Чудопал Анна Іванівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Чудопал Анна Іванівна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Чудопал Анна Іванівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Асистент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, кандидат економічних наук

Освіта

Харківська національна академія міського господарства, 2010 р.

Професійний досвід

Бухгалтер ТОВ «Агротрейд», 2007 – 2010 рр.

Асистент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Місце роботи

Асистент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Оцінка ринкової вартості акціонерних товариств будівельної галузі із використанням інструментів порівняльного підходу

Адреса електронної пошти

AnnaChudopal@kname.edu.ua

annachudopal@gmail.com

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Чудопал А.І. Інформаційно-аналітичне забезпечення впровадження оціночної діяльності із застосування порівняльного підходу / Т.В. Момот, А.І. Чудопал // Фінансово-економічна безпека : стратегічна аналітика та аудиторський супровід : монографія / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; за заг. ред. Т. В. Момот. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 292–306.

2. Чудопал А.І. Систематизація підходів до розробки збалансованої системи показників / О.О. Свіщ, А.І. Чудопал // Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання будівельної галузі та житлово-комунального комплексу України : монографія. – Х.: Фактор, 2012. – С. 103–110.

Статті у фахових виданнях

1. Чудопал А.І. Інформаційно-аналітичне забезпечення вартісно-орієнтованого управління підприємствами будівельної галузі з використанням інструментів порівняльного підходу / А.І. Чудопал // Науковий журнал вісник Хмельницького національного університету. – 2016. – № 3. – Том 1.– С. 45-49. (Серія «Економічні науки»).

2. Чудопал А.І. Структурно-змістове дослідження понятійної бази оціночної діяльності: міжнародний досвід та проблеми національної адаптації / Т.В. Момот, А.І. Чудопал, А.В. Степанова // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – Х.: ХНУМГ, 2014. – Вип. 133. – С. 146-150.

3. Чудопал А.І. Засади ціноутворення в житловому будівництві з урахуванням вбудованих реальних опціонів проектів / В.П. Ніколаєв, А.І. Чудопал // Інвестиції: практика та досвід : Науково-практичний журнал. – 2012. – № 18 – С. 29-30

Статті у збірниках наукових праць

1. Чудопал А.І. Оцінка ринкової вартості бізнесу за порівняльним підходом: перспективи використання в Україні / А.І. Чудопал // Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: якість аудиту та корпоративні безпека : матер. ІІ Міжнар. наук. – практ. конф., Харків, 21-23 квітня 2011 р. – Х. : ХНАМГ, 2011. – С. 115-117.

2. Чудопал А.І. Оцінка ринкової вартості бізнесу за порівняльним підходом / А.І. Чудопал // XXXVI научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ : программа и тезисы докладов. – часть 3 – Экономические науки. – Харьков, 2012.– С. 162-164

3. Chudopal A.I. The implantation of professional definitions in valuation standards of different levels: international practice and domestic experience / Momot T.V., Chudopal A.I., Kolomiest M. // Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес розвідка : матеріали ІІІ міжнар. наук. – практ. конф., Харків, 11-13 квітня 2013 р. – Х.: ХНУМГ, 2013. – С. 7–8.

4. Чудопал А.І. Інформаційно-аналітична система застосування порівняльного підходу до оцінки ринкової вартості бізнесу / Чудопал А.І. // Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України в умовах формування нового світового фінансово-економічного порядку : матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 1-6 жовт. 2014 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2014.– С. 142–144.

5. Чудопал А.І. Інформаційно-аналітичне забезпечення впровадження оціночної діяльності із застосуванням інструментів порівняльного підходу / А.І. Чудопал // Фінансова система України в умовах трансформації соціально-економічних відносин: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої 85- річчю Харківського національного університету будівництва та архітектури 15 квітня 2015 р./ Частина 2 - Харків: Харк. нац. ун-т будів. та архіт., 2015. – С. 48–51.

6. Чудопал А.І. Інформаційно-аналітичне забезпечення вартісно-орієнтованого управління корпоративними підприємствами будівельної галузі: методично-прикладні аспекти застосування порівняльного підходу / Чудопал А.І. : Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції : матер. V між нар. наук.-практ. конф., Харків, 26-27 листопада 2015 / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С.157–158.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Chudopal Anna Business Valuation for Construction Companies: Comparative Approach Implementation (in English) / Tetiana Momot, Anna Zubenko, Anna Chudopal // Book of Conference Proceedings: Informatization of Economic and Management Processes, 2016, BIBS, pp. 113-119

2. Chudopal Anna Corporate Governance Intelligence: Minority Shareholder’s Aspects (Evidence from Ukraine) / Tetiana Momot, Oleksandr Vashchenko, Nina Avanesova, Anna Chudopal : Chinese Business Review, April 2015, Vol. 14, No. 4 .– p. 210–218.

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

ХНУРЕ, тема «Ознайомлення з існуючим досвідом щодо викладання курсу «Фінансовий моніторинг», Свідоцтво № 195 від 18.05.2016 р.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Практичні заняття з дисциплін: «Бухгалтерський облік», «Гроші та кредит», «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті», «Судово-бухгалтерська експертиза»

Розроблені електронні навчальні курси