Карлова Олена

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Карлова Олена Анатоліївна

Посада

професор кафедри менеджменту іадміністрування, професор, доктор економічних наук

Освіта

вища, 1978- 1983 р. Харківський інститут інженерів комунального будівництва

Професійний досвід

cтаж роботи за фахом з 1983 року, науково-педагогічний стаж з 1991 року

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова, кафедра менеджменту і адміністрування http://mmgh.kname.edu.ua/index.php/uk/

Теми дисертацій

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка – Харківська академія міського господарства Міністерства освіти і науки України, Харків, 1999. Тема дисертаційного дослідження: "Удосконалення соціально-ринкової житлової політики (інтегрально-гедоністичний підхід)";

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Донецьк, 2012. Тема дисертаційного дослідження "Теоретико-методологічні засади функціонування і розвитку соціально-економічної системи міського комплексу".

Електронна пошта

Olena.Karlova@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Оцінка ефективності організації взаємодії виробничої та соціальної інфраструктури міського комплексу. Монографія. Практичні засади функціонування підприємств міського господарства: монографія/ За заг. ред. Кайлюка Є.М. – Харків: Видавництво "Точка", 2012. – с.248-259. 2. Реалії функціонування й контролю розвитку міського комплексу. Монографія. Менеджмент міського розвитку: монографія/ за ред. О. В. Васильєва, Н.М. Богдан, К.А.Фісуна, Харк. нац. акад. міськ.госп-ва. – Х.: ХНАМГ – 2013. – 366-396 с. 3. Обґрунтування концепції регулювання розвитку соціально-економічної системи міста. Монографія. Соціально-економічні відносини у державі, її регіонах та населених пунктах: теорія, методологія, практика: монографія/ За заг. ред. Дорофієнко В.В. – Донецьк: "ВІК", 2012. – С. 219-250. 4. Розробка і формування імітаційної моделі функціонування житлово-комунальних підприємств. Монографія. Теорія та практика організаційно-економічного регулювання діяльності підприємств системи життєзабезпечення міст: /монографія. під ред. проф. Кайлюка Є.М., Карлової О.А. Харків: Видавництво "Точка", 2013. – с.21-43. 5. Цільова спрямованість розвитку міста, як елементу соціально-економічної територіальної системи. «Сучасні тенденції управління розвитком організаційно-економічних систем: новий погляд»: колективна монографія / Загальна редакція д.е.н., професора Р.Р. Тіміргалєєвої. – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2014. С. 294 -308. 6. Взаємодія інфраструктур в загальній системі управління. «Науково-методичне та практичне забезпечення містобудування, територіального і стратегічного планування» / колективна монографія / Загальна редакція д.е.н., професора Дорофінка В.В. – Донецьк, ДонНАБіА, 2014.– С. 148-163. 7. Карлова О.А. Містобудування, територіальне і стратегічне планування: організаційно-економічні, правові, суспільні та еколого-технологічні аспекти: монографія / під загальною редакцією д.е.н., професора Богачова С.В. – Макіївка: ТОВ «Цифрова типографія», 2014. с. 233-244 8. Karlova O. Managerial decision-making with the aim to ensure proper quality of the service industry in urban areas. Problems of spatial development of socio-economic systems: economics, education, medicine. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2015; pp.143-150. 9. Karlova O. Determine the effect of recreational facilities on socioeconomic development of the region. Promising problems of economics and management: Monograph. Collection of scientific articles.- Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015.- pp. 126-129. 10. Соціально-економічний розвиток території: формування інвестиційної привабливості: колективна монографія / Карлова О. А., Калашнікова Х. І., Кондратенко Н. О., Шевченко В. С., Запорожець Г. В., Гайдученко С. О., Браташ М. А., Волкова М. В., Шахова О. В., Кайлюк Є. М., Пилипенко Ю. С., Колесник Т. М., Гнатенко М. К., Самойленко І. О., Великих К. О. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. – С. 124-135.

Статті у фахових виданнях

1. Наукові засади просторової організації елементів соціальної сфери./ "Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки" № 29. - 2012. с.107-109. (Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку). 2. Ключові проблеми сучасних міст України в контексті глобалізаційних змін / О.А. Карлова, Т.М. Чечетова-Терашвілі// Коммунальное хозяйство городов, научно-технический сборник, Выпуск 102, Экономические науки: К, «Техника» 2012. – с.107-11. (Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку). 3 3. Концепція та стратегія соціально-економічного розвитку міста/ Економічний форум. Науковий журнал № 3. Луцьк. 2012. – с.185-192. (Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку). Індекс цитування Index Copernicus, World Cat та РИНЦ. 4. Формування стратегії соціально-економічного розвитку міста/ Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Зб. наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. - Харків: НТУ "ХПІ". – 2012.–№ 14. с.83-91. (Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку). 5. Динамічна модель системи життєзабезпечення, як складової міського комплексу/ Коммунальное хозяйство городов, научно-технический сборник, Выпуск 106, Экономические науки: К, «Техника», 2012. – с.17-26. (Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку). 6. Економічні складові ефективного управління житлово-комунальним господарством міста/ Збірник наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень», № 3 (46) 2012. Частина 2. Одеса, ОНЕУ, друкарня «Атлант» - с. 84-92. (Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку). 7. Визначення методологічних принципів та конструктивних особливостей системи міського комплексу/ Всеукраїнський науково - виробничий журнал "Сталий розвиток економіки" – 2013 № 1 [18], Хмельницький, с.18-22. 8. Рекреаційно-туристичні послуги: соціально-економічні аспекти функціонування та розвитку / О.А. Карлова, Сапельнікова Н.Л.// Збірник наукових праць ВНАУ. Секція Економічні науки, 2012-с.85-94. (Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку) Індекс цитування Index Copernicus, World Cat та РИНЦ.. 9. Концептуальні основи стабілізації соціально-економічного стану малих міст України / О.А. Карлова, Склярук Н.І.// Збірник наукових праць “Вісник НУВГП” випуск № 2 (62) 2013 рік, серія “Економіка”. Рівне. – 2013. с.180-187 10. Системне управління та пропорційний розвиток інфраструктури міст України/ Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Зб. наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. - Харків: НТУ "ХПІ". – 2013.–№45(1018). с.63-69. (Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку). 11. Functioning of objects of the recreational sphere in the context of sustainable development./„International Journal of Sustainable Development" /vol. 15 - february 2014/75-79. (Рецензоване наукове видання) 12. Інвестиційний потенціал розвитку житлового будівництва у регіонах./ Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля № 16 (205) ч.2 2013 с.111-116. (Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку) Індекс цитування Index Copernicus, World Cat та РИНЦ.. 13. Особливості та потенційні можливості розвитку житлового будівництва в регіонах України. Економіка будівництва і міського господарства 2013, ТОМ 9, № 4, с. 329–334. (Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку). Індекс цитування Index Copernicus, World Cat та РИНЦ. 14. Інноваційні моделі процесів надання послуг для ефективного управління на території міста/ «Кібернетичне управління та інформаційні технології»: наукове видання, 2014.– № 1.– 71-77. 15. Визначення ступеню підготовленості та елементів стратегії управління міського комплексу до інноваційних змін/ «Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки» (27) 2014. – с. 383-391. (Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку). 16. Стан і перспективи розвитку сучасного ринку юридичних послуг (на прикладі ринку США)/ Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 717. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – С.74-77. (Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку) Індекс цитування Index Copernicus, World Cat та РИНЦ.. 17. Проблеми функціонування регіонального ринку юридичних послуг в умовах міжнародної інтеграції / Аналітично-інформаційний журнал "Схід". № 5 (131) 2014. (Рецензоване Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку) Індекс цитування Index Copernicus, World Cat та РИНЦ.. 18. Karlova O.A. The Quality of the Service Sector in Urban Areas. European Reforms Bulletin. Centre for European Reforms Studies a.s.b.l. Grand Duchy of Luxembourg. scientific peer - revi ewed journal. No.3. 2015. ISSN: 2418-42 09 (printed), 2418-217 (online ). Р.р. 11-14. (Рецензоване наукове видання. Індекс цитування World Cat ). 19. Управління містом, орієнтоване на потреби майбутнього розвитку. Економіка та право. — 2015. — № 3 (42). С. 94-100. (Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку). 20. Карлова О.А., Пархоменко Н.М. Регіональні інтеграційні процеси: інвестиційний аспект/“Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики” Вип. 3, 2016 (7) С.20-31. (Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку). Індекс цитування Index Copernicus, World Cat та РИНЦ. 21. Методика проведення наукового дослідження за темою «економіко-правове забезпечення розвитку новоутворених територіальних громад»/ І.В.Заблодська, О.А. Карлова, П.О. Саєнко, Д.В. Заблодська/ Економіка та право. — 2017. — № 1 (45). С. 94-100. (Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку).

Статті у збірниках наукових праць

Наукові засади просторової організації елементів соціальної сфери./ "Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки" № 29. - 2012. с.107-109. 2. Ключові проблеми сучасних міст України в контексті глобалізаційних змін / О.А. Карлова, Т.М. Чечетова-Терашвілі// Коммунальное хозяйство городов, научно-технический сборник, Выпуск 102, Экономические науки: К, «Техника» 2012. – с.107-11. 4. Формування стратегії соціально-економічного розвитку міста/ Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Зб. наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. - Харків: НТУ "ХПІ". – 2012.–№ 14. с.83-91. 5. Динамічна модель системи життєзабезпечення, як складової міського комплексу/ Коммунальное хозяйство городов, научно-технический сборник, Выпуск 106, Экономические науки: К, «Техника», 2012. – с.17-26. 6. Економічні складові ефективного управління житлово-комунальним господарством міста/ Збірник наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень», № 3 (46) 2012. Частина 2. Одеса, ОНЕУ, друкарня «Атлант» - с. 84-92. 7. Визначення методологічних принципів та конструктивних особливостей системи міського комплексу/ Всеукраїнський науково - виробничий журнал "Сталий розвиток економіки" – 2013 № 1 [18], Хмельницький, с.18-22. 9. Концептуальні основи стабілізації соціально-економічного стану малих міст України / О.А. Карлова, Склярук Н.І.// Збірник наукових праць “Вісник НУВГП” випуск № 2 (62) 2013 рік, серія “Економіка”. Рівне. – 2013. с.180-187 10. Системне управління та пропорційний розвиток інфраструктури міст України/ Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Зб. наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. - Харків: НТУ "ХПІ". – 2013.–№45(1018). с.63-69. 14. Інноваційні моделі процесів надання послуг для ефективного управління на території міста/ «Кібернетичне управління та інформаційні технології»: наукове видання, 2014.– № 1.– 71-77. 15. Визначення ступеню підготовленості та елементів стратегії управління міського комплексу до інноваційних змін/ «Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки» (27) 2014. – с. 383-391. 19. Управління містом, орієнтоване на потреби майбутнього розвитку. Економіка та право. — 2015. — № 3 (42). С. 94-100.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1.Концепція та стратегія соціально-економічного розвитку міста/ Економічний форум. Науковий журнал № 3. Луцьк. 2012. – с.185-192. 2.Рекреаційно-туристичні послуги: соціально-економічні аспекти функціонування та розвитку / О.А. Карлова, Сапельнікова Н.Л.// Збірник наукових праць ВНАУ. Секція Економічні науки, 2012-с.85-94. 3.Functioning of objects of the recreational sphere in the context of sustainable development./„International Journal of Sustainable Development" /vol. 15 - february 2014/75-79. 4.Інвестиційний потенціал розвитку житлового будівництва у регіонах./ Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля № 16 (205) ч.2 2013 с.111-116. 5.Особливості та потенційні можливості розвитку житлового будівництва в регіонах України. Економіка будівництва і міського господарства 2013, ТОМ 9, № 4, с. 329–334. 6.Стан і перспективи розвитку сучасного ринку юридичних послуг (на прикладі ринку США)/ Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 717. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – С.74-77. 7.Проблеми функціонування регіонального ринку юридичних послуг в умовах міжнародної інтеграції / Аналітично-інформаційний журнал "Схід". № 5 (131) 2014. 8.Karlova O.A. The Quality of the Service Sector in Urban Areas. European Reforms Bulletin. Centre for European Reforms Studies a.s.b.l. Grand Duchy of Luxembourg. scientific peer - revi ewed journal. No.3. 2015. ISSN: 2418-42 09 (printed), 2418-217 (online ). Р.р. 11-14. 9.Карлова О.А., Пархоменко Н.М. Регіональні інтеграційні процеси: інвестиційний аспект/“Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики” Вип. 3, 2016 (7) С.20-31.

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Ti54vW8AAAAJ&hl=ru

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Гуляк Роман Едуардович «Моніторинг ресурсної компоненти економічного потенціалу адміністративно-територіальних одиниць (на прикладі м. Харкова)». Спеціальність08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Захистив дисертацію 19 квітня 2012 р. у спеціалізованій вченій раді Д 64.089.01, Харківської національної академії міського господарства.

Калашнікова Христина Ігорівна «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку великого міста». Спеціальність08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Захистила дисертацію 19 липня 2013 р. у спеціалізованій вченій раді Д 73.052.02 Черкаського державного технологічного університету.

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

В термін з 2 липня по 31 серпня 2015 р. пройшла стажування в Centre for European Reforms Studies (Grand Duchy of Luxembourg) за програмою підвищення кваліфікації Urban Economy, виконана та опублікована наукова робота на тему: «The quality of the service sector in urban areas», отримано свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1.Технології виробництва в міському господарстві. Навчальний посібник. Харківська. Нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2005. – 156 с. (Навчальний посібник з грифом МОН України, лист № 1/11-1888 від 20.04.2005 р.)

2.Організація виробництва на підприємствах міського господарства Навчальний посібник. Харківська. Нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2006. – 385 с. (Навчальний посібник з грифом МОН України, лист № 1/11-2738 від 06.06.2006 р.)

3.Основи менеджменту. Навчальний посібник. Харківська. Нац. акад.. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 302 с.(Навчальний посібник з грифом МОН України, лист № 1.4/18-Г-2183 від 23.10.2008 р.)

4.Менеджмент міського господарства. Навчальний посібник. Харківська. Нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 266 с. (Навчальний посібник з грифом МОН України, лист № 1.4/18-Г-2183 від 23.10.2008 р.)

5.Менеджмент і адміністрування системи життєзабезпечення міст. Підручник/ О.А. Карлова; Харк. нац. ун-т міск. госп-ва ім. О.М. Бекетова. Харків: Видавництво «Точка», 2015. – 212 с.

6.Основи менеджменту і маркетингу: Підручник / О. А. Карлова, С.І. Плотницька, М.К. Гнатенко. Харків : «Друкарня Мадрид», 2016. – 228 с.

Навчально-методичні матеріали

В 2013-2014 н.р., були надруковані: 1) в співавторстві: - „Організація систем життєзабезпечення міст" (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»). /О.А. Карлова, Р.Е. Гуляк/ Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання курсової роботи та контролю знань з дисципліни– Х.: ХНАМГ, 2012. – 68 с. – 3,2 друк.арк.; 2) без співавторів: - «Організація систем життєзабезпечення міст» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства») ПНД та РПНД– Х.: ХНАМГ, 2012. – 22 с.– 1,0 др.арк. - ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТ: (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства») Конспект лекцій. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 116 с.– 5,5 др.арк. В 2013-2014 н.р. н.р. складено комплект екзаменаційних білетів та завдання для проведення модульного і підсумкового контролю з дисципліни «Організація виробництва та функціонування систем життєзабезпечення міст»; розроблено наочні навчальні слайди з дисциплін „Організація виробництва та функціонування систем життєзабезпечення міст”, «Менеджмент міського господарства»; програму вступного фахового іспиту для бакалаврів за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». В 2013-2014 н.р., були надруковані: 1) в співавторстві: - «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТ» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства») /О.А. Карлова, Р.Е. Гуляк/ /Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання курсової роботи та контролю знань з дисципліни– Х.: ХНАМГ, 2013. – 83 с. 2) без співавторів: – „Організація виробництва та функціонування систем життєзабезпечення міст” (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства») / Програма та робоча програма навчальної дисципліни. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 24 с. – Методичні вказівки до підготовки і проведення державного комплексного кваліфікаційного екзамену для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». Методичні вказівки. – Х. : ХНУМГ, 2013. – 32 с. – ПРОГРАМА державного комплексного кваліфікаційного екзамену для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». ПРОГРАМА державного комплексного кваліфікаційного екзамену. – Х. : ХНУМГ, 2013. – 32 с. – Робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва та функціонування систем життєзабезпечення міст» для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Харків. ХНУМГ. 2014 рік. – ПРОГРАМА ВАРІАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТ» напрям 6.030601 «Менеджмент». Харків. ХНУМГ. 2014 рік Обсяг методичної роботи в 2013-2014 н.р., що передбачався, фактично було виконано. В 2014-2015 н.р. були надруковані 1) в співавторстві:

- Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»/Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: М. М. Новікова, В. А. Бардаков., О. А. Карлова,–Харків.: ХНУМГ, 2014.– 39 с. – 1,8 друк.арк.;

2) без співавторів: – Програма з дисципліни “Ділове адміністрування (Менеджмент організації; Корпоративне управління)” для студентів спеціальності 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)” Карлова, О.А. 2014. – Програма з дисципліни “Ділове адміністрування (Управління змінами. Управління якістю)” для студентів за спеціальністю “7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)” Карлова, О.А. 2014. – Робоча програма з дисципліни “Ділове адміністрування (Управління змінами. Управління якістю)” для студентів за спеціальністю “7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)” Карлова, О.А. (2014) . – Робоча програма “Ділове адміністрування (Менеджмент організації; Корпоративне управління)” для студентів за спеціальністю 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)” Карлова, О.А. (2014) – Розроблено УМКД з дисципліни “Основи менеджменту” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму “6.090103 Лісове і садово-паркове господарство” для ліцензування кафедрою Інженерної екології міст вказаної спеціальності (листопад 2014). В 2015-2016 н.р. були надруковані 1) в співавторстві: Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Менеджмент організації. Корпоративне управління)» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 7.0306010101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) та 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О. А. Карлова, Г. Ю. Штерн. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016.– 33 с. 2) без співавторів: Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Ділове адміністрування (Управління змінами. Управління якістю)» (для студентів денної і заочної форм навчання галузі знань 0306 – Менеджмент і адміністрування спеціальностей 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) та 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)) / Харків. нац.ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О. А. Карлова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016.– 65 с. В 2016-2017 н.р. були надруковані 1) в співавторстві: – Карлова О. А. Конспект лекцій з дисципліни «Ділове адміністрування» (Управління змінами. Управління якістю) (для студентів всіх форм навчання спеціальність 073 – Менеджмент. Менеджмент організацій і адміністрування) / О. А. Карлова, Х. І. Калашнікова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 150 с. – Карлова О. А. Конспект лекцій з дисципліни «Ділове адміністрування» (Менеджмент організацій. Корпоративне управління) (для магістрантів всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент) / О. А. Карлова; В. С. Шевченко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 163 с. – Карлова О. А. Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент організацій і підприємств міського господарства» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент) / О. А. Карлова; Х.І. Калашнікова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 79 с. – Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Менеджмент організацій і підприємств міського господарства» (для студентів всіх форм навчання напряму 6.030601 – Менеджмент, професійне спрямування «Менеджмент організацій міського господарства») / Харків. нац.ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О. А. Карлова, Х. І. Калашнікова. –Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 62 с.

Список дисциплін

«Організація виробництва в міському господарстві»

«Основи менеджменту»

«Організація виробництва та функціонування систем життєзабезпечення міст»

«Системи життєзабезпечення міст»

«Менеджмент міського господарства»

«Менеджмент організацій і підприємств міського господарства»

«Ділове адміністрування (Менеджмент організацій. Корпоративне управління)»

«Ділове адміністрування (Управління змінами. Управління якістю)»

«Менеджмент організації»

Розроблені електронні навчальні курси

Атестовані і мають супроводження дистанційні курси на платформі Moodle: – СИСТЕМИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТ для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування» – id 659;

– ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТ для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства» організація виробництва та функціонування систем життєзабезпечення міст – id 893;

– МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства» менеджмент міського господарства – id 885;

– МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства» менеджмент міського господарства - id 1523;

– «ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ)» для студентів за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» – id 294;

– «ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ)» для студентів за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» – id 482;

- Розроблений курс МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізація «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами» –– id 1983.