Лисенко Майя Станіславівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Лисенко Майя Станіславівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії і культурології

Освіта

Харківський державний університет: «історик, викладач суспільно-політичних дисциплін», 1993. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, історичний факультет, аспірантура, 1993 – 1997.


Професійний досвід

доцент кафедри соціальних наук Міжнародного слов'янського университету (м.Харків), доцент кафедри історії і культурології ХНУМГ

Місце роботи

доцент кафедри історії і культурології Харківського національного університету міського господарства

Теми дисертацій

Кандидатська дисертація за специальністю 07.00.01 Історія України за темою "Середня спеціальна освіта в Україні (1922-1930рр.)" (м.Харків, 2000р.). Працюю над докторською дисертацією за темою "Сільскогосподарські товариства українських губерній Російської імперії (1861- 1917рр.)"


Адреса електронної пошти

m.s.Lysenko@ukr.net


НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Лысенко М.С. Из истории Харьковского общества сельского хозяйства и сельскохозяйственной промышленности (1880 – 1919 гг.) // Программа и тезисы докладов ХХХVII научно-техн. конференции. В 2 ч. Ч.2., Харьков: ХНУГХ – С.212-215, 2014.

Лисенко М.С. Діяльність американських фірм у галузі сільського господарства у Харківській губернії (кін. ХIX – на поч. XX ст.) // Зб. матер. Міжнар. науково-практичної конференції: Особистість, суспільство, держава: проблеми минулого і сьогодення. Суми-Курськ 18 квітня 2014 р. В 2 ч. Ч.2. – С. 30-33.

Лысенко М.С. Деятельность Харьковского общества сельского хозяйства в годы I Мировой войны // Всерос. научно-практ. конференция Война, экономика и гос. регулирование в 1914-1918 гг. (К 100-летию I Мировой войны). – М., 2014 (0,3 др. арк.)

Лисенко М.С. Жіноча сільськогосподарська освіта в Російській імперії (в кін ХIХ – на поч. ХХ ст.) // Гендерна політика міст: історія і сучасність. Вип. 4. Матеріали III Міжнар.-практ. конф. 23-25 жовтня 2013 р. Харків: ХНУМГ, 2013. –С.133-136.

Лысенко М.С. Меннониты-предприниматели юга России и городское хозяйство (кон. ХIХ – нач. ХХ ст.) // Всеукр. научно-практическая интернет-конференция.- Х.:ХНУМГ, 2015.-С.132-134.

Лисенко М.С. Харківське товариство сільського господарства під час I Світової війни: сторінки повсякденності // Всеукраїнська наук. конференція «Повсякденне життя України в добу I Світової війни 15 травня 2015р.- Х.: ХНУ ім.. В.Н. Каразіна, 2015.

Лисенко М.С. О.Бекетов – почесний член Харківського товариства сільського господарства і сільськогосподарської промисловості // Історико-культурна спадщина родини Алчевських : теоретичні та прикладні аспекти біографістики. 11 листопада 2016 р. Харків.- Харківський нац. ун-т ім.В.Н.Каразіна.

Лисенко М.С. Формування нац. ідеї українства у ХХ ст.: історичний екскурс// Міжнар. науково-практ. конференція «Національна ідея: основа стратегії розвитку українського суспільства в ХХI ст.» (присвяченої 100-річчю Української революції 1917 - 1921 рр.). 4-5 травня 2017 р., Харків, Харківський нац. ун-т будівництва та архітектури.

Б.К. Мигаль. Спогади, документи, матеріали - Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна,2012. - 120 с.(у співавторстві) Євсєєв С.Є.

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова: монографія (до 90-річного ювілею). - Харків: Золоті сторінки, 2012. (у співавторстві).

Л.Є.Кеніг – підприємець і меценат (1874 – 1903 рр.)//Друга міжнародна науково-практична конференція «Особистість, суспільство і держава: проблеми особистості і повсякдення» 18 квітня 2016р. м.Суми, Сумський державний університет, С.71-74.

Статті у фахових виданнях

Лисенко М.С. Сільськогосподарські виставки у Харківській губернії (кін. ХIХ – поч. ХХ ст.) // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Спецвипуск бізнес-історія. – Харків: ХНУ, 2014

Lysenko M. Agricultural societies of Ukrainian provinces in Russian Empire: the formation of network and experience (1861-1914) Вісник Харківського нац. ун-та ім. В.Н.Каразіна.- Серія Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки.-Харків, 2015.- Вип.20.-С.37-44

Полтавське товариство сільського господарства: історія і досвід ( до 150 річниці) // Сумська старовина.- Суми.- Сумський ун-т.- 2015.- № 2. С.41-53.

Лисенко М.С. Аграрна модернізація Слобожанщини і громадські організації (початок ХХ ст.) // Вісник Харківського нац. ун-та ім. В.Н.Каразіна.- Серія Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки.-Харків, 2017.

Лисенко М.С. Сільськогосподарські товариства і формування освітньо-культурного простору українських губерній Російської імперії (др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.) // ХVII Кирило-Мефодіївські читання «Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи». Харків, 11-12 травня 2017р., Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна.


Статті у збірниках наукових праць

Проведение Столыпинской реформы на Слобожанщине и Харьковское общество сельского хозяйства //П.А. Столыпин и его государственная деятельность в контексте модернизационных процессов в России: материалы междунар. конференции. - Воронеж: ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2012. - С. 52-55.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Лысенко М.С. Роль земства и Харьковского общества сельского хозяйства в модернизации аграрной сферы региона (в кон. XIX – нач. XX ст.) // Государство, общество, церковь в истории России ХХ ст. Материалы ХIII Междунар. науч. конф. Иваново, 12-13 марта 2014 г. Часть 2. – Иваново: Изд-во Ивановский гос. ун-т, 2014. – С. 534-540.(РИНЦ)

Лысенко М.С. М.Х. Гельферих – предприниматель, меценат и общественный деятель //Государство, общество, церковь в истории России ХХ ст. Материалы ХIV междунар. науч. конф. Иваново, 18-19 марта 2015 г. Часть 2. - Иваново: Изд-во Ивановский гос. ун-т, 2015. - С.421-427 (РИНЦ).

П.И.Харитоненко – предприниматель и меценат (1853-1914 гг.)Государство, общество, церковь в истории России ХХ ст. Материалы ХV Междунар. науч. конф. Иваново, 23-24 марта 2016 г. Часть 2. - Иваново: Изд-во Ивановский гос. ун-т, 2016. - С. 500-505 (РИНЦ).

Лысенко М.С. Представительская деятельность сельскохозяйственных обществ (1861-1917 гг.) // XVI Международная научная конференция «Государство, общество, церковь в истории России ХХ- ХХI ст.». 29-30 марта 2017г. –Иваново, Ивановский гос. ун-т (РИНЦ).

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Пройшла курс інтенсивної підготовки з ділової англійської мови, успішно склала іспит і отримала Кембриджський сертифікат (2013р.) Прослухала курс MOODLE і отримала сертифікат (2016 р.)

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації на кафедрі історії та українознавства Української державної академії залізничного транспорту з 1 по 30 квітня 2010 року.

Листопад-грудень 2016р. підвищення кваліфікації на кафедрі історичних, правових і соціальних дисциплін Харківського національного аграрного університету ім.В.В.Докучаєва

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Історія української культури: конспект лекцій (у співавторстві).-Х., ХНУМГ, 2013.- 280с. Лисенко М.С. Конспект лекцій з дисципліни «Культурологія» (для студентів 2 курсу денної і 1 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). - Харків: ХНАМГ, 2011. – 115 с. Лысенко М.С. Конспект лекций по курсу «Этический кодекс» (для студентов дневной и заочной форм обучения по направлениям подготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.020107 «Туризм», 6.140101 «Гостинично-ресторанное дело» и для иностранных студентов). - Харьков: ХНАГХ, 2012. – 109 с. Культурологія. Курс лекцій (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). - Харків: ХНУМГ, 2014. - 118 с.


Навчально-методичні матеріали

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів 1 і 2 курсу денної і заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямів підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.030601 «Менеджмент», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». - Харків: ХНУМГ, 2014. - 28 с. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Культурологія» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці». - Харків: ХНУМГ, 2014. - 32 с.

Список дисциплін

історія і культура України (українською та англійською мовами)


Розроблені електронні навчальні курси

історія і культура України