Поколодна Марія Миколаївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Поколодна Марія Миколаївна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Поколодна Марія Миколаївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри Туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, к-т геогр. наук

Освіта

 • Харківський державний університет, 1999 р.;

економічна та соціальна географія, економіко-географ, фахівець з зовнішньо-економічної діяльності, викладач

 • Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова,

2016 р., туризмознавство, спеціаліст з туризмознавства

Професійний досвід

 • В 1999 році закінчила геолого-географічний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, отримала диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію економіко-географа, фахівця з зовнішньоекономічної діяльності, викладача.
 • З листопада 1999 року по листопад 2002 року навчалася в аспірантурі ХНУ ім. В.Н. Каразіна, паралельно працювала на посаді інженера кафедри соціально-економічної географії та природоохоронного менеджменту.
 • Після закінчення навчання в аспірантурі з вересня 2003 року по липень 2004 року працювала на посаді викладача кафедри соціально-економічної географії та регіонознавства.
 • В травні 2003 року захистила дисертацію на тему: “Рекреаційні ресурси Харківської області, їх географічна характеристика та раціональне використання ”. Рішенням президії ВАК України від 8 жовтня 2003 року, рішенням спеціалізованої вченої ради Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського на підставі прилюдного захисту присуджено науковий ступінь кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.11 – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.
 • З липня 2003 року по вересень 2005 працювала старшим викладачем кафедри менеджменту соціально-культурної діяльності Харківської державної академії культури.
 • Працювати на кафедрі Туризму і готельного господарства ХНУМГ ім. О.М. Бекетова почала з 2004-2005 навчального року на посаді доцента за сумісництвом. З серпня 2005 року працюю на кафедрі на основній роботі на посаді доцента по теперішній час.
 • Керую підгтовкою учнів у Малій академії наук по секції Науки про Землю (3 призери обласних і 1 всеукрїанського рівня).
 • Маю досвід роботи в експертних комісія МОН України.
 • Член Науково - методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України № 242 «Туризм» науково-методичної комісії № 14 з транспорту та сервісу, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 375 від 06 квітня 2016 р.

Місце роботи

Кафедра Туризму і готельного господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, «Рекреаційні ресурси Харківської області, їх географічна характеристика та раціональне використання», 2003 р.

Адреса електронної пошти

Mariya.Pokolodna@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 • Поколодна М.М. Регіональний менеджмент в туризмі. / М.М. Поколодна // Колективна монографія «Туризм як національний пріоритет» за ред. І.М.Писаревського Харків: ХНАМГ, 2010. – 284 с., С. 259-267
 • Поколодна М.М. Туристично-інформаційний центр як частина туристсько-інформаційної інфраструктури міста / М.М. Поколодна // Туризм і місто: досвід, проблеми та перспективи: монографія / за заг. ред. І.М. Писаревського; Харк. Нац. Акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ. - 2011. - С. 110 – 134
 • Поколодна М.М. Історико-культурні ресурси, їх класифікація та використання для розвитку туризму в місті Харкові та Харківській області / М.М. Поколодна // Туризм і місто: аналіз проблем, тенденцій та моделювання розвитку: монографія / за заг. Ред. І.М. Писаревського; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. - С. 18-27
 • Поколодна М.М. Дослідження історико-культурних ресурсів Слобожанщини для цілей розвитку туристської діяльності / М.М. Поколодна, Т.О. Тендіт // Кримський економічний вісник. Науковий журнал / 2 (03) квітень 2013 Частина ІІ. – С. 184-186
 • Поколодна М.М. Розвиток туризму та екскурсій як засіб вдосконалення організації рекреаційної діяльності у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду (на прикладі Харківської області) / М.М. Поколодна // Тенденції та напрямки розвитку туріндустрії України : монографія / за заг. ред. І.М. Писаревського ; Харк. Нац. Ун-т міськ. Госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014. – С.181-198.
 • Поколодна М.М. Організаційні особливості мисливсько-рибальського туризму. Международный научный журнал. Выпуск № 12, 2016 р. http://www.inter-nauka.com/issues/2016/12/1761

Статті у фахових виданнях

 • Поколодна М.М. Регіональний менеджмент в туризмі. / М.М. Поколодна // Колективна монографія «Туризм як національний пріоритет» за ред. І.М.Писаревського Харків: ХНАМГ, 2010. – 284 с., С. 259-267
 • Поколодна М.М. Визначення екскурсійного потенціалу міста та шляхів його використання / М.М. Поколодна, В.С. Гришанова // Комунальне господарство міст: науково-технічний збірник. Випуск 102. Серія економічні науки. -Х. ХНАМГ, 2012. – С. 475 – 480.
 • Використання інноваційних форм навчання в сфері сільського зеленого туризму / М. М. Поколодна. // Економіка. Управління. Інновації. - 2014. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_2_49
 • Пколодна М.М. Шляхи використання археологічних ресурсів для цілей розвитку туризму (на прикладі археологічної пам’ятки національного значення «Донецьке городище», Харківська область) / М.М. Поколодна, В.А. Заварзіна, В.В. Хорохоріна / // «Економічний форум» Луцького національного технічного університету. – 2015. - № С. 237-245. – Режим доступу : http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/u_ nomeri_32015_sich_1.pdf Журнал входить у науковометричні бази Ulrich's Periodicals Directory (США), РІНЦ (Росія), Index Copernicus (Польща)
 • Абрамов В.В. Поколодна М.М. Питання доречності використання деяких термінологічних конструкцій в сучасному туризмознавстві /Абрамов В.В. Поклодна М.М. / Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти : Збірник наукових праць. – Додаток до гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковроди».- Переяслав – Хмельницький, ФОП Домбровская Я.М., 2016. –С. 214-221
 • Поколодна М.М. Дослідження ресурсного потенціалу мисливсько-рибальського туризму в Україні. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського націона- льного автомобільно-дорожнього університету. – №4 (15), том 1 – 2016. – Харків: ХНАДУ, 2016 – С. 30 -39.
 • Поколодна М.М., Абрамов В.В. Доречність використання деяких термінологічних конструкцій в сучасному екскурсознавстві. - Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти : Збірник наукових праць. – додаток до Гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, ФОП Домбровська Я.М., 2017 . – С.288-296

Статті у збірниках наукових праць

 • Поколодна М.М. Проблеми залучення об’єктів природно-заповідного фонду до туристської діяльності в Україні / М.М. Поколодна // ХХХV Научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. Программа и тезисы докладов. Часть 1 Строительство, архитектура, экология, общественные науки. Харьков, 2010. – С. 192- 194.
 • Поколодна М.М. Аналіз розвитку та перспектив використання Інтернет-ресурсів Харківщини іноземними туристами - майбутніми учасниками Євро – 2012 / М.М. Поколодна, М.В. Успенська // Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку : матеріали V Між нар. наук.-практ. конф. (6-7 травня 2010 р. Луганськ). – Вип. 5. – Луганськ : Вид – во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – 344 с. С. 204 -209
 • Поколодна М.М. Проблеми формування позитивного іміджу України на міжнародній туристській арені / М.М. Поколодна А.В. Михалюк // Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку : матеріали V Між нар. наук.-практ. конф. (6-7 травня 2010 р. Луганськ). – Вип. 5. – Луганськ : Вид – во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – 344 с. С. 233 -239
 • Поколодна М.М. Проблеми нормування рекреаційної діяльності в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду / М.М. Поколодна, Н.О. Телюра // Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень: МатеріалиVIII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених / За ред. Л.І. Зеленської. – К.: ДНВП «Картографія», 2011. – Вип. 8. - С. 354-355
 • Поколодна М.М. Розвиток національного ринку екскурсійних послуг / М.М. Поколодна // Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту та тризму : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 13-14 жовтня 2011 р. / за ред. В.М. Гончарнко та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – С. 280-281
 • Поколодна М.М. Розвиток рекреаційної діяльності як засіб раціонального використання регіонального природно-ресурсного потенціалу територій та об’єктів природно-заповідного фонду / М.М. Поколодна, Н.О. Телюра // Регіон – 2011 : стратегія оптимального розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 10-11 листопада 2011 р. / Гол. ред. Колегії В.С. Бакіров. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – С. 301-303
 • Поколодна М.М. Сталий розвиток: сьогодення та перспективи / М.М. Поколодна, Н.О. Телюра, О.С. Ломакіна // Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях : междунар. науч.-практ. конф., - Харьков, 14-15 декабря 2011 г. : [ред. кол.: И.В. Древаль (отв. ред.) и др.]; Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х. : ХНАГХ, 2011. – С. 7-9
 • Поколодна М.М. Формування середовища туристських маршрутів на територіях транскордонних регіонів (на прикладі єврорегіону Слобожанщина) / М.М. Поколодна, Н.О. Телюра, О.С. Ломакіна // Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях : междунар. науч.-практ. конф., - Харьков, 14-15 декабря 2011 г. : [ред. кол.: И.В. Древаль (отв. ред.) и др.]; Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х. : ХНАГХ, 2011. – С. 77-78
 • Поколодна М.М. Підходи до розробки екологічних індикаторів сталого розвитку на національному рівні/ М.М. Поколодна, Н.О. Телюра, О.С. Ломакіна //Комунальне господарство міст: науково-технічний збірник. Випуск 101. Серія технічні науки та архітектура. -Х. ХНАМГ, 2011. – С. 150 – 153
 • Поколодна М.М. Застосування програм лояльності в готельній індустрії / М.М. Поколодна // Материали ХХХVI наукчно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАМГ. Программа и тезисы докладаов. Часть 1. Строительство, архитектура, экология, общественные науки. -Х. ХНАМГ, 2012. – С. 176 – 178.
 • Поколодна М.М. Перспективы развития спортивного туризма в рамках трансграничного сотрудничества / М.М. Поколодна, Н.М. Попов, И.С. Гардаушенко // Развитие индустрии туризма и гостеприимства в контексте трансграничного сотрудничества : материалы международной научно-практической конференции (г. Белгород, 26-28 марта 2014 г.). – Белгород : ООО «ЭПИЦЕНТР». - С. 77-82
 • Поколодна М.М. Разработка трансграничных экскурсионных маршрутов как инновационное направление экскурсионной деятельности / М.М. Поколодна, Е.С. Чепурна // Развитие индустрии туризма и гостеприимства в контексте трансграничного сотрудничества : материалы международной научно-практической конференции (г. Белгород, 26-28 марта 2014 г.). – Белгород : ООО «ЭПИЦЕНТР». - С. 237-242
 • Поколодна М.М. Розвиток екскурсійної діяльності в Харківському регіоні/ М.М. Поколодна //ХХХVII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова. Программа и тезисы докладов. Часть 2. Экономические и гуманитарные науки. – Харьков, 2014. – С. 176- 179
 • Поколодна М.М. Теоретико-методологічні аспекти оцінки історико-культурних ресурсів в регіональних дослідженнях для цілей розвитку туристсько -екскурсійної діяльності / М.М. Поколодна // Регіон - 2014: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків, 6 листопада 2014 р. / гол. ред. колегії В.С. Бакіров. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014.- С. 103-106
 • Поколодна М.М. Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного туризму в Україні / М.М. Поколодна, Я.В. Яковицька // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В. – Житомир : Вид-во ЖФ КІБІТ, 2014 р. С. 131-133
 • Поколодна М.М. Геоекономічні особливості використання потенціалу туристсько-рекреаційних ресурсів суміжних регіонів на засадах партнерства (на прикладі Харківської та Полтавської областей) / М.М. Плоколодна // Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу : тези доп. Міжнар. наук.-прак. конф., присвяченої 40-річчю заснування факультету ХТГРТБ (м. Полтава, 20–21 листопада 2014 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2015. – С. 205-207.
 • Поколодна М.М. Розвиток музейного туризму на основі використання потенціалу музеїв-скансенів / Перспективи розвитку туризму в Україні та світі : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк-Світязь, 21-23 травня 2015 р. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. – С. 134-137.
 • Розвиток молодіжного туризму в дестинації/ М.М. Поколодна, І.В. Писарєва, К.В. Москаленко / Економічна наукова Інтернет-Конференція «Перспективи створення сильної економіки для сучасної України»– Режим доступу : http://www.economy-confer.com.ua/full-article/1908/
 • Дитячий туризм в Україні: проблеми і перспективи розвитку /Поколодна М.М., Писарева І.В., Михалюк О.В / «Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети». Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 10-річча кафедри туристсичного бізнесу (20 листопада 2015 року). – Х : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С.159-162.
 • Розвиток соціального туризму / Поколодна М.М., Бабаєва К.І., Катріч К.С. / «Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети». Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 10-річча кафедри туристсичного бізнесу (20 листопада 2015 року). – Х : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С.32-34.
 • Потенціал розвитку музейного туризму в Україні / Поколодна, М.М. Ходакевич С.В./ Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку» (30 жовтня 2015 р.) / відп. ред. Л. В. Транченко – Умань : Видавець «Сочінський», 2015. – С.163-166.
 • Екологічна регіональна політика : сучасний стан , проблеми, перспективи / Поклодна М.М., Телюра Н.О. Регіон-2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 5-6 листопада 2015 р.). – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С.272-275.
 • Поколодна М.М. Вдосконалення менеджменту природоохоронних територій для активізації розвитку екологічного туризму Теорія та практика менеджменту : матеріали Міжнар. наук.­практ. конф. (19 трав. 2016 р.) / відп. ред. проф. Л. М. Черчик. – Луцьк, 2016. – С. 336-337.
 • Поколодна М.М., Гладка О.Е. Перспективи використання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Шарівка» (Харківська область, Україна) з метою розвитку туризму Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наукових праць / За заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. – Частина 2. – Монреаль: ЦСП «НБК»; Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – С.269-272.
 • Поколодна М.М. Використання засобів екскурсійної роботи для цілей виховання студентської молоді Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі: матеріали всеукраїнської-науково-практичної конференції;Харків.нац.ун-т.міськ.гос-ва ім.О.М.Бекетова,Харків.нац.ун-т. ім.В.Н.Каразіна,Харків.пед.нац.ун-т. ім.Г.С.Сковородита ін.-Харків:ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, 2016.-С.117-118.
 • Pokolodna M.M. Omoush M.M. The Developmental Role of Ecotourism.- Регіон-2016: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 10-11 листопада 2016 р.). – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – с. 47-50.
 • Мисливсько-рибальський туризм: структурні особливості послуг турпродукту. «Національні наукові обрії: проблеми, перспективи, новації». Матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (26-27 грудня 2016 року) / Наукове партнерство «Центр наукових технологій». – Харків : НП «ЦНТ», 2016. – С. 87-91
 • Поколодна М.М., Замула Л.В. Регіональні аспекти розвитку дитячого туризму в Україні: Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області. - Стан і перспективи сучасного туризму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (23 листопада, м. Суми). – Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. – С. 249-255.
 • Поколодна М.М., Міхайлова А.І.Організація співпраці музейних установ із туристськими підприємствами «Національний науковий простір: перспективи, інновації, технології». Матеріали ІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (17-18 жовтня 2016 року) / Наукове партнерство «Центр наукових технологій». – Харків : НП «ЦНТ», 2016. – С. 43-47
 • Mariya Pokolodna, Larisa Zamula Specifities and range of service of tourism for children. - Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : матеріали IV-ої міжнародної наук.-преакт. Конф. : (Львів, 24 листопада 2016 року) : тези доповідей / відп. ред. П.О. Куцик. Львів : Видавництво «Растр-7», 2016. – С. 332-334.
 • Поколодна М.М., Григорова А.О. Регіональний туризм: управління розвитком. Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку : матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (31 жовтня 2016 р.) / відп. ред. Л. В. Транченко. – Умань : Видавець «Сочінській М.М.», 2016. – С. 105-107 с.
 • Поколодна М.М., Гладка О.Е. Просування туристсько-інформаційного центру, як необхдіна умова його ефективного функціонування. - Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 1. – С. 284-286
 • Поколодна М.М., Шиян М.М. Павлоградщина туристська. - Збірник тез доповідей VІІ міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт)» (28 квітня - 22 травня 2017 року). / Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. – Харків., 2017. – С. 107-111.
 • Поколодна М.М., Висоцька В. Г. Стан та перспективи замкового туризму в Україні. - Збірник тез доповідей VІІ міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт)» (28 квітня - 22 травня 2017 року). / Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. – Харків., 2017. – С. 116-119.
 • Поколодна М.М., Семків М. О. Етнографічний туризм: музеї просто неба. - Збірник тез доповідей VІІ міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт)» (28 квітня - 22 травня 2017 року). / Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. – Харків., 2017. – С. 119-123.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 • Поколодна М.М. Перспективи використання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Шарівка» (Харківська область, Україна) з метою розвитку туризму / М.М. Поколодна, О.Е. Гладка / Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наукових праць / За заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. – Частина 2. – Монреаль: ЦСП «НБК»; Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля. – С.269-272. Scientific Indexing Services (USA)
 • Пколодна М.М. Шляхи використання археологічних ресурсів для цілей розвитку туризму (на прикладі археологічної пам’ятки національного значення «Донецьке городище», Харківська область) / М.М. Поколодна, В.А. Заварзіна, В.В. Хорохоріна / // «Економічний форум» Луцького національного технічного університету. – 2015. - № С. 237-245. – Режим доступу : http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/u_ nomeri_32015_sich_1.pdf Журнал входить у науковометричні бази Ulrich's Periodicals Directory (США), РІНЦ (Росія), Index Copernicus (Польща)
 • Поколодна М.М. Організаційні особливості мисливсько-рибальського туризму. Международный научный журнал. Выпуск № 12 http://www.inter-nauka.com/issues/2016/12/1761 РІНЦ (Росія)
 • Поколодна М.М. Дослідження ресурсного потенціалу мисливсько-рибальського туризму в Україні. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського націона- льного автомобільно-дорожнього університету. – №4 (15), том 1 – 2016. – Харків: ХНАДУ, 2016 – С. 30 -39. Індекс Коперникус http://rgho.st/768WjJ7Lk

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

58

51

h-індекс

4

4

i10-індекс

2

2

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

«Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та туризмі»

ЦПК ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна

18 січня - 30 червня, 2016 р.

Виробниче стажування «Інноваційні технології сектору HoReCa»

ПрАТ «Готель Харків»

Харків, Україна

18 січня - 18 червня, 2016 р.

Научная программа «Инновационные научно-методические основы анализа рынка»

Республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований АПК Национальной академии наук Беларуси»

Минск, Беларусь

04-14 січня, 2016 р.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Організація туризму : підручник / І. М. Писаревський, С. О. Погасій, М. М. Поколодна та ін. ; за ред. І. М. Писаревського. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 541 с. - ISBN 978-966-695-120-8.
 • Поколодна М.М. Рекреаційна географія: навч. посібник / М.М. Поколодна; Харк. акад. міськ. госп-ва. / М.М. Плоколодна // Х. : ХНАМГ, 2012. – 275 с. Гриф МОН України
 • Туристське країнознавство: Підручник / М.В. Тонкошкур, М.М. Поколодна, І.Л. Полчанінова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 473 с. Гриф МОН України
 • Туристське краєзнавство: навчальний посібник / М.М. Поколодна, Л.Д. Божко; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2013. – 310 с. Гриф МОН України
 • Поколодна М. М. Організація екскурсійної діяльності : підручник / М. М. Поколодна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 180 с.

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

 • Географія туризму
 • Туристські ресурси України
 • Організація екскурсійної діяльності
 • Туристське краєзнавство
 • Рекреаційна географія

Розроблені електронні навчальні курси