Москвіна Анастасія Олегівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Москвіна Анастасія Олегівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри економічної теорії, доцент, к.е.н.

Освіта

Харківський державний університет, 1993-1998 рр. Спеціальність: економічна теорія. Кваліфікація спеціаліста: економіст, викладач економічних дисциплін, фінансовий менеджер. (ЛП Н Х № 003396)

Професійний досвід

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії

Місце роботи

Доцент кафедри економічної теорії Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Національні конкурентні переваги та особливості їх реалізації в транзитивній економіці : Дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / А. О. Москвіна ; ХДУ. — Харків, 2004. — 211 с.: рис. — рус.

Адреса електронної пошти

Anastasiya.Moskvina@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 1. Москвина А. О. Специфика современной международной конкуренции в условиях глобализации / А. О. Москвина // Экономическая теория: истоки и перспективы : монографія. – Москва : Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2006. – С. 342-349. (0,43 п.л.) 999 с.
 2. Москвина А. О. Новые технологии в системе экономического образования / А. О. Москвина // Междунар. науч. конф. ”Методология экономической науки и методика преподавания экономической теории”, МГУ им. М.В. Ломоносова 19-20 апреля 2006. Монография / под общ. ред. А. А. Пороховский и др. – Москва : ТЕИС, 2007. – С. 83-84. (0,45 п.л.) 269 с.
 3. Москвіна А. О. Роль екологічного фактора в забезпеченні сталого розвитку регіонів / А. О. Москвина // Інституційні фактори стійкого розвитку регіональних соціально-економічних систем : монографія / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, І. А. Островський та ін. ; за заг. ред. В. П. Решетило ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. Розділ 3.5. – Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 201-213. (0,5 п.л.) 243 с.

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

 1. Москвина А. О. Выбор новых приоритетов в развитии национальной конкурентоспособности Украины / А. О. Москвина // Труди Всеукр. наук. конф. студентів та молодих учених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання». Частина 1. / ред. кол. Ступін О. Б. (голова), Александров І. О. (заступник голови) та ін. – Донецьк : ДонНУ. – 2000. – С. 45-47. (0,16 п.л.)
 2. Москвина А. О. Повышение конкурентоспособности как основной фактор экономического развития / А. О. Москвина // Ломоносов – 2003: Междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным наукам, МГУ им. М.В. Ломоносова 15-17 апреля 2003 : сборник тезисов / под общ. ред. В.Н. Сидоренко и др. – Москва : ТЕИС, 2003. – С. 83-84. (0,08 п.л.)
 3. Москвина А. О. Мышление человека как исходная точка развития / А. О. Москвина // Человеческий потенциал модернизации России (Стратегия опережающего развития - 2006) : доклады и выступления / под общ. ред. А. В. Бузгалина, А. И. Колганова. – Москва : ЛЕНАНД, 2006. – С. 373-374. (0,13)
 4. Москвина А. О. Социальное государство как государство равных возможностей / А. О. Москвина // Научно-практич. конф. «Социальная справедливость и экономическая эффективность: российский и европейский опыт» : доклады и выступления / под общ. ред. А. В. Бузгалина. – Москва : ЛЕНАНД, 2006. – С. 373-374. (0,13)
 5. Москвина А. О. Влияние национальной экономической ментальности населения постсоветских стран на обеспечение нового качества развития их национальных экономик / А. О. Москвина // Научно-практич. конф. «1917-2007: Уроки СССР и будущее России (ресурсно-энергетические, экономико-политические и социо-культурные параметры)» : доклады и выступления / под общ. ред. А. В. Бузгалина, А. И. Колганова. – Москва : ЛЕНАНД, 2007. – С. 373-374. (0,13)
 6. Москвина А. О. Повышение конкурентоспособности как основной фактор экономического развития / А. О. Москвина, Н. В. Можайкина // Національна економіка в умовах зміни ролі та місця людини в системі суспільного виробництва : матеріали всеукраїнської науково практичної конференції // Бизнес Информ. – 2009. - №11 (2). – С. 102-105. (0,5 п.л.)
 7. Москвина А. О. Формирование условий для творческого развития личности в системе образования / А. О. Москвина // Материали Всеукр. науково-практичної конференції «Сучасні аспекти виховання студентської молоді». – Харків : ХНАМГ, 2010. – С. 60-61. (0,13 п.л.)
 8. Москвина А. О. Возрождение культурных ценностей нации как условие ее выживания / А. О. Москвина, А. А. Бакай // Программа и тезисы докладов XXXV научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харків. нац. акад.. гор. хоз-ва. – Часть 3. Экономические науки / под общ. ред. проф. В. Т. Семенова. – Харків : ХНАГХ, 2010. – С. 241-242 (0,13 п.л.)
 9. Москвина А. О. Социальная направленность экономики как фактор общественного развития / А. О. Москвина // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Україна в умовах глобальної конкуренції: стратегія випереджаючого розвитку». – Донецьк: ДРУК-ІНФО, 2010. – Т 1. - С. 65-67. (0,18 п.л.)
 10. Москвина А. О. Смена ценностных ориентаций молодежи под влиянием современных тенденций / А. О. Москвина, Ю. В. Федотова // Сучасні аспекти виховання студентської молоді : міжнародна наук.-практ. конф. – Харків, 5-6 квітня 2012 р. : тези доповідей / [редкол.: О.І. Малєєва (відпов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 133-134 (0,13 п.л.)
 11. Москвина, А. О. «Зелена» економіка як важлива передумова забезпечення сталого розвиту міст / А. О. Москвина, Ю. В. Федотова // Программа и тезисы докладов XXXVІ научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников. Харків. нац. акад. гор. хоз-ва в 3-х ч. 24-26 квітня 2012 р. – Часть 3. Экономические науки / под общ. ред. проф. В. Ф. Харченко. – Харків : ХНАГХ, 2012. – С. 171-172. (0,13 п.л.)
 12. Москвина А. О. Роль комунікативної культури викладача в організації навчального процесу у Вищій школі / А. О. Москвина, Ю. В. Федотова // Сучасні аспекти виховання студентської молоді : міжнародна наук.-практ. конф. – Харків, 4-5 квітня 2013 р. : тези доповідей / [редкол.: О. І. Малєєва (відпов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУМГ, 2013. – С. 162-163 (0,13 п.л.)
 13. Москвина А. О. Национальная конкурентоспособность в системе современного мироустройства [Електронний ресурс] / А. О. Москвина // Фінансово-економічні важелі розвитку невиробничої сфери в умовах нестабільності : Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 70-річчю Київського національного торговельно-економічного університету – Харків, 17-18 листопада 2016 р. : Харків : КНТЕУ, ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – 193 с. – С. 33-34 (0,13 п.л.) (Режим доступу: http://conf.htei.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/zbirka-tez-17-18-16.pdf)
 14. Москвина А. О. Государственно-частное партнерство как необходимое условие инновационного пути развития Украины / А. О. Москвина, Д. Є. Струкова // Економіко-правові аспекти державно-приватного партнерства в умовах децентралізації економіки України : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених і студ. , Харків, 1-28 лютого 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 303 с. – С. 58-60.

Статті, включені до наукометричних баз

 • Moskvina A. Analysis of the actual directions of the management of national productivity / O. Berveno, A. Moskvina // Технологический аудит и резервы производства. - № 2/5(34), 2017. – С. 4-8 (0,5 п.л.). – Режим доступу до журн.: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/98321/95270 (Index Copernicus)

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

19

13

h-індекс

3

2

i10-індекс

1

1