Коюда Олександр Павлович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

КОЮДА Олександр Павлович

Посада

Доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку

Освіта

У 1992 р. з відзнакою закінчив Харківський інженерно-економічний інститут (зараз це Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця), за спеціальністю - економіка та управління в машинобудуванні.

Професійний досвід

Місце роботи

Факультет ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА, кафедра економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку

Теми дисертацій

у 2003 р. захистив кандидатську дисертацію за темою "Інвестиційна привабливість підприємства в умовах трансформації економіки" (спеціальність 08.06.01 - економіка, організація та управління підприємствами).

Електронна пошта

alex_koyda@list.ru

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Рекомендації щодо вдосконалення механізму фінансування науково-дослідних робіт у вищих навчальних закладах. Наукове видання; під науковим керівництвом докт.екон.наук, профессора Пономаренка В.С. – Х.: ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2015 . – 56 с.

Эффективность образования. Глоссарий по экономике образования / Нар.укр.акад., под общ. ред. Л.И.Комир. – Х.:Изд-во НУА, 2015. – 76 с.

Влияние экономики знаний на развитие регионов. Соціально-економічні проблеми просторового розвитку: Монографія/ За заг. ред. В.Дучмала, Т.П.Несторенко. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. – 344 с.

Інноваційний розвиток регіонів України: монографія /Коюда В.О., Коюда О.П., Воліков В.В. та інші / Під наук ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка. – Харків., ВД«ІНЖЕК», 2014. – с. 368 с.

Проблеми створення наукових парків в Україні: монографія /О.П.Коюда. – Харків: Компанія СМІТ, 2013. – 312 с.

Проблеми ефективності наукової та освітньої діяльності у вищих навчальних закладах. Пропозиції Харківського національного економічного університету щодо вдосконалення законодавчого та нормативного забезпечення: препринт/ укл. Пономаренко В.С., Єрмаченко В.Є., Іванов Ю.Б., Найденко О.Є., Воліков В.В., Коюда О.П.; наукове керівництво докт.екон.наук, професора Пономаренко В.С. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. – 52 с

Управлінське рішення в системі антикризового управління. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. - №1 (52). – 2012. С.153-159.

Інституційний підхід до розвитку економічної системи. Вчені записки Харківського інституту управління. Науковий журнал. Серія „Наука і практика управління”. Спецвипуск №13 (33). - Харків. 2012. – с.10-13

Регіональна інноваційна система: теорія і практика: [Монографія]/ Тімонін О.М., Коюда В.О., Коюда О.П., Воліков В.В., Близнюк Т.П., Слюса-рева Л.А., Басова О.С., Костіна О.М., Мазко Т.І., Небилиця О.А./ Під наук.ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка. – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2011. – 688 с.

Концепція розвитку регіональної інноваційної системи Харківщини /Коюда О.П., Воліков В.В., Коюда В.О., Близнюк Т.П., Лисенко Л.А., Мартиненко М.В. / Під науковою редакцією докт.екон.наук, професора В.С. Пономаренко. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2011. – 142 с.

Практичні аспекти створення наукового парку на базі вищого навчального закладу. Науково-технічна інформація. – 2010. - №4(46). – С.7-10

Підприємство як економічна система. Концептуальні засади управління підприємством як економічною системою. Монографія / За заг. ред. канд. екон. наук, доцента В.О. Коюди. – Харків. ХНЕУ, 2007. – 416 с.

Статті у фахових виданнях

Типология моделей инновационного развития экономики. Бізнес Інформ - 2011. - №4(397). – С.23-25

Інноваційна система, як активний фактор розвитку національної економіки. Управління розвитком. – 2010. - №6(82). – С.111-115.

Інноваційна культура та її характерні особливості. Проблеми науки. – 2009. - №7. – С.15-20

Взаємозв`язок інтелектуального та інноваційного потенціалів. Проблеми науки. – 2008. - №7. – С.12-16

Інноваційний підхід до формування інвестиційного макросередовища в Україні. Проблеми науки. – 2007. - №8. – С.39-44

Методичний підхід щодо аналізу використання інвестиційного потенціалу підприємства. Економіка розвитку. - 2006. - № 1 (37). - С.93-98

Стадії життєвого циклу підприємства. Економіка розвитку. - 2003. - №1 (25). – С.54-58.

Статті у збірниках наукових праць

Характеристика та класифікація ризиків. Коммунальное хозяйство городов: Научн.-техн. сб. Вып. 71. (Сер. “Экономические науки”). – К.: Техніка, 2006. – С. 203-214

Инвестиционная привлекательность предприятия. Современный научный вестник. – 2006. - №2 (3). Серия: ЭКОНОМИКА – С.52-55 (г.Белгород, Россия)

Визначення інвестиційної привабливості підприємства. Економіка: проблеми теорії та практики: Зб.наук.пр. Вип.175. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С.154-162.

Інвестиційна політика та інвестиційна привабливість підприємства. Економіка: проблеми теорії та практики: Зб.наук.пр. Вип.179. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С.101-111.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Impact of Paradigm Knowledge Economy in Regional Development. Modern Scince – Moderni veda.- Praha.- Cesce Republika, Nemoros.- 2015.- №1. P.21-26

Statistical Analysis of Innovative Development of Kharkiv Region. The Advanced Science Journal ISSN 2219-746X Voulme 2014 SUPP TO ISSUE 8 P.213-215

The Institutional Approach to the Formation of Regional Innovative System. The Advanced Science Journal ISSN 2219-746X Volume 2013 ISSUE 12 P.37-43

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

/ Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2013

Статистика цитування

759

393

h-індекс

9

7

i10-індекс

9

6


Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

У грудні 2014 року пройшов підвищення кваліфікації на кафедрі економічної кібернетики Харьківського національного університету радіоелектроніки.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Інвестиційний менеджмент. Підручник / Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П., Великий Ю.М. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2011. – 544 с.

Інвестування: Підручник / В.М. Гриньова, В.О.Коюда, Т.І.Лепейко, О.П. Коюда. – К.: Знання, 2008. – 452 с.

Основи інвестиційного менеджменту: Навчальний посібник /Коюда В.О., Лепейко Т.І – К.: Кондор, 2008. – 340 с.

Фінанси підприємств: Навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О.Коюда, О.П. Коюда– 3-тє вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2006. – 423 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Інвестиційний менеджмент / Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П., Великий Ю.М. – 2-ге вид., допрац. і дол.- Х.: ВД “Інжек”, 2005. – 664 с.

Фінанси підприємств. Навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О.Коюда, О.П. Коюда – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 424 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Інвестування. Навчальний посібник / Гринева В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. /Під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Гриньової. – 2-ге вид., допрац. і доп. -Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2004. – 404 с.

Інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник / Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П., Великий Ю.М. / Під заг. ред. д-ра екон.наук, проф. В.М.Гриньової. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2004. – 368 с.

Інвестування. Навчальний посібник /Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. / Під заг. ред. Гриньової В.М. – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2003. – 320 с.

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси