Клименко Галина Тарасівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Клименко Галина Тарасівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри філософії і політології, кандидат соціологічних наук (доктор філософії), диплом ДК № 031156 від 29 вересня 2015 р.

Освіта

 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, соціологічний факультет, здобувач кафедри прикладної соціології, 2003-2009 рр.
 • Харківський державна академія міського господарства, факультет заочного навчання, 1997-2003 рр., спеціальність "Економіка підприємства", диплом спеціаліста ХА №21616413 від 26.03.2003 р.
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, соціологічний факультет, 2001-2003 рр., спеціальність "Соціальна робота", диплом магістра з відзнакою ХА №21357247 від 15.01.2003 р
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, соціологічний факультет, 1997-2001 рр., спеціальність "Соціальна робота", диплом бакалавра з відзнакою ХА №17080428 від 30.06.2001 р.
 • Обласний ліцей на базі Харківської державної академії міського господарства, 1995-1997 рр., атестат про повну загальну середню освіту ОД АВ №009822 від 19.06.1997 р.
 • ЗОШ №3 м. Харків, 1990-1995 рр., свідоцтво про неповну загальну середню освіту ОГ № 502509 від 09.06.1995 р.

Професійний досвід

 • Кандидат соціологічних наук за спеціальністю "Спеціальні та галузеві соціології"
 • Доцент кафедри філософії і політології ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015-...
 • Старший викладач кафедри філософії і політології ХНАМГ, згодом - ХНУМГ, 2013-2015 рр.
 • Асистент кафедри філософії і політології ХДАМГ, згодом - ХНУМГ, 2005-2013 рр.
 • Старший викладач кафедри соціологї і соціальної роботи, Харківський соціально-економічний інститут, 2004-2009 рр.
 • Викладач кафедри соціології і політології ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2003-2005 рр.
 • Науковий співробітник соціологічної лабораторії кафедри соціології і політології ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2002-2005 рр.

Місце роботи

Кафедра філософії і політології Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Тенденції розвитку сервісу як соціального інституту в сфері житлово-комунального господарства в сучасному українському суспільстві

Адреса електронної пошти

 • Galina.Klimenko@kname.edu.ua
 • gt.klymenko@gmail.com

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 • Клименко Г. Т. Сервисная деятельность в глобальних процессах / Клименко Галина Тарасовна // Диалектика глобализации общественных процессов : монография / В. В. Будко, А. Б. Зинчина, Г. Т. Клименко и др. ; под ред. В. В. Будко ; Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва – Х. : ХНАГХ, 2013. – С. 125-132. (Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/33348/1/18МН%20п.р.Будко%20В.В..pdf

Статті у фахових виданнях

 • Клименко Г. Т. Сервисная деятельность в условиях глобализации / Клименко Галина Тарасовна // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління : збірник наукових праць ДонДУУ. Т. ХІІІ. Вип. 217. Серія «Соціологія». – Донецьк : ДонДУУ, 2012. – С. 115–120.
 • Токмань Г. Т. (Клименко Г. Т.) Концептуальные основы социологического изучения сферы услуг / Токмань Галина Тарасовна // Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. «Социологические исследования современного общества : методология, теория и методы». – 2006. – № 752. – Вып. 19. – С. 74–79.
 • Токмань Г. Т. (Клименко Г. Т.) Сервисный мониторинг в системе муниципального управления: теоретико-методологический аспект / Токмань Галина Тарасовна // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління : збірник наукових праць ДонДУУ. Серія «Соціологія». – Донецьк : ДонДУУ, 2006. – С. 115–120.
 • Токмань Г. Т. (Клименко Г. Т.) Роль клиентурных отношений в становлении и развитии сервисной деятельности: теоретико-методологический анализ / Токмань Галина Тарасовна // Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. «Социологические исследования современного общества: методология, теория и методы». – Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2006. – № 723. – Вып. 18. – С. 91–94.
 • Токмань Г. Т. (Клименко Г. Т.) Информационно-образовательный сервис в контексте постиндустриализма / Токмань Галина Тарасовна // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2005. – С. 601–605.
 • Токмань Г. Т. (Клименко Г. Т.) Ідея сервісу як соціального інституту : теоретико-методологічний аспект / Токмань Галина Тарасівна // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2004. – С. 218–221.

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Назва посилання==Участь у міжнародних науково-дослідних проектах== Профіль у Google Scholar

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Соціологія : навчальний посібник для самостійного вивчення курсу (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр усіх спеціальностей університету) / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова: автори: Зінчина О.Б., Клименко Г.Т., Кудрявцев О.Ю., Радіонова Л.О. – Харків: ХНУМГ, 2016.

Навчально-методичні матеріали

 • Курс лекцій з дисципліни “Соціологія” (для студентів усіх курсів усіх напрямів підготовки та форм навчання) / О. Б. Зінчина, Г. Т. Клименко, О. Ю. Кудрявцев; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2015. – 174 с. (Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/39305/1/2013%2071Л%20%20печ%20соціології.pdf)
 • Методичні рекомендації з самостійної роботи та практичних занять з соціології (для студентів 1-3 курсів усіх форм навчання всіх спеціальностей академії) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. Б. Зінчина, Г. Т. Клименко, О. Ю. Кудрявцев, Л. О. Радіонова. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 52 с. (Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/27141/1/МР%20до%20СР%20та%20ПЗ%20з%20соц%20печ%20286М%202011.pdf)
 • Методичні вказівки і плани практичних занять з політології (для студентів 2-4 курсів всіх спеціальностей і форм навчання) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Зінчина О.Б., Клименко Г.Т., Кудрявцев О.Ю., Радіонова Л.О., Толстенко С.М. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 64с. (Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/17831/1/2009__печ.вар._МетодичкаПланиПЗ_общая.pdf)

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Соціологія

Бакалавр

Усі спеціальності

Денна/Заочна

Політологія

Бакалавр

Усі спеціальності

Денна/Заочна

Місто як соціальна система

Бакалавр

Усі спеціальності

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси