Євдокімов Олександр Валерійович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Євдокімов Олександр Валерійович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Асистент кафедри Туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, кандидат економічних наук

Освіта

Професійний досвід

Науковий ступінь "кандидат економічних наук" за спеціальністю 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка", асистент кафедри Туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Місце роботи

Кафедра Туризму і готельного господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Євдокімов О.В. Організаційне забезпечення функціонування та розвитку об'єднаних територіальних громад: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. - Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова - ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2019.

Адреса електронної пошти

Oleksandr.Yevdokimov@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Євдокімов О.В. Забезпечення сталого розвитку територіальних громад. Комунальне господарство міст: науково-технічний збірник. Серія: Економічні науки, випуск 138’2017. Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. С. 48-51.

Євдокімов О.В. Формування принципів розвитку територіальних громад. Комунальне господарство міст: науково-технічний збірник. Серія: Економічні науки, випуск 136’2017. Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. 2017. С. 7-12.

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Писаревський І.М., Євдокімов О.В. Взаємодія суб’єктів місцевого самоврядування: алгоритм, цілі та завдання. Бізнес Інформ. 2018. №9. C. 61–65.

Євдокімов О.В. Забезпечення функціонування та розвитку територіальних громад Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, випуск 14, Том 1. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. С. 237-240.

Євдокімов О.В. Організаційне забезпечення функціонування та розвитку територіальної громади. Ефективна економіка, 2018, № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6425

Евдокимов А.В. Проблемы расширения экономической базы развития территориальных общин. Право. Экономика. Психология, 2018. № 2. С. 37-40.

Євдокімов О.В. Проблеми розвитку відокремлених територіальних громад. Бізнес Інформ. 2018. №5. C. 100–104.

Євдокімов О.В. Розвиток територіальних громад: баланс пріоритетів. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. №3(18) том 2. 2017. Харків: ХНАДУ. 2017. С 51-54.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2015

Статистика цитування

4

4

h-індекс

1

1

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Основи наукових досліджень

Бакалавр

Готельно-ресторанна справа (ГРС) / Туризм (ТУР)

Денна

Туристське країнознавство

Бакалавр

Туризм (ТУР)

Денна/Заочна

Моніторинг світового ринку готельно-ресторанних послуг

Бакалавр

Туризм (ТУР) / Менеджмент (МГКТС)

Денна

Маркетинг

Бакалавр

Туризм (ТУР)

Денна

Розроблені електронні навчальні курси