Користувач:Olena.Vlasova

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Власова Олена Євгенівна

Посада

доцент кафедри «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту»

Освіта

Харківська державна академія технології та організації харчування,1999 р. за спеціальністю "Облік і аудит",диплом економіста Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2014 р., за спеціальністю "Управління фінансово-економічною безпекою" диплом магістра кваліфікації "Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки"

Кандидат економічних наук,08.00.09.– бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності),2004 р. Доцент кафедри обліку і аудиту,2007 р.

Професійний досвід

Досвід роботи викладачем - більше 15 років; Досвід практичної професійної діяльності - 17 років

Місце роботи

Кафедра "Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту" Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

«Організація управлінського обліку (на підприємствах масложирової галузі)»

Електронна пошта

helenevlasova@gmail.com

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Власова, О.Є. (2015) НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В РАМКАХ СИСТЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Комунальне господарство міст (119). с. 101-106. ISSN 0869-1231

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Власова О. Є. Управлінський облік: навч. посібник ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім.. О. М. Бекетова, 2018. – 402 с.(рекомендовано рішенням вченої ради ХНУМГ ім. Бекетова, протокол №7 від 21.02.2018 р.) (18,15 ум.др.арк.) 2. Власова О.Є. Податкове адміністрування як спосіб управління податковими ризиками суб’єктів господарювання / О.Є. Власова, І.В. Ярошенко //Фінансово-економічна безпека : стратегічна аналітика та аудиторський супровід : монографія / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; за заг. ред. Т. В. Момот. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. С. 206 – 219 3. Власова О.Є. Перспективи наближення податкового і фінансового обліку / Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання будівельної галузі та житлово-комунального комплексу України: [колективна монографія] за ред. проф., д.е.н. Момот Т.В. – Х.: Фактор, 2012. – С. 136 - 152

Навчально-методичні матеріали

1. Власова, О.Є. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» (для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування). [Навчальні матеріали] 2. Власова, О.Є. (2018) Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Податковий менеджмент та адміністрування» (для студентів освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 073 Менеджмент спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою»). [Навчальні матеріали] 3. Власова, О.Є. (2017) Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Бухгалтерський та управлінський облік» для студентів за спеціальністю 073 - Менеджмент. [Навчальні матеріали] 4. Власова, О.Є. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.03050901 – Облік і аудит). [Навчальні матеріали] 5. Власова, О.Є. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний управлінський облік» для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит». [Навчальні матеріали] 6. Власова, О.Є. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Податковий облік і звітність» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «спеціаліст», денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.03050901 – Облік і аудит). [Навчальні матеріали] 7. Власова, О.Є. (2018) Методичні вказівки до проведення практичних занять навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» (для студентів освітнього рівня підготовки «бакалавр», денної та заочної форм навчання, спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Навчальні матеріали] 8. Власова, О.Є. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Бухгалтерський та управлінський облік» (для студентів для студентів усіх форм навчання 5 курсу за спеціальністю 073 - Менеджмент). [Навчальні матеріали] 9. Власова, О.Є. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Податковий менеджмент та адміністрування» (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 073 – Менеджмент освітнього рівня «магістр» спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою»). [Навчальні матеріали] 10. Власова, О.Є. (2018) Методичні рекомендації до самостійного вивчення і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» (для студентів спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Навчальні матеріали] 11. Власова, О.Є. (2016) Методичні вказівки до практичних занять, самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 7.03050901 Облік і аудит). [Навчальні матеріали] 12. Власова, О.Є. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення з дисципліни «Податковий облік і звітність» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «спеціаліст», денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03050901 – Облік і аудит). [Навчальні матеріали] 13. Власова, О.Є. (2016) Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання контрольної роботи з дисципліни «Податковий облік і звітність» (для студентів зі спеціальності 7.03050901 – Облік і аудит). [Навчальні матеріали] 14. Власова, О.Є. (2012) Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання контрольної роботи з дисципліни «Управлінський облік» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»)(№1094). [Навчальні матеріали]

Список дисциплін

«Управлінський облік», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Податковий менеджмент та адміністрування», «Бухгалтерський та управлінський облік»

Розроблені електронні навчальні курси

Податковий облік і звітність http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1388 Облік цінних паперів http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=439 Облік і звітність в оподаткуванні http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1389