Кадничанський Микола Вікторович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Кадничанський Микола Вікторович


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Кадничанський Микола Вікторович

Посада

Доцент кафедри Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Освіта

Спеціальність "Економіка підприємства", диплом ХА № 25361797, 2004 р., магістр з економіки підприємства

Професійний досвід

Місце роботи

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Організаційно-економічний механізм корпоративного управління будівельними холдинговими компаніями за збалансованою системою показників

Електронна пошта

Kadnichanskiy@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Кадничанський М.В. Інноваційно - інвестиційні процеси у формуванні стратегії продовольчої безпеки як складової національної безпеки держави/ Кадничанський М. В., Гладка Л. С. // Матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конференції «Стратегічна аналітика та антикорупційний аудит в системі фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб'єктів господарювання», 26-27 жовтня 2017 р. — Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. - С. 85 - 88 [Електронне видання]

2. Кадничанський М.В. Теоретичні засади управління фінансово-економічною безпекою торговельних підприємств/ Кадничанський М. В., Кобзар Я. Ю. .// Матеріали VІ Міжна-родної наук.-практ. конференції «Стратегічна аналітика та антикорупційний аудит в системі фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб'єктів господарювання», 26-27 жовтня 2017 р. — Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. - С. 88 - 90 [Електронне видання]

3. Кадничанський М.В. Проблеми визначення синергетичного ефекту як критерію обґрунтування доцільності угод зі злиття та поглинання / Кадничанський М.В., Тараруєв Ю.О. // Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: у 2-х частинах / Наукова організація «Перспектива» - Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. Ч.1. – С. 178-182.

4. Kadnychanskyy M. Corporate Governance in Information Age: Actual Trends / Viktor Litvinenko, Mykola Kadnychanskyy, Oleksandra Grynchenko, Mykola Pysarevskyi// NEW TRENDS 2016 - 11th international scientific conference The collection of articles, P. 250 – 257 [Електронне видання]

5. Кадничанський М.В. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання будівельної галузі та житлово-комунального комплексу України: [колективна монографія] за ред. проф., д.е.н. Момот Т.В. – Х.: Фактор, 2012. – С. 228-241.

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

91

78

h-індекс

4

4

i10-індекс

3

3

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Стажування: КП «Міське-лектротранс» за темою «Сучасні методи стратегічного управління підприємствами та моделювання економічних процесів», наказ № 1015/02 від 01.04.2016 р.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті

Економетрика

Стратегічний аналіз

Стратегічний та інноваційний менеджмент в сфері фінансово-економічної безпеки

Розроблені електронні навчальні курси