Кизилов Геннадій Іванович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Кизилов Геннадій Іванович


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Кизилов Геннадій Іванович

Посада

Доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, канд.економ.наук ХНУМГ імені.О.М.Бекетова

Освіта

Харківський інститут інженерів міського господарства, 1984-1991 р., спеціальність «Економіка і організація будівництва», диплом інженера-економіста з відзнакою

ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2013-2014 р., спеціальність "Управління фінансово-економічною безпекою", магістр з напряму "Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки"

Професійний досвід

Місце роботи

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Діагностика підприємницького ризику та прогнозування тенденцій його чинників у будівництві (на прикладі спеціалізованих будівельних підприємств), спеціальність 08.07.03 - Економіка будівництва

Електронна пошта

Gennadiy.kizilov@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Кизилов Г.І Деякі аспекти податкового регулювання інвестиційного потенціалу підприємств міського господарства в умовах фінансової кризи / Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 87 Се¬рия: Экономические науки. – К.: Техніка, 2009. – С. 127 – 131.

Кизилов Г.І. Вплив політики податкового стимулювання на економічний розвиток підприємств міського господарства / Коммунальное хозяй¬ство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 98 Серия: Экономические науки. – К.: Техніка, 2011. – С 157–169

Кизилов Г.І. Формування системи показників для оцінки рівня економічної безпеки // Комунальне господарство міст: Наук.-техн. сб. Вип. 111 Серія: Економічні науки. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2013

Кизилов Г.І. Теоретичні засади формування системи показників оцінки фінансово-економічної безпеки підприємства // Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. №5. – М.: МНУ В.О. Сухомлинського, 2015, ISSN (Online): 2313-2137

Кизилов Г.І. Передумови розвитку та модель управління підприємствами жит-лово-комунальної сфери України // Економіка. Фінанси. Право – № 10. Київ.: ТОВ "Міжнаро-дний бізнес-центр". – 2018. – C. 44-48

Статті у збірниках наукових праць

Кизилов Г.І. Дослідження проблем оцінки результативності та ефективності діяльності підприємства // Монографія: Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб'єктів господарювання будівельної галузі та житлово-комунального комплексу України. – Х.: Фактор, 2012. – 536 с.

Кизилов Г.І. Щодо формування множини індикаторів для інтегрального індексу рівня економічної безпеки // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Управління фінансово-економічною безпекою". Харків (Ялта, Крим) – 2013р.

Кизилов Г.І. Управління матеріальними запасами на сучасному підприємстві // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес-розвідка". Харків – 2013р.

Кизилов Г.І. Економічна безпека комунальних підприємств: податкові інструменти як стратегічний чинник // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес-розвідка". Харків – 2013р.

Кизилов Г.І. Вдосконалення механізму фінансового стану акціонерних товариств // Матеріали XXXYII науково-технічної конференції "викладачів, аспірантів і співробітників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. Ч. 2 Економічні і гуманітарні науки. Харків – 2014р.

Кизилов Г.І. Моделі економічної безпеки підприємства, установи, організації як соціальної системи // Монографія: Фінансово-економічна безпека: стратегічна аналітика та аудиторський супровід. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, – 2015. – с. 87-94

Кизилов Г.І. Управління доходами та витратами підприємства / Матеріали Y міжнародної науково-практичної конференції "Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції" / Г.І. Кизилов, Т.П.Трачук. Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, – 2015. – с.56-58

Особливості обліково-аналітичного забезпе-чення управління вла-сним капіталом сільськогосподарських організацій / Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конфере-нції “Стратегічна аналітика та антикорупційний аудит в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб’єктів господарю-вання”, 26 - 27 жовтня 2017 р./ Г.І. Кизилов, О.О. Киричнко. С.101-103

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

17

12

h-індекс

3

3

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Харківський національний університет радіоелектроніки 2014 р. Тема: «Вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки»

НТУ «Харківський політехнічний інститут», 2018, Тема: «Дослідження новітніх методик навчання за дисциплінами з економічного аналізу та інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств (організацій, установ)»

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Кизилов Г.І. Організація податкового контролю: навч. посіб. / Кизилов Г.І., Чечетова Н.Ф., Кизилова Л.О – Х. : ХНАМГ, 2012. – 234 с.

Навчально-методичні матеріали

Кизилов Г.І. Конспект лекцій з дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит») Г.І. Кизилов, Л.О. Кизилова. Х.: ХНУМГ, 2012. – 159 с.

Кизилов Г.І. Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит») Х.: ХНУМГ, 2013. – 26 с.

Кизилов Г.І. Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз у галузях виробництва і послуг» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит») Х.: ХНАМГ, 2013. – 18 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Тео-рія безпеки соціальних систем" (для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою"). Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – 99 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи і проведення практичних за-нять з дисципліни Теорія безпеки со-ціальних систем» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою"). Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – 28 с

Список дисциплін

– «Аналіз господарської діяльності підприємств» – для студентів 3 курсу денної й 4 заочної форм навчання спеціальності «Облік і аудит»;

– "Теорія безпеки соціальних систем" – для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності "Управління фінансово-економічною безпекою";

- "Соціально-економічна безпека" для студентів 2 курсу за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування;

- «Моделювання в управлінні соціально-економічними системами» для студентів 5 курсу зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Розроблені електронні навчальні курси