Дріль Наталія Валеріївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Дріль Наталія Валеріївна

Посада

асистент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку

Освіта

Харківська державна академія міського господарства 2001 р., світлотехніка та джерела світла, інженер-електрик; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2003 р., фінанси

Професійний досвід

асистент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, досвід роботи: 14 років

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

«Інноваційна складова ефективного функціонування підприємств будівельної галузі»

Електронна пошта

Nvdril@gmail.com

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Дріль Н.В., Гнатченко Є.Ю. Маркетингова стратегія підприємств будівельного комплексу.// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки, вип. 7, частина 2, 2014р. - с. 162-164.

Бібік Н.В., Дріль Н.В., Бугайов М. Роль впровадження політики корпоративної соціальної відповідальності в процесі бізнес-адміністрування // Колективна монографія "Бізнес Адміністрування в умовах турбулентної економіки: теорія, практика, перспективи", 2016 р., 340с., с.275-282.

Yureva S.Y., Volgina N.O., Dril N.V. Highlights aspects of functioning and development of the business education in Ukraine: world and European tendencies//Actual problems of economics, management and law in modern social and economic environment: Collection of scientific articles/ - Pegasus Publisning, Lisbon, Portugal, 2015/ - 244p.. – p.66-71 (РИНЦ, Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH)

Natalya Bibik, Nataliya Dril, Andriy Galkin Applying City Marketing as a Tool to Support Sustainable Development in Small Cities: Case Study in Ukraine// The 2nd International Conference "Green Cities - Green Logistics for Greener Cities", 2-3 March 2016, Szczecin, Poland // Transportation Research Procedia of Elsevier Volume 16, 2016, Pages 46–53,  Indexed Scopus Режим доступу: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146516306202  
Natalia Dril, Svitlana Yurieva, Olena Panova The issues and prospects of entering the EU market by Ukraine’s enterprises with the focus on the construction sector // 4th International scientific-practical conference “Economic issues and prospects of housing and utilities development at the contem // Economia Aziendale Online – 2016, Vol 7, No 2 (2016): Issue 2/2016 - р. 139-146. Режим доступу: http://riviste.paviauniversitypress.it/index.php/ea/article/view/1824/1901, EBSCO database and Cabell`s Index

Natalya Bibik, Dril Natalia Trends of housing construction development in Ukraine: retrospective and contemporary situation // Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management, journal of Riga Technical University (Latvia). March 2017 //Іndexed in: • Baidu Scholar • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) • Celdes • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure) • CNPIEC • DOAJ (Directory of Open Access Journals) • EBSCO (relevant databases) • EBSCO Discovery Service • Google Scholar • J-Gate • JournalTOCs • KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders) • Naviga (Softweco) • Primo Central (ExLibris) • ReadCube • Research Papers in Economics (RePEc) • Summon (Serials Solutions/ProQuest) • TDNet • WanFang Data • WorldCat (OCLC)

Дріль Н.В. Необхідність створення інституту незалежного фінансового консультування в Україні //Проблеми розвитку фінансових послуг. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 16 листопада 2016/Харк. нац. ун-т будів. та архіт. 48с., Частина 4, с. 6-9.

Дріль Н.В., Бібік Н.В., Азарова Н.М. Практичні рекомендації з підготовки та написання проектної заявки на отримання фінансування // Харків: Золоті сторінки, 2016, 56 с.

8. Дріль Н.В., Ольховська М.А. Інвестування житлового будівництва в умовах турбулентної економіки // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: матеріали II міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Харків, 2016 р., с.68-69.

Дріль Н.В., Жван В.В. Особливості визначення вартості проектування об’єктів будівництва у 2016 році // Економіка, фінанси та управління: проблеми та сучасні шляхи розвитку: матеріали підсумкової міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 25- 26 грудня 2015 року), ч.2, с. 7-9.

Дріль Н.В., Кононеко А.І. Сучасний стан та проблеми функціонування підприємств малого бізнесу // Матеріали міжн. конференції «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі», 26-28 травня 2015 року, Харків, с.84-86

Дріль Н.В., Іванів Х.І. Сучасний стан та перспективи розвитку житлового будівництва в Україні // Матеріали міжн. конференції «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі», 26-28 травня 2015 року, Харків, с. 86-87.

Дріль Н.В. Необхідність створення інституту незалежного фінансового консультування в Україні // Проблеми розвитку фінансових послуг. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 16 листопада 2016р./Частина 4. – Харків: Харк. нац.. ун-т будів та архіт., 2016. – С. 6-9.

Дріль Н.В., Лятін М.І. Механізми залучення інвестицій в будівництво житла в Україні// Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених і студентів «Економіко-правові аспекти державно приватного партнерства в умовах децентралізації економіки України» 1-28 лютого 2017 р., с.

Дріль Н.В., Михайлова К.В. Концепція створення розумного міста // Матеріали III міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки» 1-28 лютого 2017р., с. 119-122.

Дріль Н.В., Слухай В. В. Дослідження доступності smart-житла // Матеріали III міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки» 1-28 лютого 2017р., с. 114-117.

Дріль Н.В., Костюк В.О. Використання мультипликатівних моделей і детермінованого чинникового аналізу в бізнес-управлінні // Міжнародна науково-практична конференція «STABICONsystems-2017», присвячена пам`яті професора Олега Балацького 27-29 квітня 2017 р. Сумський державний університет, с.

Дріль Н.В., Бурак О.М. Інноваційність стратегій будівельних підприємств // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі» 24-26 травня 2017 року, с. 84-85.

Дріль Н.В., Кухтін К.В. Переваги застосування управління за результатами для підприємств житлово-комунального господарства // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі» 24-26 травня 2017 року, с. 32-33.

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar


Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2013

Статистика цитування

10

7

h-індекс

2

1

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Участь у проекті «Соціальний діалог», договір про здійснення соціальних інвестицій № UI54912 протягом 2015-2016 р.р. Згідно трудового договору нараховано у розмірі 8581,25грн., виплачено 6989,34.

2015р .- проведення семінарів у містах Харківської області

2016 р. - за результатами проекту видання спільно з Бібік Н.В., Дріль Н.В., Азарова Н.М. Практичні рекомендації з підготовки та написання проектної заявки на отримання фінансування //Харків: Золоті сторінки, 2016р., 56 с.

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, кафедра менеджменту та бізнесу за темою «Теоретичні і практичні аспекти функціонального управління в сфері бізнес-адміністрування», наказ № 322-02 від 01.10.2014р.,

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

денна форма навчання: економіка інвестицій, стратегія підприємства, корпоративна соціальна відповідальність, обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків; інвестування

заочна форма навчання: економіка і організація інноваційної діяльності, економіка підприємства; економіка інвестицій, стратегія підприємства, корпоративна соціальна відповідальність, обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків; інвестування

Розроблені електронні навчальні курси