Світлична Вікторія Юріївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Світлична Вікторія Юріївна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Світлична Вікторія Юріївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Науковий ступінь – кандидат економічних наук із спеціальності розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (Диплом кандидата наук ДК № 028486 від 13.04.2005 р.) Вчене звання – доцент кафедри «Обліку і аудиту» (Атестат доцента 12ДЦ № 020402 від 30. 10.2008 р.)

Освіта

«Облік і аудит» – Диплом спеціаліста ХА № 13375142 Від 27.06.2000 р.

«Управління фінансово-економічною безпекою» – Диплом магістра ХА № 46058583 від 10.02.2014 р.

Професійний досвід

1) з 28.11.2003 р. по 4.02.2004 р. – асистент кафедри облік і аудит Харківської державної академії міського господарства (ХДАМГ);

2) з 5.02.2004 по 30.08.2006 р. – асистент кафедри облік і аудит Харківської національної академії міського господарства (ХНАМГ);

3) з 1.09.2006 р. по теперішній час займає посаду доцента кафедри "Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту" ХНУМГ імені О.М. Бекетова.

Місце роботи

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Організаційні засади формування економічної стратегії підприємств житлово-комунального господарства (захищено 10.12.2004 р.)

Адреса електронної пошти

Viktoriya.Svitlichna@kname.edu.ua Надіслати лист

0972657558.v@gmail.com

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1) Світлична В.Ю. Актуальність проведення технічного аудиту в процесі експертизи інноваційних проектів / В.Ю. Світлична: Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання будівельної галузі та житлово-комунального комплексу України: [колективна монографія] за ред. проф., д.е.н. Момот Т.В. – Х.: Фактор, 2012. – С.178-183.

2) Світлична В.Ю. Визначення сутності, дослідження існуючих загроз та розробка шляхів забезпечення інформаційної безпеки / В.Ю. Світлична: Фінансово-економічна безпека: стратегічна аналітика та аудиторський супровід : монографія / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; за заг. ред. Т. В. Момот. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С.257-264.

Статті у фахових виданнях

1) Світлична В.Ю. Гармонізація національної фінансової звітності з міжнародними стандартами: актуальність, порядок та перспективи / В.Ю. Світлична, Малик С. М. // Коммунальное хозяйство городов: Научн.-техн. сб. – Выпуск № 100. – 2011. – С. 234-241.

2) Світлична В.Ю. Актуальні питання організації кредитних відносин в діяльності банківських установ України / В.Ю. Світлична, Фатєєва Г. Є. // Коммунальное хозяйство городов: Научн.-техн. сб. – Выпуск № 100. – 2011. – С. 252-262.

3) Світлична В.Ю. Фінансова безпека: організація, загроза, обліковий вимір / В.Ю. Світлична, Т.І. Світлична // Коммунальное хозяйство городов: Научн.-техн. сб. – Выпуск № 102. – 2012. – С. 252-260.

4) Світлична В.Ю. Ризики інноваційних процесів будівельних підприємств: сутність та необхідність управління / В.Ю. Світлична // Комунальне господарство міст: Наук.-техн.збірн. – Выпуск № 108. – 2013. – С.121-127.

5) Світлична В.Ю. Інформаційна безпека: багатогранність сутності, види загроз та шляхи забезпечення / В.Ю. Світлична, Т.І. Світлична // Комунальне господарство міст: Наук.-техн.збірн. – Выпуск № 109. – 2013. – С.360-369.

6) Світлична В.Ю. Врахування факторів ризику в процесі здійснення фінансового моніторингу / В.Ю. Світлична, Т.І. Світлична // Комунальне господарство міст: Наук.-техн.збірн. – Выпуск № 111. – 2013. – С.152-159.

7) Світлична В.Ю. Банківський сектор: актуальні питання діяльності та пошук шляхів подолання кризи / В.Ю. Світлична, О.М. Овчелупова // Інфраструктура ринку: Електронний науково-практичний журнал. – 2018. – Випуск 17. – С.400-403.

8) Світлична В.Ю. Організаційні аспекти здійснення банківського фінансового моніторингу / В.Ю. Світлична, В.О. Дериволков // Економіка та суспільство. – 2018. – №15. – С. 739-745.

Статті у збірниках наукових праць

1) Світлична В.Ю. Розробка основних напрямків інноваційної політики розвитку житлово-комунальних підприємств України / В.Ю. Світлична: Міжнародна науково-практична конференція «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі». – Х.: ХНАМГ, 2011. – С.25-29.

2) Світлична В.Ю. Національна фінансова звітність: необхідність та перспективи гармонізації з міжнародними стандартами / В.Ю. Світлична, М.Г. Раздобаріна: VI Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Актуальні проблеми сьогодення: науковий підхід до їх вирішення», м. Тернопіль, 30-31 жовтня 2011 року.

3) Світлична В.Ю. Актуальні проблеми організації і ведення обліку виробничих запасів підприємствами України / В.Ю. Світлична: Економічна наукова Інтернет-конференція «Наукові здобутки на шляху удосконалення економічної системи». – Тернопіль, 2011. – С.67-69.

4) Світлична В.Ю. Організація і облікові важелі регулювання фінансової безпеки підприємств / В.Ю. Світлична, М.Г. Раздобаріна: V Международная научно-практическая конференция «Современная экономическая теория и поиск эффективных механизмов хозяйствования» 16-17 марта 2012 года. – Сімферополь: Таврійський національний університет, 2012. – С.243-245.

5) Світлична В.Ю. Управління фінансовою безпекою підприємств / В.Ю. Світлична, Г.І. Писаревська: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання теорії та практики менеджменту» 21-22 березня 2012. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, 2012. – С.251-253.

6) Світлична В.Ю. Реформування обліку в бюджетних установах: проблемні питання та шляхи вирішення / В.Ю. Світлична, Т.І. Гайченя, К.С. Чавикіна: Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес розвідка: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 11-13 квітня 2013 р. / ред. кол.: В.Ф. Харченко, Т.В. Момот, Н.Є. Лелюк, І.А. Краївська. – Х.: ХНУМГ, 2013. – С.100-101.

7) Світлична В.Ю. Інформаційна безпека: багатогранність сутності / В.Ю. Світлична, Ромась Т.О. // Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес розвідка: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 11-13 квітня 2013 р. / ред. кол.: В.Ф. Харченко, Т.В. Момот, Н.Є. Лелюк, І.А. Краївська. – Х.: ХНУМГ, 2013. – С.100-101.

8) Світлична В.Ю. Врахування ризикових факторів діяльності банківських установ в процес підвищення їх конкурентоспроможності / В.Ю. Світлична: Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання: зб. матер. VІ Міжнарод. науково-практ. конф. (15-16 березня 2013 р.). – Сімферополь / За заг. ред. Л.А. Кравченко. – Саки: ПП «Підприємство Фєнікс», 2013. – С.132-134.

9) Світлична В.Ю. Актуальність запровадження облікових важелів регулювання фінансової безпеки підприємства / В.Ю. Світлична: Управління фінансово-економічною безпекою: інформаційно-аналітичне забезпечення та конкурентна розвідка: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Ялта, 30 вересня – 6 жовтня 2013 р. / ред. кол.: О.В. Кендюхов, Т.В. Момот, Н.Є. Лелюк, І.А. Краївська. – Х.: ХНУМГ, 2013. – С.129-131.

10) Світлична В.Ю. Фінансова безпека банківських установ: визначення сутності та основних характеристик / В.Ю. Світлична: Безпекознавство: теорія та практика: матер. І Всеукраїнської наук.-прат. Інтернет-конф. (м. Луганськ, 15 березня-15 квітня 2013 р.). – Луганськ: Східноук. нац. ун-т ім.3 В. Даля, 2013. – С.158-161.

11) Світлична В.Ю. Банківський фінансовий моніторинг: актуальність здійснення та вплив факторів ризику / В.Ю. Світлична: XXXVII научно-техническую конференцию преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНУГХ: программа и тезисы докладов; Часть 2: Экономические и гуманитраные науки. – Х. : ХНУМГ, 2014. – С.127-128.

12) Світлична В.Ю. Необхідність врахування факторів ризику в процесі побудови системи банківського фінансового моніторингу / В.Ю. Світлична, Т.І. Світлична: Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України в умовах формування нового світового фінансово-економічного порядку: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Полтава, 1-6 жовтня 2014 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2014. – С.134-136.

13) Світлична В.Ю. Інноваційна політика будівельних підприємств: існуючі проблеми та пошук джерел фінансового забезпечення / В.Ю. Світлична, Т.І. Світлична: Сучасна економіка та пошук ефективних механізмів господарювання: Міжн. наук.-практ. конф.для студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Київ 17-18 жовтня 2014 року. – Київ, 2014. – С.56-59.

14) Світлична В.Ю. Фінансової безпека: визначення сутності та розробка заходів з організації забезпечення / В.Ю. Світлична, Т.І. Світлична: Економічні проблеми сучасності та концепція сталого розвитку держави та регіонів: збірник тез наукових робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конфер. (м. Одеса, 17-18 жовтня 2014 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – У 2-х частинах. – О. : ЦЕДР, 2014. – Ч. 1. – С.111-114.

15) Світлична В.Ю. Актуальные аспекты формулирования сущности и способов минимизации риска энергетической безопасности государства / В.Ю. Світлична, В.М. Рубанка // Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції: «Актуальні проблеми розвитку світової науки», 2 частина м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2016. – С.91-95.

16) Світлична В.Ю. Кадрова безпека підприємства: визначення сутності та організаційних засад побудови / В.Ю. Світлична: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 1-28 лютого 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2017. – С.154-158.

17) Світлична В.Ю. Актуальні питання врахування факторів ризику в діяльності банківських установ / В.Ю. Світлична: Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 10 листопада 2017 року). – Х.: ХНАДУ. – 2017. – С.201-202.

18) Світлична В.Ю. Актуальні питання врахування факторів ризику під час оцінки енергетичної безпеки / В.Ю. Світлична, В. М. Рубанка: Стратегічна аналітика та антикорупційний аудит в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб’єктів господарювання: матеріали VІ міжнародної наук.-практ. конф., присвяченій 95-річчю факультету ЕіП, Харків, 26-27 жовтня 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2017. – С.202-205.

19) Світлична В.Ю. Кадрова безпека підприємства: порядок забезпечення та кроки реалізації / В.Ю. Світлична, Я.С. Коленчук, А.Ф. Марченко, С.О. Голобородько: Стратегічна аналітика та антикорупційний аудит в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб’єктів господарювання: матеріали VІ міжнародної наук.-практ. конф., присвяченій 95-річчю факультету ЕіП, Харків, 26-27 жовтня 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2017. – С.205-208.

20) Світлична В.Ю. Організаційні аспекти забезпечення фінансової безпеки банківських установ України / В.Ю. Світлична, О.М. Овчелупова: Стратегічна аналітика та антикорупційний аудит в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб’єктів господарювання: матеріали VІ міжнародної наук.-практ. конф., присвяченій 95-річчю факультету ЕіП, Харків, 26-27 жовтня 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2017. – С.208-211.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1) Світлична В.Ю. Забезпечення інформаційної безпеки банківських установ / В.Ю. Світлична // Крымский экономический вестник: Научный журнал. №1 (08) лютий 2014. Частина ІІ. – Сімферополь, 2014. – С.172-175.

2) Світлична В.Ю. Інформаційна безпека: сутність та порядок реалізації / В.Ю. Світлична // Молодий вчений: Науковий журнал. Частина І Щомісячне видання. – № 11 (14). – 2014. – С.97-100.

3) Світлична В.Ю. Вплив факторів ризику та загроз на діяльність банківських установ України // В.Ю. Світлична // Крымский экономический вестник: Научный журнал. №5 (12) жовтень 2014. – Сімферополь, 2014. – С.61-63.

4) Світлична В.Ю. Енергетична безпека: визначення сутності, пошук шляхів мінімізації ризиків та ефективна реалізація заходів забезпечення / В.Ю. Світлична, В.М. Рубанка // Молодий вчений: Науковий журнал. Частина І. Щомісячне видання. – № 4 (31). – 2016. – С.185-188.

5) Світлична В.Ю. Грошово-кредитна політика: визначення змісту та тенденцій зміни / В.Ю. Світлична // Economics and Finance. – 2018. – №3. – С.49-58.

6) Світлична В.Ю. Організаційні аспекти здійснення банківського фінансового моніторингу / В.Ю. Світлична, В.О. Дериволков // Економіка та суспільство. – 2018. – №15. – С. 739-745.

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

70

43

h-індекс

4

1

i10-індекс

2

1

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Рубанка Володимир Миколайович – «Система контролінгу підприємств енергонагляду як складової стратегії національної безпеки держави» (21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності»)

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

1) в період 30.04 – 30.05.2010 р. проходила підвищення кваліфікації в ХОУ ВАТ «Ощадбанк» (Наказ ХНАМГ №303-02 від «11» травня 2010 р.). Програма стажування виконана у повному обсязі;

2) в період 1.03 – 30.04.2013 р. проходила підвищення кваліфікації в ЦПКПКДН ХНАМГ за програмою «Теорія і практика роботи в Moodle» (свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації № 12 СПК 865446);

3) в період 1.12 – 30.12.2013 р. проходила підвищення кваліфікації на кафедрі «Економічна кібернетика» Харківського національного університету радіоелектроніки (Наказ №1015/02 від 01.11.2013 р.). Програма стажування за темою «Інноваційні технології викладання фінансового моніторингу» виконана у повному обсязі. Рекомендації та практичні пропозиції, отримані в результаті проходження стажування, були позитивно оцінені та ухвалені на засіданні кафедри «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту»;

4) в період 20.03 – 18.06.2018 р. підвищення кваліфікації у Філії Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк України». Тема підвищення кваліфікації – «Дослідження організаційно-економічних важелів впливу банківської системи на грошово-кредитну систему держави».

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

1) Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Фінансово-економічна діяльність підприємств» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.070900 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»). Укл.: Світлична В.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 30 с.

2) Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства») / Н. І. Гордієнко, В. Ю. Світлична; Харк. нац. акад. міськ. госп.-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 115с.;

3) Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства») / Укл.: Світлична В.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2011. – 99с.

4) Методичні вказівки для самостійного вивчення та виконання РГЗ з курсу «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства») / Укл. Світлична В.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2011. – 102с.

5) Світлична В.Ю. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий моніторинг» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» кваліфікації 2414 «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки» і 2414.2 «Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки») / В. Ю. Світлична; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова;. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 51 с.

6) Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Фінансовий моніторинг» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» кваліфікації 2414 «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки» і 2414.2 «Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки») / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова; Світлична В.Ю. – Харків: ХНУМГ, 2014. – 37 с.

7) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансово-економічна діяльність підприємств» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій») / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова; Світлична В.Ю. – Харків: ХНУМГ, 2014. – 19 с.

8) Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Гроші і кредит» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства») / Укл.: Світлична В.Ю. – Харків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2016. – 40 с.

9) Методичні вказівки для самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з курсу «Гроші і кредит» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства») / Укл.: Світлична В.Ю. – Харків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2016. – 31 с.

Список дисциплін

1) «Бухгалтерський облік» – для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»;

2) «Гроші і кредит» – для студентів для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030504 «Економіка підприємства»

3) «Фінансово-економічна діяльність» – для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»

Розроблені електронні навчальні курси

Курс "Гроші та кредит" (денна та заочна форма) (для спеціальності "Облік і аудит", "Економіка підприємства")

Курс "Бухгалтерський облік" (для спеціальності "Готельно-ресторанна справа")