Шаповал Галина Миколаївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Шаповал Галина Миколаївна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Шаповал Галина Миколаївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, канд.економ.наук ХНУМГ імені.О.М.Бекетова

Освіта

Харківська національна академія міського господарства, 2008 р., диплом магістра з відзнакою, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – магістр з обліку і аудиту (диплом ХА №34119109),

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2014 р., диплом магістра з відзнакою, спеціальність «Управління фінансово-економічною безпекою», кваліфікація – аналітик з питань фінансово-економічної безпеки (диплом ХА №46058585).

Професійний досвід

Доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Місце роботи

Доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Вартісно-орієнтоване управління оборотними активами корпоративних підприємств будівельної галузі – дис. канд. економ. наук: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2014.

Адреса електронної пошти

Galyna.Shapoval@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Шаповал Г. М. Стратегічний моніторинг постачальників / Стратегічний моніторинг в системі фінансово-економічної безпеки держави, регіону, підприємства: стейкхолдеро-орієнтований підхід: кол. моногр. / за ред. Т. В. Момот. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. — 2016. – С. 264-270.

Шаповал Г. М. Оцінка ефективності системи фінансово-економічної безпеки корпоративних будівельних підприємств / Фінансово-економічна безпека: стратегічна аналітика та аудиторський супровід : кол. моногр. / Г. М. Шаповал, І. І. Кіщенко, О. В. Харченко ; за ред. Т. В. Момот. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. — 2015. — С. 264–270.

Шаповал Г. М. Обліково-аналітичне забезпечення вартісно-орієнтованого управління оборотними активами будівельних підприємств у системі антикризового управління / Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання будівельної галузі та житлово-комунального комплексу України: кол. монографія / Г. М. Шаповал; за ред. Т. В. Момот. – Х.: Фактор, 2012. – С. 268–277.

Статті у фахових виданнях

Шаповал Г. М. Особливості управління системою фінансово-економічної безпеки будівельних підприємств / В. Ф. Столбов, Г. М. Шаповал // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб., Сер. : Економічні науки. — 2013. — № 111. — С. 103–108.

Шаповал Г. М. Формування системи вартісно-орієнтованого управління оборотними активами будівельних підприємств / Г. М. Шаповал // Науково-технічний збірник „Комунальне господарство міст”, Серія: Економічні науки, випуск 106. – Харків: ХНАМГ, 2012. – с. 416-423.

Шаповал Г. М. Вартісно-орієнтоване управління дебіторською заборгованістю підприємства / Т. В. Момот, Г. М. Бреславська(Шаповал) // Науковий журнал «Бізнес Інформ». – Х., 2011. – №3 (396). – С. 81-83.

Шаповал Г. М. Дослідження взаємозв’язку між управлінням оборотними активами будівельних підприємств та їх вартістю / Г. М. Бреславська (Шаповал) // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 7 (110) / Наук. ред. І. Г. Манцуров. – К., 2010. – С. 129-133.

Шаповал Г. М. Управління запасами будівельних підприємств, як фактор підвищення їх ринкової вартості / Г. М. Бреславська (Шаповал)// научный журнал «Культура народов Причерноморья» „Ученые записки” Крымского инженерно-педагогического университета: Серия „Економические науки”. – г. Сімферополь, 2010. – №194. – С. 11-14.

Шаповал Г. М. Сучасні моделі управління дебіторською заборгованістю підприємства / Т. В. Момот, Г. М. Бреславська (Шаповал)// Науково-технічний збірник „Комунальне господарство міст”, Серія: Економічні науки, випуск 85. – Видавництво: Київ «Техніка», 2008. – С. 207-211.

Статті у збірниках наукових праць

Шаповал Г. М. Кадрова безпека в системі економічної безпеки підприємства / Шаповал Г., Дворнікова В., Шаповалова М.// Science and innovation: Collection of scientific articles. - Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2018. – С. 172-176.


Шаповал Г.М. Класифікація ризиків діяльності комунальних підприємств в системі їх економічної безпеки / Шаповал Г.М., Барановсьвка Я.В., Величко К.Ю.// Science and society: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italia. - 2017. - С.291-295.

Шаповал Г. М. Value-based algorithm of construction enterprise inventory management / G. N. Shapoval, K. Y. Velichko // European Applied Sciences, January, 2014, 1 – pp. 187-190.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Шаповал Г.М. Стратегічний моніторинг в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства / Т.В. Момот, Г.М. Шаповал, В.В. Панов // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. - м. Хмельницький, 2017. – №3. (Index Copernicus)

Шаповал Г.М. Enterprise inventory management from strategic perspective / А.О. Борисова, К.Ю. Величко, Г.М. Шаповал, А.О. Колесник // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. Харк. Держ. ун-т харчування та торгівлі, Вип. 24. – 2016. – С. 209-218. (Index Copernicus)

Шаповал Г.М. Стратегічні орієнтири діяльності корпоративних будівельних підприємств: оцінка, безпека, ефективність / Н.В. Чебанова, Г.М. Шаповал, О.В. Паточкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. - м. Хмельницький, 2016. - №3. - Том1. - С.41-44. (Index Copernicus)

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (стаття «Формування системи вартісно-орієнтованого управління оборотними активами будівельних підприємств») №70865 від 9.03.2017.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

65

55

h-індекс

3

3

i10-індекс

2

1

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Англійська мова

Навчання та тестування на володіння діловою англійською мовою ( Business English). Термін навчання – листопад 2012р. – березень 2013р.

Результат: сертифікат Business English Certificate Vantage, Level B2

Дистанційне навчання

Навчання та тестування щодо застосування дистанційних курсів (на базі платформи MOODLE) в навчальному процесі. Термін навчання – лютий – березень 2015р.

Результат: сертифікат з оцінкою відмінно та свідоцтво про підвищення кваліфікації


Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

  • Англо-український, українсько-англійський словник термінів з антикорупційного менеджменту / Т.В. Момот , О. М. Ващенко, Г. М. Шаповал, Н. О. Чех, Р. Ю. Тесленко, Чжан Хаоюй / Х. : Видавництво «Лідер», 2017. – 176 с. ISBN 978-966-2732-86-3

Навчально-методичні матеріали

Шаповал Г.М. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Оподаткування підприємств» (англійською мовою) (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» зі знанням англійської мови) / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Зубенко А. В., Шаповал Г. М. – Х.: ХНУМГ, 2016. – 21 с.

Шаповал Г.М. Конспект лекцій з дисципліни «Оподаткування підприємств» (англійською мовою) (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» зі знанням англійської мови) / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Зубенко А. В., Шаповал Г. М. – Х.: ХНУМГ, 2015. – 56 с.

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Фінансовий аналіз

Магістр

Облік і аудит

Денна

Введення в спеціальність

Бакалавр

Облік і аудит

Денна, заочна

Облік і аудит (англійською мовою)

Бакалавр

Туризм

Денна

Облік і аудит

Бакалавр

Менеджмент

Денна

Розроблені електронні навчальні курси

Введення в спеціальність (id=1437)