Крайнюк Людмила Миколаївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Крайнюк Людмила Миколаївна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Крайнюк Людмила Миколаївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Освіта

Харківський інститут громадського харчування, 1976 р.

 • спеціальність "Технологія та організація громадського харчування"

Професійний досвід

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова:

 • з 2013 р. – професор кафедри Туризму і готельного господарства

Харківський інститут громадського харчування:

 • 1977 – 1982 рр. – асистент кафедри технології виробництва продуктів громадського харчування ХІГХ;
 • 1986 – 1989 рр. – асистент кафедри технології ХІГХ;
 • 1989 – 1990 рр. – старший викладач кафедри технології ХІГХ;
 • 1990 – 1997 рр. – доцент кафедри технології ХІГХ;
 • 1997 – 2001 рр. – завідувач кафедри Технології продукції громадського харчування Харківської державної академії технології та організації харчування;
 • 2001 – 2002 рр. – завідувач кафедри Технології харчування Харківської державної академії технології та організації харчування;
 • 2002 р. – 2010 – завідувач кафедри Технології харчування Харківського державного університету харчування та торгівлі (13років);
 • 1998 р. – 08.2009 рр. – декан Інженерно-технологічного факультету;
 • з 08.2009 р. – 09.2013 р. – директор Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу ХДУХТ (15 років);
 • у 2010 році обрана на посаду директора Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу (ННІХТБ) ХДУХТ. В цей період працювала за сумісництвом професором кафедри Технології харчування, з 01.09.13р. працює професором кафедри Технології харчування за наказом ректора.

Місце роботи

Кафедра Туризму і готельного господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

«Разработка научных основ технологии пищевых продуктов методом криострукрурирования с применением изолированных белков гидробионтов» за спеціальністю 05.18.14 – технологія м'ясних, молочних і рибних продуктів, 1989 р.

Адреса електронної пошти

Liudmyla.Krainiuk@kname.edu.ua 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 • Крайнюк Л. М. Технологія структурованих аналогів філе рибного і кулінарної продукції на їх основі / Технологія структурова-них аналогів філе рибно-го і кулінарної продукції на їх основі [Текст] : мо-нографія / Т. В. Бресла-вець [та ін.]; за заг. ред. Т. В. Бреславець; Харк. держ. ун-т харч. та торгі-влі. – Х., 2011. – 211 c.
 • Крайнюк Л. М. Використання колагеномісткої сировини м’ясної промисловості // Використання колагеномісткої сировини м’ясної промисловості [Текст] : монографія / М.О. Янчева, Л.М. Крайнюк, Л.А. Скуріхіна, О.Б. Дроменко. – Харків : ХДУХТ, 2010. – 147 с.
 • Крайнюк Л. М. Актуальні проблеми контролю якості кулінарної продукції // Актуальні проблеми контролю якості кулінарної продукції [Текст] : монографія / Л.М. Черевко , Л.О. Касілова. – Харків : ХДУХТ, 2010. – 203 с.
 • Производство блинной ленты. Технологическая инструкция / Шадура А.Н. - УкрНИИТОП. - Киев: 1979. – 16 с.
 • Крайнюк Л. Н. Исследование содержания и структуры влаги в мясных комбинированных изделиях /Л.Н. Крайнюк, Янчева М.А., Жуков В.В., Торяник А.И., Дьяков А.Г. // Вестник Харьковского государственного поли-технического универси-тета. – 1999. – Вып. 90. – С. 93-98.
 • Крайнюк Л.М. Комплексне використання полісахаридів у техноло-гічному процесі виробниц-тва майонезів / Л.М. Крайнюк, Колеснікова М.Б., Пивоваров П.П. // Вісник Дон дует. – До-нецьк: Дон дует, 1999. – С. 97-100.

Статті у фахових виданнях

 • Крайнюк Л. М., Полчанінова І. Л., Шишлакова О. В. Особливості мотивації праці на ресторанних підприємствах м. Харкова // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №2.
 • Управління якістю кулінарної продукції лікувального та дієтичного харчування: навчальний посібник / Черевко О.І., Крайнюк Л.М., Касілова Л.О. та ін. - Суми.: «Університетська книга», 2014. – 279 с.
 • Сборник технологических карт на кулинарную продукцию для детских оздоровительных лагерей / Черевко А.И., Крайнюк Л.Н., Касилова Л.А. и др. -2-е изд. – Х. : ХГУПТ, 2015. – 355 с.

Статті у збірниках наукових праць

 • Крайнюк Л. М., Полчанінова І. Л., Шишлакова О. В. Регулювання підприємницької діяльності в готельному бізнесі в умовах приєднання України до європейського союзу // Monografia prokonferencyjna. Science, research, dtvelopment. – Berlin 30.01.2018 / - S.104-106.
 • Крайнюк Л.М., Волинська Я.О. Напрями вдосконалення інвестиційної діяльності в готельному бізнесі //Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 3 жовтня 2017 р.: [тези доп.] -Х.: ХДУХТ, 2017. – С. 387-388 (тези)
 • Крайнюк Л.М., Федак Н.В. Використання сучасних інформаційних технологій у лабораторних практикумах із технологічних дисциплін // Модернизація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення навчального процесу : ХІ Всеукр. наук.-метод. конф., 26 вересня 2014 р. : [тези] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2014. – С. 139-140.
 • Крайнюк Л.М., Костенко С.М., Сергєєва О.В. Використання програмного комплексу VENSIM для підготовки фахівців із харчової технології та інженерії // Модернизація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення навчального процесу : ХІ Всеукр. наук.-метод. конф., 26 вересня 2014 р. : [тези] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2014. – С. 141-142.
 • Крайнюк, Л.М. Федак, Н.В. Сергєєва, О.В. Науково-практичні основи концепції харчування студентів // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, 22 травня 2014 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 39-40.
 • Крайнюк Л. Н. Выбор оптимальных параметров технологического процесса для некоторых изделий из песочного теста / Л. Н. Крайнюк // Материали Всесоюзной научной конференции «Проблемы влияния тепловой обработки на пищевую ценность продуктов питания». – Харьков, 1981. – С. 110.
 • Крайнюк Л. Н. К вопросу об организации рационального питания студентов вузов / Л. Н. Крайнюк, Шильман Л.З., Беляева Л.М., Димитриевич Л.Р. // Материалі Всесоюзной научной конференции «Проблемы влияния тепловой обработки на пищевую ценность продуктов питания». – Харьков, 1981. – С. 336.
 • Крайнюк Л. Н. Характеристика структурно-механических показателей изолированных белков минтая / Л. Н. Крайнюк // Тезисы докладов Всесоюзного совещания «Физическая химия структурирования пищевых белков». – Таллин, 1983. – С. 61-62
 • Крайнюк Л. Н. Получение структурированных продуктов на основе изолированных белков гидробионтов / Л. Н. Крайнюк, Пивоваров П.П., Перцевой Ф.В., Вайнерман Е.С. и др. // Тезисы докладов Всесоюзного совещания «Физическая химия структурирования пищевых бел-ков». – Таллин, 1983. – С. 96-97
 • Крайнюк Л. Н. Влияние белковых добавок на качественные показатели рубленых кулинарных изделий / Л. Н. Крайнюк, Пивоваров П.П. // Тезисы докладов Всесоюзного совещания «Физическая химия структурирования пищевых белков». – Таллин, 1983. – С. 103
 • Крайнюк Л. Н. Влияние некоторых факто-ров на процесс криоструктурирования миофибриллярных белков рыбы / Л. Н. Крайнюк // Технология рыбных про-дуктов. Сб. науч. трудов ВНИРО. - М.: ВНИРО, 1984. – С. 76-82
 • Крайнюк Л. Н. Исследование процесса криоструктурирования изолированных белков гидробионтов / Л. Н. Крайнюк, Вайнерман Е.С., Быков В.П., Рогожин С.В. // Материалы II Всесоюз-ной научно-технической конференции «Разработка процессов получения комбинированных продуктов питания». – М., 1984. – С. 49
 • Крайнюк Л. Н. Изучение возможности регулирования функциональных свойств изолированных белков гидробионтов / Л. Н. Крайнюк, Вайнерман Е.С., Быков В.П., Рогожин С.В.// Материалы II Всесоюзной научно-технической конференции «Разработка процессов получения комбинированных продуктов питания». – М., 1984. – С. 200
 • Крайнюк Л. Н.Влияние пищевых добавок на реологические свойства криогелей изолированных белков гидробионтов / Л. Н. Крайнюк, Хацкевич Ю.Н., Пивоваров П.П. // Тезисы докладов 2-й Всесоюзной конференции «Проблемы индустриализации общественного питания страны». – Харьков, 1989. – С. 572-573
 • Крайнюк Л. Н. Влияние условий выделения на состав и свойства белков изолированных из термообработанного светящегося анчоуса / Л. Н. Крайнюк, Курская Е.А. // Тезисы докладов 2-й краевой научно-технической конференции «Интенсификация технологических процессов в рыбной промышленности». - Владивосток, 1989. – С. 33-34
 • Крайнюк Л. Н. Влияние условий изоэлектрического осаждения на свойства белков гидробионтов / Курская Е.А. // Тезисы докладов Всесоюзной конференции «Химия пищевых веществ. Свойства и использование биополимеров в пищевых продуктах». - Могилев, 1990. – С. 65.
 • Крайнюк Л. Н. Основные направления производства кулинарной продукции на основе фар-ша технологической птицы / Л. Н. Крайнюк, Агеева И.Г. // Тезисы докладов Всесоюзной конференции «Развитие и совершенствование переработки сельскохозяйственной продукции». - Пенза, 1990. – С. 48.
 • Крайнюк Л. Н. Новый пищевой продукт на основе фарша птицы / Л. Н. Крайнюк, Загоскин В.А., Пивоваров П.П. // Тезисы докладов Всесоюзной конференции «Развитие и совершенствование переработки сельскохозяйственной продукции». - Пенза, 1990. – С. 49.
 • Крайнюк Л. Н. Разработка комбинированного способа сушки культивируемых грибов / Л. Н. Крайнюк, Коваленко В.И., Мячикова Н.И., Великородный В.М. // Тезисы докладов между-народной конференции «Пути развития торговли и массового питания в условиях перехода к рыночным отношениям» - Харьков: ХИОП, 1994. – С. 266-267.
 • Крайнюк Л. М. Перспективні напрямки використання білкових препаратів колагену в комбінованих м'ясопродуктах / Л. М. Крайнюк, Янчева М.О. // Тези доповідей науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю створення Харківської державної академії технології та організації харчування "Стан і проблеми розвитку торгівлі й харчування в Україні". – Харків: ХДАТОХ, 1997. – С. 17-18.
 • Крайнюк Л. Н. Исследование условий получения и функционально-технологических свойств препаратов коллагена / Л. Н. Крайнюк, Янчева М.А. // Матеріали наук.-практ. конф. "Підприємства і цехи малої потужності для переробки сільсько-господарської сировини: ефективність і особливості організації". – Полтава: ПКІ, 1998. - С. 252-256.
 • Крайнюк Л. Н. Совершенствование технологий соусов эмульсионного типа / Л. Н. Крайнюк, Пивоваров П.П., Колесникова М.Б. // Матеріали наук.-практ. конференції «Підприємства і цехи малої потужності для переробки сільськогосподарської сировини: ефективність і особливості організації». – Полтава: ПКІ, 1998. – С. 263-266
 • Крайнюк Л. Н. Изучение физико-химических свойств камеди гуар / Л. Н. Крайнюк, Пивоваров П.П., Колесникова М.Б. - Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції «Проблеми якості у громадському харчуванні, готельному господарстві і туризмі». – Київ: КДТЕУ. – 1998. – С. 263-266.
 • Крайнюк Л. Н. Разработка технологи по-лучения полифункционального препарата коллагена / Л. Н. Крайнюк, Янчева М.А., Скурихина Л.А., Курская Е.А. // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Проблеми якості у громадському харчуванні, готельному господарстві і туризмі". – Київ: КДТЕУ, 1998. – С. 91-93.
 • Крайнюк Л. М. Розробка технології структурованого аналога філе анчоуса солоного з ізольованих міофібрілярних білків гідробіонтів / Л. М. Крайнюк, Пивоваров П.П., Бреславець Т.В. // Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми харчування: технологія та обладнання, організація і економіка». - Слов’яногорськ, 1999. – С. 48-50.
 • Крайнюк Л. Н. Влияние условий выделения миофибриллярных белков гидробионтов на их физико-химические свойства / Л. Н. Крайнюк, Курская Е.А. // Технология рыбных продуктов : Сб. науч. трудов ВНИРО. - М.: ВНИРО, 1989. – С.31-38.
 • Крайнюк Л. Н. Особенности технологии приготовления блюд для школьников и учащихся ПТУ. Методические указания по самостоятельной работе над курсом «Технология производства продукции общественного питания» / Л. Н. Крайнюк, Терещенко Л.В. // Харьков: РИО ХИОП, 1989. – 4 с.
 • Крайнюк Л. Н. Технология структурированных балычных рыбных изделий / Л. Н. Крайнюк, Пивоваров П.П., Хацкевич Ю.Н., Перцевой Ф.В. та ін. // Информационный ли-сток о науч.-техн. Достижении № 89-172. – Харьков: МТЦНТИ, 1989. – 2 с.
 • Крайнюк Л. Н. Исследование условий выделения и структурно-механических свойств коагулянта белков молока / Л. Н. Крайнюк, Козлов В.Н., Рязанова Л.В. // Изв. вузов. Пищевая технология. – 1990. - №1. – С. 42-44.
 • Крайнюк Л. Н. Способы сушки культивируемых грибов вешенка / Л. Н. Крайнюк, Коваленко В.И., Мячикова Н.И. // Информационный лис-ток ХАРПНТЭИ. 1994. – 2 с.
 • Крайнюк Л. Н. Технологическое использование грибного порошка / Л. Н. Крайнюк, Мячикова Н.И. // Новые технологии пищевых производств и актуальные проблемы развития торговли и общественного питания: Сб. науч. тр. - Харьков: ХГАТОП. – 1995. – С. 5-7.
 • Крайнюк Л. Н. Разработка технологии соусов типа майонез / Л. Н. Крайнюк, Пивоваров П.П., Колесникова М.Б. // Актуальні науково-методичні проблеми в підготовці спеціалістів вищої кваліфікації для торгівлі і харчування: Зб.наук.праць: Част.1 / Редкол.: Оспіщев В.І. (відп. ред.) та ін.; Харк. держ. Академія технол. та орг. харчування. – Харків, 1997. С. 20-22.
 • Крайнюк Л. Н. Исследование условий получения и функционально-технологических свойств препаратов коллагена /Л. Н. Крайнюк, Янчева М.А. // Матеріали наук.-практ. конф. "Підприємства і цехи малої потужності для переробки сільсько-господарської сировини: ефективність і особливості організації". – Полта-ва: ПКІ, 1998. - С. 252-256.
 • Крайнюк Л. Н. Совершенствование технологий соусов эмульсионного типа / Л. Н. Крайнюк, Пивоваров П.П., Колесникова М.Б. // Матеріали наук.-практ. конференції «Підприємства і цехи малої потужності для переробки сільськогосподарської сировини: ефективність і особливості організації». – Полтава: ПКІ, 1998. – С. 263-266.
 • Крайнюк Л. Н. Технологические аспекты создания мясных комбинированных изделий / Л. Н. Крайнюк, Янчева М.А., Скурихина Л.А., Курская Е.А. // Прогресивні ресурсозбе-рігаючі технології та їх економічна обґрунтованість у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі.: Зб. наук. пр.: У 2-х ч. – Харків: ХДАТОХ, 1998. – С. 42-45.
 • Крайнюк Л. М. Новий підхід до проектування підприємств харчування / Л. Н. Крайнюк, Касілова Л.О., Крутовой Ж.А., Крайнюк Л.М. та ін. // Прогресивні ресурсозбе-рігаючі технології та їх економічна обґрунтованість у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: 3 т. наукових праць: У 2-х ч. – Харків: ХДАТОХ, 1998. – С. 427-431.
 • Крайнюк Л. Н. Компьютерная графика в обучении студентов ХГАТОП / Л. Н. Крайнюк, Тормосов Ю.М., Набокова А.М., Нечипоренко И.В. // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічна обґрунтованість у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі : 3 т. наукових праць: У 2-х ч. – Хар-ків: ХДАТОХ, 1998. –С. 431-433.
 • Крайнюк Л. Н. Технология комбинированных мясных изделий с использованием полифункционального препарата коллагена / Л. Н. Крайнюк, Янчева М.А., Скурихина Л.А. // Информ. листок ХАРПНТЭИ № 137-98. – Харьков, 1998. – 2 с.
 • Collagen and its derivatives as stabilisers of the thermoresistant emulsions / Janchewa M.A., Kurskaya E.A., Portnaya I.B. // "Lipid and Surfactant Dispersed Systems. Fundamentals, Design, Formulation, Production". - Moscow, 1999. – Р. 153-154.
 • Крайнюк Л. Н. Сушка грибов (вешенка) при различных условиях конденсации пара / Л. Н. Крайнюк, Мячикова Н.И., Захаренко В.А., Князев Ю.Р. // Нові технології та удосконалення процесів харчових виробництв: Зб. наук. пр. – Харків: ХДАТОХ, 1999. – С. 135-137.
 • Крайнюк Л. Н. Использование белково-жировых эмульсий на основе ППК в мясных комбинированных изделиях / Л. Н. Крайнюк, Янчева М.А. // Нові технології та удосконалення процесів харчових виробництв: Зб. наук. пр. – Харків: ХДАТОХ, 1999. – С. 259-263.
 • Крайнюк Л. Н. Модель специалиста специальности 07.09.17.11 «Технология питания» / Л. Н. Крайнюк, Юрина Э.В., Малюк Л.П. // Прогресивні ресурсозбе-рігаючі технології та їх економічна обґрунтованість у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: 3 т. наукових праць: У 2-х ч. – Харків: ХДАТОХ, 1998.- С.436-439.
 • Крайнюк Л. Н. Использование средств MICROSOFT OFFICE в АРМ-технолога / Л. Н. Крайнюк, Тихенко А.Ю. // Прогресивні ресурсозбе-рігаючі технології та їх економічна обгрунтованість у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: 3 т. наукових праць: У 2-х ч. – Харків: ХДАТОХ, 1998. – С. 442-446.
 • Крайнюк Л. Н. Применение вычислительной техники в технологи-ческих расчетах / Коновалова Т.В., Кухаренок О.К., Набокова А.М. // Нові технології та удосконалення процесів харчових виробництв: Зб. наук. пр. – Харків: ХДАТОХ, 1999. – С. 98-101.
 • Крайнюк Л. Н. Влияние технологических факторов на свойства криогелей изолированных белков гидробионтов / Л. Н. Крайнюк, Бреславец Т.В., Пивоваров П.П. // Нові технології та удосконалення процесів харчових виробництв: Зб. наук. пр. – Харків: ХДАТОХ, 1999. – С. 263-267.
 • Крайнюк Л. Н. Об определении прогнозируемого количества посетителей на проектируемом предприятии питания / Л. Н. Крайнюк, Касилова Л.А., Крутовой Ж.А., Манелова Л.Д. // Нові технології та удосконалення процесів харчових виробництв: Зб. наук. пр. – Харків: ХДАТОХ, 1999. – С. 291-295.
 • Крайнюк Л. Н. Розробка технології структурованого аналога філе анчоуса солоного з ізольованих міофібрілярних білків гідробіонтів / Л. Н. Крайнюк, Пивоваров П.П., Бреславець Т.В. // Тези доповідей міжнаро-дної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми харчування: технологія та обладнання, організація і економіка». - Слов’яногорськ, 1999. – С. 48-50.
 • Крайнюк Л. Н. Пищевая ценность и основные направления переработки культивируемых грибов вешенка / Л. Н. Крайнюк, Мячикова Н.И. // Прогресивні технології та удосконалення процесів харчових виробництв: Зб. наук. пр. – Харків: ХДАТОХ, 2000. – С. 21-26.
 • Крайнюк Л. Н. Изучение процесса щелочной модификации коллагена для мясных комбинированных продуктов / Л. Н. Крайнюк, Янчева М.А., Савгира Ю.А., Позднякова Е.Б., Тихенко А.Ю. // Прогресивні технології та удосконалення процесів харчових виробництв: Зб. наук. пр., Ч.1. – Харків : ХДАТОХ, 2000. – С. 47-51.
 • Крайнюк Л. Н. Классификация технологических расчетов при про-изводстве кулинарной продукции / Л. Н. Крайнюк // Прогресивні технології та удосконалення про-цесів харчових виробництв: Зб. наук. пр. – Харків: ХДАТОХ, 2000. – С. 111-115
 • Крайнюк Л. Н. Пути использования структурированных аналогов рыбных продуктов в производстве продукции предприятий питания / Л. Н. Крайнюк, Бреславец Т.В., Пивоваров П.П. // Прогресивні технології та удосконалення процесів харчових виробництв: Зб. наук. пр. – Харків: ХДАТОХ, 2000. – С. 115-119.
 • Крайнюк Л. Н. К вопросу о совершенствовании методики определения водосвязывающей способности мяса и мясопродуктов / Л. Н. Крайнюк, Янчева М.А., Савгира Ю.А., Позднякова Е.Б. // Прогресивні технології та удосконалення процесів харчових виробництв: Зб. наук. пр., Ч.1. – Харків: ХДАТОХ, 2000. – С. 119-123
 • Крайнюк Л. Н. Новые направления в производстве молочных соусов для предприятий питания / Л. Н. Крайнюк, Колесникова М.Б., Пивоваров П.П. // Прогресивні технології та удосконалення процесів харчових виробництв: Зб. наук. пр. – Харків: ХДАТОХ, 2000. – С. 131-136.
 • Крайнюк Л. Н. О системном подходе к проектированию предприятий общественного питания / Л. Н. Крайнюк, Касилова Л.А., Крутовой Ж.А. // Прогресивні технології та удосконалення процесів харчових виробництв: Зб. наук. пр. – Харків: ХДАТОХ, 2000. – С. 316-321.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

 • Способ получения пищевого белкового продукта, имитирующего филе рыб / Л. Н. Крайнюк, Рогожин С.В., Вайнерман Е.С., Быков В.П., Пивоваров П.П. // Авторське свідоцтво № 1225071, МКИ А23 1/325.
 • Способ получения структурированного белкового продукта из ИБМ / Л. Н. Крайнюк, Пивоваров П.П., Хацкевич Ю.Н., Перцевой Ф.В., Курская Е.А. // Авторське свидоцтво № 15 78874.
 • Способ получения полифункционального коллагенового препарата / Л. М. Крайнюк, Рогожин С.В., Вайнерман Е.С. // Авторське свидоцтво А 23 J 1/10, С 09 М 1/00 от 26.11.93.
 • Способ получения пищевого белкового продукта воздушно-пористой структуры / Л. М. Крайнюк, Рогожин С.В., Вайнерман Е.С. // Авторське свидоцтво № 94023735/13 от 26.06.94.
 • Способ получения полифункционального коллагенового препарата / Л. М. Крайнюк, Рогожин С.В., Вайнерман Е.С. // Патент России № 2059383 от 10.05.96.
 • Суміші сухі функціональні / Пивоваров П.П., Колеснікова М.Б. // ТУУ 40-01566330-051-98.
 • Закуски делікатесні / Большакова В.А. //ТУУ 40-01566330-058-98.
 • Консерви з птиці. Паштети печінкові / Л. М. Крайнюк, Манєлова Л.Д., Колеснікова М.Б. // ТУУ 40-01566330.061-98.
 • Поліфункціональний препарат коллагену / Л. М. Крайнюк, Янчева М.О., Скуріхіна Л.А. // ТУУ 40-01566330.065-99.
 • Способ производства порошкообразного полуфабриката для супов и соусов / Л. М. Крайнюк, Коваленко В.И., Мячикова Н. И. // Патент 2129810 Россия, МКИ 4 А23 L 1/195. - №94041566; Заявлено 17.11.94; Опубл. 10.05.99, Бюл. №13.
 • Спосіб одержання структурованого продукту з ізольованих білків гідробіонтів / Л. М. Крайнюк, Пивоваров П.П., Бреславець Т.В. // Патент № 2001031597 Опубл. 3.09.2001.
 • Спосіб одержання структурованого продукту з ізольованих білків гідробіонтів, імітуючого солоне рибне філе / Л. М. Крайнюк, Пивоваров П.П., Бреславець Т.В. // Патент № 2001031598 Опубл. 29.10.2001.
 • Спосіб одержання солоного структурованого продукту з ізольованих білків гідробіонтів / Л. М. Крайнюк, Пивоваров П.П., Бреславець Т.В. // Патент № 2001031599. Опубл. 29.10.2001.
 • Глива звичайна термооброблена. Напівфабрикат. Затв. 13.06.2001, м. Харків / Л. М. Крайнюк, Пивоваров П.П., М'ячикова Н.І. // ТУУ 01.1–01566330-118-2001.
 • Глива звичайна термооброблена. Напівфабрикат / Л. М. Крайнюк, Пивоваров П.П., М'ячикова Н.І. // Зміна № 1 до ТУУ 01.1-01566330-118-2001.
 • Спосіб одержання напівфабрикату з грибів / Л. М. Крайнюк, Пивоваров П.П., М'ячикова Н.І. // Патент № 50575 Україна, МПК 7 А23 L1/28. Опубл. 15.10.2002, Бюл. № 10. – 2 с.
 • Овочі та суміші з них швидкозаморожені / Л. М. Крайнюк, С. В. Журавльов // ТУУ 15.3-2559300973-002-2003; 8.10.2003; термін дії 5 років.
 • Овочі та суміші з них швидкозаморожені / Л. М. Крайнюк, С. В. Журавльов ТІ до ТУ У 15.3-2559300973-002-2003; 8.10.2003; термін дії 5 років.
 • Плоди та ягоди швидкозаморожені та суміші з них / Л. М. Крайнюк, С. В. Журавльов// ТУУ 15.3-2559300973-003-2003; 8.10.2003; термін дії 5 років.
 • Плоди та ягоди швидкозаморожені та суміші з них / Л. М. Крайнюк, С. В. Журавльов // ТІ до ТУ У 15.3-2559300973-003-2003; 8.10.2003; термін дії 5 років.
 • Філе рибне структуроване (напівфабрикат) / Л. М. Крайнюк, Пивоваров П.П., Бреславець Т.В. // ТУУ 15.2-01566330-113-2001; січень, 2003; термін дії 5 років.
 • Філе рибне структуроване (напівфабрикат) / Л. М. Крайнюк, Пивоваров П.П., Бреславець Т.В. // ТІ до ТУ У 15.2-01566330-113-2001; січень, 2003; термін дії 5 років.
 • Напівфабрикати з м'яса «Ішлі кюфта» / Л. М. Крайнюк, Манєлова Л.Д., Колеснікова М.Б. // ТІ, технологічні картки; вересень 2003; без обмеження терміну дії.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

26

16

h-індекс

2

2

i10-індекс

1

1

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Участь у бюджетних науко-дослідних темах

2014

 • Науково-практичні аспекти розвитку української національної кухні: Звіт з НДР (заключний),шифр 20-13-14Б, УДК 641.568(477) / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі / Керівник проф. Крайнюк Л.М. / Федак Н.В., Терещенко Л.В., Яцун Л.М., Смірнов В.В., Коршунова І.П., Івасишина Г.В., Перехода І., Подяконова М.О. − № держ. реєстрації 0113U001075. – Харків, 2014. – 229 с.

2012

 • Науково-практичні аспекти функціонального харчування Виконавці: к.т.н. доц.: Колеснікова М.Б., Бреславець Т.В., Юрченко С.Л., Федак Н.В., ст. викл. Омельченко С.Б., асист.: Хаустова Т.М., Андрєєва С.С., асп. Жигаленко І.Ю., студенти (1 кв. 2011–4 кв. 2012): № держ. реєстрації 0110U007980. – Харків, 2012. – 126 с.
 • Розробка та наукове обґрунтування сучасної концепції шкільного харчування» виконавці: к.т.н., проф. Касілова Л.О., доц. Терещенко Л.В., ст. викл. Старчаєнко О.Т., ст. викл. Омельченко С.Б., асист. Андрєєва С.С., Головіна Л.А., ін,. № держ. реєстрації № держ. ре-єстрації 0110U008771. – Харків, 2012. – 98 с.

2010

 • Обґрунтування та розробка асортименту і технології продукції для мереж закладів ресторанного господарства : Звіт з НДР (заключний) / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі / Керівник к.т.н., проф. Крайнюк Л.М. / Касілова Л.О., Манєлова Л.Д., Бреславець Т.В., Фе-дак Н.В., Зіборова Л.Г., Хаустова Т.М., Жигаленко І.Ю., Діхтярь А.М., Курмашева В.М., Дроменко О.Б., Головіна Л.А. – № держ. ре-єстрації 0107U010134. – Харків, 2010. – 162 с.
 • Технологія нових харчових продуктів на основі культивованих гри-бів : Звіт з НДР (заключний) / Харк. держ. ун-т харчування та торгі-влі / Керівник к.т.н., проф. Крайнюк Л.М. / Пасічник К.О. – № держ. реєстрації 0107U010133. – Харків, 2010. – 76 с.

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

 • 11.11.2013р. - 11.05.2014р. — стажування у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» без відриву від виробництва згідно плану стажування (наказ № 135/1-к, від 07.11.13)
 • Академія керівних кадрів Міністерства освіти і нау-ки України
 • Академія туризму та туристичному коледжі (Москва, Санкт-Петербург)
 • семінар у Харківському центрі метрології, стандартизації та сертифікації
 • семінар «Дистанційне та подовжене навчання» (ХДТУРЕ)
 • Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Київ) за категорією директорів інститутів (деканів)

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

2013

 • Сборник технологических карт на кулинарную продукцию для детских оздо-ровительных лагерей : учебн. пособие. / А.И. Черевко, Л.Н. Крайнюк, Л. А. Касилова, Ж. А. Крутовий, Л.А. Скурихина - Издание 2-е, перераб. – Харьков: ХДУХТ, 2013. – 250 с.

2012

 • Технологічне забезпечення якості кулінарної продукції лікувального та дієтичного харчування [Текст] : навч. посібник / Л. М. Крайнюк, Л. О. Касілова, Ж. А. Крутовий, В. А. Коваленко, О.Т. Старчаєнко, Н. В. Федак, Л. В. Терещенко – Харків: ХДУХТ, 2012. – 238 с.
 • Методи контролю якості харчової продукції : навч. посібник / Черевко О.І., Крайнюк Л.М., Касілова Л.О., Димитрієвич Л.Р., Крутовий Ж.А., Юрченко С.Л., Скуріхіна Л.А., Коваленко В.О., Янчева М.О., Зіборова Л.Г. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2012. – 512 с.

2010

 • Сборник технологических карт на кулинарную продукцию для диетического питания : учеб. пособие / Л.Н. Крайнюк, Л.А. Касилова, Е.Т. Старчаенко ; под ред. Л.Н. Крайнюк – Х. : ХДУХТ, 2010. – 363 с.

2009

 • Методи контролю продукції тваринництва та рослинних жирів : навч. посібн. / Черевко О.І., Касілова Л.О., Крутовий Ж.А. та ін. - 2-ге вид., перероб. і доп.). - Суми: ВТД Університетська книга, 2009. – 300 с.

2008

 • Методи контролю якості харчової продукції : навч. посібн. / Черевко О.І., Касілова Л.О., Манєлова Л.Д. та ін. - (Ч. ІІ). - Харків: ХДУХТ, 2008. - 242 с.
 • Раціональне харчування дітей шкільного віку : навч. посібн. / Черевко О.І., Касілова Л.О., Манєлова Л.Д. та ін. - Харків: ХДУХТ, 2008. – 165 с.

2005

 • Методи контролю якості харчової продукції з дисципліни “Харчові технології” : навч. посібн. / Черевко О.І., Касілова Л.О., Димитрієвич Л.Р. та ін. - Харків: ХДУХТ, 2005. – 230 с.
 • Технологічне проектування підприємств харчування : навч. посібн. / Черевко О.І., Касілова Л.О., Крутовий Ж.А. та ін. - Харків: ХДУХТ, 2005. – 295 с.
 • Раціональне харчування дітей шкільного віку : навч. посібн. / Черевко О.І., Касілова Л.О., Крутовий Ж.А. та ін. - Харків: ХДУХТ, 2005. – 200 с.

2001

 • Технологія переробки продукції тваринництва : навч. посібн. / Богомолов О.В., Перцевий Ф.В., Сафонова О.М. та ін. - Харків: Вид-во Навчально-методичного центру заочного навчання с.г вузів України, 2001. – 241 с.
 • Переработка продукции растительного и животного происхождения : навч. посібн. / Богомолов О.В., Перцевой Ф.В., Сафонова О.Н.та ін. - СПб: ГИОРД, 2001. – 336 с.

2000

 • Технологічне забезпечення якості харчової продукції : навч. посібн. для студентів денної і заочної форм навчання за спец. 7.091711 «Технологія харчування»: [У 2-х ч.]. Част. 2. Практ. розділ. Сертифікація та контроль якості харчових продуктів / Касілова Л.О., Крутовий Ж.А., Манєлова Л.Д. та ін. - Харк. держ. академія технол. та орг. харчування. Харків, 2000. – 149 с.

Навчально-методичні матеріали

2013

 • Лабораторний практикум з дисципліни Технологія галузі. Технологія продукції закладів ресторанного господарства» / уклад.: Л.М. Крайнюк, Гринченко,О.О., Колеснікова М.Б., Юрченко С.Л., Бреславець Т.В. - Харків : ХДУХТ, 2013. – 24 с.
 • Положення з нормативного регулювання державної атестації випускників на-пряму підготовки 051701«Харчові технології та інженерія» / уклад.: Л.М. Крайнюк, Гринченко О.О., Пивоваров П.П., Чорна Н.В., Колеснікова М.Б., Серік М.Л. - Харків : ХДУХТ, 2013. – 27 с.

2009

 • Збірник тестових завдань до проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади / уклад.: Л.М. Крайнюк, Чорна Н.В., Трощій Т.В., Юрченко С.Л. та ін. - Харків: ХДУХТ, 2009. – 161 с.
 • Навчально-виробнича (бакалаврська) практика програма та метод. вказівки для студентів ІТФ напряму підготовки 0517 «Харчова технологія і інженерія» / уклад.: Л.М. Крайнюк. - Харків : ХДУХТ, 2009. – 17 с.

2008

 • Довідник першокурсника / уклад.: Л.М. Крайнюк, Касілова Л.О., М’ячикова Н.І., Терещенко Л.В. - Харків: ХДУХТ, 2008. – 62 с.
 • Опорний конспект лекцій дисципліни «Університетська освіта» / уклад.: Л.М. Крайнюк, М’ячикова Н.І., Терещенко Л.В. - Харків: ХДУХТ, 2008. – 76 с.

2007

 • Методичні вказівки до проведення ознайомлювальної практики / уклад.: Л.М. Крайнюк, Касілова Л.О., Журавльов С.В., Малюк Л.П. та ін. - Харків: ХДУХТ, 2007. – 26 с.
 • Методичні вказівки до розробки БПТП з дисципліни “Технологічне проектуван-ня ПРГ” для студ. спец. 7.091711 / уклад.: Л.М. Крайнюк, Касілова Л.О., Чорна Н.В., Зіборова Л.Г. - Харків: ХДУХТ, 2007. – 28 с.

2006

 • Сборник технологических карт на кулинарную продукцию для детских оздоровительных лагерей / уклад.: Л.М. Крайнюк, Черевко А.И., Касилова Л.А., Крутовой Ж.А. и др. - Харків: ХДУХТ, 2006. – 405 с.

2005

 • Методичні рекомендації з розробки рецептур на нову кулінарну продукцію з дисципліни “Управління якістю харчової продукції” для студентів спец. “Технологія харчування” / Касілова Л.О., Крутовий Ж.А., Манєлова Л.Д. та ін. - Харків: ХДУХТ, 2005. – 43 с.
 • Опорный конспект лекций для студентов дневной и заочной форм обучения по спец. 7.091711 «Технология питания”, 7.091707 «Технология хранения, консервирования и переработки мяса», 7.091709 «Технология хранения, консервирования и переработки молока» / Касілова Л.О., Димитрієвич Л.Р., Мячикова Н.І. - Харків: ХДУХТ, 2005. – 100 с.
 • Збірник методичних вказівок до практичних та лабораторних занять з дисципліни “Харчові технології” для студентів спец. 7.091711 “Технологія харчування” / Касілова Л.О., Димитрієвич Л.Р., Юрченко С.Л. та ін. - Харків: ХДУХТ, 2005. – 55 с.
 • Методичні вказівки “Організація та виконання курсового проекту” з дисципліни “Проектування підприємств ГХ з основами САПР” для студентів спец. “Технологія харчування” / Скуріхіна Л.А., Набокова А.М. - Харків: ХДУХТ, 2005. – 48 с.

2004

 • Методичні рекомендації для працівників підприємств ресторанного господарства «Розробка та оформлення технологічних карт на нову та фірмову кулінарну продукцію» / Касілова Л.О., Крутовий Ж.А., Манєлова Л.Д., Тихенко О.Ю. - Харків: ХДУХТ, 2004. – 35 с.
 • Методичні рекомендації до виконання практичного заняття „Формування показників якості продукції харчування” для студентів спец. „Маркетинг” / Янчева М.О., Ботштейн Б.Б. - Харків: ХДУХТ, 2004. – 15 с.

2003

 • Методичні вказівки “Організація та виконання дип-ломних проектів” для студентів спец. “Технологія харчування” / уклад.: Л.М. Крайнюк, Скуріхіна Л.А., Набокова А.М., Колесник Т.Л. - Харків: ХДУХТ, 2003. – 34 с.
 • Збірник методичних матеріалів до виконання практичного заняття по темі “Номенклатура показників якості харчової продукції та метрологічна оцінка методів їх виміру” для студентів спец. “Технологія харчування” / уклад.: Л.М. Крайнюк, Янчева М.О., Касілова Л.О., Юрченко С.Л. - Харків: ХДУХТ, 2003. – 99 с.
 • Методичні вказівки до проведення ділової гри “Практика бізнесу спеціалізованих підприємств громадського харчування” для студентів спец. “Технологія харчування” / Юріна Е.В., Гринченко О.О., Федак Н.В. та ін. - Харків: ХДУХТ, 2003. – 35 с.
 • Методичні рекомендації для викладачів до тестового контролю знань студентів із використанням про-грамних засобів ПЕОМ / уклад.: Л.М. Крайнюк, Чорна Н.В., Сафонова О.М. - Харків: ХДУХТ, 2003. – 31 с.

2002

 • Методичні вказівки “Розробка та оформлення технологічних карт на нову та фірмову кулінарну продукцію” для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.091711 «Технологія харчування» / уклад.: Л.М. Крайнюк, Касілова Л.О., Крутовий Ж.А., Манєлова Л.Д. та ін. - Харків: ХДАТОХ, 2002. – 40 с.
 • Методичні рекомендації до проведення державного іспиту освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки бакалавра за професійною спрямованістю 6.0917 “Харчова технологія та інженерія” / уклад.: Л.М. Крайнюк, Лисюк Г.М., Фомина І.М., Самохвалова О.В. - Харків: ХДАТОХ, 2002. – 9 с.
 • Освітньо-професійна програма бакалавра за спец. «Технологія зберігання, консервування та перероб-ки м’яса» (варіативна компонента) / уклад.: Л.М. Крайнюк, Янчева М.О., Касілова Л.О., Полстяна Н.В. та ін. - Харків : ХДУХТ, 2002. – 18 с.
 • Освітньо-професійна програма спеціаліста за спец. «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» (варіативна ком-понента) / уклад.: Л.М. Крайнюк, Янчева М.О., Касілова Л.О., Полстяна Н.В. та ін. - Харків : ХДУХТ, 2002. – 17 с.
 • Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спец. «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» / уклад.: Л.М. Крайнюк, Янчева М.О., Касілова Л.О., Повстяна Н.В., та ін. - Харків : ХДУХТ, 2002. – 16 с.
 • Робоча програма з дисципліни “Загальна технологія галузі” для студентів спец. “Обладнання переробних і харчових виробництв” / уклад.: Л.М. Крайнюк, Касілова Л.О., Журавльов С.В., Ботштейн Б.Б. - Харків: ХДАТОХ, 2002. – 11 с.

2001

 • Методичні рекомендації з проведення практики студентів за спеціальністю “Технологія харчування” вищих навчальних закладів України III і IV рівнів акредитації / уклад.: Л.М. Крайнюк, Касілова Л.О., Янчева М.О., Малюк Л.П. та ін. - Харків: ХДАТОХ, 2001. – 15 с.

1999

 • Методические указания по организации и выполнению дипломных проектов для студентов спец. «Технология питания» / уклад.: Л.М. Крайнюк, Л.А. Скурихина, А.М. Набокова. - Харків: ХДАТОХ, 1999. – 29 с.
 • Методичні вказівки та матеріали до вивчення теми “Технологія борошняних кондитерських виробів” з дисципліни “Технологія продуктів громадського харчування для студентів спец. “Технологія харчування” / уклад.: Л.М. Крайнюк, Е.В. Юріна. - Харків: ХДАТОХ, 1999. – 27 с.
 • Методичні вказівки та матеріали до вивчення теми “Технологія кулінарної продукції в кухнях народів світу” з дисципліни “Технологія продуктів громадського харчування для студентів спец. “Технологія харчування” / уклад.: Л.М. Крайнюк, Іващенко Л.М., Федак Н.В. - Харків: ХДАТОХ, 1999. – 19 с.

1998

 • Методичний посібник по вивченню теми “Технологія соусів” для студентів спец. “Технологія харчування” / уклад.: Л.М. Крайнюк, Перцевий Ф.В., Гринченко О.О., Колеснікова М.Б. - Харків: ХДАТОХ, 1998. – 39 с.

1989

 • Хододные блюда и закуски. Методические указания по самостоятельной работе над курсом «Технология производства продукции общественного питания» / уклад.: Л.М. Крайнюк. - Харьков: РИО ХИОП, 1989. – 4 с.

1986

 • Методические указания (для преподавателей) по проведению лабораторных занятий «Изделия из теста» / сост.: Л.Н. Крайнюк, Л.П. Цовма, О. В. Самохвалова. - Харьков: ХИОП, 1986. – 15 с.
 • Холодные блюда и закуски. Методические указания для студентов 4-го курса, спец. 1011 / сост.: Л.Н. Крайнюк. - Харьков: ХИОП, 1986. – 8 с.

Список дисциплін

 • Інноваційні ресторані технології
 • Технологія обслуговування в готелях та туркомплексах

Розроблені електронні навчальні курси