовки та перепідготовки фа-хівців у сфері інформаційних технлогій” / Матріали V Міжнародної науково–технічної конференції „Комп’ютерні технології в будівництві”: Київ – Севастополь. – Кривий Ріг, 2008. - С.33-34.
 • Есаулов С.М. Применение микроконтроллеров на объектах городского электротранспорта / С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева, Н.В. Гарбуз // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві – Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2007. - С. 204-206.
 • Есаулов С.М. Микроконтроллеры в учебном процессе / С. М. Есаулов // Проблеми підготовки та перепідготовки фахівців у сфері інформаційних технологій” / і Матріали IV Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерні технології в будівництві”: Київ – Севастополь. – Кривий Ріг, 2006. - С.21-22.
 • Есаулов С.М. SinSys – учебная программа для домашнего ПК студента / С. М. Есаулов // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару „Комп’ютерне моделювання в освiтi”. - Кривий Ріг, 2006. - С.14-16.
 • Есаулов С.М. Применение интегральных математических моделей менеджерами при построении маршрутного расписания / С. М. Есаулов, А.С. Есаулова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми інноваційно-структурних перетворень в Україні”. - Харків, 2005. - С.22
 • Есаулов С.М. Использование LPT-порта ПК и виртуального моделирования в учебных задачах / С. М. Есаулов // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару „Комп’ютерне моделювання в освiтi”.- Кривий Ріг, 2005. - С.27-28.
 • Есаулов С.М. Организация автоматизированных рабочих мест тяговых подстанций / С. М. Есаулов,Д.М. Хохлов, Д.А. Шевченко // Тезисы докладов ХХХІІ научно- технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ. - Харьков, 2004. - С.18-19
 • Есаулов С.М. Программирование оптимизации энергопотребления / С. М. Есаулов, М.С. Шемигон // Тезисы докладов ХХХІІ научно- технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ. - Харьков, 2004. - С.20-21
 • Есаулов С.М. Підвищення надійності вимірів у системі керування транспортом / С. М. Есаулов, В.Н. Берлизев, Д.В Котков // Тезисы докладов ХХХІІ научно - технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ. - Харьков, 2004. - С.17-19
 • Есаулов С.М. Фотометричний аналізатор для контролю відпрацьованої води мийно-прибирального комплексу депо / С. М. Есаулов, Я.В. Верба, О.В. Ярмак // Тезисы докладов ХХХІІ научно - технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ. - Харьков, 2004. - С.30-31
 • Есаулов С.М. Автоматизація мийно-прибирального відділення депо / С. М. Есаулов // Тезисы докладов ХХХІ научно - технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ. -Харьков, 2002. - С.30-31.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Патенти

 • Пат. № 41820 U.Україна, G 05 В 13/02. Система керування технологічним об’єктом / С.М. Єсаулов, О.Ф. Бабичева, В.М.Шавкун, С.В. Бабаков (Украина). – опубл. 2009, Бюл. № 11
 • Пат. № 51692 U.Україна, G 05 В 13/00. Система керування технологічним об’єктом / С.М. Єсаулов, Н.П. Лукашова,О.Ф. Бабичева, А.Д. Храмцов, О.С. Браславець (Украина). – опубл. 26.07.2010, Бюл. № 14 (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/17255/, вільний)
 • Патент №65746 А. Україна. Фотометр / С.М. Єсаулов – опубл. 2004, Бюл. №4
 • Pat. Ut8045-48984A84 (Itaia) Apparecchio p er la depurazione elet trachimica di liquid, inguinati./ Yesaulov S.,Yefimov V., Nazaryan M. - (Itaia) 3.09.87
 • А.с. 13865726. RU 2017639. МПК B60S003/00. Передвижная установка для мойки и сушки автомобилей./ В.В. Березуцкий,А.Н. Древаль, С.М. Есаулов . - Опубл.1986, Бюл.№37
 • А.с. №1173388. СССР.Система управления. / С.М. Есаулов, В.Т.Ефимов. - Опубл.1985, Бюл.№30
 • А.с. №1183456. СССР.Устройство для автоматического регулирования процесса электрохимической очистки воды. / С.М. Есаулов,В.Т. Ефимов, В.В. Березуцкий, М.Б. Мануйлов. - Опубл.1985, Бюл.№37
 • А.с. №1141377. СССР.Система регулирования. / С.М. Есаулов, В.Т. Ефимов, Л.М. Магидова. - Опубл.1985, Бюл.№7
 • А.с. №1112342. СССР.Система управления для объектов с запаздыванием. / С.М. Есаулов.-Опубл.1984, Бюл.№33

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

45

7

h-індекс

4

1

i10-індекс

1

0

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

"The cloud storage service for the online studyng on the example of the ZOOM platform". ES №1502/2020 5.10.2020

In the International skills devolopment (The Webinar) Workload of the international skills devolopment (the webinar) is 1,5 ECTS credits (45 hours):12 hours from them are lecture, 20 hours from them are practical, 13 hours them are independent work in the following disciplines: Electrical equipment of the electric car

Lublin, Republic of Poland

з 10.03.2020 р. по 30.05.2020 р.

СЕРТИФИКАТ lublinСМ.jpg

"Сучасні пристрої контролю технічного стану міського електричного транспорту".наказ №164-02,від 27.02.2020 р.

КП «Міськелектротранссервіс»

Харьков, Украина

з 10.03.2020 р. по 30.05.2020 р.

Засоби діагностування систем керування перевезень пасажирів

КП «ХАРКІВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»

Харьков, Украина

6.05.- 30.05.2015 р.

"Вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання Moodle".Свідоцтво 12СПК 838785 від 30.06.2012

ФПК і ПКЖКГ ХНАМГ

Харьков, Украина

1.03.- 30.04.2012 р.

Sertifikat Esaulov.jpg

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Єсаулов С. М. [eprints.kname.edu.ua/50285/1/2017%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%209%D0%9D%20%D0%9D%D0%9F%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%A0%20%D0%A6%D0%98%D0%A4%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%A5%20%D0%A1%D0%A3.docx.pdf/ Аналіз, синтез і проектування цифрових систем керування : навч.посібник] / С. М. Єсаулов, О. Ф. Бабічева; Харків. нац. ун-т міськ.госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 150 с. ISВN 978-966-695-471-1
 • Бабічева О. Ф. [eprints.kname.edu.ua/50286/1/2017%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%20%2012%D0%9D%20%D0%90%D0%9F%D0%95%D0%BB%D0%A1%20%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%98%D0%95_170918.docx.pdf/ Автоматизоване проектування електромеханічних пристроїв, компонентів цифрових систем керування та діагностичних комплексів : навч. посібник] / О. Ф. Бабічева, С. М. Єсаулов ; Харків.нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 355 с. ISBN 978-966-695-458-2
 • Бабічева О. Ф. Комп’ютерне проектування електромеханічних пристроїв. Навчальний посібник. / О. Ф. Бабічева, С. М. Єсаулов; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ , 2009. – 281 с. ISBN 966-695-053-7 (з грифом МОН, протокол №1/11-6239 від 29 липня 2009 р.)(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12377/, вільний)
 • Бабічева О. Ф. Комп’ютерне проектування електромеханічних пристроїв. Навчальний посібник. / О. Ф. Бабічева, С. М. Єсаулов; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ , 2008. – 246 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/7254/, вільний)
 • Есаулов С.М. Навчальний посібник з курсу "Мікропроцесорні пристрої" / С. М. Єсаулов; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ , 2007. – 182 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/3100/, вільний)

Навчально-методичні матеріали

2019

 • Єсаулов С. М. Діагностичні комплекси: конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізації – Електромеханічні системи автоматизації та електропривод / С. М. Єсаулов, О. Ф. Бабічева : Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 91 с.


2018

 • Єсаулов С. М. Аналіз, синтез і проектування цифрових систем керування : навч.посібник / С. М. Єсаулов, О. Ф. Бабічева; Харків. нац. ун-т міськ.госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 150 с. ISВN 978-966-695-471-1
 • Бабічева О. Ф. Автоматизоване проектування електромеханічних пристроїв, компонентів цифрових систем керування та діагностичних комплексів : навч. посібник / О. Ф. Бабічева, С. М. Єсаулов ; Харків.нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 355 с. ISBN 978-966-695-458-2


 • Єсаулов С. М. Конспект лекцій із завданнями для практичних робіт із дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої в електромеханотронних системах», «Дискретні та цифрові пристрої електротранспорту», «Аналогові та цифрові пристрої транспортних засобів», «Дискретні та цифрові пристрої систем автоматизації електроприводів» (для студентів 3–5 курсів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / С. М. Єсаулов, О. Ф. Бабічева ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. –Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 136 с.
 • Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт із навчальних дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої в електромеханотронних системах», «Дискретні та цифрові пристрої електротранспорту», «Аналогові та цифрові пристрої транспортних засобів», «Дискретні та цифрові пристрої систем автоматизації електроприводів» (для студентів 3–5 курсів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. М. Єсаулов, О. Ф. Бабічева. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 80 с.
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальних дисциплін «Проектування цифрових систем керування», «Аналіз та синтез цифрових систем керування» (для студентів 5 − 6 курсів усіх форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 − Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. М. Єсаулов, О. Ф. Бабічева. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 31 c.систем керування» (для студентів 5 − 6 курсів усіх форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 − Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. М. Єсаулов, О. Ф. Бабічева. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 31 c.
 • Методичні рекомендації до проведення практичних занять та розрахунково-графічної роботи з навчальних дисциплін «Проектування цифрових систем керування», «Аналіз та синтез цифрових систем керування» (для студентів 5–6 курсів усіх форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. М. Єсаулов, О. Ф. Бабічева. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 53 c.
 • Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальних дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої в електромеханотронних системах», «Дискретні та цифрові пристрої електротранспорту», «Аналогові та цифрові пристрої транспортних засобів», «Дискретні та цифрові пристрої систем автоматизації електроприводів» (для студентів 3–5 курсів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. М. Єсаулов, О. Ф. Бабічева. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 51 c.транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої в електромеханотронних системах», «Дискретні та цифрові пристрої електротранспорту», «Аналогові та цифрові пристрої транспортних засобів», «Дискретні та цифрові пристрої систем автоматизації електроприводів» (для студентів 3–5 курсів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. М. Єсаулов, О. Ф. Бабічева. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 51 c.
 • Скуріхін В. І. Конструкційні матеріали : конспект лекцій для студентів 1 курсу всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / В. І. Скуріхін, О. Ф. Бабічева; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 61 с.Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / В. І. Скуріхін, О. Ф. Бабічева; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 61 с.

2016

 • Бабічева О.Ф. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем» (для студентів 5-6 курсів усіх форм навчання за спеціальностями 7.05070204, 8.05070204 – Електромеханічні системи автоматизації та електропривод). / О.Ф. Бабічева, С.М. Єсаулов. - Х.: ХНАМГ, 2016. - 35с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42622/, вільний).
 • Бабічева О.Ф. Методичні вказівки з дипломного проектування (для студентів 4-6 курсів усіх форм навчання для напрямів: 6.050702 – Електромеханіка, електротехніка та електромеханіка, спеціальностей: 7.05070202, 8.05070202 – Електричні системи і комплекси транспортних засобів, 7.05070203, 8.05070203 – Електричний транспорт, 7.05070204, 8.05070204 – Електромеханічні системи автоматизації і електропривод). / О.Ф. Бабічева, С.М. Єсаулов. - Х.: ХНАМГ, 2016. - 45с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42623/, вільний).

2014

 • Єсаулов С.М. Методичні вказівки до практичних робіт з дисциплін «Ав-томатизація технологічних процесів та установок» (для студентів 5 – 6 курсів усіх форм навчання за спеціальностями 7.05070204, 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)./ С.М. Єсаулов, О.Ф. Бабічева. - Х.: ХНАМГ, 2014. - 63с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/36940/, вільний).

2013

 • Єсаулов С.М. Синтез системи автоматизації технологічного об’єкта. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів та установок» (для студентів 5 – 6 курсів всіх форм навчання за спеціальностями 7.05070204, 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)/ С.М. Єсаулов, О.Ф. Бабічева. - Х.: ХНАМГ, 2013. - 75с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/33310/, вільний).
 • Єсаулов С.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів та установок» (для студентів 5 – 6 курсів усіх форм навчання за спеціальностями 7.05070204, 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)/ С.М. Єсаулов, О.Ф. Бабічева. - Х.: ХНАМГ, 2013. - 84с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/33309/, вільний).
 • Бабічева О.Ф. Методичні вказівки до курсової, розрахунково-графічної та практичних робіт з дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем» (для студентів 5-6 курсів усіх форм навчання спеціальності 7.05070204, 8.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). / О.Ф. Бабічева, С.М. Єсаулов. - Х.: ХНАМГ, 2013. – 50с.(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/33307/, вільний)

2012

 • Єсаулов С.М. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних і курсової робіт з дисципліни «Діагностування електрообладнання транспортних засобів» (для студентів 4 – 5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.070502 – «Електромеханіка»)/ С.М. Єсаулов, О.Ф. Бабічева. - Х.: ХНАМГ, 2012. - 44с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/28354/, вільний).
 • Єсаулов С.М. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «Діагностування електрообладнання транспортних засобів» (для студентів 4 – 5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.070502 – «Електромеханіка»)/ С.М. Єсаулов, О.Ф. Бабічева. - Х.: ХНАМГ, 2012. - 48с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/28352/, вільний).
 • Єсаулов С.М. Моделювання та досліди в середовищі пакету програм SinSys. Практичне керівництво до використання програми SinSys і виконання розрахунково-графічної та самостійної робіт для дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої», «Автоматизація технологічних процесів», «Автоматизація технологічних процесів та установок», «Діагностування електрообладнання транспортних засобів» (для студентів 4–5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.050702 – «Електромеханіка»)/ С.М.Єсаулов, О.Ф. Бабічева. - Х.: ХНАМГ, 2012. - 62с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25087/, вільний).

2011

 • Єсаулов С.М. ПЕРИФЕРІЙНІ КОМПОНЕНТИ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ ПРИСТРОЇВ. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої» (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0922 (6.050702 «Електромеханіка»)) / С.М. Єсаулов. - Х.: ХНАМГ, 2011. - 53с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/21295/, вільний).
 • Єсаулов С.М. Мікропроцесорні пристрої на сучасних технологічних об'єктах. Конспект лекцій із завданнями практичних робіт з дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої» (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.050702 «Електромеханіка»))/ С.М. Єсаулов. - Х.: ХНАМГ, 2011. - 136с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/21381/, вільний).
 • Єсаулов С.М. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплін «Автоматизація технологічних процесів та установок» і «Автоматизація технологічних процесів» (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання спеціальностей 7.092203, 8.092203 - «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», за напрямом підготовки 0922 (6.050702 «Електромеханіка»)/ С.М. Єсаулов. - Х.: ХНАМГ, 2011. - 30с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/21285/, вільний).
 • Єсаулов С.М. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторих робіт з дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої» (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.070502 – «Електромеханіка»))/ С.М. Єсаулов, О.Ф. Бабічева. - Х.: ХНАМГ, 2011. - 66с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/21421/, вільний).
 • Єсаулов С.М. Синтез системи автоматизації технологічного об’єкта. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.070502) – «Електромеханіка»)/ С.М. Єсаулов, О.Ф. Бабічева. - Х.: ХНАМГ, 2011. - 74с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/21296/, вільний).
 • Єсаулов С.М. Системи автоматичного регулювання технологічних процесів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.070502) – «Електромеханіка»)/ С.М. Єсаулов, О.Ф. Бабічева. - Х.: ХНАМГ, 2011. - 69с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/21293/, вільний).

2009

 • Єсаулов С.М. Конспект лекцій з дисциплін «Автоматизація технологічних процесів та установок» і «Автоматизація технологічних процесів» (для студентів 4 - 5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (050702) – «Електромеханіка»)/ С.М. Єсаулов, О.Ф. Бабічева. - Х.: ХНАМГ, 2009. - 78с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/13740/, вільний).
 • Єсаулов С.М. Компоненти систем автоматизації технологічних об’єктів і установок: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисциплін «Автоматизація технологічних процесів» й «Автоматизація технологічних процесів та установок» (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання зі спеціальностей 6.092200 – «Електротранспорт», 7.092203, 8.092203 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / С.М. Єсаулов. - Х.: ХНАМГ, 2009. - 63 с.(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/11040/, вільний).

2008

 • Бабічева О.Ф. Методичні вказівки до курсової, розрахунково–графічної та практичних робіт з дисципліни „Автоматизоване проектування електромеханічних систем” (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.092203 – „Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”)./ О.Ф. Бабічева, С.М. Єсаулов. - Х.: ХНАМГ, 2008. – 50с.(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/4604/, вільний)
 • Єсаулов С.М. Методичні вказівки «Синтез системи автоматизації технологічного об'єкту» до курсової роботи з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів та установок» / С.М. Єсаулов. - Х.: ХНАМГ, 2008. - 74 с.(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5304/, вільний).
 • Єсаулов С.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Системи автоматичного регулювання технологічних процесів» з курсу «Автоматизація технологічних процесів та установок» / С.М. Єсаулов, Н.В. Гарбуз. - Х.: ХНАМГ, 2008. - 67 с.(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5305/, вільний).

2007

 • Єсаулов С.М. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Мікропроцесорні пристрої" і виконання контрольної та самостійної робіт / С.М. Єсаулов. - Х.: ХНАМГ, 2007. - 37 с.(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/1668/, вільний).

2006

 • Єсаулов С.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Мікропроцесорні пристрої” (для студентів 4 курсу усіх форм навчання спец. 6.092200 „Електричний транспорт”) / С.М. Єсаулов. - Х.: ХНАМГ, 2006. - 66 с.

2005

 • Єсаулов С.М. Методичні вказівки до самостійного вивчення “Елементи систем автоматики і мікропроцесорної техніки” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання спец. 6.092200 “Електричний транспорт”) / С.М. Єсаулов. - Х.: ХНАМГ, 2005. - 55 с.

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Автоматизація технологічних процесів та установок

Магістр

спеціальності - Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка; освітньо-професіна програма- Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.

Денна/Заочна

Мікропроцесорні пристрої електромехатронних систем

Магістр

спеціальності - Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка; освітньо-наукова програма- Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.

Денна/Заочна

Сучасні автоматизовані електромеханічніц системи

Магістр

спеціальності - Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка; освітньо-наукова програма- Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.

Денна/Заочна

Діагностичні комплекси

Магістр

спеціальності - Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка; освітньо-професіна програма- Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.

Денна/Заочна

Проектування цифрових систем керування

Магістр

спеціальності - Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка; освітньо-професіна програма- Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.

Денна/Заочна

Дискретні та цифрові пристрої електротранспорту

Бакалавр

спеціальності - Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка; освітня програма - Електромеханіка.

Денна/Заочна

Аналогові та цифрові пристрої транспортних засобів

Бакалавр

спеціальності - Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка; освітня програма - Електромеханіка.

Денна/Заочна

Дискретні та цифрові пристрої систем автоматизації електроприводів

Бакалавр

спеціальності - Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка; освітня програма - Електромеханіка.

Денна/Заочна

Діагностування електрообладнання транспортних засобів

Бакалавр

спеціальності - Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка; освітня програма - Електромеханіка.

Денна/Заочна

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

 • Кандидат у майстри спорту з легкої атлетики та спортивної радіопеленгації.
 • Конструювання цифровий і програмованої техніки для навчання та експериментів в міжнародних тестах. - нагороди: Призер кількох Чемпіонатів України; Міжнародних contest-марафонів, що проводяться асоціаціями та лігами експериментаторів цифровий комунікаційної техніки серед професіоналів, аматорів, молоді та студентів університетів всіх країн Світу, включаючи учасників студентської Інтернет-лабораторії «SinSys».

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

* Автоматизация технологических процессов и установок _Есаулов С.М., Бабичева О.Ф.

Магістр

141 спеціальності - Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка; освітньо-професіна програма - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.

Денна/Заочна

387

* Автоматизированное проектирование электромеханических систем_Бабичева О.Ф.

Магістр

141 спеціальності - Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка; освітньо-професіна програма - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.

Денна/Заочна

174

* ДІАГНОСТИЧНІ КОМЛЕКСИ *_Есаулов С.М.

Магістр

спеціальність - 141 Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка; освітньо-професіна програма - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.

Денна/Заочна

1411

* ПРОЕКТИРОВАНИЕ цифровых систем управления_Есаулов С.М.

Магістр

спеціальність - 141 Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка; освітньо-професіні програми - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод, Електричні системи і комплекси транспортних засобів, Електричний транспорт.

Денна/Заочна

1410

*МИКРОПРОЦЕСОРНІ ПРИСТРОЇ В ЕЛЕКТРОМЕХАТРОННИХ СИСТЕМАХ _Єсаулов С.М._Бабичева О.Ф.

Магістр

спеціальність - 141 Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка; освітньо-наукова програма - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.

Денна/Заочна

81

*СУЧАСНІ АВТОМАТИЗОВАНІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ

Магістр

спеціальність - 141 Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка; освітньо-наукова програма - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.

Денна/Заочна

2377

* ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Магістр, бакалавр

спеціальність - 141 Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка; освітньо-професіні програми магістрів - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод, Електричні системи і комплекси транспортних засобів, Електричний транспорт та освітня програма бакалаврів - Електромеханіка.

Денна/Заочна

79

* Диагностика электрооборудования ТС_ЕсауловСМ

Бакалавр

спеціальність - 141 Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка; освітня програма - Електромеханіка.

Денна/Заочна

573

* Микропроцессорные устройства*_Есаулов С.М., Бабичева О.Ф.

Бакалавр

спеціальність - 141 Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка; освітня програма - Електромеханіка.

Денна/Заочна

220