Конопліна Олена Олександрівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Конопліна Олена Олександрівна


Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Асистент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту ХНУМГ імені.О.М.Бекетова

Освіта

Харківська національна академія міського господарства, 2005 р., магістр з обліку і аудиту;


Професійний досвід

Асистент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Місце роботи

Асистент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

СТРАТЕГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ЗА ГРУПАМИ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ, 2019 р. Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Адреса електронної пошти

Olena.Konoplina@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Конопліна О.О., Мізік Ю.І. Стратегічні пріоритети формування ділової репутації підприємств водопостачання та водовідведення за групами зацікавлених осіб// Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 25. – № 2. – С. 108-114. – ISSN 1993-0259. — Режим доступу до журн.: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8341/1/15.pdf (Index Copernicus)

2. Конопліна О.О., Мізік Ю.І., Панов В.В., Ярошенко Н.А. Провідні методи та інструменти стратегічного моніторингу фінансово-економічної безпеки підприємств водопостачання та водовідведення// Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Вип. 16 Ч. 2, 2017 - С. 25-28.

3. Конопліна О.О., Мізік Ю.І. Оцінка рівня взаємодії стейкхолдерів із комунальними підприємствами на основі методу таксономії// НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Серія «Економіка», Випуск 2 (46), 2015 р. – с. 191-196.

4. Конопліна О.О. Форми взаємодії із стейкхолдерами підприємств житлово-комунального господарства харківського регіону// Науч.-техн. Сб Комунальне господарство міст// ХНУМГ, 2015. –C. 11-17.

5. Конопліна О.О., Мізік Ю.І Стратегічний моніторинг як інструмент управління діловою репутацією підприємств водопостачання та водовідведення. Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 22. Ч. 2.С. 120-124

Статті у фахових виданнях

Конопліна О.О. Особливості взаємодії стейкхолдерів підприємств житлово-комунального господарства / О.О. Конопліна // Науч.-техн. Сб Комунальне господарство міст, випуск 113// ХНУМГ, 2014 р. – С. 327-334.

Конопліна О.О. Форми взаэмодії стейкхолдерів із підприємствами житлово-комунального господарства / О.О. Конопліна // Науч.-техн. Сб Комунальне господарство міст. Випуск 119// ХНУМГ, 2015. – С. 11-15.

Конопліна О.О., Мізік Ю.І. Оцінка рівня взаємодії стейкхолдерів із комунальними підприємствами на основі методу таксономії/ О.О. Конопліна, Ю.І. Мізік// Науковіий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка»// ДВНЗ «УжНУ», 2015. Випуск 2 (46). - с. 191-196.


Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до наукометричних баз

Конопліна, О.О., Момот Т.В., Філатова І.О. Стейкхолдер-орієнтований підхід до забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств: теоретико-методичні засади впровадження/ ТВ Момот, ІО Філатова, ОО Конопліна// Актуальні проблеми економіки № 8 (170) 2015. - с. 36-45. Режим доступу до журн.: http://eco-science.net/archive2015/369--8170.html.

Конопліна, О.О., Мізік, Ю. І., Панов, В.В. Стратегічні пріоритети формування ділової репутації підприємств водопостачання та водовідведення за групами зацікавлених осіб/ ВВ Панов, ЮІ Мізік, ОО Конопліна// // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 25. – № 2. – С. 108-114. – ISSN 1993-0259. — Режим доступу до журн.: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8341/1/15.pdf.

Конопліна О.О., Мамонов К.А., Гавриличенко Є.В. Теоретико-методичні положення та особливості формування стейкхолдерів на підприємствах житлово-комунального господарства/ КА Мамонов, ОО Конопліна, ЄВ Гавриличенко// Актуальні проблеми економіки, № 8 (158), Київ, 2014 р. – С.127-135. Режим доступу до журн.: http://eco-science.net/archive2014/320--8158.html.

Конопліна О.О., Мізік Ю.І Стратегічний моніторинг як інструмент управління діловою репутацією підприємств водопостачання та водовідведення. Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 22. Ч. 2.С. 120-124

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 75052 від 28.11.2017, стаття "Оцінка рівня взаємодії стейкхолдерів із комунальними підприємствами на основі методу таксономії", автори Мізік Ю.І., Конопліна О.О.

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 93462 від 25.10.2019, стаття "Стратегічний моніторинг як інструмент управління діловою репутацією підприємств водопостачання та водовідведення", автори Мізік Ю.І., Конопліна О.О.

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 93461 від 25.10.2019, стаття "New managerial approaches for business reputation enhancing: on the example of Water Services Enterprises in Ukraine", автори Мізік Ю.І., Конопліна О.О.

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 93465 від 25.10.2019, стаття "Особливості взаємодії стейкхолдерів підприємств житлово-комунального господарства", автор Конопліна О.О.

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 93466 від 25.10.2019, стаття "Форми взаємодії стейкхолдерів підприємств житлово-комунального господарства Харківського регіону", автор Конопліна О.О.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar


Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2014

Статистика цитування

83

46

h-індекс

3

3

i10-індекс

2

1

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

ЦДН ХНУМГ ім. О.М. Бекетова «Теорія і практика роботи в Moodle» свідоцтво 12СПВ № 079608, від 16.05.14 р.

28.01-28.02.2013 р. - Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (кафедра бухгалтерського обліку).

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Конопліна О.О. Аудит: методика і організація: навч. посібник. / Н. І. Гордієнко, О. В. Харламова, Ю. І. Мізік, О. О. Конопліна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 320 с.

Навчально-методичні матеріали

Конспект лекцій з дисципліни „Облік і аудит”(для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальностей МГКТС, МОМГ, ЛОГІС)

Конспект лекцій з дисципліни «Організація і методика аудиту»(для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит») НІ Гордієнко, ЮІ Мізік, ОО Конопліна - 2014.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Організація і методика аудиту” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”).

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Організація і методика аудиту” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”)

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ" АУДИТ"(для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 0502 (6.030601)–«Менеджмент») ОВ Харламова, ЮІ Мізік, ОО Конопліна - 2009.

Методичні вказівки до практичних занять, самостійного вивчення і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни" Аудит"(для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 0502 (6.030301)–«Менеджмент») ОВ Харламова, ЮІ Мізік, ОО Конопліна - 2009.

Методи стратегічного аналізу: Навчально-методичний посібник КА Мамонов, БГ Скоков, ОО Короп, ЮІ Мізік - 2007.


Список дисциплін

Організація і методика аудиту, Аудит, Облік і аудит,Звітність підприємств, Фінансовий облік-1, Фінансовий облік-2.

Розроблені електронні навчальні курси

Організація і методика аудиту. ID курсу: 1366.

Звітність підприємств. ID курсу: 1559.
Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Звітність підприємств

Бакалавр

Облік і аудит

Денна/Заочна

1559

Організація і методика аудиту

Магістр

Облік і аудит

Денна/Заочна

1366