Мізік Юлія Ігорівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Мізік Юлія Ігорівна


Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту ХНУМГ імені.О.М.Бекетова

Освіта

Харківська національна академія міського господарства, 2005 р., магістр з обліку і аудиту;


Професійний досвід

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04

Доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Місце роботи

Доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Механізм управління кризовими ситуаціями на підприємствах житлово-комунального комплексу

Адреса електронної пошти

Yuliya.Mizik@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Мізік Ю.І. Механізм та моделі управління кризовими ситуаціями на підприємствах житлово-комунального комплексу: монографія / Клебанова Т.С., Кизим М.О., Мізік Ю.І. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2011. – 184 с.

2. Мізік Ю.І. Дослідження впливу загроз у створенні кризових ситуаціях на комунальних підприємствах м. Харкова // Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання будівельної галузі та житлово-комунального комплексу України: колективна монографія за заг. ред. Т. В. Момот – Харків : Х.: Фактор, 2012. – 536 с. – С. 329-358.

3. Мізік Ю.І., Ярошенко Н.А. Теоретико-методичні підходи до оцінки загроз еколого-економічної безпеки підприємств електроенергетики // Фінансово-економічна безпека : стратегічна аналітика та аудиторський супровід : монографія / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; за заг. ред. Т. В. Момот / Мізік Ю.І., Ярошенко Н.А. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 340 с. – С. 130-137

Статті у фахових виданнях

1. Мізік Ю.І. Методика оцінки та прогнозування рівня фінансово-економічної безпеки підприємств житлово-комунального комплексу // Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. – № 106. – К.: Техніка, 2012. – С. 261–266. ISSN 0869-1231.

2. Мізік Ю.І. Визначення загроз фінансово-економічної безпеки підприємств житлово-комунального комплексу // Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. – № 108. – К.: Техніка, 2013. – С. 267-271. ISSN 0869-1231.

3. Мізік Ю.І. Антикризове управління як запорука фінансово-економічної безпеки житлово-комунальних підприємств // Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. – № 111. – К.: Техніка, 2013. – С. 97–103. ISSN 0869-1231.

4. Мизик Ю.И. Писаревская А.И. Методика внутреннего аудита персонала на предприятии // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки»: науковий збірник / Черніг. держ. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – № 4(70). – С. 51-60. ІSSN: 2225-7543

5. Мізік Ю.І. Оцінка загроз фінансово-економічної безпеки підприємств житлово-комунального комплексу на основі методу аналізу ієрархій // Вісник Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна. Серія «Економічні науки»: науковий збірник / Харк. нац. ун-т. – Х.: Харк. нац. ун-т, 2014. – № 87. – С. 74-82.

6. Мізік Ю.І.The accounting and analytical support of crisis management at building enterprises // Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник: Серія «Економічні науки». – Х.:ХНУМГ, 2015. – Вип. 119. – С. 98-100. ISSN 0869-1231.

7. Мізік Ю.І., Ярошенко Н.А. Методичне забезпечення оцінки та прогнозування рівня еколого-економічної безпеки підприємств електропостачання // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки, 2016, Випуск 20.-Ч.2. - С. 61-64. ІSSN: 2307-8030

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до наукометричних баз

1. Мізік Ю.І., Момот Т.В., Політучій С.Я. Антикорупційний комплаєнс у системі стратегічного моніторингу кадрової безпеки підприємства / ЮІ Мізік, ТВ Момот, СЯ Політучій // Актуальні проблеми економіки,6 (180), Київ, 2016 р. – С.167-174 - Режим доступу до журн.: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84978680272&partnerID=MN8TOARS

2. Конопліна, О.О., Мізік, Ю. І., Панов, В.В. Стратегічні пріоритети формування ділової репутації підприємств водопостачання та водовідведення за групами зацікавлених осіб/ ВВ Панов, ЮІ Мізік, ОО Конопліна// // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 25. – № 2. – С. 108-114. – ISSN 1993-0259. — Режим доступу до журн.: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8341/1/15.pdf

3. Мізік Ю.І., Конопліна О.О. Оцінка рівня взаємодії стейкхолдерів із комунальними підприємствами на основі методу таксономії // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – Ужгород, 2015– Вип. 2 (46). – С. 191-195.— Режим доступу до журн.: http://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/images/pubs/46/1/46_34.pdf

4. Мізік Ю.І., Писаревська Г.І. Особливості антикризового управління персоналом у процесі забезпечення кадрової безпеки на підприємстві // Актуальні проблеми економіки, 2014. – № 7(157). – С. 365-372.- Режим доступу до журн.:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56328307800

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Mizik Iuliia, Konoplina Olena. New managerial approaches for business reputation enhancing: on the example of water services enterprises in Ukraine // International Conference on Informatization of Economic and Management Processes (Brno, Czech Republic, 15th September 2016) – B.I.B.S., a.s., Brno. – С. 167-171 http://www.bibs.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/Konference/Proceedings.pdf

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

http://wiki.kname.edu.ua/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

1. Стажування на кафедрі економічної кібернетики та управління економічною безпекою в Харківському національному університеті радіоелектроніки. Наказ № 1015/02 від 01.11.2013 р. Тема стажування: «Інноваційні технології викладання антикризового управління». Свідоцтво № 20.

2. ЦДН ХНУМГ ім. О.М. Бекетова «Теорія і практика роботи в Moodle». Свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації № 13290-ПК., від 16.05.14 р.

3. Business English Certificate Preliminary, Cambridge English Language Assessment, Reference No.153UA0100036, 2015

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Мамонов К.А., Скоков Б.Г., Короп О.О., Мізік Ю.І. Навчально-методичний посібник «Стратегічний аналіз» (для студентів 5 курсу денної форми на-вчання спеціальності 8.050.106 «Облік і аудит») - Х.: ХНАМГ, 2008. – 162 с.

2. Мамонов К.А., Скоков Б.Г., Короп О.О., Мізік Ю.І. Навчально-методичний посібник «Методи стратегічного аналізу» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.050.106 «Облік і аудит») - Х.: ХНАМГ, 2008. – 222 с.

Навчально-методичні матеріали

Конспект лекцій з дисципліни «Організація і методика аудиту»(для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит») НІ Гордієнко, ЮІ Мізік, ОО Конопліна - 2016.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Організація і методика аудиту” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”)- 2015.

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Організація і методика аудиту” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”)- 2015.

Lecture Notes on the Subject “Audit Organization and Methods of Auditing ” (for 4-year full-time students direction of studies 6.030509 "Ac-counting and Audit") - K. : O. M. Beketov NUUE, 2014 – 94 p.

Методичні вказівки до практичних занять, самостійного вивчення і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни" Аудит"(для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 0502 (6.030301)–«Менеджмент»)./ОВ Харламова, ЮІ Мізік, ОО Конопліна. - Х.: ХНАМГ, 2009 – 119 с.

Методичні вказівки з проведення комплексного тренінгу (техніко-економічної практики) на підприємстві та на-писання звіту для сту-дентів денної форми навчання спеціальності 6.050309 (6.050106) «Облік і аудит» / Романькова О.П.,Ю.І. Мізік - Х.: ХНАМГ, 2009. – 55 с.

Економічний аналіз: Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практич-них занять і виконання контрольних робіт (для студентів денної і заочної форм навчання за напрямами підготов-ки 6.030504 «Економі-ка підприємства», 6.030509 «Облік і ау-дит», 6.050100 «Еконо-міка і підприємництво»)/ Доля В.Т.,Ю.І. Мізік - Х.: ХНАМГ, 2009. – 55 с.

Список дисциплін

Організація і методика аудиту, Аудит, Облік і аудит в зарубіжних країнах, Аудит в зарубіжних країнах, Антикризове управління, Основи аудиту суб'єктів господарювання, Антикоррупційний аудит, Біржова діяльність.

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Облік і аудит в зарубіжних країнах

Бакалавр

Облік і аудит

Денна/Заочна

1559

Аудит в зарубіжних країнах

Бакалавр

Облік і аудит

Денна/Заочна

1408

Організація і методика аудиту

Магістр

Облік і аудит

Денна/Заочна

1366

Біржова діяльність

Спеціаліст

Облік і аудит

Денна/Заочна

824

Антикризове управління

Магістр

Управління фінансово-економічною безпекою

Денна/Заочна

1262