Калашнікова Христина

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Калашнікова Христина Ігорівна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Калашнікова Христина Ігорівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри менеджменту і адміністрування, кандидат економічних наук.

Освіта

Харківська національна академія міського господарства, 01.09.2003 - 26.06.2008 рр.

 • спеціальність «Менеджмент організацій»; кваліфікація менеджер-економіст. Диплом магістра ХА №35207029 (з відзнакою).

Професійний досвід

Науковий ступень за спеціальністю розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і адміністрування

Місце роботи

доцент кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку великого міста: Дис. канд. екон. наук: спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Х. І. Калашнікова ; ЧДТУ. — Черкаси, 2013. — с.253. — укp.

Адреса електронної пошти

Khrystyna.Kalashnikova@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 1. Калашнікова Х.І. Визначення ролі системи життєзабезпечення в економіці міста/ Х.І. Калашнікова // Вдосконалення менеджменту підприємств системи життєзабезпечення міст України : монографія / за заг. ред. Є.М. Кайлюка – Харків: Видавництво "Точка", 2011. – с. 72-79.
 2. Калашнікова Х.І. Аспекти визнaчeння aльтeрнaтив тa oптимізація нaпрямів стрaтeгічнoгo рoзвитку тeритoрії міста / Х.І. Калашнікова // Problems of spatial development of socio-economic systems: economics, education, medicine. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2015. – с. 133-139. (Режим доступу: [1])
 3. Калашнікова Х.І. Сценарний підхід до формування та реалізації стратегічних напрямів соціально-економічного розвитку великого міста/ Х.І. Калашнікова // Соціально-економічний розвиток території: формування інвестиційної привабливості : колективна монографія / Карлова О. А., Калашнікова Х. І., Кондратенко Н. О., Шевченко В. С., Запорожець Г. В., Гайдученко С. О., Браташ М. А., Волкова М. В., Шахова О. В., Кайлюк Є. М., Пилипенко Ю. С., Колесник Т. М., Гнатенко М. К., Самойленко І. О., Великих К. О. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. – с. 7-19.

Статті у фахових виданнях

 1. Карлова О.А., Харенко Х.І. Актуалізація проблем функціонування системи життєзабезпечення міста / О.А. Карлова, Х.І. Харенко // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 250. – Т. 4. – С. 1526–1530.
 2. Карлова О.А., Калашнікова Х.І. Міський господарський комплекс як складова регіональної економіки/ О.А. Карлова, Х.І. Калашнікова // Коммунальное хозяйство городов : научно-технический сборник. – К. : Техника, 2010. – Вып. 96. – С. 190–197. (Режим доступу: [2], вільний).
 3. Калашнікова Х.І. Соціально-економічний розвиток інфраструктури міст Харківського регіону /Х.І. Калашнікова// Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Хмельницький, 2011. – № 6’2011. – с. 129–132.
 4. Калашнікова Х.І. Методика комплексної оцінки тенденцій і динаміки соціально-економічного розвитку великого міста / Х.І. Калашнікова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – Вип. 31. – Ч. ІІ.−Т.2 – С. 215–218. 
 5. Карлова О.А., Калашнікова Х.І. Рекреаційні об’єкти як інфраструктурна складова містообслуговуючого комплексу / О.А. Карлова, Х.І. Калашнікова // Проблемы теории и практики городского управления (экономико-правовой аспект). – Донецк, 2013. – с. 139-143.
 6. Калашнікова Х.І. Формування структури мoдeльнoгo кoмплeксу сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку містa / Х.І. Калашнікова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 42, ч. IІ. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – Режим доступу до журн.: [3]

Статті у збірниках наукових праць

 1. Харенко Х.І. Інтегральний системний підхід в ефективності організації зовнішнього освітлення міста / Х.І. Харенко // Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития : материалы VI Международной научно-практической интернет-конференции. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – С. 164-166.
 2. Харенко Х.І. Загальні проблеми системи життєзабезпечення міста та розвитку регіону / О.А. Карлова, Х.І. Харенко // Материалы научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. – Харьков: ХНАГХ, 2010. – с. 84-85.
 3. Калашнікова Х.І. Інноваційні складові системи життєзабезпечення міст / Х.І. Калашнікова // Стратегія інноваційного розвитку економіки і соціальної сфери України : матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції вчених, студентів і практиків. – Донецьк, 2010. – с. 321-325.
 4. Калашнікова Х.І. Перспективи стійкого розвитку інфраструктури міст Харківського регіону / Х.І. Калашнікова // Українська національна модель: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. – Сімферополь, 2011. – № 6. – с. 121–122.
 5. Калашнікова Х.І. Процеси функціонування адміністративно-територіальних одиниць України / Х.І. Калашнікова // Менеджмент міського та регіонального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНАМГ, 2013. – с. 67-68. (Режим доступу: [4], вільний).
 6. Калашнікова Х.І. Місто як центральна складова соціально-економічного розвитку регіону / Х.І. Калашнікова // Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 23–24 травня 2013 р.). – Тернопіль, 2013. – с. 45-47.
 7. Карлова О.А., Калашнікова Х.І. Гендерна рівновага як висхідна складова стратегічного управління соціально-економічним розвитком міста / О.А. Карлова, Х.І. Калашнікова // «Гендерна політика міст: історія і сучасність». Вип.4 //ІІІ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова): наук. Зб.–Х.: ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2013. – с. 90-93. (Режим доступу: [5], вільний).
 8. Карлова О.А., Калашнікова Х.І. Інструменти оцінки стратегії розвитку міста / О.А. Карлова, Х.І. Калашнікова // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективи розвитку територій: теорія і практика», Харків, ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2013 (Режим доступу: [6], вільний).
 9. Калашнікова Х.І. Напрями розвитку міст в умовах суспільного розвитку / Х.І. Калашнікова // XXXVII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНУГХ имени А.Н. Бекетова. – Часть 2. – Экономические и гуманитарные науки. – Харьков, 2014. – с. 66-67.
 10. Калашнікова Х.І., Редько Х.О. Дослідження проблем функціонування інфраструктури міста (на прикладі харківського регіону) / Х.І. Калашнікова, Х.О.  Редько // Всеукраїнська студентська науково-технічна конфренція «Сталий розвиток міст», ХНУМГ імені О.М.Бекетова. – Харків. – 2013.
 11. Калашнікова Х.І, Цененко А.С. Экономическая и социальная составляющая устойчивого развития городов / Х.І. Калашнікова, А.С. Цененко // VІІ Всеукраїнська студентська науково-технічна конфренція «Сталий розвиток міст», ХНУМГ імені О.М.Бекетова. – Харків. – 2014. 
 12. Калашнікова Х.І., Гармаш Д.О. Характеристика міста на основі системного аналізу / Х.І. Калашнікова, Д.О. Гармаш // VIІІ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Сталий розвиток міст» – Х.: ХНУГХ, 2014. – с. 42-43.
 13. Калашнікова Х.І., Солодовнікова О.О. SWOT- аналіз як призма визначення конкурентних переваг регіону / Х.І. Калашнікова, О.О. Солодовнікова // VIІІ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Сталий розвиток міст» – Х.: ХНУГХ, 2014. – с. 45-47.
 14. Сhristina Kalashnikova Innovative areas of urban economy management Forum for young researchers “YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD: VISTAS AND CHALLENGES”, Kharkiv, May 25, 2015. TESOL – Ukraine seminar “INNOVATIVE METHODS IN TEACHING ENGLISH IN HIGHER AND SECONDARY EDUCATION”, Kharkiv, May 25-26, 2015 / O.M. Beketov Nat.Univ. of Urban Econ. In Kharkiv, Reg.Engl. office U.S. Embassy in Ukraine, TESOL – Ukraine and others. – Kharkiv : O.M. Beketov KNUUE in Kharkiv, 2015. – 94-96 pp.
 15. Калашнікова Х.І. Руденко А.А. Інтегральний системний підхід у підвищенні ефективності менеджменту та адміністрування / Х.І. Калашнікова, А.А. Руденко // ІХ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Сталий розвиток міст» – Х.: ХНУГХ, 2016. – с. 186-188. 
 16. Калашнікова Х.І. Степаненко О.Ю. Управління системою економічної безпеки на підприємстві / Х.І. Калашнікова, О.Ю. Степаненко // ІХ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Сталий розвиток міст» – Х.: ХНУГХ, 2016. – с. 185-186. 
 17. Калашнікова Х.І. Руденко А.А. Складові управління змінами в розвитку територій / Х.І. Калашнікова, А.А. Руденко // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи : Матеріали XXIII Міжнародної науково-практичної конференції - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – с. 126-127. 
 18. Калашнікова Х.І. Степаненко О.Ю. Формування якісного середовища міста як складова розвитку держави / Х.І. Калашнікова, О.Ю. Степаненко // Правові, управлінські та економічні аспекти трансформації сучасного громадянського суспільства : тези допов. Всеукр. наук. – практ. конф. – Київ: Видав. Центр КНУКіМ, 2016. – с. 152-155.
 19. Калашнікова Х.І. Панфьоров О.С. Соціально-економічний розвиток територій як складова процесу структурної перебудови економіки
/ Х.І. Калашнікова, О.С. Панфьоров // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Управління економічними процесами: сучасні реалії і виклики». – Мукачево, 2017. – с. 199-201. (Режим доступу: [7], вільний).
 20. Калашнікова Х.І. Безугла Є.К. Інтегральний системний підхід у підвищенні ефективності менеджменту та адміністрування / Х.І. Калашнікова, Є.К. Безугла // Х Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Сталий розвиток міст» – Х.: ХНУГХ, 2017. – с. 112-114. 
 21. Christina Kalashnikova System elements of strategic planning under the conditions of sustainable development of city / Сталий розвиток в умовах глобальних викликів : матеріали Всеукраїн. наук.-практ. інтернет конф., Харків 7-8 квітня 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – рр. 167-168. (Режим доступу: [8], вільний).
 22. Kalashnikova Сh.I., Panfyorov Oleh, O. I. Ilyenko Definition of alternatives and innovative directions for Kharkiv region development / Сh.I.Kalashnikova, O. Panfyorov, O. I. Ilyenko // Young Researchers in the Global World: Vistas and Challenges: Proceedings of the IIIrd Forum for Young Researchers, Kharkiv, May 19, 2017 / O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Canadian College of English Language (Canada) and oth. – Kharkiv: O. M. Beketov NUUE in Kharkiv, 2017. – рр. 170-171. (Режим доступу: [9], вільний).

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 1. Калашнікова Х.І. Використання зарубіжного досвіду управління міською інфраструктурою в містах України /Х.І. Калашнікова// Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (132). – c. 180–185. Режим доступу до журн.: [10]
 2. Карлова О.А., Калашнікова Х.І. Місто – ключова детермінанта стратегічного, збалансованого розвитку регіону / О.А Карлова, Х.І. Калашнікова// Аналітично-інформаційний журнал "Схід". № 6 (126) 2013 р. – с. 95-99. Режим доступу до журн.: [11] 
 3. Калашнікова Х.І. Маркетингові складові в управлінні розвитком територій / Х.І. Калашнікова // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики», 2016. – Випуск 4 (8). – c. 44-52 Режим доступу до журн.: [12]
 4. Christina Kalashnikova Economic-Mathematical Modeling of Logistic Coordination of Financial Flows in Cities and Metropolitan Areas / Maryna F. Averkyna, Olena Karlova, Christina Kalashnikova // International Journal of Economic Research, 2017. – Number 14. Indexing and Reviews: listed JEL by American Economic Association (AEA), Index Copernicus, SCOPUS, Elsevier’s bibliographic database, CAP International, Indian Sciences Abstract and Indian Citation Index (ICI) – 213-219 pp. Available at: [www.serialsjournals.com]

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

4

3

h-індекс

1

1

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчуєЗахист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Черкаський держивний технологічний університет

Черкаси, Україна

21 листопада 2013р.

Диплом ДК № 017814

Організація та управління діяльністю ОСББ

ХНУМГ ім. О.М.Бекетова

Харків, Україна

15-27 вересня, 2014р.

Свідоцтво 12СПВ 071654
Сертифікат ОСББ №699

Вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання Moodle

ХНАМГ ім. О.М.Бекетова

Харків, Україна

15 травня - 15 липня, 2014р.

Свідоцтво 12СПВ 071627
Сертифікат Moodle

Англійська мова

Центр з підготовки до складання сертифікаційних іспитів з англійської мови університету Кембрідж при ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, Центр підвищення кваліфікації ХНУМГ ім. О.М.Бекетова

Харків, Україна

01 вересня 2016р. - 30 червня 2017р.

Сертифікат № 3/17 – ІМ

Методологія менеджменту в контексті сталого розвитку

Національний фармацевтичний університет

Харків, Україна

18 квітня 2017р. - 31 травня 2017р.

Свідоцтво АМ № 019

Незалежне оцінювання рівня вільного володіння державною мовою

Харківський національний медичний університет

Харків, Україна

15 вересня 2017 р..

Посвідчення АМ № 019

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 1. Карлова О. А. Підручник з дисципліни «Ділове адміністрування» (Управління змінами. Управління якістю) (для студентів всіх форм навчання спеціальність 073 – Менеджмент, Менеджмент організацій і адміністрування) / О. А. Карлова, Х. І. Калашнікова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 153 с.

Навчально-методичні матеріали

 1. Карлова О. А. Конспект лекцій з дисципліни «Ділове адміністрування» (Управління змінами. Управління якістю) (для студентів всіх форм навчання спеціальність 073 – Менеджмент. Менеджмент організацій і адміністрування) / О. А. Карлова, Х. І. Калашнікова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 150 с.(Режим доступу: [13], вільний).
 2. Карлова О. А. Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент організацій і підприємств міського господарства» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент) / О. А. Карлова; Х.І. Калашнікова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 79 с. (Режим доступу: [14], вільний).
 3. Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Менеджмент організацій і підприємств міського господарства» (для студентів всіх форм навчання напряму 6.030601 – Менеджмент, професійне спрямування «Менеджмент організацій міського господарства») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О. А. Карлова, Х. І. Калашнікова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 62 с. (Режим доступу: [15], вільний).
 4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Особливості економічної та підприємницької діяльності підприємств житлово-комунального господарства» (для студентів напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”) / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Х. І. Калашнікова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 19 с. (Режим доступу: [16], вільний).
 5. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни “Особливості економічної та підприємницької діяльності підприємств житлово-комунального господарства” (для студентів напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”) / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Х. І. Калашнікова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 40 с. (Режим доступу: [17], вільний).
 6. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ («УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ», «УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ») для студентів заочної форм	и навчання за спеціальністю 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)) / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва; уклад.: Т. М. Бурмака, Х.І. Калашнікова. – Х.: ХНУМГ, 2016. – 30 с. (Режим доступу: [18], вільний).

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Ділове адміністрування (Управління змінами. Управління якістю)

Магістр

Менеджмент

Денна/Заочна

Менеджмент організацій і підприємств міського господарства

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

Аналіз господарської діяльності підприємств міського господарства

Бакалавр

Менеджмент

Денна

Навчальна практика "Вступ до фаху"

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

Менеджмент і Адміністрування (Операційний мененеджмент)

Бакалавр

Менеджмент

Денна

Operations Management

Бакалавр

Менеджмент

Денна

Маркетинг

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

Системи життєзабезпечення міст

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Аналіз господарської діяльності підприємств міського господарства

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

1956

Навчальна практика «Вступ до фаху»

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

1288

Operations Management

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

1896

Школа розвитку «Мер міста – 2017»

Абітурієнт

-

-

1965