Рибак Ганна Іванівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Рибак Ганна Іванівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

старший викладач кафедри економічна теорія та міжнародна економіка ХНУМГ імені О.М. Бекетова, кандидат економічних наук

Освіта

"ХНЕУ ім. С.Кузнеця", 2001-2006

Професійний досвід

з 2006 по 2017 асистент кафедри Економічної теорії ХНУМГ імені О.М. Бекетова з 2017 і по теперішній час старший викладач кафедри економічна теорія та міжнародна економіка ХНУМГ імені О.М. Бекетова

Місце роботи

кафедра економічної теорії та міжнародної економіки ХНУМГ імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Рибак Г.І. Соціально-економічні засади підвищення якості життя населення регіонів України: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Рибак Ганна Іванівна ; ХНУМГ ім. О. М. Бекетова – Харків, 2008. – 22 с.

Адреса електронної пошти

rybak@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

- Рибак Г.І. Інституціональні чинники підвищення якості життя населення регіонів / Інституційні фактори стійкого розвитку регіональних соціально- економічних систем: монографія / за заг. ред. В.П. Решетило; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Харків: ХНАМГ, 2013. С. 213-220.

Статті у фахових виданнях

- Рибак Г. І. Якість життя населення – як індикатор економічного розвитку регіонів (порівняльний аспект) // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 256: В 9 т. Т.VII. Дніпропетровськ: ДНУ. 2010. №256. С. 1766–1771.

- Рибак Г. І. Методика розрахунків інтегральних показників якості життя населення регіонів // Економічний простір: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ: ПДАБА. 2011. №51. С. 102-112.

- Рибак Г. І. Історичний розвиток поняття якості життя як соціально-економічної категорії // Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Перспективные инновации в науке, образовании производстве и транспорте 2011». Том 13. Экономика, Туризм и рекреация, География и геология. Одесса: Черноморье, 2011. С. 17-23.

- Рибак Г. І. Методологічні проблеми виміру рівня якості життя населення в регіоні // Коммунальне господарство міст. Серія: Економічні науки. Х. 2011. №100. С. 321-329.

- Рибак Г. І. Підвищення якості життя населення на основі подолання регіональної диференціації доходів // Коммунальне господарство міст. Серія: Економічні науки. Х. 2012. №104. С. 309-318.

- Рибак Г. І. Диференціація якості життя міського і сільського населення та фактори її подолання // Коммунальне господарство міст. Серія: Економічні науки. Х. 2012. №106. С. 321-329.

- Рибак Г. І. Інституціональні фактори підвищення якості життя населення регіонів України // Коммунальне господарство міст. Серія: Економічні науки. Х. 2013. №108. С. 309-318.

- Рибак Г. І. Фактори подолання регіональної диференціації якості життя населення в Україні // Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. №11. С. 587-592. URL: http://global-national.in.ua/issue-11-2016 (дата звернення: 15.01.17)

- Рибак Г.І. Напрями державної політики підвищення якості життя населення // Соціальна економіка: науковий економічний журнал. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. 2016. № 52(2). С. 130 – 134.

Статті у збірниках наукових праць

- Рибак Г.І. Розрахунок інтегрального індикатора якості життя населення регіонів // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: матеріали ХІХ міжнар. наук.-практ. конф., Ч.ІІІ(01-03 червня 2011 р., Харків); за ред. проф. Товажнянського Л.Л. Харків: НТУ «ХПІ». С. 164.

- Рибак Г.І. Особливості регіональної моделі якості життя населення України // Теория и практика в современной науке: материалы XXVI Междунар. научн.-практ. конф. по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам (Украина, г. Горловка, 18-19 октября 2012 г.). Горлівка: ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2012. С. 30-34.

- Рибак Г.І. Вплив іституціональних факторів на якість життя населення // Менеджмент міського та регіонального розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 28-29 березня 2013 р.). Харків: ХНАМГ, 2013. С. 85-86.

- Рибак Г.І. Влияние миграционных процессов на качество жизни в Украине // Актуальные проблемы экономического развития: сб. докл. Междунар. науч.-практ. конф. (Белгород, апрель 2013 г). / Белгор. Гос. Технол. ун-т. - Белгород: Изд-во БГТУ, 2013. – Ч.2. – С. 177-182.

- Рибак Г.І. Соціальне партнерство як інструмент підвищення якості життя населення // Сучасна наука: теорія і практика: V Всеукр. наук.-практ. заочна конференція (Київ, 27-28 червня 2014 р.). Київ, 2014. С. 26-27. URL: http://novaosvita.com.ua/?page_id=1769 (дата звернення: 15.06.14)

- Рибак Г.І. Державна промислова політика як чинник технологічної модернізації економіки України // Сучасна економічна наука: теорія і практика: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Полтава, 13– 14 листопада 2014 р.). Полтава: ПолтНТУ, 2014. С. 70-72. URL: http://pntu.edu.ua/ru/24-university/rozklad.html?option=com_k2&view=item&catid=10&id=1277 (дата звернення: 25.12.14)

- Рибак Г.І. Вплив оподаткування доходів на якість життя населення України // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26-28 травня 2015 р.) / Харків. нац.. ун-т. міськ. госп-ва ім.. О.М. Бекетова. Х.: ХНУМГ, 2015. С. 152-153.

- Рибак Г.І., Романовська А.В. Перспективні напрямки розвитку інфраструктури, як фактори підвищення якості життя населення регіонів України // Реформування економіки держави та регіонів: технологічні та економічні аспекти: зб. тез наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 19-20 червня 2015 р.). у 2 частинах К. :Аналітичний центр «Нова Економіка», 2015. Ч. I. С. 103-106.

- Рибак Г.І., Решетило В.П. Гендерна дискримінація сільських жінок в Україні: фактори, проблеми та наслідки // Гендерна політика міст: історія і сучасність: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 6-7 жовтня 2015 р.): [редкол.: Н.В.Бібік, Г.Г.Фесенко, З.О.Першай та ін.]; Харків. нац.ун- т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова. – Х: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. Вип.5. С. 236-238.

- Рибак Г.І. Підвищення якості життя населення як фактор забезпечення національної безпеки // Потенціал економіки країни: сучасний стан, розвиток та управління: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 17-18 червня2016 року): ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. Львів: ЛЕФ. 2016. Ч.2. С. 44-45.

- Рибак Г.І. Формування соціально-відповідальної особистості як основа розвитку соціального партнерства // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб.наук. праць /за ред.. О.Г. Романовського. Вип. 47 (51), Т. 1. Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. С. 190- 195.

- Рыбак А.И., Решетило В. П. «Качество жизни» населения в глобальном и национальном измерениях // Международный научно-практический конгресс “Современные инструменты экономики. Модернизация. Новые альтернативы”. (Научнопериодическое издание). Вена, Австрия: Международное научное объединение экономистов “Консилиум”, 2013. С.175-177.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

- Рибак Г.І. Соціальне партнерство - перспективний напрямок розвитку підприємництва та підвищення якості життя населення України // Ефективна економіка, №6. 2015. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4160 (дата звернення: 02.09.15)

- Рибак Г.І. Підвищення якості життя населення як фактор національної безпеки // Ефективна економіка, №6. 2016. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1 &z=5054 (дата звернення: 02.09.16)

- Рибак Г.І, Решетило В.П. Формування моделі якості життя населення регіонів України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». Черкаси: ЧДТУ. 2016. Вип.43. Ч.2. С. 108-118

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Googl Scholar[1]

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

- Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять з дисципліни «Економічна теорія (мікроекономіка)» (для cтудентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки:6.030601 – Менеджмент, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа та 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. Б. Тимофієва, І. А. Островський, Г. І.Рибак . – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 77 с.

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси

       Назва курсу    Ступінь/ОКР   Спеціальність       Форма навчання IDкурсу

Макроекономіка_ЕП[2] Бакалавр |Економіка, облік і оподаткування | Денна/Заочна| 717

Политическая экономия[3] Бакалавр| Економіка, облік і оподаткування | Денна/Заочна | 1280