Матвєєва Наталя Миколаївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Матвєєва Наталя Миколаївна

Посада

доцент, канд.екон. наук, доцент

Освіта

Харківська академія міського господарства

Професійний досвід

Міська податкова інспекція, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Цінові важелі реформування ЖКГ як засоби регулювання розвитку міст (на прикладі підприємств водопостачання та теплопостачання Харківського регіону)

Електронна пошта

natalia.matveeva1604@gmail.com

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Матвєєва, Н.М Формування франчайзингової бізнес – моделі в сучасних ринкових умовах України. / Матвєєва, Н.М. Попенко, О.В. и Кущ, А.В. // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: Матеріали V міжнародної наук.-практ. конф. Харків, 24–26 травня 2017 року. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – С. 161-163.

Матвєєва, Н.М Деякі аспекти технології підприємництва. / Матвєєва, Н.М. Півазян, С.К. // Бізнес-адміністрування вумовах турбулентної економіки: Матеріали ІІІ міжнародної наук.-практ.інтернет конф. Харків, 1–28 лютого 2017 року. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – С. 151-153.

Статті у фахових виданнях

Матвєєва Н.М.Особливості формування ринкового середовища у житлово-комунальному господарстві/Н.М.Матвєєва, В.М.Прасол, К.В.Кухтін//Інвестиції:практика та досвід.-2017 р. 12. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/ (Index Copernikus)

Адміністративні аспекти формування політики якості підприємств // //Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: теорія, практика, перспективи»: монографія/ за заг.ред.О.В.Димченко; Харків.нац.ун-т міськ.госп-ва ім.О.М.Бекетова.-Харків:ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, 2016 р., С.97-107.

Управління активністю персоналу підприємства Комунальне господарство міст: науково-технічний збірник. Випуск 108, Київ: «Техніка», 2013р., С.492-500.

Особливості системного підходу до вирішення проблем економіки праці на сучасному етапі Комунальне господарство міст: науково-технічний збірник. Випуск 109, Київ: „Техніка”, 2013р., с.326-333.

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Valeriya Yesina, Nataliya Matveeva, Sergiy Gaydenko Administrative aspects of quality policy of utility enterprise // Economia Aziendale Online - Vol 7, No 2 (2016): Issue 2/2016 - “Economic issues and prospects of housing and utilities development at the contemporary stage" 4th International scientific-practical conference“Economic issues and prospects of housing and utilities development at the contemporary stage”Kharkiv, 26th – 28th May 2015, p.133-137.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2013

Статистика цитування

45

13

h-індекс

4

2

i10-індекс

1

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Грантовий проект «Вода у долонях»

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, кафедра менеджменту та бізнесу за темою «Теоретичні і практичні аспекти конкурентоспроможності в сфері бізнес-адміністрування», наказ № 322-02 від 01.10.2014 р., звіт

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Фінансово-економічна грамотність: підручник-Ч1: Основи національної економіки регіонів та фінансової системи України/ за ред. д-ра екон. наук, проф. О.Б. Жихор, д-ра екон. наук О.В. Димченко

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Конкурентоспроможність підприємства,

Конюктура ринку та цінова політика,

Економічні механізми розвитку бізнесу,

Ціноутворення ,

Організація виробництва(за видами),

Виробниче підприємництво

Розроблені електронні навчальні курси

Ціноутворення,

Організація виробництва (за видами)