Рудаченко Ольга Олександрівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Рудаченко Ольга Олексндрівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

к.е.н., доцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова,

Бізнес-тренер короткострокової програми підвищення кваліфікації «Стратегічне управління та планування» / Навчально-науковий інститут підготовки кадрів вищої кваліфікації Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Бізнес-тренер програми післядипломного навчання «Управління в органах місцевого самоврядування України для менеджерів середньої ланки» / USAID Project Implemented bу «Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)»

Освіта

01.09.2004 - 30.06.2008 Харківська національна академія міського господарства / Економіка і підприємництво / Бакалавр з економіки і підприємства

01.09.2008 - 26.06.2009 Харківська національна академія міського господарства Економіка підприємства / Магістр з економіки підприємства

Професійний досвід

к.е.н., доцент назва Кафедри

Місце роботи

Доцент назва кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Тема дисертації: Попередження кризового стану підприємств житлово-комунального господарства, 2014 р.

Електронна пошта

rudachenko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Монографії

1. Rudachenko О. Forecasting trends for development of Ukrainian enterprises of spheres in municipal services in modern conditions / Valeriya Yesina, Olga Rudachenko / Social and legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp.z o.o., 2019. 536 p.

2. Рудаченко О.О. ОСББ як бізнес одиниця стратегічного розвитку регіону / Проблеми адаптації соціально-економічних систем до екзогенних змін: монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. Л. Калініченко. Х. : ФОП Панов А. М., 2019. 640 с.

3. Рудаченко О.О. Економетрична модель оцінки факторів соціальної напруженості / Клебанова Т.С., Рудаченко О.О./ Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціальноекономічних систем: Монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Мелітополь : 2019. – 456 с., Англ. мова, польск. мова, рос. мова, укр. мова.

4. Рудаченко О.О. Теоретико-методологічні основи фрмування підходів до дослідження соціальної напруженості / Инструментальные средства моделирования систем в информационной экономике / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. – Харьков, ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2019. – 452 с. Русск. яз., укр. яз., англ. яз. ISBN 978-80-89654-51-2

5. Rudachenko O. Components of the economic entities potential by types of economic activities in the system of socio-economic development of regions/ Babayev V., Sukhonos M., Dymchenko O., Yesina V., Rudachenko O. / Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities : collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher School of Social and Economyc. – Przeworsk : WSSG, 2019. – Vol. 2. – 400 p.

6. Рудаченко О.О. Моделі формування інтегральних показників соціальної напруженості регіонів України. Клебанова Т.С., Рудаченко О.О., Погосян Л.О. монографія: Системный анализ и моделирование процессов управления / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой, докт. экон. наук, проф. Л.С. Гурьяновой – Братислава-Харьков, ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2020. – 288 с. Укр. яз., русск. яз., англ. Яз.

7. Rudachenko O. Methodology for assessing the potential of national economy sectors (on the example of Ukraine). Dymchenko O., Tararuiev Yu., Yesina V., Rudachenko O. / Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration: scientific monograph / edited by Dr.oec. Prof. Maksym Bezpartochnyi, Dr.oec. Prof. Viktoriia Riashchenko, Dr.paed. Nina Linde, 2nd edition. – Riga: Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. – 413 p.

8. Rudachenko O. Potential of business entities: essence, assessment and role in national development: collective monograph / V. M. Babayev, M. K. Sukhonos, O. V. Dymchenko, Iu. O. Tararuiev, V. O. Yesina, O. O. Rudachenko, O. Yu. Palant, Ye. N. Vodovozov, Zh. P. Beztsinna. Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2021. – 80 p.

9. Рудаченко О.О. Аналіз динаміки інтегральних показників напруженості соціально-економічного розвитку. Клебанова Т.С., Рудаченко О.О., Полуектова Н.Р., Панасенко О.В. Модели системного анализа в управлении экономическими процессами / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой, докт. экон. наук, проф. Л.С. Гурьяновой – Братислава-Харьков, ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2021. – 432 с. С.41-48.

10. Rudachenko O. Integral assessment and prognostication of national economy sectors potentialV. M. Babayev, M. K. Sukhonos, O. V. Dymchenko, Iu. O. Tararuiev, V. O. Yesina, O. O. Rudachenko, Ye. N. Vodovozov, O. Yu. Palant, I. A. Kamienieva, M. V. Ryzhenko. Lap Lambert Academic Publishing Group. International Book Market Service Ltd. Brivibas gatve 197 LV-1039 Riga, Latvia. 2021. p.205.

11. Rudachenko O. Integral assessment and prognostication of national economy sectors potential. V. M. Babayev, M. K. Sukhonos, O. V. Dymchenko,Iu. O. Tararuiev, V. O. Yesina, O. O. Rudachenko,Ye. N. Vodovozov, O. Yu. Palant, I. A. Kamienieva, M. V. Ryzhenko. Lap Lambert Academic Publishing Group. International Book Market Service Ltd. Brivibas gatve 197 LV-1039 Riga, Latvia. 2021. p.204.


Статті у фахових виданнях

1. Рудаченко О.О. Теоретичні основи дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств житлово-комунального господарства / Рудаченко О.О., Єсіна В.О./ Науковий вісник Ужгородського національного університету.Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство Випуск №21/2018. , - Ужгород, 2018. – с.148.

2. Рудаченко О.О. Особливості сучасного етапу районування обласних територій/ Димченко О.В., Бєлявцева В.В., Рудаченко О.О. Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць - Випуск 3(71). Ч.2. – Київ - 2019 р., 272 с.

3. Рудаченко О.О. Моделювання критичних факторів соціальної напруженості в Україні шляхом множинного регресійного аналізу. / Клебанова Т.С., Рудаченко О.О. / Науковий погляд: економіка та управління/ Правонаступник наукового журналу “Вісник Академії митної служби України. Серія: “Економіка”) - 2(64), 2019 – 2019 р. – 208 с.

4. Рудаченко О.О. Теоретико-методологічні засади формування бюджетної політики в обласних територіальних громадах на прикладі Харківської області / Белявцева В.В., Рудаченко О.О. «Збірник наукових праць Донецького державного університету управління». Серія: «Економіка». Т. ХХ, вип. 311. Маріуполь, ДонДУУ, 2019 р.С. 104-115

5. Рудаченко О.О. Теоретичні засади формування системи фінансового управління країни / Рудаченко О.О., Бібік Н.В., Чех Н.О./ Науково-економічний журнал «Інтелект ХХІ», випуск 5, 2019 р., Київ. С.82-86

6. Рудаченко О.О. Підвищення ефективності роботи житлово-комунального господарства шляхом попередження розвитку кризових процесів / О.В. Димченко, О.О. Рудаченко, О. С. Костильова, Т.Ю. Мартем'янова, К.В. ШкурупійКомунальне господарство міст. Серія : Економічні науки.Т.7, вип.153. 2019. С.60-68

7. Рудаченко О.О. Європейські стандарти бізнес-планування як елемент комплексного розвитку житлово-комунального господарства регіону/ Димченко О.В., Рудаченко О.О., Бережна А.Ю. Економіка і регіон. - Науковий вісник Полтавського національного університету імені Юрія Кондратюка.- №3 (58).- 2016 р. – с.41-47. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=econrig_2016_3_8

8. Рудаченко О.О. Завдання розвитку управлінського обліку в технології ресурсозбереження/ Димченко О.В., Хайло Я.М., Рудаченко О.О. / Бізнес Інформ : наук. журн. – Харків : ВД «Інжек», 2018 – № 10 – С. 429-436

9. Рудаченко О.О. Системний блок «Енергозбереження» в стратегії реформування ЖКГ/ Димченко О.В., Хайло Я.М., Рудаченко О.О. / Бізнес Інформ : наук. журн. – Харків : ВД «Інжек», 2018 – № 9 – С. 48-54.

10. O. Rudachenko. Theoretical background of competitiveness index determination in regions/ O. Dymchenko, V. Beliavtseva, O. Rudachenko, Y. Tararuev / Journal of Vasyl Stefanyk precarpathian national university, Vol. 5, No. 3-4 (2018), 44-49

11. Рудаченко О. О. Попередження фінансових криз у корпоративних системах на основі нейро-нечітких моделей / Клебанова Т. С., Гвоздицький В. С., Рудаченко О. О. // Бізнес Інформ. – 2019. – №2. – C. 140–146.

12. Рудаченко О.О.Особливості соціально-економічного розвитку країни в сучасних умовах / Рудаченко О.О. // Вісник Хмельницького національного університету. – Серія : Економічні науки. – Хмельницький : [Б. в.], 2019. – № 2. – Т. 1 (268). – С. 224-228.

13. Рудаченко О.О. Моделювання критичних факторів соціальної напруженості в Україні шляхом множинного регресійного аналізу. / Клебанова Т.С., Рудаченко О.О. / Науковий погляд: економіка та управління/ Правонаступник наукового журналу “Вісник Академії митної служби України. Серія: “Економіка”) - 2(64), 2019 – 2019 р. – С.102-110.

14. Рудаченко О.О. Теоретичні засади формування системи фінансового управління країни / Рудаченко О.О., Бібік Н.В., Чех Н.О./ Науково-економічний журнал «Інтелект ХХІ», випуск 5, 2019 р., Київ. С.82-86

15. Рудаченко О.О. Формування основних напрямків щодо зниження соціальної напруженості країни. Рудаченко О.О. Науково-економічний журнал «Інтелект ХХІ», випуск 1, 2020р., Київ. С.71-75

16. Рудаченко О.О. Сучасні підходи до аналізу соціальної напруженості. Рудаченко О.О., Клебанова Т.С., Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – Ужгород: 2020 - №30 (2) 2020 - С.140-144.

17. Рудаченко О.О. Характеристика основних етапів оцінки потенціалу економічних систем. Єсіна В.О., Рудаченко О.О., Тараруєв Ю. О. Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. 2020. Т.25. Вип. 3 (82). 2020. С. 23-28.

18. Рудаченко О.О. Методи оцінки потенціалу економічних суб’єктів у системі соціально-економічного розвитку країни. Рудаченко О.О., Єсіна В.О. Приазовський економічний вісник. Електронний науковий журнал. Вип. 3(20). 2020 С. 118-122. http://pev.kpu.zp.ua/journals/2020/3_20_ukr/23.pdf

19. Рудаченко О.О. Клебанова Т. С. Класифікація регіонів України за рівнем формування соціальної напруженості. Бізнес Інформ. 2020. №10. C. 128–136.

20. Рудаченко О. О. Інтернаціоналізація підприємництва та потенціал конкурентоспроможності регіонів. В.М. Бабаєв, Сухонос М.К., Димченко О.В., Рудаченко О. О. Тараруєв. Комунальне господарство міст. Сер.: Економічні науки. – Вип.7(160). 2020, С.2-10.

21. Побудова інтегральних показників соціально-економічного розвитку країни (регіону). Клебанова Т.С., Рудаченко О.О., Панасенко О.В. Приазовський економічний вісник. Електронний науковий журнал. Вип. 2(25). 2021 С. 19-23. http://pev.kpu.zp.ua/journals/2021/2_25_ukr/6.pdf

22. Рудаченко О.О. Механізм діагностики кризових ситуацій в системах соціально-економічного розвитку регіонів. Рудаченко О.О., Клебанова Т.С., Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці». Випуск 4(84). 2021. С.57-64. http://psae-jrnl.nau.in.ua/archive

23. Рудаченко О.О. Стратегічне управління розвитком підприємства шляхом використання lean-технологій на регіональному та державному рівнях. О.В. Димченко, О.О. Рудаченко, В.М. Прасол, Н.В. Дріль Комунальне господарство міст, 2021, том 5, випуск 165. С.38-42.

Статті у збірниках наукових праць

1. Rudachenko O. Models of financial crisis prevention at enterprises of housing and communal service/Tamara S. Klebanova, Lidiya S. Guryanova, Olga O. Rudachenko / Actual problems of economics #1(187), 2017 – 2017. – p.373-382. http://search.proquest.com/openview/0d81083b21b672ab1ead3a454187080b/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035679

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Rudachenko O. Evolutionary view of the formation of crisis processes at housing and utility enterprises. Olena Dymchenko, Olena Panova, Olga Rudachenko/ Proceeding of the 12 th International Scientific Conference. Public Economics And Administration 2017. Ostrava, Czech Republic. 2017. 391 p. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85028600858&origin=AuthorNamesList&txGid=3fd8c99dae76dc96f8b3f821cfbd4f04 ( Scopus)

2. Rudachenko O. Modelling of the enterprise functioning stability using the automatic control theory apparatus L. Guryanova, I. Nikolaiev, R. Zhovnovach, S. Milevskiy, O. Ivakhnenko, O. Panasenko, S. Prokopovych, L. Chagovets, D. Vasylenko, O. Rudachenko. Eastern-European journal of Enterprise technologies. Vol 4, No 3 (88), 2017. - P. 45-85. https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=ru_RU&SrcAuth=RRC&SID=E4puQX1qyKaXqPdY3FO&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000519274800033 (Web of Science).

3. Rudachenko O. Models for the analysis of the state’s financial security indicators dynamics/ Klebanova T.S., Guryanova L. S., Milevskyi S.V., Nepomnyaschiy V.V., Rudachenko O.A./ Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2017, 1(22), pp. 254-264 SSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770 (Web of Science). http://fkd.org.ua/article/view/110179 основний сайт https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F56gHDl1VFoI7Mpmcbw&page=1&doc=6

4. Rudachenko O. Models of forecasting in the mechanism of early informing and prevention of financial crises in corporate system. Guryanova L.S., Gvozdytskyi V.S., Dymchenko O.V., Rudachenko O.A. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2018, Vol3 (№26), pp. 303-312. https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&SID=F56gHDl1VFoI7Mpmcbw&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000447866000031 (Web of Science).

5. Rudachenko O. Theoretical and methodological principles of financial state management system development in Ukraine. O. Rudachenko, N. Bibik, V.Yesina. Proceedings of the 13 th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2019. Ostrava: VSB. Technical University of Ostrava, 2019. pp. 343-351. https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=ru_RU&SrcAuth=RRC&SID=E4puQX1qyKaXqPdY3FO&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000533618700013(Web of Science).

6. Rudachenko O. Classification Of Social Tension Of The Regions Of Ukraine. Tamara Klebanova, Olha Rudachenko, Vitaliі Gvozdytskyi, Mozgovyi Ievgen, Lidiya Guryanova WSEAS Transactions on Systems and Control, ISSN / E-ISSN: 1991-8763 / 2224-2856, Volume 15, 2020, Art. #57, pp. 576-584. (Скопус) https://www.wseas.org/multimedia/journals/control/2020/b145107-1130.pdf

7. Rudachenko O. Economic potential of Ukraine: assessment and forecasting. Olena Dymchenko, Olha Rudachenko, Valeriya Yesina, Iurii Tararuiev (WOS). The 3rd Eastern European Conference of Management and Economics (EECME 2021) – Sustainable Development in Modern Knowledge Society. Slovenia, May 28, 2021. SHS Web of Conferences, Volume 111, 01014 (2021).Ljubljana. Р. 1-10. https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2021/22/shsconf_eecme2021_01014.pdf (Web of Science).

8. Rudachenko O. Devising a procedure for ensuring entrepreneurship protectionism in the context of financial capital investments for the purpose of rehabilitation of the transport sector. Vodovozov E., Rudachenko O. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 4/13 (112) 2021. P.34-41 ISSN 1729-3774 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/238414/237879 (Scopus)

9. Rudachenko О. Application of the method of data envelopment analysis of the public administration in the pandemic period. T.Klebanova, N.Poluektova, O.Rudachenko Proceedings of the Workshop on the XIII International Scientific Practical Conference Modern problems of social and economic systems modelling (MPSESM-W 2021), CEUR-WS.org. Vol-2927. Kharkiv, (April 9). 2021. Р.94-107. http://ceur-ws.org/Vol-2927/paper8.pdf (Scopus)

10. Rudachenko O. Devising a procedure for ensuring entrepreneurship protectionism in the context of financial capital investments for the purpose of rehabilitation of the transport sector. Vodovozov E., Rudachenko O. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 4/13 (112) 2021. P.34-41 ISSN 1729-3774 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/238414/237879 (Scopus)

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

138

119

h-індекс

5

4

i10-індекс

2

2

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Вказати тематику

Назва закладу

місто, країна

дата, рік.

Назва документу

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Назва

Назва закладу

Місто, Країна

Дата

Назва документу, №

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1.Рудаченко О.О. Фінансово-економічна грамотність : підручник : [у 2 частинах] – Ч. 1: Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / За ред. д-ра екон. наук, проф. О.Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О.В. Димченко. – Київ : «Видавничий дім «Кондор», 2017. – 1024 с.

2.Рудаченко О.О. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підручник / за заг.ред. д.е.н., проф.. І.М. Сотник, д.е.н., проф. Л.М. Таранюка. Суми: ВТД «Університетська книга», 2018. 572 с.

3.Рудаченко О.О. Європейські стандарти бізнес-планування [Текст] : навч. посібник / [О. В. Димченко, О. О. Рудаченко, В. М. Прасол, О. Д. Панова] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2021. — 143 с.

Навчально-методичні матеріали

1. О. О. Рудаченко. Методичні вказівки для виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Управління конкурентоздатністю підприємств міського господарства» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього рівня магістр за спеціальністю 073 – Менеджмент. Бізнес-адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: О. В. Димченко, О. О. Ру-даченко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2016. – 24 с.

2. О. О. Рудаченко. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Управління конкурентоздатністю підприємств міського господарства» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 073 – Менеджмент. Бізнес-адміністрування / О. В. Димченко, О. О. Рудаченко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 99 с.

3. О. О. Рудаченко. Конспект лекцій з дисципліни «Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств міського господарства» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання освітнього рівня магістр спеціальності 051 – Економіка. Економіка підприємства / О . В. Димченко, О. О. Рудаченко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 124 с.

Список дисциплін

Європейські стандарти бізнес-планування

Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами

Оптимізаційні методи і моделі у бізнесі

Управління результативністю у бізнес структурах

Державні та муніціпальні фінанси для бізнесу

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Вступ до гостинності

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

608