Єгоров Олексій Борисович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Єгоров Олексій Борисович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Кандидат технічних наук, доцент кафедри альтернативної електроенергетики та електротехніки

Освіта

Харківський політехнічний інститут, 1984-1990
інженер-електромеханік
Диплом з відзнакою Г-ІІ №040984

Українська інженерно-педагогічна академія, 2007 р.
професіонал з педагогіки вищої школи
диплом ХА №32365908

International Society for Engineering Education IGIP Villach, 2012
The title of International Engineering Educator
диплом № UA-099

Професійний досвід

Науковий ступень за спеціальністю

Науковий ступінь кандидат технічних наук зі спеціальності Електричні машини і апарати,
диплом КН №007920 від 16.03.1995
Вчене звання - доцент, диплом ДЦ №008823 від 23.10.2003 р.
Доцент кафедри електротехніки, теоретичної та загальної електротехніки, альтернативної електроенергетики та електротехніки 2017-теп. час

Місце роботи

Кафедра альтернативної електроенергетики та електротехніки Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова

Теми дисертацій

Тема дисертації: Обмотки однофазных асинхронных двигателей и оптимизация их параметров. 1995

Електронна пошта

Oleksiy.Iegorov@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Егоров А.Б. Характеристики четырехфазного вентильного реактивного двигателя при питании от бесконденсаторного коммутатора./ Финкельштейн В.Б., Егоров А.Б. // Електротехніка та електромеханіка. Науково-практичний журнал. Харківський політехнічний інститут (НТУ ХПІ). Харьков.- 2016/3. -С.21-25

2. Iegorov O. Analysis of transient processes in an asynchronous motor as part of a complex load /Iegorov O., Iegorova O.// "Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions". Multidisciplinary scien-tific edition “WORLD SCIENCE” № 10(26), Vol.1, October 2017, Dubai, UAE, pp. 12-15

3. Iegorov O. A concept of line automation system as a separate com-ponent of the future SMART GRID /O.Iegorov, O.O.Savchenko, O.Miroshnyk // Світлотехніка та електроенергетика. Міжнародний науково-технічний журнал. №1(51), 2018. С. 20-26

4. Iegorov O. The Influence of the Phase Angle Between the Rotor Magnetic Axis and the Stator Winding Current Vector on the Synchronous Reluctance Motor Efficiency / O. Iegorov, O. Iegorova, M. Kundenko // 2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Sys-tems (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 2019, pp. 62-65.

Статті у фахових виданнях

1. Iegorov О. Improving the efficiency of managing the modes of distributive networks by automated monitoring the parameters of the mode and the environment in real time/ N. Cheremisin, O. Savchenko // Lighting engineering and power engineering. 2019. – Vol.1(54). P. 3-8.
2. Principles and methods of calculating hybrid contactors of direct current, controlled by an electrical drive current / A. Soskov, Ya. Forkun, О.Iegorov // Lighting engineering and power engineering. – 2019. – Vol.3 – P. 112-119.
3. О. Б. Єгоров. Застосування пристрою захисного відключення в мережах до 1 КВ [Teкст] / Єгоров О. Б., Глєбова М. Л. // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 195 « Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». Харків: ХНТУСГ, – 2018. – C. 178-180.
4. Yegorov O.B. Analysis of structures and methods of calculation of solar collectors as an alternative source of heat energy [Text] / O.B. Yegorov, Ya.B. Forkun, O. Ju Yegorova // Lighting engineering and power engineering. 2017. – Vol.3. P. 31-36.
5. Analysis of asymmetric modes in electrical networks with voltage up to 1 kV. Modern Engineering und innovative Technologies Heutiges Ingenieurwesen und innovative Technologien / Karlsru-he, Germany. 09,2020. Pp. 58-63 DOI: 10.30890/2567-5273.2020-13-01-010
6. Principles and methods of noncontact DC contactors calculation for alternative power systems. Світлотехніка та електроенергетика. Міжнародний науково-технічний журнал. T. 1, №57, 2020. С. 9-15
7. Asymmetrical modes of operation of low-voltage electrical networks. International Scientific and Practical Conference «Scientific para-digm in the context of technologies and society development» (November 18-19, 2021). Geneva, Switzerland. Pp.512-519

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Iegorov O. “Improving the accuracy of determining the parameters of induction motors in transient starting modes” / Energetika 2020, 66.1. Pp. 15-23 DOI: 10.6001/energetika.v66i1.4295
2. Iegorov O. “Single-Phase Induction Motors Winding Parameters Optimization with Maximum Efficiency” / 2020 IEEE Problems of Automated Electro-drive. Theory and Practice (PAEP). 2020/9/21 DOI: 10.1109/PAEP49887.2020.9240878
3. Iegorov O. “Ripple Torque Synchronous Reluctance Motor with Different Rotor Designs” / 2020 IEEE Problems of Automated Electro-drive. Theory and Practice (PAEP). 2020/9/21 DOI: 10.1109/PAEP49887.2020.9240820
4. Finkelshtein V., Iegorov O. “The analytic-field method for calculating the squirrelcage induction motor parameters” / Scientific Bulletin of National Mining University, 2020, 3. Pp. 67-72 DOI: 10.33271/nvngu/2020-3/067
5. Iegorov O. A calculated deter-mination and experemental refinement of the optimal value of the single-phase induction motor transformation ratio. Energetika 2021, 67.1. Pp. 13-19 SCOPUS doi.org/10.6001/energetika.v67i1.4483
6. Iegorov O. The Single-Phase Induction Motor Windings Parameters Experimental Optimization at a Given Capacity of the Phase-Shifting Capacitor. 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES). SCOPUS DOI.10.1109/MEES52427.2021.9598620
7. Iegorov O. The Traction Induction Motor Magnetic Circuit Saturation Influence on the Variable Electric Drive Energy Efficiency. 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES). SCOPUS DOI:10.1109/MEES52427.2021.9598686

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

1. Чотирифазний вентильний індукторно-реактивний двигун. Патент на винахід України №116267 від 26.02.2018 р., публікація Бюл. №4

2. Вирішення задач економічної оптимізації в електроенергетиці. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на електронний підручник № 83145 від 26.11.2018

3. Розклад у ряд Фур’є кривої розподілу магнітної індукції у повітряному проміжку електричних машин. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп'ютерну програму № 83322 від 29.11.2018

4. Комп'ютерна програма розрахунку пускового режиму трифазного асинхронного двигуна з урахуванням витіснення струму в пазах ротора. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп'ютерну програму № 99524 від 04.09.2020

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

[1]

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

53

35

h-індекс

6

5

i10-індекс

1

1

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Вказати тематику

Назва закладу

місто, країна

дата, рік.

Назва документу

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Назва

Назва закладу

Місто, Країна

Дата

Назва документу, №

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

  • Прізвище І. Б. Назва підручника : підручник / І. Б. Прізвище ; ЗВО. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки. (Режим доступу: гіперпосилання , вільний).
  • Прізвище І. Б. Назва підручника...

Навчально-методичні матеріали


2019

  •  Єгоров О.Б. Конспект лекцій з дисципліни «Вітроенергетика» «Основи використання енергії вітру» (для студентів усіх форм навчання підготовка «бакалавр» галузь знань 14 – Електрична інженерія спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітня програма «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії») / М. Л. Глєбова, О. Б. Єгоров ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 124 с.

2018

  •  Методичні рекомендації до самостійного вивчення із навчальної дисципліни «Електричні машини» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізації «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електричний транспорт», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М. Л. Глєбова, О. Б. Єгоров, Я. Б. Форкун. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 26 с.
  •   Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Електричні машини» (для студентів денної форми навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка), проф. спрямування «Електротехнічні системи електроспоживання», «Світлотехніка та джерела світла» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М. Л. Глєбова, О. Б. Єгоров, Я. Б. Форкун. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 41 с.
  •  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Електричні машини» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка), спеціалізацій «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електричний транспорт», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М. Л. Глєбова, О. Б. Єгоров, Я. Б. Форкун. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 29 с.
  •   Методичні вказівки до самостійного вивчення з дисципліни «Електричні машини» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка), проф. спрямування «Електротехнічні системи електроспоживання», «Світлотехніка та джерела світла» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М. Л. Глєбова, О. Б. Єгоров, Я. Б. Форкун. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 22 с.

Список дисциплін

1. Електричні машини 2. Основи метрології та електричних вимірювань 3. Вітроенергетика 4. Теоритичні основи електротехніки

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Вступ до гостинності

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

608