Кадикова Ірина Миколаївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку

[[Файл:]]


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Кадикова Ірина Миколаївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві, доцент, кандидат економічних наук

Освіта

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковськго "ХАІ", 2001 р., кафедра менеджменту, спеціальність - Менеджмент організацій

Професійний досвід

2001 - 2007 рр. - асистент кафедри менеджменту, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковськго "ХАІ"

2007 - 2008 рр. - старший викладач кафедри менеджменту, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковськго "ХАІ"

2008 - 2013 рр. - доцент кафедри менеджменту, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковськго "ХАІ"

2013 р. - теперішній час - доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства- доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві

Теми дисертацій

Формування ринку землі в умовах ринкової трансформації, спеціальність 08.01.01 - Економічна теорія та історія економічної думки

Адреса електронної пошти

Ел. адреса

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

1. Воробьев Е.М. Развитие земельных отношений в экономических системах / Е.М. Воробьев, И.Н. Кадикова // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 194: В 5 т. Том 1. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 38-45.

2. Кадыкова И.Н. Актуальные проблемы формирования рынка земли в переходной экономике / И.Н. Кадикова // Економіка розвитку. – Харків: ХНЕУ, 2005. – №1. – С. 65-69.

3. Кадикова І.М. Відносно питання про моделі реформування земельних відносин / І.М. Кадикова // Економіка розвитку. – Харків: ХНЕУ, 2005. – №2. – С. 9-13.

4. Кадыкова И.Н. Теоретические аспекты исследования принципа многовариантности использования земельного участка в условиях трансформационной экономики / И.Н. Кадикова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Економічна серія. – Харків: ХНУ, 2005 - №650. – С. 32-35.

5. Кадыкова И.Н. Поведение субъектов рынка земли в условиях трансформационной экономики (теоретический аспект) / И.Н. Кадикова // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: ХТУ «ХПІ». – 2005. – №33. – С. 87-92.

6. Кадикова І.М. Аналіз ефективності використання інформаційних технологій в галузі управління землекористуванням / І.М. Кадикова, А.В. Зеленков // Землевпорядний вісник. – 2005. - №3. – С. 14-16.

7. Воробйов Є.М. Формування цін на земельні ділянки в умовах аграрної реформи в Україні /Є.М. Воробйов, І.М. Кадикова // Землеустрій і кадастр. – 2006. – №3. – С. 67-74.

8. Кадикова І.М. Моніторинг цін на земельні ділянки як інструмент підвищення ефективності функціонування підприємств АПК / І.М. Кадикова // Землеустрій і кадастр. – 2006. – №4. – С. 41-51.

9. Сорокіна І.А. Економіко-математичне моделювання розподілу надходжень до державного та місцевих бюджетів від операцій на ринку земель / І.А. Сорокіна, Кадикова І.М., Лисенко О.І., Скачков О.М. // Землеустрій та кадастр. – 2008. - №3. – С. 60-68.

10. Кадикова І.М. Економіко-теоретичні аспекти розвитку іпотеки в Україні / І.М. Кадикова, І.А. Сорокіна // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 243: В 4 т. Том 4. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 1046-1052.

11. Кадикова І.М. Теоретичні аспекти дослідження принципу багатоваріантності прийняття управлінських рішень за умов трансформаційного стану економіки / І.М. Кадикова, Є.М.Воробйов, І.А. Сорокіна // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Харків «ХАІ», 2008. – №2 (2). – С. 13-22.

12. Кадикова І.М. Систематизація рентоутворюючих факторів земель населених пунктів / І.М. Кадикова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Харків «ХАІ», 2008. – №4 (4). – С. 92-101

13. Сорокіна І.А. Кількісна оцінка ступеня децентралізації управління залежно від величини нестабільності витрат з позиції підвищення ефективності діяльності розподіленої системи / І.А. Сорокіна І.А., І.М. Кадикова // Вісник ДДМА. – 2009. – №3 (17). – с. 238-242

14. Кадыкова И.Н. Оценка бизнеса в системе Рroject Еxpert как элемент антикризисного менеджмента / И.Н. Кадикова, Е.А. Шевченко // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Харків «ХАІ», 2009. – №1 (5). – С. 68-80

15. Кадикова І.М. Застосування збалансованої системи показників для управління факультетом вищого навчального закладу / І.М. Кадикова, А.Л.Алфьорова, І.В. Челпанова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – Харків «ХАІ», 2010. – №3. – С. 40-53.

16. Шевченко О.O. Участь України в процесах інтеграції та глобалізації: теоретико-методологічний аспект / О.O. Шевченко, І.М. Кадикова // Галицький економічний вісник. - 2010. - №3. - С. 5-9.

17. Кадикова І.М. Інтеграція стандартів GMP у виробничий менеджмент фармакологічних підприємств України / І.М. Кадикова, В.І. Ситник // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – Харків «ХАІ», 2010. - №4(12). - С. 102-112

18. Кадикова І.М. Проекологічна політика управління на підприємствах теплоенергетичної галузі / І.М. Кадикова, Т.І. Бондарєва, Г.М. Голованьова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – Харків «ХАІ», 2011. - №2 - С. 113–124

19. Кадыкова И.Н. Использование сценарного анализа при управлении отечественными компаниями в современных условиях / И.Н. Кадикова, В.А. Триусова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – Харків «ХАІ», 2011. - №3(15) - С. 27-41.

20. Кадикова І.М. Автоматизація внутрішніх процесів в системі balanced scorecard університету / І.М. Кадикова, А.Л. Алфьорова, О.О. Павленко // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – Харків «ХАІ», 2012. - №3(19) - С. 5-18.

21. Кадикова І.М. Інструментальні засоби виконання землеоціночних проектів із застосуванням методу капіталізації земельної ренти / І.М. Кадикова, К.В. Міроєвська // Вісник ДДМА. – 2013. – №2 (31). – с. 153-156.

22. Кадыкова И.Н. Управление ожиданиями заинтересованных сторон для обеспечения жизнеспособности продукта проекта информатизации / И.Н.Кадыкова, И.В. Чумаченко // Управління розвитком складних систем. – 2014. – №19. – С. 34-38

23. Кадыкова И.Н. Роль института доверия в управлении коммуникациями социальных проектов / И.Н.Кадыкова, И.В. Чумаченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2015. – № 2 (1111). –с. 51-56.

24. Кадыкова И.Н. Управление внутренними стейкхолдерами проектов при реализации стратегии программы / Кадыкова И.Н., Ларина С.А., Чумаченко И.В. // Управління розвитком складних систем. – 2016. –№28 – с. 47-54.

25. Кадыкова И.Н. Информационная технология стратегического управления проектно-ориентированной организацией / Кадыкова И.Н., Ларина С.А., Чумаченко И.В. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2017. – № 3 (1225). – с. 9-15.

26. Babaiev V.M. The method of adaptation of a project-oriented organization’s strategy to exogenous changes / V.M. Babaiev, I.M.Kadykova, Yu.Yu. Husieva, I.V. Chumachenko // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2017. – №2 (158). – с. 134-140. Scopus

Статті у збірниках наукових праць

1. Воробьев Е.М. Развитие земельных отношений в экономических системах / Е.М. Воробьев, И.Н. Кадикова // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 194: В 5 т. Том 1. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 38-45.

2. Кадыкова И.Н. Поведение субъектов рынка земли в условиях трансформационной экономики (теоретический аспект) / И.Н. Кадикова // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: ХТУ «ХПІ». – 2005. – №33. – С. 87-92. 3. Кадикова І.М. Економіко-теоретичні аспекти розвитку іпотеки в Україні / І.М. Кадикова, І.А. Сорокіна // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 243: В 4 т. Том 4. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 1046-1052.

4. Кадикова І.М. Теоретичні аспекти дослідження принципу багатоваріантності прийняття управлінських рішень за умов трансформаційного стану економіки / І.М. Кадикова, Є.М.Воробйов, І.А. Сорокіна // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Харків «ХАІ», 2008. – №2 (2). – С. 13-22.

5. Кадикова І.М. Систематизація рентоутворюючих факторів земель населених пунктів / І.М. Кадикова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Харків «ХАІ», 2008. – №4 (4). – С. 92-101

6. Кадыкова И.Н. Оценка бизнеса в системе Рroject Еxpert как элемент антикризисного менеджмента / И.Н. Кадикова, Е.А. Шевченко // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Харків «ХАІ», 2009. – №1 (5). – С. 68-80

7. Кадикова І.М. Застосування збалансованої системи показників для управління факультетом вищого навчального закладу / І.М. Кадикова, А.Л.Алфьорова, І.В. Челпанова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – Харків «ХАІ», 2010. – №3. – С. 40-53.

8. Кадикова І.М. Інтеграція стандартів GMP у виробничий менеджмент фармакологічних підприємств України / І.М. Кадикова, В.І. Ситник // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – Харків «ХАІ», 2010. - №4(12). - С. 102-112

9. Кадикова І.М. Проекологічна політика управління на підприємствах теплоенергетичної галузі / І.М. Кадикова, Т.І. Бондарєва, Г.М. Голованьова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – Харків «ХАІ», 2011. - №2 - С. 113–124

10. Кадыкова И.Н. Использование сценарного анализа при управлении отечественными компаниями в современных условиях / И.Н. Кадикова, В.А. Триусова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – Харків «ХАІ», 2011. - №3(15) - С. 27-41.

11. Кадикова І.М. Автоматизація внутрішніх процесів в системі balanced scorecard університету / І.М. Кадикова, А.Л. Алфьорова, О.О. Павленко // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – Харків «ХАІ», 2012. - №3(19) - С. 5-18.

12. Кадыкова И.Н. Роль института доверия в управлении коммуникациями социальных проектов / И.Н.Кадыкова, И.В. Чумаченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2015. – № 2 (1111). –с. 51-56.

13. Кадыкова И.Н. Информационная технология стратегического управления проектно-ориентированной организацией / Кадыкова И.Н., Ларина С.А., Чумаченко И.В. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2017. – № 3 (1225). – с. 9-15.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Кадыкова И.Н. Актуальные проблемы формирования рынка земли в переходной экономике / И.Н. Кадикова // Економіка розвитку. – Харків: ХНЕУ, 2005. – №1. – С. 65-69.

2. Кадикова І.М. Відносно питання про моделі реформування земельних відносин / І.М. Кадикова // Економіка розвитку. – Харків: ХНЕУ, 2005. – №2. – С. 9-13.

3. Кадыкова И.Н. Теоретические аспекты исследования принципа многовариантности использования земельного участка в условиях трансформационной экономики / И.Н. Кадикова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Економічна серія. – Харків: ХНУ, 2005 - №650. – С. 32-35.

4. Кадыкова И.Н. Поведение субъектов рынка земли в условиях трансформационной экономики (теоретический аспект) / И.Н. Кадикова // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: ХТУ «ХПІ». – 2005. – №33. – С. 87-92.

5. Кадикова І.М. Теоретичні аспекти дослідження принципу багатоваріантності прийняття управлінських рішень за умов трансформаційного стану економіки / І.М. Кадикова, Є.М.Воробйов, І.А. Сорокіна // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Харків «ХАІ», 2008. – №2 (2). – С. 13-22.

6. Кадикова І.М. Систематизація рентоутворюючих факторів земель населених пунктів / І.М. Кадикова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Харків «ХАІ», 2008. – №4 (4). – С. 92-101

7. Кадыкова И.Н. Оценка бизнеса в системе Рroject Еxpert как элемент антикризисного менеджмента / И.Н. Кадикова, Е.А. Шевченко // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Харків «ХАІ», 2009. – №1 (5). – С. 68-80

8. Кадикова І.М. Застосування збалансованої системи показників для управління факультетом вищого навчального закладу / І.М. Кадикова, А.Л.Алфьорова, І.В. Челпанова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – Харків «ХАІ», 2010. – №3. – С. 40-53.

9. Кадикова І.М. Інтеграція стандартів GMP у виробничий менеджмент фармакологічних підприємств України / І.М. Кадикова, В.І. Ситник // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – Харків «ХАІ», 2010. - №4(12). - С. 102-112

10. Кадикова І.М. Проекологічна політика управління на підприємствах теплоенергетичної галузі / І.М. Кадикова, Т.І. Бондарєва, Г.М. Голованьова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – Харків «ХАІ», 2011. - №2 - С. 113–124

11. Кадыкова И.Н. Использование сценарного анализа при управлении отечественными компаниями в современных условиях / И.Н. Кадикова, В.А. Триусова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – Харків «ХАІ», 2011. - №3(15) - С. 27-41.

12. Кадикова І.М. Автоматизація внутрішніх процесів в системі balanced scorecard університету / І.М. Кадикова, А.Л. Алфьорова, О.О. Павленко // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – Харків «ХАІ», 2012. - №3(19) - С. 5-18.

13. Кадыкова И.Н. Роль института доверия в управлении коммуникациями социальных проектов / И.Н.Кадыкова, И.В. Чумаченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2015. – № 2 (1111). –с. 51-56.

14. Кадыкова И.Н. Информационная технология стратегического управления проектно-ориентированной организацией / Кадыкова И.Н., Ларина С.А., Чумаченко И.В. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2017. – № 3 (1225). – с. 9-15.

15. Babaiev V.M. The method of adaptation of a project-oriented organization’s strategy to exogenous changes / V.M. Babaiev, I.M.Kadykova, Yu.Yu. Husieva, I.V. Chumachenko // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2017. – №2 (158). – с. 134-140. Scopus

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

1) Комп’ютерна програма «Спосіб підвищення ефективності управління розподілом навантаження викладачів»: А. с. 57118 Україна, ДСІВУ / І.М.Кадикова – реєстр. 17.11.2014.

2) Комп’ютерна програма “Інформаційна технологія стратегічного планування та виконання процесів в структурних підрозділах ВНЗ” / В.М.Бабаєв, І.М.Кадикова, І.В.Чумаченко – А. с. 72038 Україна, ДСІВУ – реєстр. 18.05.2017.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

141
112

h-індекс

8
7

i10-індекс

3
3

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Хвостіченко В.В.

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Ларіна С.О.

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвічує

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

ХНУ ім. В.Н.Каразіна

Харків,

Україна

2008 р.

ДК № 046976

Отримання вченого звання доцента кафедри менеджменту

НАУ "ХАІ"

Харків,

Україна

2011 р.

12ДЦ №026561

Підвищення кваліфікації "Антикризове управління підприємством"

НАУ "ХАІ"

Харків,

Україна

2010 р.

12СПК 574378

Підвищення кваліфікації/Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Харківський центр науково-технічної та економічної інформації

Харків,

Україна

2011 р.

ЦХ № 00624

Підвищення кваліфікації "Вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання Moodle"

ХНУМГ

ім. О.М. Бекетова

Харків,

Україна

2014 р.

12СПВ 079629

Підвищення кваліфікації/стажування "Управління інноваційними проектами та програмами"

ДП "ХНДІТМ"

Харків,

Україна

2016 р.

№ 492-02 від 25.05.2016 р.

Microsoft Office Specialist

Office Excel 2013

Micrisoft

Київ,

Україна

2016 р.

Сертифікат MOS Кадикова

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Лысенко А.И., Кучмиев В.Г., Кадыкова И.Н. Выбор стратегии производства в рыночных условиях/Учеб. пособие. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2003. – 41 с.

2. Чумаченко И.В., Вартанян В.М., Кадыкова И.Н., Федоренко Н.М. Стратегическое управление. Тесты /Учеб. пособие. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2003. – 49 с.

3. Чумаченко И.В., Вартанян В.М., Кадыкова И.Н. Стратегическое управление. Графическое моделирование /Учеб. пособие. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2003. – 57 с.

4. Вартанян В.М., Кадыкова И.Н., Сорокина И.А. Бизнес-стратегии/Учеб. пособие к лабораторному курсу. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2005. – 75 с.

5. Сорокіна І.А., Кадикова І.М., Мостова М.П. Організація праці менеджера/Навчальний посібник з практикуму – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2009.

6. Зеленков А.В., Кадыкова И.Н. Информационные системы в менеджменте: автоматизация бухгалтерского учета [Текст]/Учеб. пособие - Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е.Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2011. - 56 с.

7. Математичні моделі планування виробництва в аерокосмічній галузі: навч. посіб. / І.В. Чумаченко, О.І. Лисенко, І.А. Скачкова та ін.; за ред. І.В. Чумаченка – Х.: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2012. – 269 с. (гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України" №1/11-3571 від 11.05.11)

Навчально-методичні матеріали

1. Лысенко А.И., Кадыкова И.Н. Факторное моделирование/Методические рекомендации. - Харьков «ХАИ», 2002. - 24 с.

2. Мостовая М.П., Кадыкова И.Н., Кучмиев В.Г. Управление запасами/Методические рекомендации. - Харьков «ХАИ», 2003. - 23 с.

3. Методичні рекомендації до переддипломної практики (для студентів освітніх рівнів «спеціаліст» і «магістр» всіх форм навчання за освітньою програмою «Управління проектами» спеціальностей 073 – Менеджмент і 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп- ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: І. В. Чумаченко, І. М. Кадикова, Ю. Ю. Гусєва. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 34 с.

4. Методичні рекомендації до науково-дослідницької практики (для студентів освітнього рівня «магістр» всіх форм навчання за освітньою програмою «Управління проектами» спеціальностей 073 – Менеджмент і 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп- ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: І. В. Чумаченко, І. М. Кадикова, Ю. Ю. Гусєва. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 43 с. до дипломного проектування:

5. Методичні вказівки до дипломного проектування (для студентів освітнього рівня «магістр» всіх форм навчання за освітньою програмою «Управління проектами» спеціальностей 073 – Менеджмент і 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Ю. Ю. Гусєва, К. В. Данова, І. М. Кадикова, М. В. Хворост, І. В. Чумаченко. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 55 с.

6. Методичні вказівки до дипломного проектування (для студентів ОКР «спеціаліст» за спеціальністю 7.18010013 «Управління проектами» всіх форм навчання) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Ю. Ю. Гусєва, К. В. Данова, І. М. Кадикова, М. В. Хворост, І. В. Чумаченко – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 55 с.

7. Методичні рекомендації до переддипломної практики (для студентів освітнього рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент проектної діяльності» всіх форм навчання) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: І. М. Кадикова, Н. В. Косенко, І. В. Чумаченко – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 33 с.

8. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи (для студентів освітнього рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент проектної діяльності» всіх форм навчання) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: І. М. Кадикова, Н. В. Косенко, І. В. Чумаченко – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 40 с.

Список дисциплін

«Інструментальні засоби в управлінні проектами»

«Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями)»

«Управління міською нерухомістю»

«Менеджмент»

«КП Інструментальні засоби управління програмами»

«Стратегічне управління проектно-орієнтованою організацією»

Розроблені електронні навчальні курси

«Інструментальні засоби в управлінні проектами» (Атестат від 17.04.2015 Протокол №15-3)

«Міська нерухомість» (Атестат від 22.04.2016 Протокол №16-2)

«Управління міською нерухомістю» (Атестат від 10.02.2016 Протокол №16-1)

«Менеджмент» ID курсу 1503 (Атестат від 17.02.2017 Протокол №17-1)

«КП Інструментальні засоби управління програмами» ID курсу 1359

«Стратегічне управління проектно-орієнтованою організацією» ID курсу 2154

«Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями)» (у співавторстві)