Користувач:Svitlana.haiduchenko

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Гайдученко Світлана Олександрівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доктор наук з державного управління, доцент кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Освіта

Закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. Отримала спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», кваліфікація: вчитель історії та географії (денна форма навчання) та за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація: юрист, викладач правових дисциплін (заочна форма навчання)

Професійний досвід

Місце роботи

Кафедра менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

“Формування інноваційної технології оцінювання в управлінні персоналом державної служби”. "ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ"


Адреса електронної пошти

gaiduchenko_svet@ukr.net

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

1. Гайдученко С. О. Кадрове планування в сфері державної служби : цілі, завдання, заходи / С. О. Гайдученко // Державне будівництво [Електронне видання]. – 2008. – № 2. – Режим доступу до журн. : http : // www.kbuapa. kharkov.ua 2. Гайдученко С. О. Кадрова політика у сфері державної служби : цілі та пріоритети / С. О. Гайдученко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ НАДУ. – Вип. 3 (35). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2008. – С. 242–246. 3. Гайдученко С. О. Основні напрямки удосконалення діяльності кадрових служб державних органів / С. О. Гайдученко // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ / за заг. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2008. – Вип.16/17. – С. 30–34. 4. Гайдученко С. О. Особливості управління персоналом у сфері державної служби країн Європейського Союзу / С. О. Гайдученко // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С. М. Серьогін (голов. ред..) та ін. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 3 (3). – С. 224-232. 5. Гайдученко С. О. Фактори розвитку технології оцінювання в управлінні персоналом державної служби / С. О. Гайдученко // Теорія та практика державного управління. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – № 1. – С. 393–398. 6. Гайдученко С. О. Європейський досвід прийому персоналу на державну службу / С. О. Гайдученко // Демократичні стандарти врядування та публічного адміністрування : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (4 квітня 2008 р., м. Львів) : у 2 ч. / за наук. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. – Ч.1. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2008.– С. 269–271. 7. Гайдученко С. О. Основні проблеми удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців / С. О. Гайдученко // Новітні тенденції розвитку демократичного врядування : світовий та український досвід : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю : у 2-х т. – Т. 2. – К. : 30 травня 2008 р.– С. 124–126. 8. Гайдученко С. О. Особливості кадрових технологій та умови ефективності їх застосування в сфері державної служби / С. О. Гайдученко // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 19-20 вересня 2008 р. / за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – С. 95–97. 9. Гайдученко С. О. Особливості забезпечення професіоналізації державної служби / С. О. Гайдученко // Стратегія регіонального розвитку : формування та механізми реалізації : пленарне засідання, рекомендації та матеріали підсумкової наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 31 жовтня 2008 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2008. – С. 88–90. 10. Гайдученко С. О. Зарубіжний досвід підготовки кадрів для державної служби / С. О. Гайдученко // Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 26 листопада 2008 р. : у 2-х ч. – Ч. ІІ. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 235–334. 11. Гайдученко С. О. Управління персоналом державної служби як процес реалізації сучасної державної кадрової політики / С. О. Гайдученко // Державне управління та місцеве самоврядування : тези ІХ Міжнар. наук. конгресу, 26–27 березня 2009 р. – Х . : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр» , 2009. – С. 212–213. 12. Гайдученко С. О. Основні проблеми формування сучасного персоналу державної служби / С. О. Гайдученко // Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій : матеріали наук.-пр. конф. за міжнар. участю (3 квітня 2009 р., м. Львів) : у 2 ч. / за наук. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. – Ч. 1. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2009. – С. 364–366. 13. Гайдученко С. О. Зарубіжний досвід комплексного підходу до технології оцінювання персоналу державної служби / С. О. Гайдученко // Розвиток публічного адміністрування на засадах менеджменту : європейський контекст : матеріали наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 15–16 травня 2009 р. / за заг. ред.. С. М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – С.102–103. 14. Гайдученко С. О. Забезпечення професійного розвитку персоналу державної служби у контексті його оцінювання / С. О. Гайдученко // Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади : матеріали ІV Всеукраїнської наук.-прак. конф. за міжнар. участю, 24 листопада 2009 р. : у 2-х ч. – Ч. ІІ. – Полтава : Полт НТУ, 2009. – С. 21–23. 15. Гайдученко С. О. Про нові підходи до вирішення проблем оцінювання в управлінні персоналом державної служби / С. О. Гайдученко // Державне управління та місцеве самоврядування : тези Х Міжнар. наук. конгресу, 26 березня 2010 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – С. 180–181.


1. Гайдученко С. О. Сучасні підходи до безперервного професійного навчання керівників у сфері державної служби / С. О. Гайдученко // Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х.: Вид-во “Док Наук Держ Упр”, 2011. – № 4(8). – С. 61 – 65. 2. Гайдученко С. О. Ґенеза організаційної культури в державному управлінні як парадигмальний розвиток культурологічної думки / С. О. Гайдученко // Публічне управління: теорія та практика: зб. наук. праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х.: Вид-во “ДокНаукДержУпр”. – Випуск 4 (12). – Грудень, 2012. – С. 209 – 214. 3. Гайдученко С. О. Оцінювання рівня лідерства керівників нижчої ланки у сфері публічної служби / С. О. Гайдученко // Вісник державної служби – К.: Нацдержслужба – 2012 р. – №2. – С. 26 – 30. 4. Мартиненко В. М. Організаційна культура як об’єкт управлінської діяльності у сфері публічного управління / В. М. Мартиненко, С. О. Гайдученко // Публічне управління: теорія та практика: зб. наук. праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х.: Вид-во «ДокНаукДержУпр», 2012. – № 1 (9). – С. 59 – 63. Особистий внесок: автором здійснено виклад основного матеріалу статті. Розкрито сутність організаційної культури і її роль в публічному управлінні. Визначено фактори розвитку організаційної культури публічного управління. 5. Мартиненко В. М. Управління організаційною культурою у сфері державної служби / В. М. Мартиненко, С. О. Гайдученко // Філософські та психолого-педагогічні засади управління: зб. наук. праць ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – т. ХІІІ. – С. 227 – 235. Особистий внесок: автором здійснено виклад основного матеріалу статті. Проаналізовано основні характеристики і функції організаційної культури. Визначено основні етапи управління організаційною культурою у сфері державної служби та напрямки її сучасного розвитку. 6. Гайдученко С. О. Акмеологічний підхід до формування та розвитку організаційної культури державних службовців / С. О. Гайдученко // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «управління».: зб. наук. праць. – К.: Вид-во “Академія муніципального управління ”. - Випуск № 2. – 2013. – С. 131 – 138. 7. Гайдученко С. О. Про мотиваційний аспект організаційної культури в теорії публічного управління / С. О. Гайдученко // Держава та регіони. Серія “Державне управління” : зб. наук. праць. – Запоріжжя: Вид-во “Класичний приватний університет”. – Випуск № 1(41). – 2013. – С. 16 – 20. 8. Гайдученко С. О. Тезаурусний підхід до формування та розвитку організаційної культури в публічному управлінні / С. О. Гайдученко // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ / за заг. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. – С. 59 – 67. 9. Гайдученко С. О. Інституалізація організаційної культури у публічному управлінні / С. О. Гайдученко // Актуальні проблеми державного управління . – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – № 1 (45). – С. 17 – 24. 10. Гайдученко С. О. Організаційна культура публічного управління у контексті глобалізації суспільних процесів / С. О. Гайдученко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ НАДУ. – Вип. 4 (60). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – С. 60 – 63. 11. Чернов С. І., Гайдученко С. О. Вплив лідерства на формування та розвиток організаційної культури в публічному управлінні / С. І. Чернов, С. О. Гайдученко // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 40 / за заг. ред. чл. кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. – С. 109 – 116. Особистий внесок: автором проаналізовано теоретичні та методичні аспекти впливу лідерства на формування та розвиток організаційної культури в публічному управлінні. 12. Бабаєв В. М., Гайдученко С. О. Діагностика стану організаційної культури публічного управління як чинник її розвитку / В.М. Бабаєв, С.О. Гайдученко // Теорія та практика державного управління. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – № 3 (50). – С. 1 – 6. Особистий внесок: автором удосконалено класичну методику діагностування та оцінювання організаційної культури (ОСАІ) Камерона-Куінна, яка доопрацьована та адаптована до специфіки публічного управління. 13. Гайдученко С. О. Освітянський вплив на організаційну культуру публічного управління та масову культуру суспільства / С. О. Гайдученко // Публічне адміністрування: теорія та практика: електронний збірник наукових праць Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України / голов. ред. проф. Серьогін С.М. – 2015. – № 1 (13). – Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2015-01(13)/index.html. – Назва з екрана. 14. Гайдученко С. О. Роль громадянського суспільства у процесах формування та розвитку організаційної культури публічного управління [Електронний ресурс] / С. О. Гайдученко // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. фах. вид. Херсонського національного технічного університету / голов. ред. проф. Лопушинський І.П. – 2015. – № 1. – Режим доступу: http: // www.irbis-nbuv.gov.ua. – Назва з екрана. 15. Гайдученко С. О. Синергетичний підхід до сучасної концепції організаційної культури публічного управління / С. О. Гайдученко // Право та державне управління: зб. наук. пр. – Запоріжжя: КПУ, 2015. – №3. – С. 99 – 103. 16. Гайдученко С. О. Специфіка організаційної культури у публічному управлінні / С. О. Гайдученко //Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. упр. та місц. самоврядування Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2015. – № 11. – С. 154 – 164. 17. Гайдученко С. О. Ціннісний аспект організаційної культури публічного управління в умовах становлення інформаційного суспільства / С. О. Гайдученко // Актуальні проблеми державного управління . – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – № 2 (48). – С. 18 – 25. 18. Гайдученко С. О. Методичні особливості формування та розвитку організаційної культури публічного управління / С. О. Гайдученко // Теорія та практика державного управління. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – № 2 (53). – С. 33 – 38. 19. Гайдученко С. О. Розвиток організаційної культури публічного управління у контексті формування політико-управлінської еліти / С. О. Гайдученко // Актуальні проблеми державного управління . – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – № 1 (49). – С. 15 – 19. 20. Гайдученко С. О. Розвиток потенціалу організаційної культури публічного управління і проектування організаційних систем / С. О. Гайдученко // Теорія та практика державного управління. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – № 1 (52). – С. 40 – 45.


Статті в інших виданнях 1. Гайдученко С. А. Культурологический и глобализационный аспекты в теории государственного управления / С. А. Гайдученко // Проблемы государственного и муниципального управления в условиях современной глобализации: сб.тр. международной науч.-практ. конф., МГОУ, 18.02.13, Россия / коллектив авторов. – М.: Изд-во МГОУ, 2013. – С. 118 – 125. 2. Гайдученко С. А. Национально-культурный фактор в государственном управлении / С. А. Гайдученко // Электронный журнал регионального хаба в сфере государственной службы. – Астана: Изд-во “Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан”. – Випуск №2. – 2013. – С. 130 – 141. 3. Gaiduchenko S. A. Organizational culture in public administration in the context of globalization and integration/ S. A. Gaiduchenko // Regional Development and Public Administration in the Context of General Tendencies of 21 century. – Eds. W. Szymańska. – Słupsk – Kharkiv : Publishing House “АDNDU”, 2015. – P. 42-52.

Статті у збірниках наукових праць

Gaiduchenko S. A. Organizational culture in public administration in the context of globalization and integration/ S. A. Gaiduchenko // Regional Development and Public Administration in the Context of General Tendencies of 21 century. – Eds. W. Szymańska. – Słupsk ; Kharkiv : Publishing House “АDNDU”, 2015. – P. 42–52.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Gaiduchenko S.A., Novikovа М.М. Social potential of marketing communications in modern city//Marketing and management of innovations. – 2016. – № 4. – P. 85-91. Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку Web of Science

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Гайдученко С.О., Запорожец А.В., Молодченко Т.Г. Маркетинг//Учебное пособие. Харьков: ФЛП Бровин А.В., 2016. – 300 с.

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

- Вступ до менеджменту; - Державне і регіональне управління; - Електронне урядування; - Організаційна культура.

Розроблені електронні навчальні курси

«Публічне адміністрування» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”) «Електронне урядування» (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування” денної форми навчання) «Державне та регіональне управління» (для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 - “Менеджмент”) «Вступ до менеджменту» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент») «Організаційна культура» (для студентів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”)