Семенов Владлен Трохимович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Семенов Владлен Трохимович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Кандидат архітектури, професор, заслужений професор ХНАМГ, проректор з наукової роботи ХНАМГ (1997–2011рр.), лауреат Державної премії Української РСР в галузі архітектури, академік Української академії архітектури, головний архітектор м. Харкова (1982–1994 рр.), член експертної ради Міжнародної Асамблеї столиць та великих міст, голова Харківської організації Спілки архітекторів України (1975–1985 рр.), відмінник освіти України, почесний працівник житлово-комунального господарства України ІІ ступеня, завідувач кафедри міського будівництва.

Освіта

Факультет архітектури громадських та промислових будівель Харківського інженерно-будівельного інституту (сьогодні – Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури), 1968 

Професійний досвід

2002 р. – засновник наукового центру високих технологій та інформаційних систем у міському господарстві «Мегаполіс» у Харківській державній академії міського господарства;

1997–2011 рр. – проректор з наукової роботи Харківської державної академії міського господарства;

1993 р. – обраний завідувачем кафедри містобудування (сьогодні кафедра міського будівництва);

1982–1994 рр. – головний архітектор м. Харкова;

1985 р. – присвоєно вчене звання доцента;

1991 р. – присвоєно вчене звання професора;

Із 1980 р. – розпочав працювати у Харківському інституті інженерів комунального будівництва на посаді завідувача кафедрою архітектури (сьогодні Харківський національний університет міського господарстваімені О. М. Бекетова);

1975–1985 рр. – голова Харківської організації Спілки архітекторів України;

1979 р. – присвоєно науковий ступінь кандидата архітектури;

Із 1972 р. – проводив громадську роботу в Харківській організації спілки архітекторів СРСР, був головою Клубу молодих архітекторів (КМА);

1968–1971 рр. – послідовно обіймає посади: архітектора Харківського ПромбудНДІпроекту, заступника головного архітектора, головного архітектора Харківської філії ДніпроНДІавіапрому.

Місце роботи

Професор, завідувач кафедри міського будівництва. Харківський національний університет міського господарства

Теми дисертацій

Трансформация большепролётных сооружений : автореф. дис. … канд. архит. : 18.00.02 – архитектура жилых и общественных зданий и сооружений / Семёнов Владлен Трофимович ; Моск. архит. ин-т. – М. : МАИ, 1977. – 24 с.

Адреса електронної пошти

Ел. адреса

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 •  Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст і регіонів [Текст] : монографія / під заг. ред. В. Т. Семенова; І. Е. Линник; Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова . – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016 . - 300 с.: 158 іл. : 28 табл.
 •  Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні міського середовища : монографія / [В. Д. Шипулін, І. М. Патракеєв, В. А. Толстохатько та ін.] ; під ред. В. Т. Семенова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 213 с.
 •  Устойчивое развитие мегаполисов. Урбанистические аспекты : монография / В. Т. Семёнов, Н. Э. Штомпель ; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова. – 339 с. : ил., 2014
 •  Формирование устойчивого развития мегаполисов. Урбанистические аспекты : монография / В. Т. Семёнов, Н. Э. Штомпель ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2009. – 340 с.
 •  Концепция организации обслуживания дорожного хозяйства г. Харькова / В. Т. Семёнов, Г. В. Высоцкая, С. Н. Гордиенко и др. ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – 33 с.
 •  Робоча зустрич вчених Харківської національної академії міського господарства з представниками Харківської міської ради : [концепції розвитку комунального господарства м. Харкова] / за ред. Л. М. Шутенка, В. Т. Семенова. – Харків : ХНАМГ, 2006. – 68 с.
 •  Харків–350. Історія, сучасність, стратегія розвитку : історико-економічний огляд / В. Н. Майорченко, В. М. Бабаєв, В. Т. Семенов та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2004. – 320 с.
 •  Підвищення ефективності місцевого самоврядування в Харкові на основі науково-технічного, соціально-економічного і кадрового потенціалу міста : монографія / В. А. Шумілкін, В. М. Бабаєв, В. Т. Семенов та ін. – Харків : НТУ «ХПІ», 2003. – 400 с.
 •  Мембранные конструкции зданий и сооружений / В. Семёнов, В. Трофимов, В. Никулин и др. – Киев : Будівельник, 1986. – 176 c. : ил. *
 •  Опыт разработки трансформируемых архитектурно-строительных` конструкций / В. Т. Семёнов, И. Б. Дмитриев. – Харьков : [б. и.], 1986. – *


Участь у роботі редакційних колегій наукових видань

 •  Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: якість аудиту та корпоративна безпека=Accounting, Analytical and Financial Supplying of the Corporate Governance: Audit of Quality & Corporate Security System : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Харків, [21–23 квітня] 2011 р. / [редкол.:В. Т. Семенов, М. С. Золотов, Т. В. Момот та ін.] ; Харків. міськвиконком, De Paul Univ. (Chicago), Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 150 с.
 •  Cучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики : матеріали ІV міжнар. наук.-техн. конф., Харків, 13–14 квітня 2011 р. / [редкол.: В. Т. Семенов, М. С. Золотов, Л. А. Назаренко та ін.] ; Нац. енерг. комп. України, Харків. нац. ун-т радіоел., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 179 с.
 •  Устойчивое развитие городов : материалы ІV всеукр. студ. науч.-техн. конф. : в 3 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова] ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2011. – Ч. 1. – 225 с.
 •  Устойчивое развитие городов : материалы ІV всеукр. студ. науч.-техн. конф. : в 3 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова] ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2011. – Ч. 2. – 179 с.
 •  Устойчивое развитие городов : материалы ІV всеукр. студ. науч.-техн. конф. : в 3 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова] ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2011. – Ч. 3. – 209 с.
 •  Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–22 жовтня 2010 р. / [редкол.: В. Т. Семенов, П. Т. Бубенко, Т. С. Клєбанова та ін.] ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, Моск. держ. акад. комун. госп-ва і буд-ва, Півн.-Східн. наук. центр НАН і МОН України та ін. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 437 с.
 •  Новейшие технологии в электроэнергетике : материалы ІІІ междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, март 2010 г. / [орг. комит.: Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов, О. Г. Гриб и др. ; отв. за вып. М. С. Золотов] ; Нац. Акад. наук Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва, Белгор. гос. технолог. ун-т им. В. Г. Шухова и др. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – 118 с.
 •  Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция перспективного развития транспортной системы г. Харькова : материалы науч.-практ. конф., Харьков, 24–25 марта 2010 г. / Междунар. союз. общ. трансп., Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва, Харьков. нац. автодор. ун-т и др. ; [редкол.: В. Т. Семёнов, В. Н. Бабаев, . Н. Ситенко и др.]. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – 171 с.
 •  XXXV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова ; отв. за вып. М. С. Золотов] ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2010. –Ч. 1 : Строительство, архитектура, экология, общественные науки. – 249 с.
 •  XXXV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова ; отв. за вып. М. С. Золотов] ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – Ч. 2 : Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – 237 с.
 •  XXV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова ; отв. за вып. М. С. Золотов] ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – Ч. 3 : Экономические науки. – 268 с.
 •  Устойчивое развитие городов : материалы ІІІ всеукр. студ. науч.-техн. конф. : в 3 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова] ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – Ч. 1. – 250 с.
 •  Устойчивое развитие городов : материалы ІІІ всеукр. студ. науч.-техн. конф. : в 3 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова] ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – Ч. 2. – 154 с.
 •  Устойчивое развитие городов : материалы ІІІ всеукр. студ. науч.-техн. конф. : в 3 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова] ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – Ч. 3. – 214 с.
 •  Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития : материалы VІІІ междунар. науч.-практ. конф., Харьков, [19–21 мая] 2010 г. / Мин-во образов. и науки Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; [редкол.: Л. Н. Шутенко, В. Н. Бабаев, В. Т. Семёнов и др.]. – Харьков : ХНАМГ, 2010. – 239 с.
 •  Новейшие технологии в электроэнергетике : материалы междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 1–27 марта 2009 г. / [орг. комит.: Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов, В. А. Маляренко и др. ; отв. за вып. М. С. Золотов] ; Нац. Акад. наук Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва, Белгор. гос. технолог. ун-т им. В. Г. Шухова и др. – Харьков : ХНАГХ, 2009. – 99 с.
 •  Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, [9–11 квітня] 2009 р. / [редкол.: В. Т. Семенов, М. С. Золотов, Т. В. Момот та ін.] ; Харків. міськвиконком, De Paul Univ. (Chicago), Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 150 с.
 •  Cучасні проблеми світлотехніки : матеріали ІІІ міжнар. наук.-техн. конф., Харків, 22–23 квітня 2009 р. / [редкол.: В. Т. Семенов, М. С. Золотов, Л. А. Назаренко та ін.] ; Philips electronics, Харків. нац. ун-т радіоел., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 134 с.
 •  Устойчивое развитие городов : материалы ІІ всеукр. студ. науч.-техн.конф. : в 3 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова] ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2009. – Ч. 1. – 207 с.
 •  Устойчивое развитие городов : материалы ІІ всеукр. студ. науч.-техн. конф. : в 3 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова] ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2009. – Ч. 2. – 216 с.
 •  Устойчивое развитие городов : материалы ІІ всеукр. студ. науч.-техн.конф. : в 3 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова] ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2009. – Ч. 3. – 178 с.
 •  XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова ; отв. за вып. М. С. Золотов] ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – Ч. 1 : Строительство, архитектура, экология. – 232 с.
 •  XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова ; отв. за вып. М. С. Золотов] ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – Ч. 2 : Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – 210 с.
 •  XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хзяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова ; отв. за вып. М. С. Золотов] ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – Ч. 3 : Общественно-экономические науки. – 263 с.
 •  Устойчивое развитие городов : материалы всеукр. студ. науч.-техн. конф. : в 3 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова] ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – Ч. 1. – 133 с.
 •  Устойчивое развитие городов : материалы всеукр. студ. науч.-техн. конф. : в 3 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова] ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – Ч. 2. – 165 с.
 •  Устойчивое развитие городов : материалы всеукр. студ. науч.-техн. конф. : в 3 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова] ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – Ч. 3. – 146 с.
 •  Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития : материалы VІ междунар. науч.-практ. интернет-конф., Харьков, [май] 2008 г. / Мин-во образов. и науки Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; [редкол.: Л. Н. Шутенко, В. Н. Бабаев, В. Т. Семёнов и др.]. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – 299 с.
 •  Материалы 72-й студенческой научно-технической конференции, Харьков, [14–16 мая] 2007 г. : в 4 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова ; отв. за вып. М. С. Золотов] ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2007. – Ч. 1. – 131 с.
 •  Материалы 72-й студенческой научно-технической конференции, Харьков, [14–16 мая] 2007 г. : в 4 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова ; отв. за вып. М. С. Золотов] ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2007. – Ч. 2. – 77 с.
 •  Материалы 72-й студенческой научно-технической конференции, Харьков, [14–16 мая] 2007 г. : в 4 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова ; отв. за вып. М. С. Золотов] ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2007. – Ч. 3. – 91 с.
 •  Материалы 72-й студенческой научно-технической конференции, Харьков, [14–16 мая] 2007 г. : в 4 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова ; отв. за вып. М. С. Золотов] ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2007. – Ч. 4. – 78 с.
 •  XXXIII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова ; отв. за вып. М. С. Золотов] ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2006. – Ч. 1 : Строительство, архитектура, экология. – 235 с.
 •  XXXIII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова ; отв. за вып. М. С. Золотов] ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2006. – Ч. 2 : Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – 238 с.
 •  XXXIII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова ; отв. за вып. М. С. Золотов] ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2006. – Ч. 3 : Общественно-экономические науки. – 286 с.
 •  Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального господарства – 2005 : програма та тези міжнар. конгресу, Київ, 17–18 листопада 2005 р. / [відп. за вип. В. Т. Семенов ; ред. О. Ф. Кононенко] ; Мін-во буд-ва, архіт. та житл.-комун. госп-ва, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Київ : [Б. в.], 2005. – 100 с.
 •  Обеспечение условий эффективности роста предприятий строительной отрасли на основе совершенствования экономических структур : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 19–20 октября 2004 г. / [редкол.: Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, В. Т. Семёнов и др.] ; Глав. упр. образ. и науки Харьков. обл. гос. админ., Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2004. – 242 с.
 •  XXXII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова ; отв. за вып. М. С. Золотов] ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2004. – Ч. 1 : Строительство. Архитектура. Экология. – 105 с.
 •  XXXII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова ; отв. за вып. М. С. Золотов] ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2004. – Ч. 2 : Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – 118 с.
 •  XXXII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова ; отв. за вып. М. С. Золотов] ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2004. – Ч. 3 : Общественно-экономические науки. – 103 с.
 •  Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003–2010 рр. / [за ред. Л. М. Шутенка, В. М. Бабаєва, В. Т. Семенова] ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХДАМГ, 2003. – 208 с.
 •  Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства Харківської області на 2003–2010 рр. / [за ред. Л. М. Шутенка, А. Л. Кравчука, В. Т. Семенова] ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХДАМГ, 2003. – 247 с.
 •  XXXI научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова ; отв. за вып. М. С. Золотов] ; Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХГАГХ, 2002. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – 103 с.
 •  XXXI научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова ; отв. за вып. М. С. Золотов] ; Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХГАГХ, 2002. –Ч. 2 : Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – 124 с.
 •  XXXI научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова ; отв. за вып. М. С. Золотов] ; Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХГАГХ, 2002. – Ч. 3 : Общественно-экономические науки. – 72 с.
 •  XXX научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова ; отв. за вып. М. С. Золотов] ; Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХГАГХ, 2000. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – 83 с.
 •  XXX научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова ; отв. за вып. М. С. Золотов] ; Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХГАГХ, 2000. – Ч. 2 : Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – 92 с.
 •  XXX научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. / [под общ. ред. В. Т. Семёнова ; отв. за вып. М. С. Золотов] ; Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХГАГХ, 2000. – Ч. 3 : Общественно-экономические науки. – 86 с.
 •  Харьков. Книга для туристов / [редкол.: Г. К. Андреева, А. П. Голиков, В. Т. Семёнов и др.]. – Харьков : Прапор, 1984. – 259 с. : ил.

Статті у фахових виданнях

 •  Разработка градостроительной документации городов Украины в условиях децентрализации / В. Т. Семенов, Н. Э. Штомпель // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 40. – С. 295–307.
 •  Агломерация – приоритетные направления совершенствования территориально-пространственного и административного реформирования Украины / В. Т. Семёнов, А. В. Завальний, Т. Н. Апатенко и др. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 36. – С. 344–351.
 •  Агломерації: сучасний стан та перспективи розвитку і управління / О. В. Димченко, А. М. Панкеєва, В. Т. Семенов // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 52. – С. 90–104. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/37037/ , вільний).
 •  Економічні аспекти розвитку агломерацій / І. М. Писаревський, О. В. Димченко, В. Т. Семенов та ін. // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 52. – С. 316–323. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/37039/ , вільний).
 •  Стратегии жизнедеятельности городов – опыт обновлённого развития [Электронный ресурс] / В. Т. Семёнов // Сучасні проблеми архітек-тури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції : матеріали конф., Харків, 27–28 листопада 2014 р. – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/38306/ , свободный. – (дата обращения: 07.05.2015). – Заголовок с экрана.
 •  Аксіологія – теоретична основа захисту пам’яток культурної спадщини / А. В. Даниленко, Г. Вірт, В. Т. Семенов // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – Вип. 109. – С. 218–223. – (Серія :в 2 ч. Ч. 1 : «Економічні науки»). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/33221/ , вільний).
 •  Инверсия садовых товариществ во всесезонное жильё / В. Т. Семёнов, Н. В. Мороз, А. Н. Панкеева, П. А. Яковлев // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – Вип. 109. – С. 224–229. – (Серія : в 2-х ч. Ч. 1 : «Технічні науки та архітектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/33222/ , cвободный).
 •  Особенности типологий жилых зданий городов Средиземноморья / В. Т. Семёнов, В. А. Лагутина // Комунальне господарство міст : наук.-техн.зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – Вип. 112. – С. 117–185. – (Серія «Технічні науки та архітектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/36199/ , свободный).
 •  Применение методов стратегического менеджмента в градо-строительных процессах и управлении территориями / В. Т. Семёнов, Н. Э. Штомпель // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – Вип. 112. – С. 153–160. – (Серія «Технічні науки та архітектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/35968/ , свободный).
 •  Архитектурно-градостроительное сопровождение оптимизации социальных проблем крупных городов / В. Т. Семёнов, Н. Э. Штомпель, Т. В. Ищенко и др. // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Київ : КНУБА, 2012. – Вип. 46. – С. 501–513.
 •  Основные тенденции формирования городских агломераций / Т. Н. Апатенко, А. Н. Панкеева, В. Т. Семёнов // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – Вип. 105. – С. 508–515. – (Серія «Технічні науки та архітектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/27616/ , свободный).
 •  Розробка стратегії визначення і прогнозування економічної ефективності заходів з охорони праці на підприємствах житлово-комунального господарства / К. Л. Украінцева, Я. О. Сєріков, В. Т. Семенов та ін. // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ.госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – Вип. 102. – С. 414–419. – (Серія «Економічні науки»). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname. edu.ua/25328/ , вільний).
 •  Вариативный подход к формированию единых тарифов на услуги ЖКХ / В. Т. Семёнов, Е. В. Дымченко, В. В. Дымченко, Т. В. Ищенко // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2011. – Вип. 65. – *
 •  Модель организации смарт-мегаполиса на примере г. Харькова, в основу которой положена эффективная территориально-пространственная организация / В. Т. Семёнов, Н. Э. Штомпель // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – Вип. 98. – С. 137–145. – (Серія «Економічні науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/21437/ , свободный).
 •  Еволюційний погляд на розробку програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства регіону / В. Т. Семенов, В. М. Прасол, О. В. Димченко, З. В. Гончарова // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2010. – Вип. 96. – С. 546–551. – (Серія «Економічні науки»). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/20925/ , вільний).
 •  Комплексный подход к формированию приоритетов и структуры стратегических планов устойчивого развития городов и регионов / В. Т. Семёнов, Н. Э. Штомпель // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2010. – Вип. 96. –С. 540–546. – (Серія «Економічні науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/20924/ , свободный).
 •  Совершенствование управления устойчивым развитием крупных городов / В. Т. Семёнов, М. К. Сухонос, З. В. Гончарова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2009. – Вып. 86. – С. 394–400. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints. kname.edu.ua/11432/ , свободный).
 •  Моніторинг як ефективний механізм управління реалізацією програм у сфері житлово-комунального господарства / В. Т. Семенов, З. В. Гончарова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2008. – Вып. 82. – С. 14–23. – (Серия «Экономические науки»). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5805/ , вільний).
 •  Особенности и задачи мониторинга реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства / В. Т. Семёнов, В. М. Прасол // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн.сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2008. – Вып. 82. – С. 167–176. – (Серия «Экономические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/5833/ , свободный).
 •  Современная концепция развития наружного и архитектурного освещения мегаполисов Украины / В. Т. Семёнов, О. Г. Гриб, С. С. Овчинников и др. // Світлотехніка та електроенергетика. – 2008. – № 1. – С. 4–11.
 •  Энергетический менеджмент как инструмент, способствующий повышению эффективности использования энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве / В. Т. Семёнов, В. М. Прасол, Г. В. Высоцкая // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2008. – Вып. 80. – С. 12–21. – (Серия «Экономические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints. kname.edu.ua/4172/ , свободный).
 •  Проблеми дозвільної системи в сфері містобудування щодо удосконалення правил забудови м. Харкова / В. Т. Семенов, Г. В. Висоцька, Т. М. Апатенко та ін. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 17–26. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/1556/ , вільний).
 •  Розвиток транспортної схеми міста на основі генерального плану / В. Т. Семенов, Е. І. Карпушин, О. В. Завальний та ін. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 33–40. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints. kname.edu.ua/1560/ , вільний).
 •  Роль городских проектов и программ развития в устойчивом развитии мегаполисов / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 3–9. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints. kname.edu.ua/1553/ , свободный).
 •  Основной алгоритм проектирования в городской среде / В. Т. Семёнов, А. В. Даниленко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2005. – Вып. 66. – С. 44–49. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname. edu.ua/1947/ , свободный).
 •  Современные проблемы формирования комфортной среды в мегаполисах / В. Т. Семёнов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2005. – Вып. 66. – С. 6–9. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/1939/ , свободный).
 •  Теоретико-методологические основы и принципы обеспечения оптимальных условий рационального использования ресурсов для эффективной работы предприятий строительной отрасли / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, Г. В. Стадник и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2005. – Вып. 62. – С. 3–34. – (Серия «Экономические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2079/ , свободный).
 •  Формирование инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства городов на основе ресурсосберегающих технологий / В. Т. Семёнов, В. И. Торкатюк, А. Л. Шутенко и др. // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2005. – Вип. 33. – С. 12–21.
 •  Характерные особенности Харьковского городского самоуправления как факторы управления городом и создания комфортности городской среды / В. Т. Семёнов, Е. Н. Дудка // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2005. – Вып. 66. – С. 203–208. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints. kname.edu.ua/1997/ , свободный).
 •  Исторические особенности взаимосвязи территориального и функционального развития жизнедеятельности города / В. Т. Семёнов, Е. Н. Дудка // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2004. – Вып. 57. – С. 290–301. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/3817/ , свободный).
 •  Методологические предпосылки разработки «Программы устойчивого развития г. Харькова до 2010 г.» / В. Т. Семёнов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2004. – Вып. 57. – С. 124–130. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/3781/ , свободный).
 •  Проблеми удосконалення інформаційного забезпечення і управління сталим розвитком міст / В. М. Бабаєв, Л. М. Шутенко, В. Т. Семенов та ін. // Управління сучасним містом. – 2004. – № 7–9. – С. 36–49.
 •  Разработка и реализация стратегического плана устойчивого развития города на основе разбалансированной системы показателей / В. Н. Бабаев, В. Т. Семёнов, В. И. Торкатюк и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2004. – Вып. 57. – С. 35–52. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/3761/ , свободный).
 •  Роль и задачи тендерных торгов при осуществлении процесса диверсификации производственной деятельности строительных предприятий / В. Т. Семёнов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2004. – Вып. 54. – С. 114–132. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2648/ , свободный ).
 •  Стратегічне планування сталого розвитку міста / В. Семенов, Г. Висоцька, В. Прасок // Управління сучасним містом. – 2004. – № 7–9. – С. 57–64.
 •  Харків ювілейний: історія, сучасність, стратегія розвитку / В. Н. Майорченко, В. М. Бабаєв, Л. М. Шутенко, В. Т. Семенов // Управління сучасним містом. – 2004. – № 3/7–9. – С. 10–29.
 •  Оптимизация использования территориальных ресурсов мегаполиса Харьков путём создания единого информационного поля / В. Т. Семёнов, В. Д. Шипулин, Н. Э. Штомпель // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 49. – С. 230–234. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2946/ , свободный).
 •  Пути реформирования жилищно-коммунального хозяйства общины / В. Т. Семёнов, Г. В. Высоцкая, В. М. Прасол // Коммунальное хозяйство горо-дов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 52. – С. 26–31. – (Серия «Экономические науки»). – Существует электрон-ная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2753/ , свободный).
 •  Совершенствование системы управления инфрастуктурой города на основе внедрения стратегического планирования и инновационного менеджмента / В. Н. Бабаев, В. Т. Семёнов, В. И. Торкатюк и др. // Ком-мунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 53. – С. 20–37. – (Серия «Технические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua 2685/ , свободный).
 •  Сообщение о заседании постоянной комиссии международной ассамблеи столиц и крупных городов (22–23.08.2003 г.) / А. Климов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 51. – С. 233–236. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Из содерж.: Выступление Л. Шутенко. – С. 221–223 ; Выступление В. Бабаева. – С. 226–228 ; Выступление В. Семёнова. – С. 233–236. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2838/ , свободный).
 •  Стратегия и пути реализации программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства / Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов, В. Н. Бабаев // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 53. – С. 3–7. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2689/ , свободный).
 •  Формирование имитационной модели управления производственными процессами на уровне жилищно-коммунального предприятия / В. Т. Семёнов, В. И. Торкатюк, В. Ф. Петрова и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 53. – С. 247–257. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2727/ , свободный).
 •  «Центр Мегаполис» – инновационная структура для реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 49. – С. 3–8. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2887/ , свободный).
 •  Методология управления проектами реконструкции жилой застройки / В. Т. Семёнов, Л. И. Нефёдов, Ю. А. Петренко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 39. – С. 197–203. – (Серия «Технические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/3897/ , свободный).
 •  Направление реконструкции застройки городского центра / В. Т. Семёнов, Н. В. Ходюк // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 38. – С. 23–26. – (Серия «Архитектура и технические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/3946/ , свободный).
 •  Устойчивое развитие городов – перспективы и реальность / В. Т. Семёнов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 36. – С. 156–163. – (Серия «Архитектура и технические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/4367/ , свободный).
 •  Центр высоких технологий и информационных систем в городском хозяйстве – пример интеграции науки, образования и производства / В. Т. Семёнов, Н. П. Пан, А. М. Анисимов, Е. Е. Холодова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 37. – С. 135–142. – (Серия «Экономические науки»). –Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/4271/ , свободный).
 •  Як розвиватися сучасному місту? / В. Т. Семенов, О. Ф. Кононенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 38. – С. 3–8. – (Серия «Архитектура и технические науки»). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/3943/ , вільний).
 •  Інтегральна системна концепція як інструмент комплексного розвитку міста /Г. В. Ковалевський, В. Т. Семенов, Т. В. Казак // Державне управління і місцеве самоврядування : зб. наук. праць Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – Харків, 2001. – С. 75–76.
 •  Методология разработки и реализации «Городского проекта» в региональных условиях / В. Т. Семёнов, А. В. Завальный, Н. Э. Штомпель и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2001. – Вып. 32. – С. 33–106. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints. kname.edu.ua/4774/ , свободный).
 •  «Міський проект» – багатоцільова програма розвитку міста / В. Т. Семенов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2001. – Вып. 32. – С. 10–12. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/4768/ , вільний).
 •  Центр высоких технологий и информационных систем в городском хозяйстве / Г. В. Стадник, В. Т. Семёнов, Е. Е. Холодова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2001. – Вып. 32. – С. 31–33. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/4773/ , свободный).
 •  Концепція комплексного соціально-економічного розвитку м. Харкова до 2010 р. / В. Т. Семенов, Л. М. Шутенко, Г. В. Ковалевський та ін. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2000. – Вып. 24. – С. 3–43. – (Серия «Экономи-ческие науки»). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5491/ , вільний).
 •  Проблемы безбарьерной архитектуры и пути их решения / В. Т. Семёнов, М. С. Золотов, А. В. Завальный и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2000. – Вып. 25. – С. 9–12. – (Серия «Технические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/5369/ , свободный).
 •  Городской проект в сфере градостроительства на современном этапе социально-экономического развития общества / В. Т. Семёнов, Р. М. Витвицкий, Г. Н. Фалько // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 1999. – Вып. 19. – С. 3–6.
 •  Информационная система города на современном этапе социально-экономического развития общества / В. Т. Семёнов, Н. Э. Штомпель // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 1999. – Вып. 20, ч. 1. – С. 170–174.
 •  Особенности жилой застройки в условиях дефицита пространства (на примере г. Патри, Греция) / В. Т. Семёнов, В. Дайропуло // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 1999. – Вып. 18. – С. 17–20.
 •  Стратегическое планирование как средство реформирования городской структуры / В. Т. Семёнов, Н. Э. Штомпель // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 1999. – Вып. 19. – С. 12–16.
 •  Проблеми реконструкції центральної частини міста і шляхи їх вирішення / В. Т. Семенов, Т. В. Жидкова // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 1998. – Вып. 13. – С. 3–7.
 •  Реформирование градорегулирующих систем в условиях переходного периода / В. Т. Семёнов, М. В. Губина, Р. М. Витвицкий // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 1998. – Вып. 14. – С. 8–11.
 •  Функционально-пространственная организация реконструируемой части города / В. Т. Семёнов, В. П. Татаринова // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 1997. – Вып. 10. – С. 30–32.
 •  Энергосберегающие технологии в реконструкции пятиэтажной жилой застройки / В. Т. Семёнов, С. И. Покозий, С. А. Бушманов // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 1997. – Вып. 10. – С. 186–189.
 •  Развитие города в условиях нестабильной ситуации / В. Т. Семёнов, В. П. Татаринова, Е. В. Питухина // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 1996. – Вып. 6. – С. 59–61.

Статті у збірниках наукових праць

 •  Упреждение обрушений панельных зданий и обеспечение их эффективной и безопасной эксплуатации / В. Т. Семенов, Т. В. Жидкова,Н. В. Мороз, А. Н. Панкеева // Современные строительные материалы, технологии и конструкции : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 95-летию ФГБОУ ВПО «ГГНТУ им. акад.М. Д. Миллионщикова» : в 2 т., Грозный (Чеченская республика), 24–26 марта 2015 г. – Грозный : ФГУП Грозненский рабочий, 2015. – Т. 2. – С. 563–569.
 •  Трансграничная интерагломерация (Харьков – Белгород – Воронеж –Донецк – Луганск – Ростов-на-Дону) / В. Т. Семёнов, Н. В. Мороз, А. Н. Панкеева // ХХХVII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова : программа и тез. докл. : в 3 ч. / Мин-во образ. и науки Украины, Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2014. – Ч. 1 : Городское троительство, электроснабжение городов, транспорт. – С. 8–9.
 •  К вопросу об энергореновации типовых панельных зданий в г. Харькове / В. Т. Семёнов, А. В. Завальный, Т. А. Черноносова, С. Н. Гор-диенко // Строительство: проблемы и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф., Махачкала (АР Дагестан), 2013 г. – Махачкала (АР Дагестан) : [б. и.], 2013. – С. 129–131.
 •  Концептуальные аспекты программы «Интерагломерация трансграничных регионов восточной Украины» (на примере Харьковской и Донецкой областей) / В. Т. Семенов // Стратегия развития городов: молодежь и будущее (инновационный лифт) : материалы ІІ междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 27 марта 2013 г. – Харьков : ХНАГХ, 2013. – С. *
 •  Устойчивое стратегическое развитие городов - закономерность их генезиса / В. Т. Семенов // Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє : матеріали Міжнар. наук-практ. конф., Харків, 11-12 лютого 2012 р. / [редкол.: В. Ф. Харченко, І. М. Писаревський, О. І. Угоднікова, М. С. Золотов] ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. - Харків : ХНАМГ, 2012. - С. 139-147.
 •  Ресурсозбереження при плануванні міст / В. Т. Семенов, А. М. Сосіпатров // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 13–17 червня 2011 р. / Спілка наук. та інж. об’єднань України, Белгор. держ. техн. ун-т, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2011. – С. 173–174.
 •  Современные проблемы развития городских агломераций (на примере Харьковского региона) / В. Т. Семёнов, Н. Э. Штомпель // Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 14–15 декабря 2011 г. / Харьков. обл. гос. админ., Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва и др. – Харьков : ХНАГХ, 2011. – С. 3–5. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/29874/ , свободный).
 •  Синергетические модели управления мегаполисами в условиях необходимости устойчивого развития / В. Т. Семёнов, Н. Э. Штомпель // Градостроительные аспекты устойчивого развития крупных городов : материалы VII междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 10–11 декабря 2009 г. / Харьков. гор. исполком, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2009. – С. 23–25 ; Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2009. – Вып. 90. – С. 3–8. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/15121/ , свободный).
 •  Состояние и пути совершенствования охраны труда в системе жилищно-коммунального хозяйства Украины / Я. А. Сериков, В. Т. Семёнов // Проблемы устойчивости и безопасности систем жизнеобеспеченности городов и жилищно-коммунального хозяйства : докл. междунар. науч.-практ. конф., Москва, 2011 г. – М. : МГАКХС, 2011. – С.199–206.
 •  Розвиток транспортної інфраструктури міста Харкова і зони його впливу із забезпеченням сучасних вимог ресурсозбереження / В. Т. Семенов, А. М. Сосіпатров // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 14–18 червня 2010 р. / Департ. комун. госп-ва Харків. міськ. вик., Харків. обл. держ. адмін., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2010. – С. 156–158.
 •  Экономическая оценка эффективности мероприятий по энергосбережению в жилых зданиях / В. Т. Семёнов, В. М. Прасол // Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития : материалы VIII междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 2010 г. / Харьков. обл. гос. админ., Харьков. гор. совет, Междунар. ассамблея столиц и крупн. гор., Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – С. 27 ; Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2010. – Вып. 94. – С. 187–196. – (Серия «Экономические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/17303/ , свободный).
 •  Електричний транспорт – перспективи розвитку та кадрове забезпечення / В. Х. Далека, В. Т. Семенов // Сталий розвиток міст. Електричний транспорт – перспективи розвитку та кадрове забезпечення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 1–30 жовтня 2009 р. / Укр. корпор. підпр. електр. трансп. «Укрелектротранс», Харків. обл. наук.-техн. тов-во комун. госп-ва і побут. обслуг., Моск. енерг. ін-т, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2009. – С. 3–5. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname. edu.ua/31471/ , вільний).
 •  Инновационные структуры и методы предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при перевозке опасных бытовых отходов и грузов / В. Т. Семёнов, В. И. Торкатюк, Р. М. Крамаренко // Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–22 жовтня 2009 р. / Мін-во з питань житл.-комун. госп-ва, Харків. обл. держ. адмін., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Харків : ХНАМГ, 2009. – С. 81–82. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/30332/ , свободный).
 •  Направления энергосбережения в системах водоотведения городов / В. Т. Семёнов, В. М. Прасол, Э. Ю. Шевченко // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 8–12 червня 2009 р. / Харків. обл. держ. адмін., Департ. комун. госп-ва Харків. міськ. виконкому, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО, 2009. – С. 81–82. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/31750/ , свободный).
 •  Основные тенденции и перспективные направления энергообеспечения и жилищно-коммунальных хозяйств урбанизированных территорий / В. Т. Семёнов, В. И. Углов // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 8–12 червня 2009 р. / Харків. обл. держ. адмін., Департ. комун. госп-ва Харків. міськ. виконкому, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО, 2009. – С. 210–212. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/31895/ , свободный).
 •  Моніторинг як ефективний механізм управління реалізацією програм у сфері житлово-комунального господарства / В. Т. Семенов, З. В. Гончарова // Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития : материалы VI междунар. науч.-практ. интернет-конф. / Харьков. обл. админ., Междунар. ассамблея столиц и крупных гор., Харьков. гор. исполком., Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – С. 177–181.
 •  Особенности и задачи мониторинга реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства / В. Т. Семёнов, В. М. Прасол // Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития : материалы VI междунар. науч.-практ. интернет-конф. / Харьков. обл. админ., Междунар. ассамблея столиц и крупных гор., Харьков. гор. исполком., Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – С. 117–118.
 •  Перспективы развития наружного освещения города Харькова на 2008–2012 годы / В. Т. Семёнов, О. Г. Гриб, А. В. Сапрыка и др. // Проблемы и перспективы развития жилищно-коммунального комплекса города : материалы VI междунар. науч.-практ. конф., Москва, 2008 г. – М. : [б. и.], 2008. – С. 137–139.
 •  Роль вищих навчальних закладів у забезпеченні сталого пріоритетного розвитку великих міст / В. Т. Семенов // ХХХІV научно-тех-ническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – Ч. 3 : Общественно-экономические науки. – С. 261–262.
 •  Вирішення завдання ресурсозабезпечення шляхом реалізації «Програми моніторингу технічного стану та оптимізації видатків об’єктів соціальної сфери та життєзабезпечення населення Луганської області» / В. Т. Семенов // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 2007 р. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО, 2007. – С. 17–23.
 •  Разработка способов утилизации тяжёлых и редких металлов из сточных вод с использованием химически активных реагентов / В. Т. Семёнов // Чистота окружающей среды в нашем городе : материалы ІІІ междунар. конф., Севастополь (АР Крым), 2007 г. – Севастополь (АР Крым) : [б. и.], 2007. – С. 95–97.
 •  Роль природных отвалов в формировании экологической ситуации в г. Ровеньки Луганской области / В. Т. Семёнов // Чистота окружающей среды в нашем городе : материалы Ш междунар. конф., Севастополь (АР Крым), 2007 г. – Севастополь (АР Крым) : [б. и.], 2007. – С. 62–65.
 •  Выделение, содержание, использование придомовых территорий / В. Т. Семёнов, Е. С. Безлюбченко, Т. А. Черноносова // XXXIII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2006. – Ч. 1 : Строительство, архитектура, экология. – С. 4–5.
 •  Методологические аспекты формализации основных направлений инноваций в области экономики, организации и управления в строительной отрасли Украины / В. И. Торкатюк, В. Т. Семёнов, М. С. Золотов и др. // Экономика строительной отрасли на пути её интеграции к синергетическим системам : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 17–19 октября 2006 г. / Гос. ком. Украины по вопр. жил.-ком. хоз-ва, Харьков. обл. гос. админ., Харьков. горисполком, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2006. – С. 72–75. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/31642/ , свободный).
 •  Резерви енергозбереження при експлуатації міського пасажирського транспорту / В. Т. Семенов, А. М. Сосіпатров, А. М. Денщик, О. І. Мороз // Проблеми та перспективи енерго-, ресурсозбереження житлово-комунального господарства : матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 5–9 червня 2006 р. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2006. – С. 146–148.
 •  Стратегічне планування сталого розвитку м. Харкова / Л. М. Шутенко, В. М. Бабаєв, В. Т. Семенов, Н. Е. Штомпель // Робоча зустрич вчених Харківської національної академії міського господарства з представниками Харківської міської ради : [концепції розвитку комунального господарства м. Харкова] / за ред. Л. М. Шутенка, В. Т. Семенова. – Харків : ХНАМГ, 2006. – С. 53–68.
 •  Формування інвестиційної привабливості житлово-комунального господарства шляхом реалізації інноваційних ресурсозберігаючих проектів / Л. М. Шутенко, В. Т. Семенов // Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального господарства : матеріали міжнар. конгресу : програма та тези, Київ, 15–16 листопада 2006 р. – Київ : [б. в.], 2006. – С. 92–95.
 •  Долгосрочные проекты в строительстве: тенденции, финансирование, перспективы / В. Т. Семёнов, Г. Ф. Скала, Д. А. Губкина и др. // Усовершенствование экономических структур строительной отрасли в условиях трансформации Украины к рыночным условиям : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 17–19 октября 2005 г. – Харьков : [б. и.], 2005. – С. 13–14.
 •  О необходимости научного сопровождения реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства / В. Т. Семёнов // Реалізація регіональних програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Алушта, 19–22 травня 2005 р. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 31–35.
 •  Опыт «Энергорегиона Нюрнберг» – реальный путь повышения эффективности коммунальной энергетики / В. Н. Бабаев, В. А. Маляренко, Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов // Проблеми та перспективи енерго-, ресурсо-збереження житлово-комунального господарства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 25–28 вересня 2005 р. – Алушта (АР Крим) : ХОП НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 34–37.
 •  Особенности формирования ресурсосберегающих систем в жилищно-коммунальной отрасли на основе энергетических принципов проектирования и строительства жилых зданий / В. Т. Семёнов, В. И. Торкатюк, Л. Н. Шутенко и др. // Проблеми та перспективи енерго-, ресурсозбереження житлово-комунального господарства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 25–28 вересня 2005 р. – Алушта (АР Крим) : ХОП НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 128–134.
 •  Програмне забезпечення життєдіяльності великих міст України у контексті удосконалення державного регулювання процесів розвитку комунальної інфраструктури. Досвід м. Харкова щодо створення та діяльності «Центру Мегаполіс» / Л. М. Шутенко, В. Т. Семенов // Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального господарства – 2005 : матеріали міжнар. конгресу, Киів, 17–18 листопада 2005 р. / Мін-во буд-ва, архіт. та житл.-ком. госп-ва, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Київ : [б. в.], 2005. – С. 40–43.
 •  Стратегия управления логистикой снабжения строительной фирмы / В. Т. Семёнов, В. И. Торкатюк, Л. С. Шевченко и др. // Усовершенствование экономических структур строительной отрасли в условиях трансформации экономики Украины к рыночным условиям : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 17–19 октября 2005 г. – Харьков : [б. и.], 2005. – С. 98–100.
 •  Теоретико-методологические основы и принципы обеспечения оптимальных условий рационального использования ресурсов для обеспечения эффективной работы предприятий строительной отрасли / Л. Н. Шутенко, В. Н. Бабаев, В. Т. Семёнов и др. // Обеспечение условий эффективности роста предприятий строительной отрасли на основе совершенствования экономических структур : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 19–20 октября 2004 г. / [редкол.: Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, В. Т. Семёнов и др.] ; Глав. упр. образ. и науки Харьков. обл. гос. админ., Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2004. – С. 47–52.
 •  «Центр Мегаполис» – инновационная структура для обеспечения устойчивого развития г. Харькова / В. Т. Семёнов // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць / за заг. ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. – Харків : НТУ «ХПІ», 2004. – Вип. 5. – С. 327–331.
 •  Мониторинг услуг горячего водоснабжения и теплоснабжения городов и населённых пунктов / В. М. Литовченко, В. Т. Семёнов, Т. Т. Стрельцова // Проблемы реализации реформирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства : материалы всеукр. науч.-практ. конф., Харьков, 27–28 ноября  2003 г. / Гос. ком. Украины по вопр. жил.-ком. хоз-ва, Харьков. обл. гос. админ., Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХГАГХ, 2003. – С. 103–109.
 •  Особенности формирования ресурсосберегающих систем в жилищно-коммунальной отрасли на основе энергетических принципов проектирования и строительства жилых зданий / В. Т. Семёнов, В. И. Торкатюк, А. Л. Шутенко и др. // Проблемы реализации реформирования отрасли жилищно-коммуналь-ного хозяйства : материалы всеукр. науч.-практ. конф., Харьков, 27–28 ноября 2003 г. / Гос. ком. Украины по вопр. жил.-ком. хоз-ва, Харьков. обл. гос. админ., Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХГАГХ, 2003. – С. 128–134.
 •  Роль и задачи тендерных торгов при осуществлении процесса диверсификации и производственной деятельности строительных предприятий / В. Т. Семёнов, В. А.  Пасичный, В. Н. Тимошенко и др. // Основные систе-мотехнические направления усовершенствования диверсификационных процессов строительных предприятий на пути их трансформации к рыночным отношениям : материалы междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 21–23 октября 2003 г. / Глав. упр. образ. и науки, Харьков. обл. гос. адм., Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва и др. – Харьков : ХНАГХ, 2003. – С. 31–34.
 •  Совершенствование системы управления инфрастуктурой города на основе внедрения стратегического планирования и инновационного менеджмента / В. Н. Бабаев, В. Т. Семёнов, В. И. Торкатюк и др. // Проблемы реализации реформирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства : материалы всеукр. науч.-практ. конф., Харьков, 27–28 ноября 2003 г. / Гос. ком. Украины по вопр. жил.-ком. хоз-ва, Харьков. обл. гос. админ., Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХГАГХ, 2003. – С. 29–31.
 •  Формирование имитационной модели управления производственными процессами на уровне жилищно-коммунального предприятия / В. Т. Семёнов, В. И. Торкатюк, В. Ф. Петрова и др. // Проблемы реализации реформирования отрасли жилищно-ком-мунального хозяйства : материалы всеукр. науч.-практ. конф., Харьков, 27–28 ноября 2003 г. / Гос. ком. Украины по вопр. жил.-ком. хоз-ва, Харьков. обл. гос. админ., Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХГАГХ, 2003. – С. 21–24.
 •  Перепідготовка спеціалістів як захід оптимізації життєдіяльності міста / В. Т. Семенов // Вісник Харківського державного економічного університету. – 2001. – № 4 (20). – *
 •  Городской проект как элемент градорегулирования в условиях переходного социально-экономического периода / В. Т. Семёнов // ХХХ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХГАГХ, 2000. – Ч. 3 : Общественно-экономические науки. – С. 4–5.
 •  Экологическая реконструкция территорий / В. Т. Семёнов // Новое в экологии и безопасности жизнедеятельности : материалы междунар. экон. конгр., Санкт-Петербург, 2000 г. – СПб. : [б. и.], 2000. – *
 •  Подтопление и экология / В. Т. Семёнов, И. Б. Дмитриев, А. А. Антропов // Экологические проблемы городов и рекреационных зон : материалы VI междунар. конф., Одесса, 1999 г. – Одесса : ОЦ НТЭИ, 1999. – *
 •  Житло та території міста в умовах нестабільної економічної ситуації / В. Т. Семенов // ХХІХ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 2 ч. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХГАГХ, 1998. – Ч. 2 : Строительство, архитектура и экология. – С. 98–99.
 •  Малая подземная урбанизация / Н. П. Бурак, И. Б. Дмитриев, В. Т. Семёнов // Труды Национальной горной академии Украины. – Днепропетровск, 1998. –№ 1. – *
 •  Сьогоденні житлові проблеми / В. Т. Семенов // ХХІХ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 2 ч. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХГАГХ, 1998. – Ч. 2 : Строительство, архитектура и экология. – С. 96–97.
 •  Взаимозависимость функциональных и архитектурно-композиционных особенностей контактной зоны центра города / В. Т. Семёнов, В. П. Татаринова // Бекетовские чтения : сб. ст. – Харьков : [б. и.], 1996. – *
 •  Контактные зоны крупного города. Резервные территории, композиция / В. Т. Семёнов, Т. Н. Апатенко, В. П. Татаринова, Е. В. Питухина // Бекетовские чтения : сб. ст. – Харьков : [б. и.], 1996. – *
 •  Малоэтажный дом и его большие проблемы / В. Т. Семёнов, М. В. Губина // Бекетовские чтения : сб. ст. – Харьков : [б. и.], 1996. – *
 •  Пошуки та резерви / В. Т. Семенов, М. В. Губина // Вісник Академії архітектури. – 1996. – Вип. 4. – *
 •  Концепция градостроительного развития города / В. Т. Семёнов // Харьков – ХХІ век : тез. докл. гор. науч.-практ. конф. по вопр. персп. разв.

г. Харькова, 22–23 июня 1993 г. / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва. – Харьков : ХИИГХ, 1993. – С. 19–20.

 •  Новые типы промышленных зданий / В. Т. Семёнов // XXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального строительства : программа и аннот. докл. — Харьков : ХИИКС, 1988. —С. 63.
 •  Рациональнее использовать земельные ресурсы города / В. Т. Семёнов, Р. Е. Любарский, Ю. М. Шкодовский // Строительство и архитектура. – 1988. – № 11. – *
 •  Некоторые вопросы применения пластмасс в облегчённых и трансформируемых элементах зданий / И. Б. Дмитриев, В. Т. Семёнов, М. Г. Имагаджиев // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. респ. науч.-техн. конф., Харьков, 28–30 сентября 1982 г. / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – Харьков : ХИИКС, 1982. – С. 396–397.
 •  Экономическая эффективность применения светопрозрачных плёнок в конструкциях зданий / В. Т. Семёнов, И. Б. Дмитриев, М. Г. Имагаджиев // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. респ. науч.-техн. конф., Харьков, 28–30 сентября 1982 г. / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – Харьков : ХИИКС, 1982. – С. 381–382.
 •  Видоизменения пространства в трансформируемых сооружениях / В. Т. Семёнов // Вопросы архитектуры : тез. докл. VIIІ науч. конф. кафедр архит., Москва, 1975 г. – М. : Стройиздат, 1975. – *
 •  Генезис и перспективы трансформируемых зданий / В. Т. Семёнов // Архитектурная форма и научно-технический прогресс : тез. докл. конф., Москва, 1972 г. – М., 1972. – *
 •  Функциональные и технические основы трансформации большепролётных сооружений / В. Т. Семёнов // Вопросы архитектуры : тез. докл. VII науч. конф. кафедр архит., Москва, 1972 г. – М. : Стройиздат, 1972. – *
 •  Из практики применения мембранных покрытий в промышленных, сельскохозяйственных и общественных зданиях / В. Т. Семёнов, Ц. Н. Фрумин // Вопросы архитектуры : тез. докл. VI науч. конф., Харьков, 1971 г. – Харьков, 1971. – * •  Територіально-просторове планування та генеральний план міста / В. Т. Семенов, І. В. Древаль, О. В. Завальний та ін. // Концепція стратегії розвитку міста Харкова до 2030 року. – Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 32–34.
 •  Наше кредо – обеспечение нормальной жизнедеятельности Харькова: государственная программа реформирования ЖКХ // Слобода. – 2006. – 17 октября. – С. 10.
 •  Припинити деградацію основних фондів стане можливим, якщо реалізується програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства / В. М. Бабаєв, Л. М. Шутенко, В. Т. Семенов та ін. // Міське господарство України. – 2003. – № 3. – С. 2–7.
 •  «Центр Мегаполис» Харьковской государственной академии городского хозяйства – инновационная структура в сфере городских технологий и управления городским развитием / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов, Н. Э. Штомпель // Реконструкція житла / НДІПроект-реконструкція. – Київ : Нора-прінт, 2003. – С. 31–34.
 •  Городской проект для переходного периода / В. Т. Семёнов // А.С.С. – 2000. – № 3. – *
 •  Патра: харьковчане учатся в Греции / В. Т. Семёнов // А.С.С. – 2000. – № 3. – *
 •  Геммы-образы / В. Т. Семёнов. – Киев : О-во «Знание» УССР, 1990. – 48 с. – (Серия 5. «Вдумчивым, любознательным, сообразительным» (ВЛС) ;

№ 11).

 •  Харків. Архітектура, пам’ятники : фотоальбом [Образотворчий матеріал] / [фото Б. О. Мінделя та ін. ; авт. тексту: А. О. Горшков, В. Т. Семенов, О. О. Тіц]. – Київ : Мистецтво, 1986. – 207 с. : іл. – Текст укр., рос. та англ. мовами.
 •  Архитектурная композиция г. Харькова / В. Т. Семёнов, И. Н. Лаврентьев // Строительство и архитектура. – 1984. – № 1. – *
 •  Архитектурные комплексы Харькова / В. Т. Семёнов // Строительство и архитектура Украины. – 1984. – № 1. – *
 •  Взаимосвязь внешнего и внутреннего пространства метрополитена / В. Т. Семёнов // Метрострой. – 1984. – № 6. – С. 6.
 •  Проблемы архитектурной композиции / В. Т. Семёнов, И. Н. Лаврентьев // Строительство и архитектура. – 1984.– № 1.– *
 •  Разработка нового генерального плана г. Харькова / В. Т. Семёнов // Строительство и архитектура. – 1983. – № 9. – *
 •  Харків завтрашнього дня / В. Т. Семенов // Вісті України. – 1983. – № 33. – *
 •  Подготовка архитекторов-градостроителей на новый качественный уровень (о подготовке архитекторов ХИИКСа) / В. Т. Семёнов, Е. А. Святченко, В. Д. Белогуб // Строительство и архитектура. – 1982. – № 7. – *
 •  Реальное дипломное проектирование / В. Т. Семёнов, Е. А. Святченко, В. Д. Белогуб // Строительство и архитектура. – 1982. – № 7. – *
 •  Архітектори пропонують / В. Т. Семенов // Вечірній Харків. – 1981. – 12 лютого. – *
 •  Большепролётные здания. Архитектура. Конструкции / В. Т. Семёнов, И. Н. Козловский // Строительство и архитектура. – 1981. – № 9. – *
 •  Экспериментальные коровники / В. Т. Семёнов, К. С. Решетченко, Г. Т. Юрченко, Ц. Н. Фрумин // Сільське будівництво. – 1981. – № 1. – *
 •  За красивым фасадом / В. Т. Семёнов, Б. Г. Клейн // Красное знамя. – 1981. – 4 февраля. – *
 •  Покрытия из тонколистовых металлических конструкций (мембран) / В. Т. Семёнов, В. А. Реусов, Ц. Н. Фрумин // Строительство и архитектура. – 1980. – № 4. – *
 •  Большепролётные трансформируемые производственные здания / В. Т. Семёнов // Труды института ГипроНИИавиапром. – М. : [б. и.], 1977. – Вып. 7. – *
 •  Большепролётные трансформируемые производственные здания / В. Т. Семёнов // Труды института ГипроНИИавиапром. – М. : [б. и.], 1976. – *
 •   Экспериментальные свинарники в опытном хозяйстве «Украинка» / В. Т. Семёнов, Ц. Н. Фрумин, Г. Т. Юрченко, А. С. Фёдоров // Сільське будівництво. – 1975. – № 11. – *
 •  Новый свинарник на 2400 голов / В. Т. Семёнов, И. А. Даниленко, А. И. Гончарук и др. // Информационный листок УкрНИИНТИ Госплана УССР. – Харьков, 1973. – * . – (Механизация и электрификация для сельскохозяйственного производства).
 •  О возможностях трансформации уникальных сооружений / В. Т. Семёнов, И. А. Алфёров // Строительство и архитектура. – 1972. – № 6. – *

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Авторські свідоцтва

 • А. с. 1323680 СССР, МКИ4 Е 04 В 7/16. Складное пространственное покрытие / Ольховой Л. Г., Семёнов В. Т., Ольховая Г. Л. (СССР) ; Ин-т инж. коммун. стр-ва. – № 3864181/29-33 ; заявл. 05.03.85 ; опубл. 15.07.87, Бюл. № 26. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/132/1323680.html , свободный).
 • А. с. 1249135 СССР, МКИ4 Е 04 Н 5/00. Промышленное здание / Булгаков С. Н., Закляков Г. М., Закляков А. М., Семёнов В. Т., Дмитриев И. Б., Истомин Б. С., Афанасьев Ю. А. (СССР) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – № 3796365/29-33 ; заявл. 02.10.84 ; опубл. 07.08.86, Бюл. № 29. –Cуществует электронная версия. (Режим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/124/1249135.html , свободный).
 • А. с. 1000543 СССР, МКИ3 Е 04 Н 3/00. Здание круглое в плане / Булгаков С.Н., Заклякав А. М., Заклякав Г. М., Семёнов В. Т., Козловский И. Н., Дмитриев И. Б., Петренко Е. В., Истомин Б. С., Фанталов А. Н., Максимов В. М., Байдал К. П. (СССР). – № 3351504/29-33 ; заявл. 29.09.81 ; опубл. 28.02.83, Бюл. № 8. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/100/1000543.html , свободный).
 • А. с. 898020 СССР, МКИ3 Е 04 Н 3/00, Е 04 В 7/16. Здание круглое в плане / Булгаков С. Н., Закляков А. М., Закляков Г. М., Евтенко В. В., Истомин Б. С., Козловский И. Н., Михеїв В. А., Сахаров Э. О., Семёнов В. Т., Фрумин И. Н. (СССР). – № 2927426/29-33 ; заявл. 19.05.80 ; опубл. 15.01.82, Бюл. № 2. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/89/898020.html , свободный).
 • А. с. 857382 СССР, МКИ3 Е 04 В 7/00. Пространственное покрытие прямоугольное в плане / Трофимов В. И., Бунякин А. А., Микульский В. Б., Козловский И. Н., Семёнов В. Т., Ефремов В. П., Фрумин Ц. Н. (СССР). – № 2835925/29-33 ; заявл. 06.11.79 ; опубл. 22.08.81, Бюл. № 31. –Существует электронная версия. (Режим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/85/857382.html , свободный).
 • А. с. 523834 СССР, МКИ2 В 65 В 13/06. Устройство для обвязки предметов лентой / Козарович Н. В., Малащенко В. А., Абрамян Л. И., Алдухов П. Н., Семёнов В. Т. (СССР) ; Опытное производств.-техн. объед. «Техрембпром». – № 2020284/28-13 ; заявл. 29.04.74 ; опубл. 05.08.76, Бюл. № 29. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/52/523834.html , свободный).
 • А. с. 400678 СССР, МКИ Е 04 b 5/52. Подвесной потолок / Гончарук А. И., Фрумин Ц. Н., Семёнов В. Т., Даниленко И. А., Фёдоров А. С., Юрченко Г. Т. (СССР) ; Проект. и науч.-иссл. ордена Трудового Красного Знамени ин-т жив-ва лесостепи и полесья УССР. – № 1704095/29-14 ; заявл. 11.10.71 ; опубл. 01.10.73, Бюл. № 40.
 • А. с. 320594 СССР, МКИ Е 04 b 5/10. Покрытие зданий и сооружений / Тоцкий О. Н., Чикуров Е. А., Фрумин Ц. Н., Семёнов В. Т. (СССР) ; Гос. проект.-изыскат. и науч.-исслед. ин-т гражд. авиации «Аэропроект», Проект. и науч.-исслед. ин-т «Харьков. ПромстройНИИпроект». – № 1361883/29-14 ; заявл. 03.09.69 ; опубл. 04.11.71, Бюл. № 34. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/32/320594.html , свободный).


Патенти

 • Пат. 18203А Україна, МПК6 Е 04 G 23/00. Багатоповерховий повноскладний житловий будинок, що реконструюється / Романенко І. І., Семенов В. Т. (Україна) ; Гол. упр. з архіт. та містобуд. м. Харкова. – № 93006684 ; заявл. 21.12.93 ; опубл. 25.12.97, Бюл. № 6.
 • Пат. 17566 Україна, МПК6 Е 04 G 23/00. Багатоповерховий крупнопанельний житловий будинок, що реконструюється / Семенов В. Т., Романенко І. І. (Україна) ; Гол. упр. з архіт. та містобуд. м. Харкова. – № 93006685 ; заявл. 21.12.93 ; опубл. 06.05.97, Бюл. № 5. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://uapatents.com/patents/semenov-vladlentrokhimovich , вільний).
 • Пат. 13777 Україна, МПК6 Е 04 G 23/00. Багатоповерховий крупнопанельний житловий будинок, що реконструюється / Романенко І. І., Семенов В. Т. (Україна) ; Гол. упр. з архіт. та містобуд. м. Харкова. – № 93005335 ; заявл. 05.07.93 ; опубл. 25.04.97, Бюл. № 2. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://uapatents.com/patents/semenov-vladlentrokhimovich , вільний).
 • Пат. 12510 Україна, МПК6 Е 04 G 23/00. Житловий комплекс з багатоповерхових крупнопанельних будинків, які реконструюються / Семенов В. Т., Романенко І. І. (Україна) ; Гол. упр. з архіт. та містобуд. м. Харкова. – № 93005423 ; заявл. 05.07.93 ; опубл. 28.02.97, Бюл. № 1.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Современные проблемы и решения в системе управления опасными отходами : учеб. пособие / А. М. Касимов, В. Т. Семёнов, Н. Г. Щербань, В. В. Мясоедов ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – 510 с.
 • Промышленные отходы. Проблемы и решения. Технологии и оборудование : учеб. пособие / А. М. Касимов, В. Т. Семенов, А. А. Ро-мановский ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАМГ, 2007. – 410 с.
 • Твёрдые бытовые отходы. Проблемы и решения. Технологии, оборудование : учеб. пособие / А. М. Касимов, В. Т. Семёнов, А. Н. Александров, А. М. Коваленко ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2006. – 301 с.
 • Коттедж и усадьба : учеб. пособие / В. Т. Семёнов, М. В. Губина. – Харьков : Рубикон, 1996. – *

Навчально-методичні матеріали

 • Конспект лекцій з курсу «Сучасні проблеми містобудування» : для студ. 5 курсу ден. форми навч. освіт.-кваліф. рівня магістр спец. «Містобудування» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: В. Т. Семенов, Н. Е. Штомпель. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 50 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/30183/ , вільний).
 • Методичні вказівки до виконання курсового проекту, практичних і самостійних робіт з курсу «Архітектура будівель і споруд» : для слух. другої вищої освіти та ФПО спец. «ПЦБ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: В. Т. Семенов, Н. В. Мороз, А. М. Панкеєва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 38 с. –Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/27130/ , вільний).
 • Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних, контрольних робіт і розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Архітектура будівель і споруд» : для слух. другої вищої освіти та ФПО спец. «ТВ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: В. Т. Семенов, Н. В. Мороз, А. М. Панкеєва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 20 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/27130/ , вільний).
 • Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Міський транспорт, вулиці та дороги» : для слух. другої вищої освіти за напр. підг. «Будівництво» зі спец. «МБГ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: С. М. Чепурна, В. Т. Семенов. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 26 с.
 • Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми сучасного містобудування» : для слух. другої вищої освіти за напр. підг. «Будівництво» зі спец. «МБГ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: В. Т. Семенов, С. М. Чепурна. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 22 с.
 • Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Проектування транспортних систем» : для слух. другої вищої освіти за напр. підг. «Будівництво» зі спец. «МБГ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: С. М. Чепурна, В. Т. Семенов. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 22 с.
 • Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за тематикою магістерської роботи: планування та обробка результатів експерименту» : для студ. 5 курсу ден. форми навч. напр. «Будівництво» спец. «МБГ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: В. Т. Семенов, І. І. Рома-ненко. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 15 с.
 • Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Наукові дослідження» : для студ. 5 курсу ден. форми навч. за напр. підг. «Б» спец. «МБГ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: В. Т. Семенов, Н. Е. Штомпель. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 24 с.
 • Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Проблема сучасного містобудування» : для студ. 4 курсу ден. та 5 курсу заоч. форм навч. за напр. підг. «Б» спец. «МБГ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: В. Т. Семенов, Т. М. Апатенко, С. М. Чепурна. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 32 с.
 • Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні проблеми містобудування» (спецкурс за напрямком магістерської роботи) : для студ. 5 курсу ден. форми навч. за напр. підг. «Будівництво», зі спец. «Містобудування» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: В. Т. Семенов, Т. М. Апатенко. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 24 с.
 • Програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямком магістерської роботи» : для студ. 5 курсу ден. форми навч. за напр. підготовки «Б» спец. «МБГ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: В. Т. Семенов, І. І. Романенко. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 16 с.
 • Архитектура зданий и сооружений : метод. указ. к выполн. практ. зад. и курс. проектир. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва ; сост.: В. Т. Семёнов, З. И. Котенева, Н. И. Мизяк. – Харьков : ХГАГХ, 2001. – 90 с.
 • Методические указания к выполнению практических занятий и курсового проектирования на темы «Индивидуальный жилой дом» и «Промышленные здания» : для студ. спец. ГСХ и ПГС / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва ; сост. В. Т. Семёнов. – Харьков : ХГАГХ, 2001. – *
 • Основи містобудівного моніторингу і менеджменту : конспект лекцій / М. В. Губіна, В. Т. Семенов ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХДАМГ, 2001. – 80 с.
 • Системний інтегральний підхід до розвитку та формування житлово-комунального комплексу України / Л. М. Шутенко, В. Т. Семенов, Г. В. Ковалевський. – Харків : УАДУ, 2000. – 25 с.
 • Планировка и застройка районов малоэтажного строительства в городах : метод. рек. к курсу «Реконструкция городской застройки» / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва ; сост.: В. Т. Семёнов, М. В. Губина. – Харьков : ХИИГХ, 1992. – 43 с.
 • Строительство производственных зданий из облегчённых конструкций / В. Т. Семёнов, И. Б. Дмитриев, Л. В. Шипель ; Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва. – Харьков : ХИИГХ, 1989. – 48 с.
 • Методические указания к самостоятельному изучению дисциплины «Архитектура» : для студ. 2–3 курсов днев. и вечер. форм обуч. спец. 1206 / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва ; сост.: В. Т. Семёнов, В. А. Фомин. – Харьков : ХИИГХ, 1988. – 20 с.
 • Методические указания к выполнению курсового проекта «3-, 5-этажный дом» по курсам «Архитектура» и «Гражданские здания, сооружения и конструкции» : для студ. 2–3 курсов днев. и вечер. форм обуч. спец. 1722 и 1206 / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва ; сост. В. Т. Семёнов. – Харьков : ХИИГХ, 1987. – *
 • Учебная обмерная практика : программа и метод. указ. к проведению : для студ. 1 курса днев. формы обуч. / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: В. Т. Семёнов, В. А. Лаврук. – Харьков : ХИИКС, 1984. – 44 с.
 • Методические рекомендации по разработке торговых предприятий с гибкой планировкой / В. Т. Семёнов, А. А. Гайдученя [и др.]. – Киев : [б. и.], 1983. – *
 • Методические указания и задания для выполнения курсового проекта «3-, 5-этажный жилой дом» по курсу «Архитектура городских сооружений» : для студ. 2 курса днев. формы обуч. спец. «ГС» и «ЭГХ» / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: В. Т. Семёнов, Н. И. Мизяк, Л. В. Хоролец. – Харьков : ХИИКС, 1982. – 32 с.
 • Методические указания и задания для выполнения проекта № 1 по курсу «Архитектурное проектирование» : для студ. 2 курса спец. 1201 / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост. В. Т. Семёнов. – Харьков : ХИИКС, 1982. – 33 с.
 • Методические указания по выполнению курсового проекта 3-, 5-этажного жилого дома : для студ. днев. обуч. спец. 1206, 1722 / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: В. Т. Семёнов, Н. И. Мизяк, Л. В. Хоролец. – Харьков : ХИИКС, 1982. – *
 • Методические указания и задания для выполнения проекта № 1 по курсу «Архитектурное проектирование» / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: В. Т. Семёнов, Л. В. Хоролец. – Харьков : ХИИКС, 1981. – *
 • Рабочая программа по дисциплине «Архитектура городских зданий и сооружений» по специальности 1206 : для студ. вечер. формы обуч. / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост. В. Т. Семёнов. – Харьков : ХИИКС, 1981. – *
 • Рабочая программа по дисциплине «Архитектура городских зданий и сооружений» по специальности 1206 : для студ. днев. формы обуч. / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост. В. Т. Семёнов. – Харьков : ХИИКС, 1981. – *

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси