Славута Олена Іванівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Славута Олена Іванівна

Посада

Старший викладач кафедри Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку

Освіта

Харківський інститут інженерів міського господарства, , 1988 - 1993 рр.

спеціальність «Економіка і управління в побутовому і житлово-комунальному обслуговуванні»; спеціаліст ; інженер-економіст. Диплом № 033496 з відзнакою

Професійний досвід

Старший викладач кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

Місце роботи

Кафедра економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Електронна пошта

Olena.Slavuta@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Infratructure development through private public partnership opportunities and challenges for Ukraine. // Sborník z mezinárodní vědecké konference „11th Іnternetional conference Public Economics and Administration 2015”

Projects of Joint implementation in Ukraine // Sborník z mezinárodní vědecké konference „10th Іnternetional conference Public Economics and Administration 2013” , 10th – 12th September 2013 [Электрон. ресурс] / Ekonomická fakulta VŠB-TU – Н.: Ostrava , 2013. – ISBN 978-80-248-3225-8

Reforming the Tax System of Ukraine in the Context of Municipal and State Development// Sborník z mezinárodní vědecké konference „2 VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA 2011” , dnech 6. – 8. září 2011 [Электрон. ресурс] / Ekonomická fakulta VŠB-TU – Н.: Ostrava , 2011. – 1 CD. ISBN 978-80-248-2465-9

Статті у фахових виданнях

Особливості розвитку підприємництва в сфері поводження з відходами: європейський досвід і перспективи України / І. А. Островський, О. І. Славута / Економіка та держава. – 2018. – № 5.

Статті у збірниках наукових праць

Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: теорія, практика, перспективи : колективна монографія // За заг.ред. Димченко О.В., 2015р.

Організаційно-економічні засади створення в Україні інтегрованої системи управління енергозбереженням / В.І. Торкатюк, І.А Ачкасов., Р.М. Крамаренко, В. В. Коненко, О. І. Славута// Комунальне господарство міст: науково-технічний збірник. Випуск 98, Харків: ХНАМГ, 2011р., стор.76-80

Системний підхід до аналізу втрат у водопостачанні та обгрунтування інвестиційної складової тарифу / О. В. Димчекно, О. І.Славута // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. Випуск 258.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2009р., стор.358-368

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Особливості програмно-цільового підходу до оцінки ефективності капітального ремонту багатоквартирних будинків / О. І. Славута, Н. О. Волгіна // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – № 17.

Теоретичні аспекти оцінки ефективності модернізації багатоквартирних будинків / О. І. Славута, Н. О. Волгіна // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 7. - С. 62-65.

Тарифоутворення в ЖКГ: теоретичні передумови та практичні суперечності // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. – №12, червень 2016р.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

34

19

h-індекс

3

3

i10-індекс

1

1

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Грантовий договор про здійснення соціальних інвестицій № UI154903 по проекту «Вода у долонях» 1.04-30.06.2016р.

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Стажування в Празькому інституті підвищення кваліфікації (72 години) по програмі підвищення кваліфікації: «Публікаційна та проектна діяльність в країнах Євросоюзу: від теорії до практики» - 72 год., сертифікат No 112016070 (20-27.11.2016р.)

Підвищення кваліфікації за напрямом: «Організація та управління діяльністю ОСББ» - 80 год., свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ146933 (3.10-18.10.2016 р)

Навчальний семінар «Роль медіа у державно-приватному партнерстві». Агентство США з міжнародного розвитку. Сертифікат, 22.04.15р.

Навчально-практичний семінар «Викладання ключових аспектів державно-приватного партнерства: український досвід». Агентство США з міжнародного розвитку. Сертифікат, 10.06.15р.

Навчально-практичний семінар «Викладання ключових аспектів державно-приватного партнерства». Агентство США з міжнародного розвитку. Сертифікат, 7.11.14р.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Славута О.І. Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства: навч. посібник – Харків, ХНАМГ, 2009. – 284 с.

Економіка довкілля і природних ресурсів: навчальний посібник // За заг. ред. П.Т.Бубенко, 2014р.

Навчально-методичні матеріали

Конспект лекцій з курсу «Державно-приватне партнерство як організаційна форма бізнесу» Модуль 1. Державно-приватне партнерство як організаційна форма бізнесу (для студентів зі спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування») / О.В. Димченко, О. Д. Панова, О.І. Славута; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 35 с.

Конспект лекцій з дисципліни «Економіка водного господарства» для студентів 3−5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030103–Гідротехніка (водні ресурси) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; автор: О. І. Славута. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 34 с.

Конспект лекцій з дисципліни «Управління витратами» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства) / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; О. І. Славута. – Харків.: ХНУМГ ім.О.М. Бекетова , 2015. – 40 с.

Конспект лекцій з дисципліни «Економіка нерухомості в житлово-комунальній галузі»(для студентів 4-5 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства)/Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова; ОІ Славута, ОЮ Прижкова.–Харків.: ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2016.–40 с.

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Державно-приватне партнерство як організаційна форма бізнесу» (для студентів усіх форм навчання зі спеціальності 073 – Менеджмент. Бізнес-адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О. В. Димченко, О. Д. Панова, О. І. Славута. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 26 с.

Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Державне приватне партнерство як елемент бізнес-адміністрування» (для студентів усіх форм навчання зі спеціальності 073 – Менеджмент. Бізнес-адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. В. Димченко, О. Д. Панова, О. І. Славута. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 35 с.

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Економіка нерухомості в житлово-комунальній галузі» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О. І. Славута. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 15 с.

Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка нерухомості в житлово-комунальній галузі» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства та спеціальності 051 – Економіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О. І. Славута. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 26 с.

Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка водного господарства» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси)) та 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація «Гідротехніка (водні ресурси)»)) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О. І Славута. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 37 с.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Економіка водного господарства»(для студентів 3–5 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030103–Гідротехніка (водні ресурси)) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О. І. Славута. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 20 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства” (для студентів 3-4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”) / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. І. Славута. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 32 с.

Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної і контрольної роботи з навчальної дисципліни «Управління витратами»(для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504–Економіка підприємства)/Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова; уклад.: ОІ Славута.–Харків: ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015.–19 с.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління витратами»(для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504–Економіка підприємства)/Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова; уклад.: ОІ Славута, ОЮ Прижкова.–Харків: ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015.–19 с.

Список дисциплін

«Управління витратами»

«Економіка та організація діяльності підприємств міського господарства»

«Економіка та організація діяльності підприємства»,

«Економіка нерухомості в житлово-комунальному господарстві»,

«Економіка водного господарства»

«Організація, економіка і планування підприємства водопровідно-каналізаційного господарства»

Розроблені електронні навчальні курси

«Управління витратами» http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1353

«Економіка та організація діяльності підприємств міського господарства» http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1083

«Економіка водного господарства» http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1558

«Організація, економіка і планування підприємства водопровідно-каналізаційного господарства» http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=2266