Карпушенко Марія Юріївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Карпушенко Марія Юріївна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Карпушенко Марія Юріївна

посада, вчене звання, ступінь

Факультет економіки та підприємництва, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського національного університету міського господарства ім. А.М. Бекетова, кандидат єкономічних наук

освіта

Інженер-економіст, спеціалізація аудит і контролінг, диплом з відзнакою, Харківський національний університет міського господарства ім. А.М. Бекетова

Професійний досвід

Місце роботи

Теми дисертацій

«Удосконалення механізму оцінки фінансового стану будівельних підприємств»

Адреса електронної пошти

mariamaria1864@gmail.com Mariya.Karpushenko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Карпушенко М.Ю. Резерв сомнительных долгов: особенности начисления и учета, Налоги и бухгалтерский учет, №2, 2008 г.

Статті у фахових виданнях

1. Карпушенко М.Ю. Проблемні питання оподаткування суб’єктів малого підприємництва // Комунальне господарство міст. – Серія «Економічні науки». Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова – 2016. – Вип. 131. – С.22-25. 2. Karpushenko M.U. Features of investing venture capital in Ukraine/ Karpushenko M.U.//Комунальне господарство міст, №119, 2015.- С. 95-97. 3. Карпушенко М.Ю. Оцінка прав інтелектуальної власності. /Карпушенко М.Ю.// Комунальне господарство міст. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова - 2013. -№111.- С. 294-296 4.Карпушенко М.Ю., Чередниченко А.О .Класифікація інформації та категорії інформаційної безпеки в системі корпоративного управління будівельних підприємств // Коммунальное хозяйство городов, Киев, Техника, №108 , 2013, с.216-220 5.Карпушенко М.Ю. Проблематика безпеки застосування сучасних механізмів інвестування у будівництво/ Комунальне господарство міст, №106, 2012.- с.147-153. 6. Карпушенко М.Ю.Особливості іноземного інвестування в сучасних умовах/ Коммунальное хозяйство городов, Киев, Техника, №100, 2012.- С.54-57. 7.Карпушенко М.Ю.Особливості оцінки інвестиційної привабливості об’єктів будівництва у сучасних умовах Коммунальное хозяйство городов, Киев, Техника, 2010 8. Особенности бухгалтерского учета в строительстве, Коммунальное хозяйство городов, Киев, Техника, 2004, №56, с. 213-217.

Статті у збірниках наукових праць

1. Карпушенко М.Ю. Актуальні проблеми оподаткування суб’єктів малого підприємництва/ Карпушенко М. Ю., Протасенко А. І. // Матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конференції «Стратегічна аналітика та антикорупційний аудит в системі фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб'єктів господарювання», 26-27 жовтня 2017 р. — Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. — С. 93 - 95 [Електронне видання] 2. Karpushenko, M.U. Assessment of affecting business factors in Ukraine //Управління фінансово-економічною безпекою: інформаційно-аналітичне забезпечення та конкурентна розвідка, 2013 3.Карпушенко, М.Ю. , Чередниченко, О.Ю. и Чередниченко, А.О. Концептуальні основи категорії «Інформаційна безпека» у сучасному просторі. In: Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес розвідка., 2013 4.Політучий, С.Я. , Карпушенко, М.Ю. Сучасні аспекти безпеки інвестування у будівельній галузі. In: Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудитор-ський супровід та бізнес розвідка. 2013 5.Особливості інвестування у будівництво на сучасному етапі-Программа и тезисы докладов ХХХУ1 научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ 24-26 апреля 2012 г., г. Харьков). – Х.: ХНАМГ, 2012. – С.129-131. 6.Карпушенко М.Ю. Облікова політика як механізм управління оборотними активами Материалы ХХХV научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ, 2010 7.Дослідження впливу зовнішніх факторів на оцінку інвестиційної привабливості будівельних підприємств, Матеріали міжнародної конференції, 2009 8 Карпушенко М.Ю. Практические вопросы определения расходов по налогу на прибыль. Материалы ХХХIII научно-технической конференции преподавателей, аспирантов исотрудников ХНАГХ, 2006г.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

https://scholar.google.com.ua/citations?user=1mCOy3gAAAAJ&hl=ru цитировано Все Начиная с 2013 г. Статистика цитирования 47 34 h-индекс 3 2 i10-индекс 1 1

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Чередниченко А.О. Тема ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Облік зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник.НІ Гордієнко, МЮ Карпушенко - 2006, 252 с. 2. Організація обліку: навч. посібник (для студентів економічних спеціальностей, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит») МЮ Карпушенко - 2011

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

1. Оподаткування підприємств 2. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 3. Організація бухгалтерського обліку 4. Аудит і оцінювання управлінської діяльності 5. Облікова поліика

Розроблені електронні навчальні курси