Зінчина Олександра Борисівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Зінчина Олександра Борисівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри філософії і політології, кандидат соціологічних наук (доктор філософії), диплом ДК № 035293 від 12 травня 2016 р.

Освіта

 • Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, кафедра соціології, заочна аспірантура, 1995-1999 рр.
 • Харківський державний університет, соціологічний факультет, 1990-1995 рр., спеціальність "Прикладна соціологія", диплом з відзнакою ЛБ ВЕ №001106 від 20.06.95
 • СШ №22 м. Краматорськ, Донецька область, 1988-1990 рр., атестат про середню освіту АС № 090701 від 16.06.90
 • СШ №25 м. Краматорськ, Донецька область, 1980-1988 рр.

Професійний досвід

 • Кандидат соціологічних наук за спеціальністю "Спеціальні та галузеві соціології"
 • Доцент кафедри філософії і політології ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017-...
 • Старший викладач кафедри філософії і політології ХНАМГ, згодом - ХНУМГ, 2005-2017 рр.
 • Асистент кафедри філософії і політології ХДАМГ, 1995-2005 рр.

Місце роботи

Кафедра філософії і політології Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Медіаповедінка молодіжної аудиторії: чинники динаміки в умовах сучасного суспільства

Адреса електронної пошти

 • Oleksandra.Zinchyna@kname.edu.ua
 • zinchina13@gmail.com

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 • Зинчина А. Б. Публичная сфера и гражданское общество / А. Б. Зинчина // Диалектика глобализации общественных процессов : монография / В. В. Будко, А. Б. Зинчина, Г. Т. Клименко и др.; под. ред. В. В. Будко ; Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. –Х. : ХНАГХ, 2013. – 147 с. – С. 33-50. (Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/33348/1/18МН%20п.р.Будко%20В.В..pdf
 • Зинчина А. Б. Глобальное коммуникационное пространство и угрозы информационной безопасности / А. Б. Зинчина // Диалектика глобализации общественных процессов : монография / В. В. Будко, А. Б. Зинчина, Г. Т. Клименко и др.; под. ред. В. В. Будко ; Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. –Х. : ХНАГХ, 2013. – 147 с. – С. 101-111. (Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/33348/1/18МН%20п.р.Будко%20В.В..pdf
 • Зінчина О. Б. Телебачення як агент соціалізації / О. Б. Зінчина // Підліток у великому місті: фактори та механізми соціалізації : колективна монографія / За ред. Л. Г. Сокурянської. – Харків : Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2000. – 207 с. – С. 23-36.
 • Зінчина О. Б. Глядацькі та читацькі уподобання підлітків / О. Б. Зінчина // Підліток у великому місті: фактори та механізми соціалізації : колективна монографія / За ред. Л. Г. Сокурянської. – Харків : Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2000. – 207 с. – С. 126-138.

Статті у фахових виданнях

 • Зінчина О. Б. Медіасоціалізація сучасної молоді: виклики і відповіді / О. Б. Зінчина // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія, теорія, методи». Випуск 39. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. – 255 с. – С. 332-339.
 • Зинчина А. Б. Глобальное коммуникационное пространство и угрозы информационной безопасности / А. Б. Зинчина, Я. А. Сериков // Securitologia / Securitology/ Секюритология. – 2010. – № 1(11). – С. 27-36 .
 • Зінчина О. Б. Масова комунікація як понятійна конфігурація / О. Б. Зінчина // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». – 2005. – № 652. – С. 36-41.
 • Зінчина О. Б. Медіа в контексті інституціональних змін / О. Б. Зінчина // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». – 2004. – № 621. – С. 103-108.
 • Зінчина О. Б. Засоби масової комунікації як фактор інституціоналізації громадянського суспільства / О. Б. Зінчина // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». – 2000. – № 462. – С. 45-49.
 • Зінчина О. Б. Категорія «інституціоналізація» в системі соціологічного знання / О. Б. Зінчина // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Збірник наукових праць. – Харків : Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 1999. – 406 с. – С. 74-78.
 • Зинчина А. Б. Влияние телевидения на формирование личности подростка: фрагменты программы социологического исследования / А. Б. Зинчина // Харьковские социологические чтения – 98 : Сборник научных работ. – Харьков : ЦЭПП «Радар», 1998. – С. 443-447.
 • Міжнародна літня Школа молодих соціологів / О. Зінчина, Н. Коваліско // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – №6. – С. 205-206.
 • Зинчина А. Б. Социология массовой коммуникации / А. Б. Зинчина // Вісник Харківського державного університету. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – № 416’98. – Харків : ХДУ, 1998. – С. 16-24.
 • Зинчина А. Б. Социокультурные предпосылки становления информационного общества / А. Б. Зинчина // Харьковские социологические чтения – 97 : сборник научных работ. – Харьков : Основа, 1997. – Ч.1. – С. 63-67.
 • Зинчина А. Б. Массовая коммуникация в современном обществе: проблемы институционализации / А. Б. Зинчина // Вісник Харківського державного університету. – № 393’97. – Харків : ХДУ, 1997. – С. 52-57.

Статті у збірниках наукових праць

 • Зінчина О. Електронні мас-медіа та життєвий світ людини // Contemporary Problems of Improve Living Standards in a Globalized World. Volume of Scientific Papers. The Academy of Management and Administration in Opole, 2018; ISBN 978-83-946765-1-3 (electronic edition); pp.770, illus., tabs., bibls. – P. 541-545. – Режим доступу : http://pedagogika.wszia.opole.pl/ebook/VSP2018.pdf
 • Зинчина А. Б., Росоха Ю. С. «Подражательный суицид» как социальная проблема / А. Б. Зинчина, Ю. С. Росоха // Місто. Культура. Цивілізація: матеріали VIIІ міжнар. наук.-теорет. Інтернет-конф., Харків, квітень 2018 р. / [редкол. : М. К. Сухонос (відпов. ред.) та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 288 с. - С. 94-96.
 • Зинчина А. Б., Тимченко Н. С. Соціальна реклама як спосіб впливу на свідомість громадян України / А. Б. Зинчина, Н. С. Тимченко // Місто. Культура. Цивілізація: матеріали VIIІ міжнар. наук.-теорет. Інтернет-конф., Харків, квітень 2018 р. / [редкол. : М. К. Сухонос (відпов. ред.) та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 288 с. - С. 96-98.
 • Зінчина О. Б. Особливості медіасоціалізації сучасної молоді / О. Б. Зінчина // Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання. Тези доповідей та виступів учасників ІІІ конгресу Соціологічної асоціації України, Харків, 12-13 жовтня 2017 року. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. – 517 с. – С. 332-333.
 • Зінчина О. Б. Інтернет як нове медіа / О. Б. Зінчина, С. В. Склярова // Місто. Культура. Цивілізація: матеріали VII міжнар. наук.-теорет. інтернет-конф., Харків, квітень 2017 р. / [редкол. : М. К. Сухонос (відпов. ред.) та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 289 с. - С. 80-82. (Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/45813/2/Город.Культура.pdf)
 • Зінчина О. Б. Медіапростір сучасного суспільства: проблеми дефініції / О. Б. Зінчина, В. С. Токар // Місто. Культура. Цивілізація: матеріали VII міжнар. наук.-теорет. інтернет-конф., Харків, квітень 2017 р. / [редкол. : М. К. Сухонос (відпов. ред.) та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 289 с. С. 82-85. (Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/45813/2/Город.Культура.pdf)
 • Зінчина О. Б. Політична опозиція в контексті українських реалій / О. Б. Зінчина, В. О. Ляницька // Місто. Культура. Цивілізація: матеріали VII міжнар. наук.-теорет. інтернет-конф., Харків, квітень 2017 р. / [редкол. : М. К. Сухонос (відпов. ред.) та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 289 с. С. 142-150. (Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/45813/2/Город.Культура.pdf)
 • Зинчина А. Б. Межличностные конфликты в студенческой группе / А. Б. Зинчина, Д. А. Солопыхина // Місто. Культура. Цивілізація: матеріали VII міжнар. наук.-теорет. інтернет-конф., Харків, квітень 2017 р. / [редкол. : М. К. Сухонос (відпов. ред.) та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 289 с. С. 251-254. (Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/45813/2/Город.Культура.pdf)
 • Эссе о В. С. Бакирове / А. Б. Зинчина // Президент САУ Віль Савбанович Бакіров: есе та фотонариси / уклад. та ред.. проф. Л. Г. Сокурянська. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 60 с. - С. 17-18.
 • Зинчина А. Б. Музыка в контексте глобализации / А. Б. Зинчина, М. С. Ладігина // Місто. Культура. Цивілізація: матеріали VI міжнар. наук.-теорет. інтернет-конф., Харків, квітень 2016 р. / [редкол. : В. Ф. Харченко (відпов. ред.) та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, 2016. – 310 с. – С. 74-80
 • Зінчина О. Б. Інтернет-аддикція як ризик сучасної соціалізації молоді / О. Б. Зінчина // Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 28-29 квітня 2016 р.; Харків. Нац.. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 254 с. - С. 79-80. (Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/44927/1/КОНФЕРЕНЦІЯ-2016%2BЗМ-58-59.pdf)
 • Зинчина А. Б. К вопросу о теории информационных войн / А. Б. Зинчина // Місто. Культура. Цивілізація : матеріали IV міжнар. наук.-теор. інтернет-конф., квітень 2014 р. / Харк. нац. у-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 228 с. – С. 61-66. (Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/36325/1/Матер.конф.Г.К.Ц.%2014%20-1.pdf)
 • Зінчина О. Б. Телебачення vs Інтернет: що обирає сучасний підліток? / О. Б. Зінчина // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ Конгрес САУ : тези доповідей, (Харків, 17-19 жовтня 2013 р.) – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 568 с. – С. 472-473.
 • Зінчина О. Б. Впливи телебачення на свідомість і психологічні механізми захисту / О. Б. Зінчина // Сучасні аспекти виховання студентської молоді: Міжнародна наук.-практ. конф. – Харків, 4-5 квітня 2013 р., тези доповідей / [редкол.: О. І. Малєєв (відпов. ред.) та ін.] Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 290 с. – С. 71-72. (Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/30674/1/43.pdf)
 • Зінчина О. Б. Телебачення в медіапросторі сучасної цивілізації / О. Б. Зінчина // Город. Культура. Цивилизация : материалы ІІІ междунар. научн.-теор. интернет-конф., апрель-май 2013 г. / МОН, Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва, Моск. гос. акад. гор. хоз-ва и стр-ва. – Х. : ХНАГХ, 2013. – 252 с. – С. 75-80. (Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/32380/1/22.pdf)
 • Зинчина А. Б. Медиакультура в условиях современной цивилизации / А. Б. Зинчина // Город. Культура. Цивилизация : материалы международной научно-теоретической Интернет-конференции, апрель 2012 г. / Харьковская национальная академия городского хозяйства. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – 189 с. – С. 20-39.
 • Зінчина О. Б. Інформаційна безпека особи та суспільства / О. Б. Зінчина // Людина у філософському вимірі сьогодення / Матеріали міжвузівської науково-практичної Інтернет-конференції (23 березня 2012 р., м. Харків). – Х. : НФаУ, 2012. – С. 140. – С. 47-50.
 • Зинчина А. Б. Информационное пространство как контент городской коммуникации / А. Б. Зинчина // Город. Культура. Цивилизация : материалы Международной научно-теоретической Интернет-конференции, апрель 2011 г. / Харьковская национальная академия городского хозяйства. – Харьков : ХНАГХ, 2011. – 174 с. – С. 42-48.
 • Зинчина А. Б. Диалог как основа социокультурного равновесия / А. Б. Зинчина // Материалы Круглого стола «Метадискурсы коммуникации и общественный диалог в современной России» в рамках «Дней Петербургской философии – 2010», Санкт-Петербург, 18-20 ноября 2010 г. – СПб., 2010. – С. 92-99.
 • Зинчина А. Б. Специфика информационного пространства современного города / А. Б. Зинчина // Развитие жилищной сферы городов. Седьмая Международная научно-практическая конференция, 1-4 апреля 2009 г. – М., 2009. – С. 82-87.
 • Зинчина А. Б. К вопросу о виртуализации медиакультуры / А. Б. Зинчина // Людина, культура, техніка у новому тисячолітті : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції». 22-23 квітня 2008 року. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». – Х., 2008. – С.161-162.
 • Зінчина О. Б. Глобалізація та комунікаційні процеси / О. Б. Зінчина // Проблеми глобалізації та геополітичний вектор розвитку України: Збірник тез (за матеріалами ХІХ Харківських політологічних читань). – Х. : НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України, 2007. – 356 с. – С. 67-69.
 • Зінчина О. Б. Україна в контексті інформаційного суспільства / О. Б. Зінчина // Молодь в умовах нової соціальної перспективи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Житомир, 13-14 березня 2000 року. – Житомир : Поліграфічний центр ЖДПУ, 2000. – 248 с. – С. 24-26.
 • Зинчина А. Б. К вопросу о некоторых аспектах воздействия средств массовой коммуникации на молодёжное сознание / А. Б. Зинчина // Молодь в умовах нової соціальної перспективи : матеріали Міжнародної студентської конференції. Житомир, 4-5 березня 1999 року. – Житомир : Поліграфічний центр ЖДПІ, 1999. – 120 с. – С. 53-56.
 • Зинчина А. Б. Изменения культуры в информационном обществе / А. Б. Зинчина // Культура у філософії ХХ століття : матеріали IV Харківських міжнародних Сковородинівських читань. – Харків, 1997. – С. 151-153.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій (дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Назва посилання Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

23

17

h-індекс

3

2

i10-індекс

1

1

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

ХХІ Міжнародна наукова конференція "Харківські соціологічні читання" "Мова соціології: сучасні тренди"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Харків, Україна

15-16 листопада 2018 року

Сертифікат учасника

ІХ з'їзд Соціологічної асоціації України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Харків, Україна

13 жовтня 2017 року

Посвідчення делегата

IMG_2017-10-15_17-35-53.jpg

ІІІ Конгрес Соціологічної асоціації України "Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Харків, Україна

12-13 жовтня 2017 року

Захист кандидатської дисертації

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Харків, Україна

16 лютого 2016 року

Диплом кандидата наук ДК № 035293 від 12.05.16

Scientific and Professional Conference “Problems of Humanities and Social Sciences -2015”

Society for Cultural and Scientific Prpgress in Central and Eastern Europe

Budapest, Hungary

25th of October 2013 року

Certificate of Participation

Hungary.jpg

ХІ Міжнародна школа семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Харків, Україна

30 січня – 2 лютого 2013 року

Сертифікат учасника

Сертифікат_13.jpg

Х Міжнародна школа семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Харків, Україна

31 січня – 2 лютого 2012 року

Сертифікат учасника

Сертифікат12.jpg

ІХ Міжнародна школа семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті»

Національніий технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Харків, Україна

1-3 лютого 2011 року

Сертифікат учасника

Сертифікат_11.jpg

Международная научно-практическая конференция "Развитие жилищной сферы городов»

Московская государственная академия коммунального хозяйства и строительства

Москва, Россия

1-4 апреля 2009 року

Грамота

Грамота_09.jpg

Вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання MOODLE

Харківська національна академія міського господарства

Харків, Україна

2 лютий - 17 березня 2009 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації MR 106-06 від 28.02.06

Свідоцтво_MOODLE.jpg
Сертифікат_MOODLE.jpg

Навчання з питань тестового контролю успішності навчання

Харківська національна академія міського господарства

Харків, Україна

січень - лютий, 2006 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації MR 106-06 від 28.02.06

Свідоцтво_06.jpg

International Summer School of Young Lectures and Scholar in Social Sciences "Society in Transition: Civil Society Coming into Being"

Kharkiv State University

Yalta, Ukraine

6-26 September, 1999

Certificate

Sertificate_99.jpg

Семинар Совета по исследованиям в области общественных наук в высшей школе

МГУ, Высшая школа экономики, МГИМО

г. Королев Московской обл., Россия

13-16 марта 1999 года

Сертификат

Open Society Institute Summer School "Society in Transition: the Limits of Social Engineering"

Kharkiv State University

Yalta, Ukraine

7-20 September, 1998

Certificate

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Грамота ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Харків, Україна

2016

Грамота_Зінчина_2016.jpg

Грамота ХНУМГ

Харківський національний університет міського господарства

Харків, Україна

2013

Грамота_Зінчина_2013.jpg

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Зінчина О. Б. Соціологія : навчальний посібник для самостійного вивчення курсу (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр усіх спеціальностей університету) / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова: автори: Зінчина О.Б., Клименко Г.Т., Кудрявцев О.Ю., Радіонова Л.О. – Харків: ХНУМГ, 2016.
 • Хрестоматия по конфликтологии. Сост. : А. Б. Зинчина. – Харьков, ХНАГХ, 2008. – 163 с. (Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/6326/1/ХРЕСТОМАТИЯ010808.pdf)
 • Хрестоматия по философии (для студентов всех курсов всех специальностей всех форм обучения академии) / В. В. Будко, А. Б. Зинчина, Ю. А. Фатеев; Харк. нац. акад. гор. хоз-ва. - Х.: ХНАМГ, 2010. - 365 с. (Режим доступу : http://www.vuzllib.su/articles/568-Хрестоматия_по_философии_–_Фатеев_Ю_А,_Будко_В_В,_Зинчина_А_Б/1.html)
 • Зінчина О. Б. Конфліктологія : навчальний посібник / О. Б. Зінчина. – Харків : ХНАМГ, 2007.164 с. (Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua›780/1/Посiбник_1.doc)

Навчально-методичні матеріали

 • Зінчина О. Б. Курс лекцій з дисципліни “Соціологія” (для студентів усіх курсів усіх напрямів підготовки та форм навчання) / О. Б. Зінчина, Г. Т. Клименко, О. Ю. Кудрявцев; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2015. – 174 с. (Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/39305/1/2013%2071Л%20%20печ%20соціології.pdf)
 • Зінчина О. Б. Курс лекцій з соціології (для студентів 2-3-го курсів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601 Менеджмент, 6.020107 Туризм, 6.140101 Готельно-ресторанна справа, 6.060102 Архітектура, 6.060101 Будівництво, 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій, 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту), 6.050702 Електромеханіка, 6.050701 Електротехніка та електротехнології) / О. Б. Зінчина; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 149 с. (Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/26328/1/Курс%20лекцій%20з%20соціології%20печ%202010.pdf)
 • Методичні рекомендації з самостійної роботи та практичних занять з соціології (для студентів 1-3 курсів усіх форм навчання всіх спеціальностей академії) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. Б. Зінчина, Г. Т. Клименко, О. Ю. Кудрявцев, Л. О. Радіонова. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 52 с. (Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/27141/1/МР%20до%20СР%20та%20ПЗ%20з%20соц%20печ%20286М%202011.pdf)
 • Методичні вказівки і плани практичних занять з політології (для студентів 2-4 курсів всіх спеціальностей і форм навчання) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Зінчина О.Б., Клименко Г.Т., Кудрявцев О.Ю., Радіонова Л.О., Толстенко С.М. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 64с. (Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/17831/1/2009__печ.вар._МетодичкаПланиПЗ_общая.pdf)
 • Методичні рекомендацї до вивчення курсу "Конфліктологія" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050201 – «Менеджмент організацій»). – Харків : ХНАМГ,2007. – 65 с. (Режим доступу : http://www.lecture.in.ua/metodichni-rekomendaciyi-do-vivchennya-kursu-konfliktologiya-d.html)
 • Зінчина О.Б., Клімов О.В., Крюкова А.В., Радіонова Л.О., Толстенко С.М. Короткий курс лекцій з політології для студентів 2-4 курсів усіх форм навчання, усіх спеціальностей. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 135 с. (Режим доступу : http://www.studfiles.ru/preview/5591590/)

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Соціологія

Бакалавр

Усі спеціальності

Денна/Заочна

Політологія

Бакалавр

Усі спеціальності

Денна/Заочна

Конфліктологія

Бакалавр

Менеджмент, Економіка, Облік і оподаткування, Публічне управління та адміністрування, Туризм, Готельно-ресторанна справа

Денна/Заочна

Демографія

Бакалавр

Публічне управління та адміністрування

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

/ Соціологія

Бакалавр

Усі напрями

Денна/Заочна

178

/ Конфліктологія

Бакалавр

Менеджмент, Економіка, Облік і оподаткування, Публічне управління та адміністрування, Туризм, Готельно-ресторанна справа

Денна/Заочна

2013