Колонтаєвський Олег Петрович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Колонтаєвський Олег Петрович


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Колонтаєвський Олег Петрович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, доцент, к.е.н.

Освіта

Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет, 01.09.1992 - 30.06.1996 рр.

  • напрям підготовки «Менеджмент» / кваліфікація бакалавра менеджменту. Диплом бакалавра ДБ №015778.

Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет, 01.09.1996 - 30.06.1997 рр.

  • спеціальність «Менеджмент у виробничій сфері»; кваліфікація інженер-економіст. Тема дипломної роботи «Дослідження надійності структури управління дорожніх організацій». Диплом спеціаліста ЛМ ВЕ №001459 (з відзнакою).

Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет, 01.09.1997 - 30.06.1998 рр.

  • спеціальність «Менеджмент у виробничій сфері»; кваліфікація управлінець за спеціальністю Менеджмент у виробничій сфері. Тема дипломної роботи «Досконалення управління продуктивністю праці робітників дорожньо-будівельних організацій». Диплом магістра ДМ №016169.

Професійний досвід

З вересня 2008р. по теперішній час доцент кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

2014-2016 р.р. заступник директора Центру заочного навчання Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Грудень 2009 р. заступник голови Первинної профспілкової організації студентів ХНАМГ.

2008-2010 р.р. заступник декана факультету заочного навчання ХНАМГ.

З березня 2005р. по вересень 2008р. асистент кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві Харківської академії міського господарства.

2002-2004 р.р. - аспірантура ХНАДУ.

2003р. - технічний редактор в ТОВ Центр економічних досліджень та управлінського консультування «Консульт».

1998-2002 р.р. асистент на кафедрі менеджменту в Харківському Національному автомобільно-дорожньому університеті.

Місце роботи

Кафедра менеджменту і адміністрування

Теми дисертацій

Економічні методи управління діяльністю виробничого персоналу дорожньо-будівельних підприємств, Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка будівництва), 2008 рік

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Колонтаевский О.П. Определение надежности работников предприятий. Экономика транспортного комплекса: Сборник научных трудов. Харьков, ХГАДТУ. - 1998. Вып. 1 С. 151-153.

2. Колонтаевский О.П. Моделирование надежности производственных работников дорожно-строительных организаций. Економіка транспортного комплексу. Збірник наукових праць. - Харків, ХДАДТУ. - 2000. -Вип. 3. С. 136-140.

3. Колонтаевский О.П. Совершенствование нормирования труда работников дорожных организаций. Економіка транспортного комплексу. Збірник наукових праць. - Харків, ХНАДУ. - 2002. - Вип. 5. С. 109-114.

4. Колонтаевский О.П. Выбор показателей для оценки надежности производственного персонала дорожно-строительной организации. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2005. - № 02. - С. 193-197.

5. Колонтаевский О.П. Результаты деятельности производственного персонала как объект управления. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. - Харків: НТУ «ХПИ». – 2005. - № 33. – 204с.

6. Колонтаевский О.П. Совершенствование системы стимулирования производственного персонала дорожно-строительных предприятий. Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць.

7. Колонтаевский О.П. Оценка качества дорожно-строительной продукции. Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. - Харків: НТУ «ХПИ». – 2006. - № 41. – С.124-126.

8. Момот Т.В., Колонтаєвський О.П. Інтеграція мотиваційного механізму з бізнес-стратегією дорожньо-будівельного підприємства. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2010. – С.5-14.

9. Колонтаєвський О.П. Визначення якості послуг підприємств системи життєзабезпечення міст України. «Проблеми синергізму та диверсифікації в процесі формування оптимальних економічних структур житлово-комунального господарства України» За ред.. Кайлюка Е.М. – Харків. Вид-во «Форт», 2010. – 376с.

10. Колонтаєвський О.П. Удосконалення організаційної структури управління підприємствами системи ЖКГ міста. «Вдосконалення менеджменту підприємств життєзабезпечення міст України». За ред.. Кайлюка Е.М. – Харків. Вид-во «Форт», 2011. – 448с.

Статті у фахових виданнях

1. Кайлюк Е.Н., Колонтаевский О.П. Совершенствование системы оплаты труда производственного персонала. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 65. К.: Техника, 2005. – С. 366-371.

2. Колонтаевский О.П. Система стимулов трудовой деятельности производственного персонала дорожно-строительного предприятия. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 70. К.: Техника, 2006. – С. 384-388.

3. Колонтаевский О.П. Мотивы и стимулы трудовой деятельности персонала. Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Харків. Серія «Економічні науки». – Х.: – 2006. – том IX. - № 1. – С.42-44.

4. Колонтаевский О.П. Управление результатами деятельности производственного персонала дорожно-строительных предприятий. Бизнес Информ. – 2006. - № 3. – С.97-100.

5. Колонтаевский О.П. Совершенствование планирования результатов деятельности производствен-ного персонала. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 71. К.: Техника, 2006. – С. 329-332.

6. Колонтаевский О.П. Нормирование результатов деятельности производственного персонала дорожно-строительных предприятий. Економіка розвитку. - 2007. - № 1 (41). - С.102-104.

7. Колонтаєвський О.П. Теоретико-методичні аспекти оцінки професійної надійності виробничого персоналу дорожньо-будівельних підприємств. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 92. К.: Техника, 2010. – С. 244-252.

8. Колонтаевский О.П. Деятельность производственного персонала как объект управления. Бизнес Информ. – 2010. - № 4(3). – С.108-110.

9. Колонтаевский О.П. Совершенствование методов и моделей упорядочения денежных потоков при финансовой реализуемости инвестиционных проектов в строительной отрасли. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 94. К.: Техника, 2010. – С. 297-315.

10. Мамонов К.А., Колонтаевский О.П. Современные аспекты кризисных явлений в строительной отрасли Украины. Бизнес Информ. – 2010. - № 9(8). – С.97-100.

11. Колонтаєвський О.П. Визначення поняття якості дорожньо-будівельної продукції. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 96. К.: Техника, 2010. – С. 297-315.

12. Колонтаєвський О.П., Шаповаленко Д.О. Оцінка інвестиційної активності та можливості залучення інвестицій для комунальних підприємств. / О.П. Колонтаєвський, Д.О Шаповаленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 2(74). – С. 33-40.

13. Колонтаєвський О. П. Удосконалення системи управління стратегічним маркетингом на підприємстві / О. П. Колонтаєвський // Социальная экономика. - 2016. - № 1. - С. 146-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/se_2016_1_20.

14. Бережна А.Ю., Колонтаєвський О.П. Формування основ управління споживчою лояльністю житлово-комунального господарства / О.П. Колонтаєвський // Комунальне господарство міст: Наук.-техн. зб. Вип. 129. Серія: Економічні науки. К.: Техника, 2016. – С.39-45.

Статті у збірниках наукових праць

1. Колонтаевский О.П. Комплексная оценка развития человека Гуманістичне середовище вищого технічного закладу освіти (проблеми формування). Матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції 25-26 листопада 1999 року. Харків, ХДАДТУ. 1999.

2. Колонтаевский О.П. Планирование результатов деятельности производственного персонала. Молодь України і соціально орієнтована економіка. Матеріали міжнародної наукової конференції молодих учених і студентів 23-24 листопада 2004 року. Харків, ХНАДУ. 2004.

3. Колонтаевский О.П. Принципы планирования результатов деятельности производственного персонала. XXXIII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. Часть 3. Общественно-экономические науки. Харьков, ХНАМГ. 2006.

4. Колонтаевский О.П. Показатели оценки качества строительной продукции. Труди міжнародної науково-практичної конференції Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимізація-2006» 23-24 листопада 2006 р, Харків, НТУ «ХПИ», 2006.

5. Колонтаєвський О.П. Підвищення ефективності стимулювання виробничого персоналу. XI наукова конференція тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя 16–17 травня 2007 р. Тернопіль – 2007.

6. Колонтаевский О.П. Збалансована система результатів діяльності дорожньо-будівельного підприємства. XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. Часть 3. Общественные-экономические науки. Харьков, ХНАМГ. 2008. С.74-75.

7. Колонтаєвський О.П. Удосконалення системи управління діяльністю персоналу на дороржньо-будівельних підприємствах. Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития: Материалы VI Международной научно-практической интернет-конференции. – Харьков: ХНАГХ, 2008. – С.217-218.

8. Колонтаєвський О.П. До питання щодо визначення сутності категорій «діяльність», «праця» та «робота». «Актуальные научные достижения (Чехия, 27 июня-05 июля 2009)» - Прага: Издательский дом «Образование и наука». С.50-52.

9. Колонтаєвський О.П. Механізм мотивації виробничого персоналу. «Динамика современной науки. Том 6. Экономика (Болгария, 17-25 июля 2009)» C.67-68.

10. Колонтаєвський О.П. Напрямки вдосконалення системи управління діяльністю виробничого персоналу. Перспективные вопросы мировой науки. Том 2. Экономика (Болгария, 17-25 дек. 2009) C.81-83.

11. Колонтаєвський О.П., Турчина С.Е. Пути совершенствования системы управления персоналом на предприятиях ЖКХ. «Научное пространство Европы 2011» Том 2. Экономика (Болгария, 17-25 дек. 2009) C.81-83.

12. Колонтаєвський О.П. Основні проблеми розвитку міст України. Менеджмент міського і регіонального розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-29 березня. – Х.: ХНАМГ, 2013. – С.124-126.

13. Колонтаевский О.П. Использование элементов дистанционного курса для активизации учебной деятельности. Перша всеукраїнська науково-практична конференція. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle. Київський національний університет будівництва і архітектури, 30-31 травня 2013 р.

14. Колонтаевский О.П. Восприятие учебного материала в дистанционном курсе. Друга всеукраїнська науково-практична конференція. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle. Київський національний університет будівництва і архітектури, 22-23 травня 2014 р. http://2014.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=65

15. Колонтаевский О.П. Интерпретация термина «развитие» в философии и менеджменте. Materialy X mezinarodni vedecko-praktika konference “Aplikovane vedecke novinky – 2014“. – Dil 2/ Ekonomicke vedy/^ Praha/ Publishing House “Education and Science” s.r.o. – 112 stra.

16. Колонтаевский О.П. Формування системи стратегічного маркетингу на підприємстві ХI Международная научна практична конференція, «Achievementofhighschool», – 2015. Том 2. Икономики. София . «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С. 26 – 28.

17. Колонтаєвський О.П. Повышение результативности адаптации работников коммунальных предприятий. Материли за 12-а международна научна практична конференція, «Последните постижения на Европейска наука – 2016», 17-22 юни, 2016 на Икномики. – С.33-35.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Колонтаєвський О.П., Шаповаленко Д.О. Оцінка інвестиційної активності та можливості залучення інвестицій для комунальних підприємств. / О.П. Колонтаєвський, Д.О Шаповаленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 2(74). – С. 33-40.

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

24

16

h-індекс

3

2

i10-індекс

1

0

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує


Англійська мова

Центр з підготовки до складання сертифікаційних іспитів з англійської мови університету Кембрідж при ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, Центр підвищення кваліфікації ХНУМГ ім. О.М.Бекетова

Харків, Україна

01 вересня 2015р. - 30 червня, 2016р.

Свідоцтво

Організація та управління діяльністю ОСББ

ХНУМГ ім. О.М.Бекетова

Харків, Україна

15-27 вересня, 2014р.

Свідоцтво
Сертифікат ОСББ

Вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання Moodle

ХНАМГ

Харків, Україна

02 лютого - 17 березня, 2009р.

Свідоцтво
Сертифікат Moodle

Практикум тьютора

IATP в Україні, НТУ "Харківський політехнічний інститут"

Харків, Україна

15-01 червня, 2005р.

Сертифікат

Технології веб-дизайну

НТУ "Харківський політехнічний інститут", Проблемна лабораторія дистанційного навчання

Харків, Україна

01 квітня - 20 травня, 2004р.

Свідоцтво

Основи педагогіки

НТУ "Харківський політехнічний інститут", Проблемна лабораторія дистанційного навчання

Харків, Україна

01 квітня - 20 травня, 2004р.

Свідоцтво

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Організація і планування ремонту основних засобів об’єктів житлово-комунального господарства. Навч. посібник / Є.М. Кайлюк, М.В.Волкова, Колонтаєвський О.П. та ін.; за заг. ред. Є.М. Кайлюка; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 224 с.

2. Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства. Навч. посібник для студентів спеціальності «Менеджмент організацій». – Х.: ХНАМГ, 2009. – 194 с. Гриф надано Міністерством освіти і науки України, рішення №1.4/18-Г-2226 від 28.10.2008 р.

Навчально-методичні матеріали

2016

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни Електронна комерція (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент).

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни Управління житлово-комунальним господарством міста (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент).

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни Електронна комерція (для студентів усіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент).

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни Проектування інформаційних систем в менеджменті (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент).

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Електронна комерція (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент).

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Проектування інформаційних систем в менеджменті (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент).

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни Проектування інформаційних систем в менеджменті (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент).

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни Управління житлово-комунальним господарством міста (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент).


2015

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Технологія, організація та планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент).

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ МІСТА» (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент).

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ МІСТА» (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент).

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення виробничої практики (технологічної і організаційно-управлінської) (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.03060101 „Менеджмент”).

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ТА БЮДЖЕТУВАННЯ (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент).

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисциплін «Технологія, організація та планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент).

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Технологія, організація та планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент).

Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсів «Бізнес-планування», «Бізнес-планування та бюджетування» (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент).

Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Бізнес-планування» (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент).

Конспект лекцій з дисциплін «Бізнес-планування», «Бізнес-планування та бюджетування» (для студентів усіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент, 6.020107 – Туризм, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа).

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ МІСТА» (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент).


2014

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Бізнес-планування та бюджетування (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Бізнес-планування та бюджетування (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).


2013

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «Бізнес-планування» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 - „Менеджмент”).

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 - „Менеджмент”).

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 “Будівництво”).

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Технологія, організація та планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 „Менеджмент”).

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Технологія, організація та планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 „Менеджмент”).


2012

Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства. Підручник для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання і напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Список дисциплін

Бізнес-планування та бюджетування

Організація і планування ремонту основних фондів

Управління житлово-комунальним господарством міст

Електронна комерція

Проектування інформаційних систем в менеджменті

Системи життєзабезпечення міст

Розроблені електронні навчальні курси

Бізнес-планування та бюджетування (МГКТС, МОМГ)

Організація будівництва

Організація і планування ремонту основних фондів

Організація будівництва (ЦЗН)

Бізнес-планування та бюджетування (ЦЗН)

Технологія, організація і планування ремонту основних фондів (ЦЗН)

Організація і планування ремонту основних фондів (ЦЗН)

Управління житлово-комунальним господарством міст

Електронна комерція

Проектування інформаційних систем в менеджменті

Системи життєзабезпечення міст