Шкурко Ольга Вікторівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Шкурко Ольга Вікторівна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Шкурко Ольга Вікторівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

К.е.н., доцент кафедри Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Освіта

Харківський інженерно-економічний інститут, 1992 р., бухгалтерський облік та аналіз господарчої діяльності, економіст

Харківський національний університет імені О.М. Бекетова, 2014 р., управління фінансово-економічною безпекою, аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, аналітик

Професійний досвід

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

– з 01.09.2002 р. по 4.02.2004 р. – асистент кафедри «Облік і аудит» Харківської державної академії міського господарства (ХДАМГ);

– з 5.02.2004 р. по 30.08.2006 р. – асистент кафедри «Облік і аудит» Харківської національної академії міського господарства (ХНАМГ);

– з 1.09.2006 р. по 30.06.2013 р. – старший викладач кафедри «Облік і аудит» Харківської національної академії міського господарства (ХНАМГ);

– з 16.09.2013 р. по теперішній час займає посаду доцента кафедри «Фінансово-економічна безпека, облік і аудит» Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Місце роботи

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Адреса електронної пошти

sholga0105@gmail.com

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Шкурко О. В. Особливості функціонування активів у житловому секторі економіки / Шкурко О. В., Шептуха О. М.// [колективна монографія] Фінанси підприємств: проблеми теорії та практики : монографія під ред. Н. Е. Аванесова, К. О. Колєдіна, В. І. Успаленко та ін. – Х. : Видавництво «Лідер», 2016. – С.141–150

Шкурко О.В., В.В. Тітяєв Бізнес-адміністрування пріоритетних напрямків підвищення ефективності функціонування активів підприємств ЖКГ / Колективна монографія Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: теорія, практика, перспективи / за редакцією О.В. Димченко Харків: ХНУМГ, 2015

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

1. Шкурко, О.В. и Немашкало, Я.С. (2017) Організація бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями на прикладі ТОВ «Скаді Рк». In: МАТЕРІАЛИ VІ Міжнародної науково-практичної конференції “СТРАТЕГІЧНА АНАЛІТИКА ТА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ АУДИТ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНУ, СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ”, 26 - 27 жовтня 2017 р., Харків.

2. Шкурко, О.В. и Хар, М. А. (2017) Обліково-аналітичне забезпечення діяльності будівельних підприємств. In: МАТЕРІАЛИ VІ Міжнародної науково-практичної конференції “СТРАТЕГІЧНА АНАЛІТИКА ТА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ АУДИТ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНУ, СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ”, 26 - 27 жовтня 2017 р., Харків.


3. Тітяєв, В.В. и Шкурко, О.В. (2017) Інфраструктурне забезпечення малого підприємництва на регіональному рівні. In: МАТЕРІАЛИ V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ", 24–26 травня 2017 року, Харків.

4. Шкурко, О.В. и Тітяєв, В.В. (2017) Особливості забезпечення техніко-технологічної безпеки підприємств водопостачання та водовідведення. In: МАТЕРІАЛИ V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ", 24–26 травня 2017 року, Харків.

5. Шкурко, О.В. (2016) Питання щодо індексації житлово-комунальних тарифів. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків

6. Шкурко, О.В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЖКГ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

7. Шкурко, О.В. и Василевська, Н.Є. (2013) Проблемні питання тарифоутворення у житловому секторі економіки. In: Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес розвідка.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar Бібліографічні посилання 45 h-індекс 3

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Харківський національний автомобільно-дорожній університет за темою: "Методологічні аспекти викладання курсів "Бухгалтерський облік" та "Фінансовий облік 1,2 " в рамках кредитно-модульної системи навчання" Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 185027 від 15 грудня 2017 року

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» для магістрів денної і заочної форми навчання/ Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко, О.В. Шкурко – Харків, ХНУМГ, 2016. – 16с.

Методичні вказівки до виконання самостійної та курсової робіт з дисципліни “Фінансовий облік” (для студентів 3 курсу денної і та 3-го і 4-го курсу заочної форм навчання навчання напряму 6.030509 “Облік і аудит”) / Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. ХНУМГ, 2014. – 28с.


Гордієнко Н.І.Шкурко, О.В.(2016)Методичні вказівки до практичнихзанять та самостійної роботи з дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства» (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 071 – Облік і оподаткування. )

Список дисциплін

«Ціноутворення у ЖКГ», «Фінансовий облік», «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві», "Бухгалтерський облік"

Розроблені електронні навчальні курси

Фінансовий облік 1, Фінансовий облік 2, Бухгалтерський облік