Линник Ірина Едуардівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Линник Ірина Едуардівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Д.т.н., професор,

Освіта

Харківський автомобільно-дорожній інститут, спеціальність "Автомобільні дороги", диплом з відзнакою

Професійний досвід

Місце роботи

Професор кафедри Міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Кандидатська дасертація на тему "ОПТИМИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ РАСХОДА ТОПЛИВА И ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ АВТОМОБИЛЯМИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ГОРОДСКИМ АВТОМОБИЛЬНЫМ МАГИСТРАЛЯМ" за спеціальністю 05.22.11 - Автомобільні шляхи та аеродроми Докторська дивертація на тему "ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕВОЛЮЦІЇ ЕРГОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ «ВОДІЙ – ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ – ТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА – СЕРЕДОВИЩЕ»" за спеціальністю 05.01.04 – ергономіка

Адреса електронної пошти

linnik.xnugx@gmail.com Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 Линник И.Э. Оценка соответствия сети городских дорог экологическим требованиям. Тезисы сообщений Всесоюзного научно-технического семинара. Совершенствование транспортных систем городов. Москва, 1989.- с. 173 - 176.
 Линник И.Э. Влияние параметров дороги на расход топлива. Тезисы докладов V международной конференции. Екатеринбург, 1999.- 5с.
 П-Г.1-218-113-97. Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України. Рибальченко А.А., Голубєв В.А., Гончаренко Ф.П., Гаврилов Е.В., Осяєв Ю.М., Забишний О.С. та ін. Київ: Укравтодор, 1997, 184 с.
 ГСТУ 218-02071168-096-2003 Оцінка та прогнозування екологічного стану доріг та виробничих баз. Гаврилов Е.В., Гриценко А.В., Шаповалов А.Л., Линник І.Е. Київ: Украв-тодор, 2003, 48 с.
 Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003 – 2010 р.р. (Колектив авторів під керівництвом Шутенка Л.М., Бабаєва В.М., Семенова В.Т.).- Харків: ХДАМГ, 2003.- 208 с.
 Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства Харків-ської області на 2003 – 2010 р.р. (Колектив авторів під керівництвом Шутенка Л.М., Кравчука А.Л., Семенова В.Т.).- Харків: ХДАМГ, 2003.- 248 с.
 Линник І.Е., Волобуєва Т.В. Конструкція автотренажера для навчання водія водінню в стресових ситуаціях // Вісник Житомирського державного технологічного універ-ситету. – Житомир, 2008. – Вип. III (46). – С. 82 – 87. (Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транс-порту”).
 Линник И. Э. Оптимизация транспортных сетей городов по экологическим критериям / И. Э. Линник, Т. А. Черноносова // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – Kosice, Slovakia. – 2015. – Vol. 3, № 4/2015. – Р. 82–85.
 Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст і регіонів / під. заг. ред. В. Т. Семенова, І. Е. Линник. – X. : ХНУМГ, 2016. – 300 с.

Статті у фахових виданнях

 Линник И.Э. Оптимизация факторов, влияющих на внутреннее равновесие системы “транспортный поток - дорога - окружающая среда”. В сб. Коммунальное хозяйство городов. Киев, Техніка, 1992.- с.50 - 54.
 Завальный А.В., Линник И.Э. Пути улучшения экологической обстановки г. Харь-кова градостроительными методами. В сб. Коммунальное хозяйство городов. Киев, Техніка, 1994.- 8с.
 Линник И.Э. Модель оптимизации объемов работ по снижению расхода топлива и количества выбросов, загрязняющих атмосферу. В сб. Вестник ХГАДТУ. Вып. 4. Харьков, 1996.- с. 28 - 31.
 Дацко Н.В., Линник И.Э. Общественно необходимая скорость движения. В сб. Вестник ХГАДТУ. № 6. 1997.- с. 29 - 30.
 Линник И.Э. Оценка рассеивания загрязняющих атмосферу веществ с учетом влияния застройки. В сб. Вестник ХГАДТУ. № 6. 1997.- с. 31 -33.
 Линник И.Э., Шаповалов А.Л. Оценка экологической безопасности автомобиль-ных дорог. В сб. Вестник ХГАДТУ, вып. 12 – 13, 2000,- с.170 – 173.
 Гаврилов Э.В., Линник И.Э., Банатов А.В. Оценка безопасности движения в го-родских условиях. Вестник ХГАДТУ, вып. 17, Харьков: ХГАДТУ, 2002, с.57 – 62.
 Гаврилов Э.В., Чумало И.В., Линник И.Э. Алгоритм оптимизации параметров до-рожной среды. Вестник ХНАДУ, вып. 19, Харьков: ХНАДУ, 2002, с.47-53.
 Касимов А.М., Линник И.Э., Зализный В.С. Концептуальные подходы к разработке программы управления твердыми отходами в Харьковской области. В сб. Коммунальное хозяйство городов. Вып. 53. К.: Техника, 2003, с. 128 – 135.
 Гаврилов Э.В., Линник И.Э., Сирота В.М. Эргономическое обеспечение организации дорожного движения. В сб. Коммунальное хозяйство городов. Вып. 53. К.: Техника, 2004, с. 163 – 169.
 Линник И.Э. Антропогенное воздействие на воздушный бассейн г. Харькова. В сб. Коммунальное хозяйство городов. Вып. 57. К.: Техника, 2004, с. 258 – 262.
 Линник И.Э., Гаврилов Э.В. Критерии оптимизации транспортных сетей города. В сб. Коммунальное хозяйство городов. Вып. 63. К.: Техника, 2005, с. 278 – 283.
 Линник И.Э. Концепция улучшения состояния почв и грунтов в г. Харькове. В сб. Коммунальное хозяйство городов. Вып. 66. К.: Техника, 2005, с. 223 – 228.
 Гаврилов Э. В. Прогнозирование развития дорожного хозяйства Украины на этапе перехода к рыночной экономике / Э. В. Гаврилов, И. Э. Линник, Т. А. Савченко // Вісник На-ціонального технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тематичний випуск : Транспортне машинобудування. – 2006. – № 26 – С. 57–66.
 Линник И.Э. Эволюция системы «человек – автомобиль – дорожная среда» в ра-зомкнутом состоянии // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техника, 2007. – Вып. 76. – С.376 – 384.
 Линник И.Э. Квантование времени существования системы “человек – автомобиль – дорожная середа” // Удосконалення управління експлуатаційною роботою залізниць. 

– Харків: УкрДАЗТ, 2007. – Вип.. 85. – С.119 – 123.

 Линник И.Э. Качественный анализ эволюции системы «человек – автомобиль – дорожная среда» // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 2007. – 3/6 (27). – С. 33 – 35.
 Линник И.Э. Эволюция системы «человек – автомобиль – дорожная среда» в замкнутом состоянии // Збірник наук. пр. – Харків: УкрДАЗТ, 2007. – Вип.. 80. – С.187 – 196.
 Линник И.Э. Связь переменных, влияющих на эволюцию системы «человек – ав-томобиль – дорожная среда» в замкнутом состоянии // Восточно-европейский журнал пере-довых технологий. – Харьков, 2007. – 4/5 (28). – С. 28 – 30.
 Линник И.Э. Связь переменных, влияющих на эволюцию системы «человек – ав-томобиль – дорожная среда» в разомкнутом состоянии // Восточно-европейский журнал пе-редовых технологий. – Харьков, 2007. – 5/3 (29). – С. 10 – 12.
 Линник И.Э. Качественный анализ эволюции дорожной среды в системе «человек – автомобиль – дорожная среда» // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техника, 2007. – Вып. 79. – С.319 – 324.
 Линник И.Э., Григоров М.А. Взаимоотношения в системе «человек – автомобиль – дорожная среда» в процессе ее эволюции // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 2008. – 1/4 (31). – С. 39 – 42.
 Линник И.Э., Кульбашная Н.И. Концепция исследований, связанных с разра-боткой модели согласования смежных участков дорог // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техника, 2009. – Вып. 90. – С. 389 – 393.
 Линник И.Э., Борисова Н.А. Современные конструкции дорожных покрытий „Сларри Сил” // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техника, 2009. – Вып. 90. – С. 217 – 221.
 Шпачук В.П., Линник І.Е. Модель функціонування системи „людина – автомобіль – дорога – приземний простір” у замкненому стані // Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту. – 2009. – № 4. – С. 31 – 35.
 Линник І.Е., Санько Я.В. Визначення впливу зовнішнього середовища на фун-кціонування технічних систем в замкненому стані // Проблеми транспорту. - Зб. наук. праць. – К.: НТУ, 2009. – Вип. 6. - С. 209 – 212.
 Линник И.Э. Методы и приемы берегоукрепления / И.Э. Линник, В.В. Ярыжко, С.В. Синий С.В. // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техника, 2011. – Вып. 99. – С. 465 – 473.
 Доля В.К. Прогнозирование эволюции системы «водитель – транспортное средство – транспортная сеть – среда»/ В.К. Доля, И.Э. Линник, Я.В. Санько // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. – 2011. – Вип. 5(91). – С. 220 – 223.
 Линник И.Э. Теоретические основы прогнозирования эволюции эргономиче-ской системы «водитель – транспортное средство – транспортная сеть – среда» / И.Э. Линник // Якість технологій та освіти. – 2011. – С.61 – 67.
 Синій С.В., Шостак А.В., Корчук М.І., Дрозд Ю.І., Линник І.Е. Пе-рспективний енергозберігаючий захід модернізації насосних станцій (на прикладі мереж водопостачання міста Луцька) / Синій С.В., Шостак А.В., Корчук М.І., Дрозд Ю.І., Линник І.Е. // Містобудування та територіальне планування. Ч. ІІ. – 2011. – Вип. 40. – С. 340 – 346.
 Доля В. К. Відносини в системі «водій – транспортний засіб – транспортна ме-режа – середовище» / В. К. Доля, І. Е. Линник // Містобудування та територіальне плануван-ня. – 2011. – Вип. 42. – С. 105 – 110.
 Линник І. Е. Модель еволюції системи «водій – транспортний засіб – транспортна мережа – середовище» у замкнутому стані / І. Е. Линник // Комунальне господарство міст. – 2012. – Вип. 105. – С. 403 – 407.
 Линник І. Е. Прогнозування еволюції системи «ВТМС» з урахуванням впливу середовища / І. Е. Линник, Я. В. Санько // Восточно-европейский журнал передовых техно-логий. – 2012. – 4/3(58). – С. 54 – 57.
 Линник І. Е. Модель еволюції системи «ВТМС» у розімкнутому стані / І. Е. Линник // Вісник національного технічного університету «ХПІ». – 2012. – № 44 (950).2012. – С. 36 – 41.
 Линник І. Е. Визначення впливу зовнішнього середовища на еволюцію системи «ВТМС» / І. Е. Линник, Я. В. Санько // Містобудування та територіальне планування. – 2012. – Вип. 44. – С. 300 – 305.
 Линник І.Е. Якісний аналіз еволюції ергономічної системи «водій – транспорт-ний засіб – транспортна мережа – середовище» / І. Е. Линник // Містобудування та територіальне планування. – 2012. – Вип. 45., Ч. І. – С. 374–377.
 Линник І. Е. Щодо визначення впливу змін зовнішнього середовища на еволюцію транспортних систем / І. Е. Линник, Я. В. Санько // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – 5/3 (59). – С. 14 – 16.
 Линник И. Э. Методы реконструкции жилых кварталов / И. Э. Линник, Ю. В. Тихоненко, С. В. Синий // Комунальне господарство міст. – 2012. – Вип. 105. – С. 268 – 272.
 Линник І. Е. Принципи функціонування ергономічних систем / І. Е. Линник // Комунальне господарство міст. – 2013. – Вип. 110. – С. 228 – 232.
 Линник І.Е. Зв'язок компонентів, що впливають на еволюції ергономічної сис-теми «ВТМС» у замкнутому стані / І. Е. Линник // Містобудування та територіальне планування. – 2013. – Вип. 50. – С. 357–363.
 Линник І. Е. Прогнозування обсягів перевезень пасажирів метрополітеном м. Харкова / І. Е. Линник, О. В. Завальний, А. І. Буряк. [Текст] // Наукові нотатки. – 2014. – Вип. 46. – С. 354 – 358.
 Линник І.Е. Прогнозування екологічного стану автомобільних доріг / І. Е. Линник. [Текст] // Містобудування та територіальне планування. – 2014. – Вип. 53. – С. 288–296.
 Линник И. Э. Прогнозирование объемов перевозок городским электрическим транспортом г. Харькова / И. Э. Линник. [Текст] // Містобудування та територіальне плану-вання. – 2014. – Вип. 51. – С. 289–297.
 Линник І. Е. Прогнозування екологічного стану ґрунтів та джерел води уздовж автомобільних доріг / І. Е. Линник // Комунальне господарство міст. – 2014. – Вип. 116. – С.75–80. ISSN 0869 – 1231.
 Линник І. Е. Прогнозування викидів шкідливих речовин на виробничих базах дорожнього господарства / І. Е. Линник // Комунальне господарство міст: [наук.-техн. зб.]. – Х. : ХНУМГ, 2014. – Вип. 118. – С. 120–124. ISSN 0869 – 1231.
 Завальний О. В. Характеристика магістральної вулично-дорожньої мережі міста Харкова / О. В. Завальний, І. Е. Линник // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2014. – Вип. 37. – С. 241–246.
 Сунак П.О. Аналіз заходів реконструкції житлового фонду закордоном / П.О. Сунак, Ю.А. Мельник, О.В. Мельник, С.В. Синій, О.П. Сунак, І. Е. Линник // Містобудуван-ня та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. М. М. Осєтрін. — К. : КНУБА, 2014. — Вип. 54 . — С. 397—410.
 Линниик И. Э. Анализ влияния факторов внешней среды на объемы перевозок пассажиров метрополитеном / И. Э. Линник, В. П. Шпачук, А. И. Жабина // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. М. М. Дьомін. — Київ : КНУБА, 2016. — Вип. 42. — С. 220—225.
 Линник І. Е. Еволюція ергатичної системи на прикладі прогнозування обсягів перевезень пасажирів автобусом у м. Харкові / І. Е. Линник, В. Ф. Харченко, С. В. Синій // Містобуду-вання та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. М. М. Осєтрін. — Київ : КНУБА, 2016. — Вип. 59. — С. 275—284.

Статті у збірниках наукових праць

 Линник И.Э. Эколого-экономические критерии проектирования сети автомобильных дорог. В сб. Экологическое значение автомобильных дорог. Москва, 1990.- с. 3 - 11.
 Линник И.Э. Прогнозирование экологической обстановки г.Харькова на 2005 г. Тезисы докладов III Свердловской конференции. Социально-экономические проблемы развития транспортных систем городов. Свердловск, 1990.- с. 86.
 Линник И.Э. Экологический подход к проектированию магистральных улиц и дорог. Тезисы докладов II Екатеринбургской конференции. Екатеринбург, 1992.- с. 48 - 51.
 Линник И.Э. Задачи экологического проектирования магистральных улиц. В сб. Развитие и совершенствование городского строительства и хозяйства. Харьков. 1993.- с. 120 - 125.
 Гаврилов Е.В., Линник І.Е., Оптимізація елементів автомобільних доріг за критері-ями соціальної адекватності. Тези науково-технічної конференції. Київ, 1994.- с. 25.
 Линник И.Э. Информационные характеристики объектов поля восприятия водите-ля. В кн. Эргономика на автомобильном транспорте. Под ред. Э.В. Гаврилова, Харьков, ХГАДТУ, 1997,- с. 48 - 53.
 Касимов А.М., Линник И.Э., Зализный В.С. Концептуальные подходы к разработке программы управления твердыми отходами в Харьковской области. Материалы Всеукра-инской научно-практической конференции «Проблемы реализации реформирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства». – Х. : ХГАГХ, 2003. – С. 41–42.
 Линник І.Е. Санітарна очистка Харківської області від твердих побутових відходів. Тезисы докладов ХХХІІІ научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ «Строительство и архитектура». Харьков: ХНАГХ.- 2006.- с. 10 – 12.
 Линник И.Э. Организация эксперимента для определения динамики состояний системы «человек – автомобиль» // Тезисы докладов XXXIV научно-технической конферен-ции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. – Харьков: ХНАГХ, 2008. – С. 10 – 12.
 Линник И.Э. Методика и организация эксперимента анализа динамики состояний системы «человек – автомобиль» // Тезисы докладов VI международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития жилищно-коммунального комплекса города». – М., апрель 2008. – С.
 Линник И.Э., Кульбашная Н.И. Экспериментальная оценка связи коэффициен-та происшествий с относительной организацией R // Материалы XXXV научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной акаде-мии городского хозяйства. – Харьков: ХНАГХ, - 2010. – С. 16 – 18.
 Линник И.Э. Теоретические основы прогнозирования эволюции эргономиче-ской системы «водитель – транспортное средство - транспортная сеть – среда» // Матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції «Логістика промислових регіонів». – Донецьк – Святогірськ, 6 – 9 квітня 2011 р. – С.280 – 283.
 Линник І. Е. Модель еволюції транспортної системи у замкнутому стані / І. Е. Линник // Транспортные проблемы крупнейших городов : междунар. науч.-практ. конф. : тезисы докл. – Х., 2012. – С. 82 – 83.
 Линник І. Е. Прогнозування еволюції ергономічних систем методом еволюцій-но-ймовірнісного моделювання / І. Е. Линник // Технологический аудит и резервы производ-ства. – 2012. – № 5/2 (7) / Матеріали міжнар. наук. конф. «Наукова періодика слов’янських країн в умовах глобалізації». Ч. І. – К., 2012. – С. 27 – 28.
 Линник И.Э. Развитие транспортной схемы г. Чугуева как структурной части Харьковской агломерации / И.Э. Линник, Сосипатров А.М., Никитенко Ю.В. // Наука – образованию, производству, экономике : материалы Двенадцатой междунар. науч.-техн. конф. : в 4 т. / Белорус. нац. техн. ун-т : редкол.: Б.М. Хрусталев, Ф.А. Романюк, А.С. Калиниченко. – Минск, 2014. – Т. 3. – С. 218-220.
 Линник И. Э. Критерии и показатели эргономического качества организации дорожного движения / И. Э. Линник // ІІІ Междун. науч.-практ. конф. «Технические науки – основа современной инновационной системы», 25 фев. 2014 г. [Текст] / Приволжский науч.-исслед. Центр. – Йошкар-Ола, 2014. – С. 104 – 107. – ISBN – 978-5-905371-55-4.
 Синий С. В. Направление модернизации системы централизованного тепло-снабжения города Луцка / С. В. Синий, П. О. Сунак, Б. О. Парасюк, Р. И. Тарасюк, И. Э. Линник. [Текст] // Материалы междунар. науч.-практ. конф. „Архитектура, градостроительс-тво, историко-культурная и экологическая среда городов центральной России, Украины и Беларуси”. – Брянск, 12-13 марта 2014. – Брянск : Брян. гос. инженер.-технол. акад., 2014. – С. 362 – 367. – ISBN – 978-5-98573-154-5.
 Линник І. Е. Викиди шкідливих речовин на виробничих базах дорожнього господарства / І. Е. Линник, С. В. Синій // Сучасні проблеми архітектури і містобудування в умовах міжнародної інтеграції : матеріали міжнар. наук.-техн. конф., Харків, 27–28 листопа-да 2014 р. – Х. : ХНУМГ, 2014. – С. 66–68.
 Линник И. Э. Интеграция инновационного потенциала в сфере городской ин-женерной инфраструктуры как фактор стратегического развития региона / И. Э. Линник, Ю. И. Гайко // Сучасні проблеми архітектури і містобудування в умовах міжнародної інтеграції : матеріали міжнар. наук.-техн. конф., Харків, 27–28 листопада 2014 р. – Х. : ХНУМГ, 2014. – С. 64–65.
 Сунак П.О. Тенденції реконструкції житлового фонду закордоном / П.О. Су-нак, Ю.А. Мельник, О.В. Мельник, О.П. Сунак, С.В. Синій, І. Е. Линник // Інновації у будів-ництві: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. виставки-конф. мол. учених та студентів, 20–22 лис-топада 2014 р., м. Луцьк. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. – С. 133-135.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 Линник И. Э. Экспериментальная оценка динамики состояний системы «води-тель – транспортное средство» / И. Э. Линник // Технологический аудит и резервы производ-ства. – 2013. – № 6/6 (14). – Х. : Изд.-во: Технологический центр. – ISSN: 2226-3780. – 2013. – С. 6 – 8.
 Линник І. Е. Концепція розвитку транспортної схеми м. Чугуєва / І. Е. Линник, А. М. Сосіпатров, Ю. В. Никитенко // Вісник національного технічного уні-верситету «ХПІ». – 2014. – № 7(1050)2014. – С. 97 – 103. – ISSN 2079 5459.
 Chernonosova T. A. Creative Approach to Urban Planning and Reconstruction Park-land / T.A. Chernonosova, N. E. Shtompel, I. E. Lynnyk, A. V. Zavalny, S. N. Gordienko // Euro-pean Science and Technology [Теxt] : Materials of the VII International research and practice con-ference. Vol. II, April 23h – 24th, 2014, Munich, Germany. – 2014. – Р. 448 – 456. – ISBN – 978-3-941352-35-3.
 Dolya V. K. Forecasting of Evolution Ergonomic System «the Driver – a Vehicle – Transport Network – Environment» with Regard to Environmental Influences / V. K. Dolya, I. E. Lynnyk // Global Science and Innovation [Теxt] : Materials of the II International scientific confe-rence. Vol. II, May 21–22nd, 2014, Chicago, USA. – 2014. – Р. 229–239. – ISBN – 978-0-9895852-3-1.
 Кульбашная Н. И. Применение информационных характеристик в моделях восприятия водителем дорожной обстановки / Н. И. Кульбашная, И. Э. Линник // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2015. – 3/3 (75). – С. 27–32. ISSN 1729 – 3774.


Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Индексы цитирований Все Начиная с 2012 г. Статистика цитирования 63 40 h-индекс 4 3 i10-индекс 2 1

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 Линник І.Е. Утримання і ремонт міських вулиць та доріг. Харків, ХДАМГ, 2001.- 127 с.
 Линник І Е. Інженерна підготовка територій населених місць. Харків, ХДАМГ, 2004, 337 с.
 Линник И.Э. Основы инженерного оборудования усадебных участков. Харьков: ХГАГХ, 2003, 109 с.
 Системологія на транспорті. Підручник у 5 кн. / Під заг. ред. Дмитриченка М.Ф.– Кн. І: Основи теорії систем і управління / Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля, О.Т. Лановий, І.Е. Линник, В.П. Поліщук.- К.: Знання України, 2005.- 344 с.
 Системологія на транспорті. Підручник у 5 кн. / Під заг. ред. Дмитриченка М.Ф.– Кн. ІІ: Технологія наукових досліджень і технічної творчості / Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля, О.Т. Лановий, І.Е. Линник, В.П. Поліщук. – К.: Знання України, 2007. – 316 с. 
 Системологія на транспорті. Підручник у 5 кн. / Під заг. ред. Дмитриченка М.Ф.– Кн. ІV: Організація дорожнього руху / Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля, О.Т. Лановий, І.Е. Линник, В.П. Поліщук. - К.: Знання України, 2007. – 451 с.
 Системологія на транспорті. Підручник у 5 кн. / Під заг. ред. Дмитриченка М.Ф.– Кн. V: Ергономіка / Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля, О.Т. Лановий, І.Е. Линник, В.П. Поліщук. - К.: Знання України, 2008. – 267 с. 
 Системологія на транспорті. Підручник у 5 кн. / Під заг. ред. Дмитриченка М.Ф.– Кн. ІІІ: Дослідження операцій у транспортних системах / Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля, О.Т. Лановий, І.Е. Линник, В.П. Поліщук. - К.: Знання України, 2009. – 376 с.


Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

"Інженерна підготовка міських територій" "Комплексне освоєння міських територій" "Утримання міської забудови" "Інженерна підготовка в складних містобудівних умовах" "Архітектурно-дизайнерська ергономіка"

Розроблені електронні навчальні курси